Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.4.5. P-DIREKT

1. Inleiding

P-Direkt ondersteunt als professioneel dienstverlener de departementen op het gebied van personeelsregistratie en salarisadministratie. De organisatievorm «baten-lastendienst» is daarbij de aangewezen vorm om deze kwaliteitsverbetering en efficiencyvergroting te bevorderen. De resultaatgerichte sturing, ondersteund door een baten-lastenadministratie, bevordert de transparantie door de toerekening van kosten aan geïdentificeerde producten waardoor sturing op kwantiteit, kostprijs en kwaliteit beter mogelijk is.


De beëindiging van de samenwerking met IBM op 13 oktober 2005 is voor het Rijk reden geweest een Alternatieve Aanpak P-Direkt te ontwikkelen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een gefaseerde opbouw en ingebruikname van de dienstverlening (aanbod en vraag), een gefaseerde opbouw van de P-Direkt organisatie en een gefaseerde aansluiting van de departementen. Om de dienstverleningsconcept van P-Direkt conform de Aanpak P-Direkt te realiseren, wordt onder verantwoordelijkheid van P-Direkt een centraal systeem voor P-dossiers en een portaal voor zelfbediening ontwikkeld. Na ontwikkeling zullen deze door P-Direkt worden beheerd. Eveneens worden voor deze systemen relevante HR-processen rijksbreed geharmoniseerd en waar mogelijk vereenvoudigd. Ook deze worden daarna door P-Direkt beheerd. Daarnaast wordt onder regie van P-Direkt de departementen die nog niet zijn aangesloten op het salarissysteem van FSC door FSC van het Ministerie van Financiën aangesloten. Als deze aansluiting volledig is gerealiseerd wordt het FSC aan P-Direkt toegevoegd. Over de verdere dienstverleningsontwikkeling van P-Direkt wordt in de komende periode nader besloten.


P-Direkt is in 2006 gestart met specifieke dienstverlening omdat in de tijdelijke baten-lastendienst reeds nu werkende elementen zijn ondergebracht te weten,

• een werkende salarisverwerking voor clusters van ministeries (IPA)

• de bestaande decentrale oplossing voor digitale personeelsdossiers (DRMA) en

• geautomatiseerde ondersteuning van zelfbediening (Emplaza).

Deze werkende elementen worden straks vervangen door de nieuwe dienstverlening.

2. Vermogensontwikkeling

Om eventuele risico’s uit de normale bedrijfsuitoefening op te kunnen vangen wordt weerstandsvermogen opgebouwd.

Vanaf 2008, wanneer de nieuwe dienstverlening grotendeels is ontwikkeld en vanaf wanneer departementen gefaseerd gaan afnemen, wordt een opslag op de tarieven gedaan om de exploitatiebuffer op te bouwen tot de toegestane maximale omvang te bereiken in 2011.

Weerstandsvermogen 2007 e.v.Baten-lastendienst P-Direkt
 20072008200920102011
Weerstandsvermogen tov gemaximeerde omvang (%)0255075100
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)100100100100100
Verloop voorzieningen (x € 1 000)00000

Weerstandsvermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

3. Investeringen

P-Direkt investeert in het kader van de Alternatieve Aanpak in een aantal dienstverleningscomponenten die de basis vormen van de integrale dienstverlening.

In 2007 en 2008 wordt voor de opbouw van de organisatie investeringen gedaan in vaste activa voor inventaris en verbouwing van huisvesting.

De investeringen worden gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.

Kasstroomoverzicht 2007 (x € 1 000)Baten lastendienst P-Direkt
 200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)5 27300164402830
       
2. Totaal operationele kasstroom– 11 632– 3 191675 3595 5495 701
       
3a. -/- totaal investeringen– 7 945– 15 380– 10 535000
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen000000
3. Totaal investeringskasstroom– 7 945– 15 380– 10 535000
       
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie000000
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie6 3594 9262 412000
4c. -/- aflossingen op leningen – 1 735– 2 315– 5 121– 5 121– 5 121
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit7 94515 38010 535000
4. Totaal financieringskasstroom14 30418 57110 632– 5 121– 5 121– 5 121
       
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln.)001644028301 410

Het beginsaldo op de rekening courant bestaat uit de liquide middelen van de projectorganisatie P-Direkt die tot 31-12-2005 beheerd werden door IVOP. De tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt neemt vanaf 1-1-2006 het beheer hiervan over. Het saldo bestaat voor circa € 1,7 mln. uit nog te betalen bedragen voor 2005 en voor € 3,6 mln. uit gereserveerde budgetten van projecten, die later zullen worden uitgevoerd.

4. Exploitatie

In 2006 is gestart met de dienstverlening van het decentrale systeem voor digitale personeelsdossiers, de zelfbedieningsportal Emplaza en het operationeel opdrachtgeverschap IPA aan een aantal departementen.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening naar een door de departementen af te nemen dienstenpakket is naar schatting een periode van 1,5 jaar benodigd. Voor sommige producten is de doorlooptijd van de realisatie korter (bijvoorbeeld bij de beschikbaarheid van de centrale RMA voor de opslag van de personeelsdossiers). Voor deze producten geldt dat de ministeries daarvan dan ook eerder gebruik kunnen maken.

Simultaan hieraan zal ook de organisatie van P-Direkt in de komende jaren in omvang worden opgebouwd waardoor de apparaatslasten evenredig met de dienstverlening oplopen.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 (x € 1000)Baten lastendienst P-Direkt
 200620072008200920102011
Baten      
Opbrengst moederdepartement000000
Opbrengst dienstverlening2 9806 63913 86221 66827 99634 736
Rentebaten000000
Exploitatiebijdrage BZK2 60400000
Buitengewone baten7 3644 9262 412000
Totaal baten12 94711 56516 27421 66827 99634 736
       
Lasten      
Onderhoud en Beheer ICT2 0582 8494 7595 0006 7509 000
Totaal Onderhoud en Beheer ICT2 0582 8494 7595 0006 7509 000
       
Apparaatslasten      
* personeel1 7599843 7637 52511 28815 050
* materieel1 0984011 0861 9642 7873 559
Totale apparaatslasten2 8561 3854 8489 48914 07418 609
       
Afschrijvingslasten01 7352 3155 1215 1215 121
* Materieel00580760760760
* Immaterieel01 7352 3155 1215 1215 121
Dotaties voorzieningen000000
Rentelasten6706701 7761 8201 6231 425
Buitengewone lasten7 3644 9262 412000
Totaal lasten12 94711 56516 11021 43127 56834 155
       
Saldo van baten en lasten00164238428580

Baten en lasten van de dienstverlening

De baten uit de dienstverlening bestaan uit de baten van het beheer van de digitale personeelsdossiers, het zelfbedieningsportal, het beheer van de rijksbreed geharmoniseerde en vereenvoudigde HR-processen en de salarisverwerking en -betaling. Naar mate het volume van de dienstverlening de komende jaren toeneemt stijgen tevens de lasten voor het onderhoud en beheer voor de ICT infrastructuur van de dienstverlening.

Exploitatiebijdrage BZK

Doordat de baten van de dienstverlening achterblijven bij de sneller oplopende apparaatslasten ontstaat in 2006 een exploitatietekort. Vanaf 2007 worden de lasten voor onderhoud en beheer van de ICT en de apparaatslasten volledig doorbelast aan de afnemers van de dienstverlening.

Buitengewone baten

Vanwege het beëindigen van de projectorganisatie P-Direkt per 1 juli 2006 valt een deel van het gereserveerde projectbudget vrij. Een deel van dit vrijgevallen projectbudget wordt toegepast ter financiering van de buitengewone lasten.

Apparaatslasten

De personele en materiele lasten nemen de komende jaren in omvang toe door opbouw van de P-Direktorganisatie

Afschrijvingslasten

Dit betreffen de afschrijvingslasten uit hoofde van de investering in de licenties, de applicatie- en configuratiedocumentatie en de dienstverleningscomponenten. In 2008 worden de laatste componenten geactiveerd.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het ministerie van Financiën aangegane leningen.

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten bestaan uit vier afzonderlijke posten. Ten eerste de huisvestingsverplichting ten aanzien van de locaties te Den Haag en Amersfoort. Het uitgangspunt is dat deze kosten na 2008 niet meer op de begroting van de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt drukken. Ten tweede de onderhoudsvergoeding voor de aangeschafte licenties. Pas vanaf 2008 wanneer de dienstverlening (deels) is ontwikkeld maken de onderhoudskosten onderdeel uit van de tarieven. Ten derde de rentelasten van de leningen voor het ontwikkelcluster. Deze rentelasten worden vanaf 2008 in de tarieven van de dienstverlening opgenomen. Ten vierde de nog resterende personele en materiële lasten van de projectorganisatie over het eerste halfjaar van 2006. Per 1 juli 2006 wordt de projectorganisatie beëindigd.