Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.6.3. EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT GROTESTEDENBELEID

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege eventuele uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud. De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x € 1 000
     2005200620072008200920102011Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de onvenantafspraken        
             
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)626 222740 813732 720786 725816 223432 236417 485Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en) De derde convenantsperiode Grotestedenbeleid beslaat de periode 2005–2009 (zie kader). De afzonderlijke regelingen die opgenomen zijn in de brede doeluitkeringen, kennen een langere looptijd. Het betreft veelal structureel geld.
             
I BDU ECONOMIE totaal BDU G3129 02132 10917 54140 34534 346 
EZart. 3.10 Stadseconomietotaal beleidsterrein29 02132 10917 54140 34534 346Bedragen G30 excl. een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen (zie cat B).
    G3129 02132 10917 54140 34534 346 
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEIDtotaal BDU G31413 958530 730536 617518 487510 967414 717414 717Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWSart. 44 Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorgtotaal beleidsterrein228 100230 600230 600230 600230 600230 600230 600De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd
    G31190 088192 082192 082192 082192 082192 082192 082Bedragen voor 2006 zijn voorlopige bedragen. Dit geldt ook voor de bedragen 2007 t/m 2009.
             
VWSart. 41 Gezond in de stadtotaal beleidsterrein5 0005 0235 0235 0235 0235 0235 023Eén van de doelstellingen van de tweede convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid
    G315 0005 0235 0235 0235 0235 0235 0232005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht. Van dit bedrag staat jaarlijks € 23 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
             
OCWart. 4.3 Voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein21 78022 15722 15722 15722 15722 15722 157Van dit bedrag staat jaarlijks € 377 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
    G3121 78022 15722 15722 15722 15722 15722 157 
             
OCWart. 1.1 Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassentotaal beleidsterrein67 285174 936174 936174 936174 936174 936De middelen GOA zullen per 1 augustus 2006 opgenomen worden in de BDU. Tot 1/8/2006
   (uit GOA-budget)G3150 588121 755121 755121 755121 755121 755geldt het landelijk beleidskader GOA 2002–2006. Het aandeel van de G31 bedraagt ca. 70% van het totale bedrag aan GOA. De uiteindelijke verdeling van de middelen per augustus 2006 wordt gebaseerd op de definitieve telgegevens van 1 oktober 2004.
             
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)totaal beleidsterrein245 083245 148245 149245 148245 148De middelen Volwasseneneducatie zullen naar verwachting per 1 januari 2007 uit het WEB-budget
    G3173 70073 70073 70073 70073 700worden gehaald, en in de BDU opgenomenIn de reeks «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
             
BZKart. 9.3 Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheidtotaal beleidsterrein78 73597 330100 33093 33088 33088 04763 647 
    G3178 73597 330100 33093 33088 330p.m.p.m. 
             
BZKart. 9.3 Sociale heroveringtotaal beleidsterrein10 00015 000 
    G3110 00015 000 
             
JUSart. 16.1.1 Inburgering Oudkomers en Nieuwkomerstotaal beleidsterrein201 477296 645304 241261 968262 321262 320262 321 
    G31118 355127 980p.m.p.m.p.m.p.m.p.m. 
             
JUSart. p.m. Aanvullende middelen inburgering allochtone vrouwentotaal beleidsterrein27 000Het precieze deel voor de G31 zal bepaald worden aan de hand van de hoogte van de ambities
    G3119 000van deze gemeenten.
             
JUSart. p.m. Middelen voor het terugdringen van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteitscijferstotaal beleidsterrein4 5004 5005 4005 400Deze middelen zijn bestemd voor de G4
    G314 5004 5005 4005 400 
             
VWSart. 46 Programma meedoen allochtone jongeren (sport) 2 0702 0705 0402 520 
     2 0702 0705 0402 520 
III BDU FYSIEKtotaal BDU G31183 243177 974178 562227 893270 91017 5192 768Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
VROMart. 4 ISV IItotaal beleidsterrein259 102253 155253 995320 257378 391290 336p.m.ISV II betreft het gehele budget, incl. Groen en Cultuur, zoals in de VROM-administratie is opgenomen plus
    G31183 243177 974178 562227 893270 91014 751p.m.begroting/verantwoording.– de extrapolatie 2010 bevat een technisch deel en de kleine VINAC middelen 2010.– de middelen van LNV en OCW zijn naar de VROM begroting overgeboekt.
LNVart. U01142005Grootschalig Groentotaal beleidsterreinHet betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van LNV zijn
 art. U24132006 G31overgeboekt naar de VROM-begroting.
             
OCWart. 14.04 Cultuurimpulstotaal beleidsterrein4 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van OCW zijn
    G312 6042 6042 6042 6042 6042 7682 768overgeboekt naar de VROM-begroting.
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
I ECONOMIE
EZ03.10.100 Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)totaal beleidsterrein17 58525 40022 90022 90022 900Dit is het totaal TOPPER-budget (verplichtingen). 33 van de 50 projecten vallen binnen G30, klein
    G3112 43017 00015 00015 00015 000deel budget (2 mln.) is getemporiseerd. 0,6 mln overgeheveld naar reg. Innovatie.
             
EZ03.10 210 Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)totaal beleidsterrein24 000Betreft verplichtingenbedrag.
    Kas1 0008 0008 0007 000Betreft kasraming; afhankelijk van tempo uitvoering door Rotterdam.
             
EZ03.10 510 Reservering voor onvoorziene kansen en bedreigingen BDU Economietotaal beleidsterrein2 0002 0002 0002 000Het betreft hier een knelpuntenbudget dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over
    G312 0002 0002 0002 000de steden. In 2005 en 2006 is 1mln hiervan overgeheveld naar Kansenzone Rotterdam.
             
V&Wart. 19.02 Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoertotaal beleidsterrein1 468 6771 469 3531 626 4761 646 5251 683 4211 796 5081 731 103Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie
   Kenniscentrum  161161161161161161openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het
   Fietsberaad  453453453453453453kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement.
   Kaartautomaat  796     Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
   Chipcard  2 193      
   Decentralisatie spoorlijnen  8 74021 02720 32320 32320 32320 323 
   Project Mediapark Hilversum   25 000     
   Fietsenstallingen   681     
   Afrekening GDU   – 6 600     
   Loonbijstelling  5 71712 00112 23412 67613 52813 528 
   Prijsbijstelling  9 07310 04310 16710 39511 09311 093 
   Decentraliseren Lijnen   10 5109 9129 9129 9129 912 
   Toegankelijkheid haltes Stad en Streek   1200025 00025 00025 000  
   Kasschuif BDU   7 000     
   Voorfinanciering chipkaart   69 000     
   Overheveling BTW OV   25 90026 90026 90027 90027 900 
   Chipkaartmiddelen naar BDU   71 95821 214    
             
SZWart. 2 Wet Werk en Bijstand (FWI/Flexibel reïntegratiebudget)totaal beleidsterrein1 612 2951 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 270 
    G311 078 1451 083 837p.m.p.m.p.m.p.m.p.m. 
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID
DIVERSE MINISTERIESVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»        Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUSart. 14.1.4 Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht) 7 0007 000v.a. 2007 taakstellend € 5 miljoen per jaar afgeroomd
 art. 14.2.2 RvdK taakstraffen 21 72029 21735 30533 12933 34733 73733 737Begunstigde: RvdK (NB: is dus exclusief overige strafzaken (basisen vervolgonderzoeken) op 14.2.2
 art. 14.2.3 Halt 12 04012 00012 13012 43912 51412 51412 514Begunstigde: Bureaus HALT
 art. 14.2.4 Jeugdreclassering 37 15350 11653 59852 38850 25850 08849 908Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
 art. 13.4.3 Reclassering/MSTtotaal beleidsterrein118 354138 118153 189156 504156 455156 455156 457Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
 art. 13.4.4 Taakstraffentotaal beleidsterrein33 81241 10542 64644 07144 07644 07644 076Begunstigde: Reclassering
             
 art. 13.4.1.  Capaciteitsuitbreiding DJI-GWtotaal beleidsterrein1 041 5981 061 3361 130 4751 112 7641 115 1131 114 8301 114 644Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
 art. 13.4.2 Capaciteitsuitbreiding DJI-TBStotaal beleidsterrein103 421128 123370 111395 855395 908395 882395 867Begunstigde: Justitiële inrichtingen
             
 art. 14.1.4 Huiselijk geweldtotaal beleidsterrein1 4422 3003 3003 3003 3003 3003 300Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand,de Rechterlijke organisatie etc.
             
 art. 13.3.1 Justitie in de Buurttotaal beleidsterrein5 5464 4232 0711 568468468468Begunstigde: OMVoorheen stonden deze budgetten op art. 3.3.3.Met ingang van 2005 is de begrotingsstructuur van Justitie aangepast (3.3.3. bestaat derhalve niet meer).
             
 art. 13.1.2 Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein10 3418 2117 8817 8839 5339 5339 535De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks maximaal € 5 mln. Daarnaast
             
BZKart. 4.2 Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein1 5532 0902 0331 0001 0001 0001 000subsidieert Justitie keurmerken (bv Keurmerk Veilig Ondernemen). Vanaf 2007 neemt BZK de subsidiëringvan het Keurmerk Veilig Ondernemen over van Justitie.
             
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)totaal beleidsterrein258 700244 616Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU
    G3173 70073 700Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
             
VWSart. 46 BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)Totaal beleidsterrein4 49418 58418 58411 56413 08412 1042 084 
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
III FYSIEK
LNVart. p.m. Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stadtotaal beleidsterrein62 34951 14249 78850 03943 697Het Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de
    provincies met G3162 34951 14249 78850 03943 697prioriteit «Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt.(conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
             
VROM art. 4 Impulsbudgettotaal beleidsterrein22 75042 2504 52314 22726 250Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te
    G3122 75013 000p.m.p.m.p.m.kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen.Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen.Over de hoogte van het budget in 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
             
VROM FES Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteittotaal beleidsterrein70 086103 07731 99057 7578 7219 18720 654 
   (BIRK)G3165 74210 69850 0002 8005 5605 500 
             
VROM art. 7 Bodemsanering (WBB)totaal beleidsterrein152 114155 806135 764141 371142 297167 078194 173Bedragen opgenomen op basis van realisatiecijfers (excl. ISV)
    G3157 44133 14533 14533 14533 145p.m.p.m.Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014)
    provincies met G31142 443112 902105 468105 468105 468p.m.p.m.Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014)Het jaar 2011 is geëxtrapoleerd, maar er bestaan onzekerheden door ontwikkelingen rondom ILG en Wbb (Wet bodenbescherming). Bovendien zijn de VINAC-middelen die in het ISV II budget (28 127 mln) waren opgenomen, vanwege de afloop van de ISV II periode omwille van de zuiverheid weer bij de bodemsaneringsmiddelen geplaatst. De beslissing omtrent de aanwending van deze middelen moet nog genomen worden. Ook kan het budget in 2011 nog veranderen omdat de afloop van de investeringsimpuls enige invloed heeft op het beschikbare bodemsaneringsbudget.
             
VROM art. 4 Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woningbouwafsprakentotaal beleidsterrein72 088122 262130 277124 826121 53087 246116 946Begunstigden: provincies/kaderwetgebiedenHet kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)