Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.6.1. BIJLAGE INZAKE MOTIES EN TOEZEGGINGEN (PER 1 JULI 2006)

Veiligheid

In behandeling zijnde moties
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Motie Van der Ham/Van der Laan over preventie als belangrijk onderdeel van de prestatiecontracten.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 18)Er is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over het Landelijk Kader Politie 2007, waarin preventie een onderdeel vormt. BZK en JUS starten met het vertalen van dit Landelijk Kader naar regionale convenanten.
   
Motie Sterk over het beschikbaar stellen van gelden aan 100 000+ en GSB-gemeenten voor het aanpakken van overlast door jongeren.15-02-06 Overlast en criminaliteit in steden ( kamerstukken 28 684, nr. 74)Deze motie zal worden betrokken bij de brief over sociale herovering. Deze brief zal in het najaar 2006 aan de Kamer worden gezonden.
   
Motie Van Schijndel over het creëren van een bevoegdheid voor de burgemeester om een bijzondere gedragsaanwijzing te geven.15-02-06 Overlast en criminaliteit in steden ( kamerstukken 28 684, nr. 76)Over de uitvoering is de Kamer op 8 juni jl. per brief geïnformeerd ( kamerstukken 28 684, nr. 86). De motie wordt op dit moment verder uitgewerkt.
   
Motie Van Heteren verzoekt de regering de compensatieregeling voor zowel de brandweerfuncties, de GHOR- als de aanpalende GGD-functies voor Amsterdam-Amstelland naar de aard van het risicoprofiel te verhogen, en niet slechts de structurele, maar ook de incidentele kosten reëel mee te wegen.31-05-06 veiligheidsregio’s Haarlemmermeer ( kamerstukken 29 517, nr. 16)De minister heeft overleg gehad met betrokken bestuurders. Daarbij zijn afspraken gemaakt die erop gericht zijn dat de minister in het najaar van 2006 een inhoudelijke rapportage naar de Kamer zendt. Daarin wordt deze motie meegenomen.
   
Motie Van Heteren verzoekt de regering de Kamer op korte termijn een historisch overzicht te sturen van de accidentenafhandeling in de laatste vijf jaar met als extrapolatie een prognose van hoe vaak men percentueel denkt de veiligheidsregio als bestuurlijke eenheid de komende tijd nodig te hebben, tegenover lokale afhandeling of doorschaling naar het landelijke niveau.31-05-06 veiligheidsregio’s Haarlemmermeer ( kamerstukken 29 517, nr. 17)De minister heeft overleg gehad met betrokken bestuurders. Daarbij zijn afspraken gemaakt die erop gericht zijn dat de minister in het najaar van 2006 een inhoudelijke rapportage naar de Kamer zal zenden. Daarin zal deze motie worden meegenomen.
   
Motie Van Haersma Buma/Van der Staaij over uitbreiding van de handhaving van snelheidslimieten in woongebieden.14-06-06 Wet bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte (30 101) en boete fout parkeren en andere lichte overtredingen (30 098)In behandeling bij BZK en JUS.
   
Motie Weekers over bestrijding van illegale cannabisteelt, met name vanuit woningen.22-06-06 Drugs ( kamerstukken 24 077, nr. 188)In behandeling bij BZK en JUS.

Afgedane moties
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Motie Van der Ham: scenario’s onderzoeken voor het oplossen van de achterdeurproblematiek.27-04-05 Spoeddebat experimenten softdrugsbeleid ( kamerstukken 24 077, nr. 151)De Kamer is bij brief d.d. 27 oktober 2005 (24 077, nr. 170) geïnformeerd.
   
Motie Cornielje: de huidige aanwijzingsbevoegdheid van de commissaris van de Koningin en de verantwoordelijkheidsverdeling zoals deze is vastgelegd in de Wet rampen en zware ongevallen te handhaven.21-06-05 Veiligheidsregio’s (29 517/28 668, nr. 4)De motie is meegenomen bij uitvoering kabinetsstandpunt inzake commissie Leemhuis. Het wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.
   
Motie Slob: ruimte voor gemotiveerde afwijking van de regel dat een nog nader te bepalen deel van het lokale brandweerpersoneel in regionale dienst wordt genomen.21-06-05 Veiligheidsregio’s (29 517/28 668, nr. 4)Begin juli 2006 is het concept wetsvoorstelVeiligheidsregio’s voor consultatie voorgelegd. In dit concept is ook rekening gehouden met de motie Slob.
   
Motie Van der Ham/Van der Laan over democratische controle in het politiebestel.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 18)De motie is meegenomen bij uitvoering kabinetsstandpunt inzake commissie Leemhuis. Het wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.
   
Motie Eerdmans c.s. over het gebruik van internet bij het opsporen van verdachten.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 31)Het voortouw ligt bij JUS.
   
Motie Sterk over voorstellen voor een verplichte vorm van opvoedingsondersteuning.15-02-06 Overlast en criminaliteit in steden ( kamerstukken 28 684, nr. 73)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 23 juni 06 (28 684, nr. 89).
   
Motie Dittrich: dataretentie. Nederland dient in de JBZ-raad te eisen dat de inhoudelijke discussie wordt geopend en niet in te stemmen met de richtlijn.16-02-06 agenda JBZ-raad 20 en 21 februari 2006 (23 490)Min JUS heeft bij de stemming melding gemaakt van de wens van de Kamer om het debat over de inhoud van de richtlijn te heropenen. Aangezien hiertoe geen mogelijkheid meer bestaat werd door Nederland ingestemd. Verwezen wordt naar de brief over dit onderwerp van min JUS aan de Kamer d.d. 28 februari jl.
   
Motie Van der Staaij: wenst vóór 15 juni informatie te ontvangen over onder andere mogelijke aanscherpingen van de geldende weten regelgeving.12-04-06 Voetbalvandalisme ( kamerstukken 25 323, nr. 50)Min BZK heeft deze motie afgewezen. De kamer is hierover geïnformeerd bij brief d.d. 1 juni 2006 (25 323 nr. 52).

In behandeling zijnde toezeggingen
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Min BZK: in geval van uitbreiding van bevoegdheden van de AIVD, mogelijk in het kader van protective intelligence, dan zal ook wijziging van overige wetgeving worden bezien in het licht van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese regelgeving.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) (28 374 nr. 13)In behandeling bij BZK.
   
De Kamer informeren over definitieve toekenning, besteding FES-gelden in het aandachtsgebied Mobiliteit, Ruimte en Monumenten, onderdeel bescherming vitale infrastructuur.05-10-05 Jaarverslagen 2004 AIVD (29 876), commissie van toezicht Commissie IVD (30 122)De besluitvorming over de FES-gelden is nog niet afgerond.
   
Minister BZK zegt toe dat in de eerstvolgende brief over Veiligheidsregio’s Defensie en nationale veiligheid (CMBA) hier integraal deel van uitmaakt.10-11-05 Beleidsnota «Defensie en nationale veiligheid» (29 800 X)In behandeling bij BZK en DEF. In oktober 2006 wordt de Kamer geïnformeerd via de voortgangrapportage veiligheidsregio’s.
   
De Kamer informeren over de uitkomsten van het interne onderzoek.26-01-06 Lekken van geheime AIVD-informatie naar het criminele circuitIn behandeling bij BZK.
   
Gezamenlijke brief van min BZK en min JUS over waar, bij welke overheidsinstantie, de aandacht voor het onderwerp integriteitsaantastingen wordt belegd.26-01-06 Lekken van geheime AIVD-informatie naar het criminele circuitDe Kamer wordt waarschijnlijk in het najaar 2006 geïnformeerd.
   
De minister van BZK zal in juli 2006 een voortgangsrapportage Veiligheidsregio naar de TK zenden.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregiouitvoering (29 517), kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholIn oktober 2006 wordt de Kamer geïnformeerd via de voortgangrapportage veiligheidsregio’s.
   
Twee maal per jaar de Kamer een voortgangsrapportage over Vitale Infrastructuur te zenden.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio(29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholDe voortgangsbrief Vitale Infrastructuur wordt in het najaar 2006 naar de Kamer gezonden.
   
De Kamer informeren over de uitkomsten van de pilots Cellbroadcasting.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholIn behandeling bij BZK.
   
Het nieuwe Nationaal handboek Crisisbesluitvorming aan de Kamer zenden.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholIn behandeling bij BZK.
   
De Kamer ontvangt een overzicht van de beoogde gefaseerde wijzingen in de WIV en de Wvo.16-03-06 Jaarplan 2006 AIVD en ontwikkelprogramma AIVDEen overzicht is in voorbereiding.
   
Min BZK en min DEF zullen de Kamer bij een volgende gelegenheid rapporteren over de samenwerking tussen AIVD en MIVD op de werkvloer.16-03-06 Jaarplan 2006 AIVD en ontwikkelprogramma AIVDIn behandeling bij BZK.
   
Implementatie van (de maatregelen uit) het programma «versterking opsporing en vervolging» wordt opgenomen in de prestatiecontracten met de politiekorpsen voor de jaren 2007 en 2008.11-04-06 Programma versterking opsporing en vervolging (30 300 VI), Schiedammer parkmoordIn behandeling bij BZK en JUS.
   
Als onderdeel van het integriteitstraject bij de politie is de Minister van BZK bereid alle korpsen opmerkzaam te maken op het punt dat er geen processen-verbaal onder ambtseed kunnen worden opgemaakt die onvolledig en suggestief zijn.11-04-06 Programma versterking opsporing en vervolging (30 300 VI), Schiedammer parkmoordIn behandeling bij BZK.
   
De ministers van BZK en Justitie informeren de Kamer eenmaal per jaar over de voortgang van het programma «versterking opsporing en vervolging». Nog voor de behandeling van de begrotingen van BZK en Justitie najaar 2006 zal de Kamer een eerste rapportage ontvangen.11-04-06 Programma versterking opsporing en vervolging (30 300 VI), Schiedammer parkmoordIn behandeling bij BZK.
   
Kamer informeren indien in de ministeriële regeling cf. art. 6a Wrzo verdere beperkingen worden aangebracht.20-04-06 Wijziging Wet Rampen en zware ongevallen: beperken toegankelijkheid provinciale kaartenIn behandeling bij BZK.
   
Naar aanleiding van de ingetrokken motie Van Bochove: Zoeken naar een betere balans tussen openbaarheid en het belang van openbare veiligheid, in het licht van de toegankelijkheid van overheidsinformatie.20-04-06 Wijziging Wet Rampen en zware ongevallen: beperken toegankelijkheid provinciale kaartenMinister BZK informeert de Kamer hierover vóór het eind van het jaar.
   
Min BZK zal de TK dit najaar een rapportage sturen met een nadere financiële onderbouwing. Hij streeft naar bestuurlijke overeenstemming, zowel met Kennemerland als met Amsterdam-Amstelland.18-05-06 Brief dhr Vos inzake brandweerzorg Schiphol, territoriale congruentie gemeente Haarlemmermeer (29 517)De rapportage wordt in het najaar van 2006 naar de Kamer gezonden.
   
Aan de Kamer zal extra informatie worden verstrekt over de verschillen tussen de korpsen in de omvang van de korpsleiding.14-06-06 Financiële verantwoording 2005 (30 550 VII)In behandeling bij BZK.
   
De Kamer wordt geïnformeerd over de oorzaken van het achterblijven van het aantal verdachten dat door de politie wordt aangedragen bij het Openbaar Ministerie. 14-06-06 Financiële verantwoording 2005 (30 550 VII)In behandeling bij BZK.
   
De kamer wordt geïnformeerd over hoeveel politiecapaciteit en geld nodig zijn voor de aanpak van de hennepteelt. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen van het blowverbod.22-06-06 Drugs ( kamerstukken 24 077, nr. 188)In behandeling bij BZK.

Afgedane toezeggingen
OmschrijvingVindplaatsStand van Zaken
Min BZK: taak en organisatie van de regiokorpsen inzake bewaking en beveiliging worden geëxpliciteerd in het Besluit beheer regionale politiekorpsen.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) ( kamerstukken 28 374, nr. 13).De toezegging is meegenomen bij uitvoering kabinetsstandpunt inzake commissie Leemhuis. Het wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.
   
Min BZK: in het Besluit beheer regionale politiekorpsen zal worden vastgelegd tot welke werkzaamheden de taak van deze eenheden zich uitstrekt.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) ( kamerstukken 28 374, nr. 13).Deze toezegging is opgenomen in de evaluatie van het stelsel bewaken en beveiligen. Deze is in het najaar van 2005 aan de Kamer gezonden.
   
Min BZK: bezien zal worden of het Project landelijke informatiehuishouding een plaats dient te krijgen in de Politiewet 1993 of lagere regelgeving. De relatie tussen KLPD en de regio’s komt daarbij aan de orde.12-06-02 Aanslag op de heer W.S.P. Fortuijn (eventuele wijziging van de wet- en regelgeving) (28 374 nr. 13).Wijziging wetgeving is in voorbereiding voor inrichting regionale informatieknooppunten en nationaal informatieknooppunt.
   
Min BZK: de Kamer ontvangt het actieplan politiële samenwerking met België en Duitsland.19-06-03 Jaarverslag 2002 ( kamerstukken 28 880, nr. 104)Actieplannen met België en Duitsland zijn nog niet gereed. Een belangrijk deel van deze plannen heeft betrekking op de implementatie van de verdragen die met deze landen op het terrein van politiële samenwerking zullen worden gesloten. Deze verdragen zijn nog gesloten. Dit laat onverlet dat op ad hoc basis wel samenwerkingsverbanden zoals oefeningen en uitwisselingen worden gerealiseerd.
   
Min BZK: begin 2004 verschijnt een nieuwe beroepscode voor de politie met daarin aandacht voor verruiming van het antecedentenonderzoek.03-09-03 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie( kamerstukken 28 844, nr. 3)Afgedaan.
   
Min BZK: in 2005 vindt een evaluatie van het bestel plaats.03-10-03 Politie(kamerstukken 29 200VII, nr. 104)Het kabinetsstandpunt is in het najaar 2005 aan de Kamer gezonden.
   
Het rapport Brinkman toezenden aan Kamer voor begrotingsbehandeling JUS.21-09-05 Algemene Politieke BeschouwingenAfgedaan.
   
De minister van BZK zal éénmaal per halfjaar de voortgang van de activiteiten van (de Task Force) ACIR aan de TK rapporteren. De eerste maal zal voor het einde van 2005 zijn.14-09-05 Advies Coördinatie ICT Rampenbestrijding«De Vrijblijvendheid Voorbij» (26 956)De voortgangsbrief ACIR is op 7 juli jl. aan de Kamer aangeboden.
   
De Task Force ACIR zal een financiële onderbouwing opstellen van de quick wins. De onderbouwing zal worden opgenomen in de voortgangsrapportage die voor het kerstreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.14-09-05 Advies Coördinatie ICT Rampenbestrijding «De Vrijblijvendheid Voorbij» (26 956)Raad MIV heeft een aantal quick wins benoemd. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 7 juli jl.
   
De minister BZK zendt nog dit jaar een oefenkalender naar de TK met een overzicht van de (inter-)departementale oefeningen in de periode tot en met 2007.14-09-05 Evaluatie oefening Bonfire (29 668)De oefenkalender is naar de Kamer gestuurd als bijlage bij de eerste voortgangsrapportage van het Beleidsplan Crisisbeheersing2004–2007 ( kamerstukken 29 668, nr. 8).
   
Zo snel als mogelijk wordt de Tweede Kamer apart geïnformeerd over de definitieve landingsplaats van de beheerorganisatie C2000.09-11-05 Reguliere voortgangsrapportage project C2000 (25 124)De Kamer is hierover geïnformeerd in de voortgangsbrief over de VtS en in de laatste voortgangsbrief C2000 in juni 2006.
   
Minister BZK zegt toe na het Kerstreces een vervolgbrief over het CMBA aan de Kamer te zenden.10-11-05 Beleidsnota «Defensie en nationale veiligheid» (29 800 X)Deze brief is op 24 mei 2006 naar de Kamer gestuurd (30 300 X, nr. 106)
   
De commissie IVD en vaste commissie BZK uitnodigen voor bezoek aan de AIVD om kennis te laten nemen van het beveiligingsregime van de dienst.26-01-06 Lekken van geheime AIVD-informatie naar het criminele circuitDe commissie IVD is op 20 april 2006 op bezoek geweest. Een afspraak met de vaste commissie BZK wordt momenteel gemaakt.
   
Er is toegezegd dat rondom de problematiek van Marokkaanse jeugd een brief zal worden verzonden.15-02-06 Overlast en criminaliteit in steden (28 684)Op 28 juni 2006 is het kabinetsstandpunt hierover naar de Kamer verzonden.
   
Samen met het wetsvoorstel wordt het projectplan voor een nieuw politiebestel aan de Kamer gezonden. Daar wordt een raming van kosten en baten aan toegevoegd.21-02-06 Kabinetsstandpunt rapport Stuurgroep Evaluatie politieorganisatie, rapport «Politie in Ontwikkeling», notitie kerntaken politie (29 628), reactie rapport Bevindingen Ambtelijke Commissie Toezicht II (27 831)De toezegging is meegenomen bij uitvoering kabinetsstandpunt inzake commissie Leemhuis. Het wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.
   
Oefening 17 mei: minister zal uitzoeken wat de consequenties zijn van de samenloop van de oefening met gehaktdag.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholAfgedaan.
   
De Kamer informeren over de samenwerking tussen BZK en DEF inzake ICMS.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholEen brief over ICMS is op 24 mei 2006 aan Kamer gezonden (30 300 X, nr. 106).
   
De minister van BZK stuurt een reactie binnen 1 maand naar de TK over de Onderzoeksraad m.b.t. Schiphol.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijdingSchipholDe brief is naar de Kamer gezonden.
   
De minister van BZK zal een brief over het besluit t.a.v. Schiphol binnen een maand naar de Kamer sturen.15-03-06 Voortgangsrapportage implementatie veiligheidsregio (29 517), uitvoering kabinetsstandpunt ACIR december 2005 en bestuurlijke verantwoordelijkheid reguliere rampenbestrijding SchipholDe brief is naar de TK gezonden.

Bestuur en Democratie

In behandeling zijnde moties
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Motie Albayrak/Algra over structurele financiering voor het instandhouden van opvangvoorzieningen en ZMOK-plus in Rotterdam.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 23)In najaar 2006 zal kabinetsreactie naar Kamer worden gezonden. Hierin zal worden verwezen naar de motie.
   
Motie Boelhouwer/Knops over wijziging van de circulaire procedureregels bij burgemeestersbenoeming.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 25)Toegezegd is om dit met de commissarissen der Koningin in algemene zin te bespreken en de Kamer over de uitkomsten daarvan informeren. Na het zomerreces wordt de Kamer nader geïnformeerd.
   
Motie Van der Staaij c.s. over onafhankelijk onderzoek naar vestiging en functioneren van instellingen/woongroepen voor bijzondere doelgroepen.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 33)In behandeling bij BZK.
   
Motie Engels verzoekt de regering om in deze kabinetsperiode maatregelen voor te bereiden tot herstel van het gemeentelijke belastinggebied in uitvoering.20-12-05 Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen (nr. E.)Deze motie loopt mee in discussie over eigen inkomstengebied van gemeenten. De eindrapportage is voor volgend kabinet. Het streven is eind 2006.
   
Na vaststelling in de MR de AMvB Si/Sa ter kennisneming aan de Kamer zenden.20-04-06 Eerste voortgangsrapportage invoering kabinetsstandpunt rapport Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd» (30 300, B) en slappe bodemproblematiekDe Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

Afgedane moties
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Motie Marijnissen: sollicitatieplicht voor Kamerleden. 17 en 18-09-03 Algemeen Politieke Beschouwingen, 2003–2004 ( kamerstukken 29 200, nr. 13)De uitvoering van de motie is opgenomen in de wetgeving inzake Dijkstal I die in behandeling is bij de Tweede Kamer.
   
Motie De Pater: wettelijke maatregelen te treffen van precario op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven onmogelijk maakt.29-11-04 Begroting 2005 GF/PF, kamerstukken 29 800B, nr. 9 (v/h 7)Het kabinetsstandpunt op het rapport «Lokale belastingen: meer beheerst!» is op 26 augustus 2005 ( kamerstukken 26 213, nr. 17) aan de Kamer aangeboden.
   
Motie Van Beek: met een aantal overwegingen rekening houden met het zoeken naar een vervangend belastinggebied voor gemeenten.01-12-04 Begroting 2005 ( kamerstukken 29 800VII, nr. 25)Het kabinetsstandpunt op het rapport «Lokale belastingen: meer beheerst!» is op 26 augustus 2005 (26 213, nr. 17) aan de Kamer aangeboden.
   
Motie Slob: in het komende begrotingsjaar de regelgeving zo aan te passen dat beperkingen voor WAO-uitkeringsgerechtigden om raads- en statenlid te zijn of blijven worden weggenomen en dat het gemeente- en provinciebesturen mogelijk wordt gemaakt raads- en statenvergoeding aan te passen.01-12-04 Begroting 2005 ( kamerstukken 29 800VII, nr. 21)De rechtspositiebesluiten raadsleden en statenleden zijn dienovereenkomstig aangepast en in werking getreden ( stb. 2006, nr. 8).
   
Motie De Vries: permanente inspanning om kennis en begrip van onze grondrechten te verbreiden en levend te houden.22-02-05 Nota GPS ( kamerstukken 29 614, nr. 5)Deze motie is meegenomen in de democratische vernieuwingsagenda, die op 8 juli 2005 ( kamerstukken 30 184, nr. 1) aan de Kamer is gezonden. Een nationale conventie maakt deel uit van deze agenda. Onderzoek naar al bestaande activiteiten loopt.
   
Motie Dubbelboer: op welke wijze steun van de rijksoverheid voor landelijke koepels van plaatselijke politieke groeperingen geregeld kan worden.17-03-05 Wet subsidiëring politieke partijen( kamerstukken 29 869, nr. 14)De Kamer is bij brief d.d. 23 augustus 2005 ( kamerstukken 29 869, nr. 16) geïnformeerd.
   
Motie Adelmund en Smeets over mogelijkheden onderzoeken een investeringspremieregeling (zoals de gemeente Rotterdam doet) beschikking te stellen voor overige gemeenten met achterstandswijken.15-09-05 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ( kamerstukken 30 091, nr. 28)De Kamer is geïnformeerd over de uitvoering van de motie bij brief d.d. 17 maart 2006 ( kamerstukken 30 091, nr. 43).
   
Motie Van Aartsen inzake versnelde invoering aanbevelingen taskforce Kraaijeveld plus afschaffing leges.21-09-05 Algemene Politieke Beschouwingen ( kamerstukken 30 300, nr. 9)Het onderzoek leges is afgerond. Er is een kabinetsstandpunt ingenomen op basis van de meibrief (project vereenvoudiging vergunningen). Er wordt door BZK een richtlijn opgesteld m.b.t. kostendragers.
   
Motie Balemans/Koser Kaya Huisvestingswet – om een experiment te beginnen waarbij de grote steden de mogelijkheid krijgen om het instrument van de bestuurlijke boete te gebruiken in de aanpak van de malafide infrastructuur en in het bijzonder de huisjesmelkers.15-09-05 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ( kamerstukken 30 091, nr. 27)Het voortouw ligt bij VROM.
   
Motie Verhagen over het uitbetalen van 50 euro per geboren kind aan gemeenten voor preventief jeugdbeleid voor een bedrag van totaal 10 miljoen euro.21-09-05 Algemene Politieke Beschouwingen ( kamerstukken 30 300, nr. 10)Deze motie is per 2006 opgenomen in de tijdelijke specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg.
   
Motie Van Beek verzoekt de regering om de financiële compensatie voor gemeenten na 2006 aanvaardbaar te maken.28-09-05 Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen (26 213)De Kamer is geïnformeerd per brief d.d. 15 februari 2006 ( kamerstukken 26 213, nr. 19).
   
Motie De Pater verzoekt de regering om gemeenten volledig te compenseren op basis van de feitelijke ramingen.28-09-05 Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen ( kamerstukken 30 096, nr. 20)De financiële verwerking van motie De Pater heeft plaatsgevonden bij meicirculaire 2006.
   
Motie Bakker over normering van salarisniveaus in de semi-publieke sector.05-10-05 Algemene Financiële Beschouwingen ( kamerstukken 30 300, nr. 43)Bij brief van 22 december 2005 is de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.
   
Motie Van As over het bezien van alle rijkstaken op nut en noodzaak en het opnieuw benoemen van kerntaken.05-10-05 Algemene Financiële Beschouwingen ( kamerstukken 30 300, nr. 46)Dit is mondeling afgedaan door minister FIN tijdens het debat. Voorts heeft min BZK op 8 november 2005 de Kamer geïnformeerd over de in gang gezette verbeteringen wat betreft de taken van de rijksoverheid.
   
Motie De Neree tot Babberich c.s. over jaarlijkse controle op grote toezichthouders.05-10-05 Algemene Financiële Beschouwingen ( kamerstukken 30 300, nr. 39)Min Fin heeft deze motie uitgevoerd middels beantwoording van een Kamervraag over financiële markttoezichthouders. Financiën brengt elk jaar een overzicht uit.
   
Motie Van Beek/Knops over het voorkomen van onwenselijk geachte precarioheffing.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 15)Deze discussie houdt verband met discussie over eigen inkomstengebied lokale overheden. Het kabinetsstandpunt op het rapport «Lokale belastingen: meer beheerst!» is op 26 augustus 2005 (26 213, nr. 17) aan de Kamer aangeboden.
   
Motie Boelhouwer over de zelfstandige positie van de waterschappen in de discussie over de bestuurlijke inrichting van Nederland.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 24)Deze motie wordt betrokken bij notitie middenbestuur.
   
Motie Van Beek c.s. over het formuleren van eigen bevindingen en aanbevelingen door de zogenoemde Holland Acht.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 29)Op 7 december 2005 is de Kamer geïnformeerd over de gemaakte afspraken tussen het kabinet en de Holland Acht (BZK 0 500 705).
   
Motie Van der Ham c.s. over het beschikbaar komen van bestuursbeurzen voor politieke jongeren organisaties.21-11-05 Begrotingsbehandeling H VII voor het jaar 2006 ( kamerstukken 30 300VII, nr. 30)OCW heeft aangegeven rond het zomerreces de Kamer over deze motie te informeren.
   
Motie Knops, voor zomerreces een voorstel tot wijziging Wet op de Lijkbezorging bij de Kamer in te dienen.06-04-06 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Lijkbezorging ( kamerstukken 30 300VII, nr. 57)In de geest van de motie is spoedadvies Raad van State gevraagd. In een algemeen overleg op 13 juni 2006 over de wetgevingsplanning heeft de minister aangegeven dat de inspanningen gericht zijn op indiening vóór het einde van het zomerreces. De Kamer is over het tijdstip van aanbieden van dit wetsvoorstel geïnformeerd bij brief d.d. 27 juni 2006.

In behandeling zijnde toezeggingen
OmschrijvingVindplaatsStand van Zaken
Zal in de loop van 2006 met een notitie komen over het (grond-)wettelijk stelsel in verband met gemeentelijke herindeling, met aandacht voor rolverdeling tussen gemeenten, provincie en rijk.13-09-05 Gemeentelijke herindeling Warmond, Sassenheim en Voorhout en Utrechtse HeuvelrugIn het najaar zal de Kamer nader worden geïnformeerd.
   
Min BVK heeft toegezegd in het evaluatieonderzoek te laten uitzoeken of het systeem van de Awgb het toelaat dat een verplichting in een wet wordt opgenomen voor een overheidsorgaan om de Cgb te verzoeken een onderzoek in te stellen. Daarnaast heeft de minister voor BVK toegezegd dat er een eerste beeld van de resultaten van de wet gegeven wordt bij de midterm review GSBIII in 2007.15-09-05 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (30 091)De midterm review heeft betrekking op GSB III die medio 2007 wordt afgerond zoals ook is afgesproken in de convenanten met de G31 steden.
   
In het najaar zal een nota aan de Kamer worden gezonden over het middenbestuur.14-06-06 Financiële verantwoording 2005 (30 550)In behandeling bij BZK.
   
De minister zal een brief opstellen over de financiële situatie bij de provincies vóór de begrotingsbehandeling 2007 in het najaar.14-06-06 Financiële verantwoording 2005 (30 550)In behandeling bij BZK.
   
De minister zal bij de begrotingsbehandeling nader ingaan op de voortgang BTW-compensatiefonds en de algehele financiële situatie bij de gemeenten en provincies.14-06-06 Financiële verantwoording 2005 (30 550)In behandeling bij BZK.
   
Voor de begroting 2007 zal de minister op de resultaten van beleid (in termen van prestatie-indicatoren) in relatie tot het budgettaire beslag nader ingaan.14-06-06 Financiële verantwoording 2005 (30 550)In behandeling bij BZK.
   
Na eerstvolgende verkiezingenvindt eerste evaluatie plaats.28-06-06 Wijziging Kieswet: verlaging voorkeursdrempel (30 418)Een evaluatie vindt plaats na de komende Tweede Kamerverkiezingen.
   
Onderzoek naar de reden waarom kiezers op de lijsttrekker stemmen.28-06-06 Wijziging Kieswet: verlaging voorkeursdrempel (30 418)Dit punt wordt opgenomen in het nationaal verkiezingsonderzoek.

Afgedane toezeggingen
OmschrijvingVindplaatsStand van Zaken
Min BVK: aan de Kamer zal een notitie over de aanpassing van de procedure van grondwetsherziening worden gezonden.17-03-04 Herziening Grondwet, nader rapport adviesaanvraag inzake tweede lezing herziening Grondwet( kamerstukken 29 200VII, nr. 36)Dit onderwerp maakt deel uit van de conventie, zie de democratische vernieuwingsagenda. De Kamer is geïnformeerd over de samenstelling van de conventie bij brief d.d. 27 februari 2006 (nr. 7). Naar verwachting zal de conventie vóór oktober 2006 de resultaten aan het kabinet presenteren.
   
Min BZK: na het zomerreces zal de Kamer worden geïnformeerd over de compensatie van gemeenten, vooral terzake 2005.27-05-04 Hoofdlijnenbrief afschaffing OZB gebruikersheffing woningen en maximering van tarieven, 4e voortgangsrapportage plan van aanpak transparantie.De Kamer is bij meerdere brieven geïnformeerd over de compensatie, o.a. op 26 september 2005 ( kamerstukken 30 096, nr. 11) en op 15 februari 2006 ( kamerstukken 26 213, nr. 19).
   
Min BZK zegt toe in gesprek te zullen gaan met de Raad van State over doorlooptijden, nevenzittingsplaatsen en uiteenzetten van de benoemingsprocedure van staatsraden.11-10-05 Begrotingsbehandeling H II B Hoge colleges van Staat (30 300 II B)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 2 maart 2006 ( kamerstukken 30 300IIB, nr. 7).

Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

In behandeling zijnde moties
OmschrijvingVindplaatsStand van Zaken
Motie Szabo: introductie van een uniforme elektronische identiteitskaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authentificatie is vereist. Invoering niet later dan 1 januari 2007.04-02-04 Modernisering van de overheid ( kamerstukken 29 362, nr. 9)De Kamer is in de voortgangsrapportage Elektronische overheid( kamerstukken 29 362, nr. 91) d.d. 12 mei 2006 geïnformeerd over de stand van zaken inzake de eNIK.
   
Motie Van der Ham/Szabo: alg. verbindende afspraken op diverse terreinen waaronder elektronische identificatie (eNIK) en communicatieprotocol en burgerservicenummer(BSN).04-02-04 Modernisering van de overheid ( kamerstukken 29 362, nr. 4)– eNIK: zie stand van zaken bij Motie Szabo.– BSN: de nota n.a.v. verslag en nota van wijziging zijn op 27 april 2006 aan de Kamer gezonden.– De plenaire behandeling van het wetsvoorstel BSNstaat gepland voor de eerste week na het zomerreces.
   
Motie Koopmans over halvering van monitors en registratieverplichtingen.17-01-06 Andere Overheid ( kamerstukken 29 362, nr. 73)De Kamer is bij brief d.d. 15 mei 2006 (nr. 89) geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Met Financiën en de vakdepartementen wordt een quickscan uitgevoerd die waarschijnlijk in de zomer van 2006 gereed zal zijn.
   
Motie Aptroot: één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven uiterlijk per 1 januari 2009. Eerste grote stap per 1 januari 2007. Plan van aanpak uiterlijk juni 2006.21-02-06 Motie Aptroot c.s. over de realisatie van één inspectie- en controledienst ( kamerstukken 29 362, nr. 77)Het project Eenduidig Toezicht heeft als doel het realiseren van een frontoffice in groot aantal domeinen. De planning is na het zomerreces een plan van aanpak aan de Kamer te zenden.
   
Motie Dittrich inzake publiek inzichtelijk maken van aan overheidsorganen opgelegde dwangsommen.18-05-06 Initiatief wetsvoorstel Wolfsen/Luchtenveld Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan ( kamerstukken 29 934, nr. 17)In behandeling bij BZK.

Afgedane moties
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Motie Halsema: terughoudendheid bij het instellen van eenmalige ad hoc commissies.24-06-04 Functioneren politieke commissies ( kamerstukken 29 508, nr. 3)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 12 mei 2006 ( kamerstukken 29 362, nr. 39).
   
Motie Halsema: het openbaar maken van de hoofd- en nevenfuncties van leden van ad hoc commissies.24-06-04 Functioneren politieke commissies ( kamerstukken 29 508, nr. 4)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 12 mei 2006 ( kamerstukken 29 362, nr. 39).
   
Motie Koopmans: inzichtelijk maken van belemmeringen in ARAR en CAO’s en ontwikkelen van voorstellen tot vergroten politie-inzet, leraren en zorg.26-01-05 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten( kamerstukken 29 515, nr. 53)Na de zomer 2005 ontvangt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op de in de motie gestelde vragen.
   
Motie Fierens/Szabo over het spoedig reageren op klachten van burgers.21-11-05 Begrotingsbehandeling 2006 VII ( kamerstukken 30 300VII, nr. 10)De Kamer is geïnformeerd over de uitvoering van deze motie bij brief d.d. 13 maart 2006 ( kamerstukken 29 362, nr. 80. 80).
   
Motie Eerdmans c.s. over een plan van aanpak om beleidsmakers bij de rijksoverheid meer in aanraking te brengen met de uitvoering van beleid.21-11-05 Begrotingsbehandeling 2006 VII ( kamerstukken 30 300VII, nr. 10)Afgedaan.
   
Motie Van Hijum: regering wordt verzocht de rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het mislukken van de aanbesteding van P-Direkt en de resultaten daarvan uiterlijk 1 maart 2006 aan de Kamer aan te bieden.20-12-05 VAO P-Direkt ( kamerstukken 30 146, nr. 8)De Algemene rekenkamer heeft op 23 februari 2006 een afschrift van de brief aan min BVK gezonden waarin het onderzoek wordt aangekondigd. In de brief van 23 juni 06 geeft min BZK aan dat de Algemene Rekenkamer pas na de zomer het rapport kan uitbrengen. Daarna zal de minister de Kamer informeren over de verdere aanpak van P-Direkt.
   
Motie Fierens: binnen één jaar beoordelen welke huidige ZBO’s onder de Kaderwet dienen te vallen. In het daarop volgende jaar moeten alleen die ZBO’s worden doorgelicht die de regering niet onder de Kaderwet wil brengen.16-11-05 Kabinetsstandpunt rapport IBO-werkgroep «Een herkenbare staat: investeren in de overheid» ( kamerstukken 25 268, nr. 20)De minister BVK heeft de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie bij brief d.d. 16 juni 2006 ( kamerstukken 25 268, nr. 40).
   
Motie Aasted-Madsen van Stiphout inzake richtlijnen voor rijksoverheidwebsites.26-04-06 VAO Toegankelijkheid website kiesbeter.nl en de toegankelijkheid van overheidswebsites ( kamerstukken 29 362, nr. 88)De Kamer is geïnformeerd over de aanpak inclusief top 10 bij brief van 6 juli 2006.

In behandeling zijnde toezeggingen
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
De Kamer ontvangt informatie over het onderzoek door de Auditdienst van BZK naar de contractrelatie met IBM. De Kamer ontvangt informatie over de gemaakte kosten en de aangegane verplichtingen De Kamer ontvangt informatie over de relatie SAP-Financiën en de aanschaf van licenties voor P-Direkt. De Kamer ontvangt in februari informatie over het nieuwe scenario.16-11-05 Het instellen van P-Direkt als baten-lastendienst (30 146)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 23 juni 2006. Het rapport van de joint audit is nog niet beschikbaar. In het najaar zal de Kamer worden geïnformeerd over een volledige alternatieve aanpak voor P-Direkt.
   
Bij de evaluatie van de WOPT (in 2009) zal worden bezien of een uitbreiding van de werkingssfeer naar bijvoorbeeld privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals energiebedrijven) toch niet geboden is. Criteria bij de evaluatie zijn afhankelijk van de situatie ten tijde van de evaluatie.07-02-06 Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (30 189)In behandeling bij BZK.
   
n het Sociaal Jaarverslag over 2006 zal worden ingegaan op de behaalde resultaten op het gebied van het aantal werkzame arbeidsgehandicapten bij het Rijk.22-03-06 Het vergroten van het aantal arbeidsgehandicapten bij het Rijk (30 301)In behandeling bij BZK.
   
Het versturen van een brief naar de Kamer in het najaar voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van BZK – over: de voortgang: – van het overleg met CEDRIS over het aantal plaatsen voor SW-ers bij het Rijk en decentrale rijksonderdelen; – ten aanzien van mantelcontracten met afspraken over plaatsen voor SW-ers; – ten aanzien van de gezamenlijke projectmatige aanpak Rijk en BOREA voor het herplaatsen van herkeurde WAO-ers, inclusief de WAO-ers, voor wie het Rijk geen passend werk heeft.22-03-06 Het vergroten van het aantal arbeidsgehandicapten bij het Rijk (30 301)In behandeling bij BZK.

Afgedane toezeggingen
OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Min BVK: de vragen van lid Bemelmans nadrukkelijk meenemen bij de ontwikkeling van het nieuwe toezichtskader (horizontale toezichtsvormen per sector).17-02-04 Begrotingsbehandeling hoofdstuk VII (kamerstukken 29 200VII, nr. )Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de nieuwe visie op toezicht die bij brief d.d. 12 oktober 2005 naar de Tweede Kamer is gezonden ( kamerstukken 27 831, nr. 15).
   
Min BZK: bij de evaluatie van de wet in het bijzonder aandacht besteden aan 1) wenselijkheid sterke arm bevoegdheid voor lokale ombudsinstanties, 2) vormgeving benoemingsprocedures lokale ombudslieden door gemeenten en 3) eventuele knelpunten bij voorzien in ambtelijke ondersteuning in kleine gemeenten.30-06-04 Extern Klachtrecht (28 747)Dit zal plaatsvinden bij de evaluatie in 2009.
   
Min BVK zegt toe de Kamer vóór 5 december 2005 een brief te sturen met: – de plannen voor een nieuw experiment internet- en telefoonstemmen (ITS) voor Nederlandse kiezers in het buitenland bij de TK-verkiezingen in 2007 – een nadere uitleg over de procedures rond de stempas en het negatieve register en over de geplande uitrol van de elektronische Nederlandse identiteitskaart (eNIK) en een mogelijke relatie met de stempas.02-11-05 Voortgang project Kiezen op Afstand (29 800 VII)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 5 december 2005 ( kamerstukken 30 300, nr. 45)
   
Toezegging om namens het kabinet een uiteenzetting te geven van de stand van zaken rond de invoering van het kabinetsstandpunt op het rapport «Je gaat erover of niet» van de i.h.k.v. PAO ingestelde Gemengde Commissie Bestuurlijke Coördinatie onder leiding van Frank de Grave.01-02-06 Kabinetsreactie rapport «Je gaat erover of niet» (29 362), uitkomsten departementale takenanalyse ministerie BZK, administratieve lasten burgers (29 515)De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 31 mei 2006 ( kamerstukken 29 362, nr. 95).