Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.1. LEESWIJZER

Algemeen

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda, de begrotingsstructuur, de bedrijfvoeringsparagraaf, de baten-lastendiensten en de opbouw van de memorie van toelichting. Daarnaast wordt stilgestaan bij enkele specifieke onderwerpen zoals de budgetflexibiliteit en output- en outcome-indicatoren.

In deze begroting zijn opnieuw inspanningen gepleegd om de VBTB-kwaliteit van de begroting te verhogen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de beleidsartikelen 2, 4, 10, 11, 15 en 16.

Beleidsagenda

In de beleidsagenda zijn – aan de hand van de drie centrale beleidsthema’s – de hoofdlijnen van beleid voor het jaar 2007 opgenomen. Daarnaast is in de beleidsagenda een overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties.

Begrotingsstructuur

De begrotingsstructuur is ten opzichte van 2006 gewijzigd. In deze begroting is voortgegaan op het ingezette traject van 2006 om de VBTB-kwaliteit (gericht op resultaatgericht sturen en prestaties meetbaar maken) van de begroting te verhogen. Vorig jaar lag de nadruk op zoveel mogelijk zinvolle en relevante prestatiegegevens. Dit jaar is vooral aandacht besteed aan de samenhang tussen de algemene doelstelling, de operationele doelstellingen, de instrumenten/activiteiten en de daarbij behorende prestatiegegevens.

Dit heeft ertoe geleid dat bij de veiligheidsartikelen (artikelen 2, 4, 15 en 16) en bij de artikelen van Publieke dienstverlening en Openbare Sector (artikelen 10 en 11) zowel de algemene doelstelling als de operationele doelstellingen zijn geherformuleerd. Daarmee komen de taken van het ministerie beter tot uitdrukking en zijn de doelstellingen resultaatgerichter dan voorheen.

Met ingang van 2007 zijn aan de artikelen 10, 11 en 15 operationele doelstellingen toegevoegd. Het niet-beleidsartikel 17 «VUT-fonds» is nieuw per 2007. De bijhorende verplichtingen zijn in deze ontwerpbegroting voor 2006 terug te vinden op artikel 13.3 «onvoorzien». De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, kamerstukken 29 760, nr. 70). Er is een conversietabel van de «oude» begrotingsindeling naar de «nieuwe» begrotingsindeling 2007 opgenomen.

De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu opgebouwd uit twaalf beleidsartikelen en drie niet-beleidsartikelen. De beleidsartikelen worden in samenhang gepresenteerd in een drietal beleidsthema’s: Veiligheid (artikelen 2, 4, 5,15 en 16), Bestuur & Democratie (artikelen 1, 6 en 9) en Publieke dienstverlening en Openbare Sector (artikelen 7, 10, 11) (voorheen Kwaliteit Openbare Sector).

Bedrijfsvoeringsparagraaf

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt ingegaan op de bedrijfsvoeringsonderwerpen die in 2007 specifiek aan de orde zijn en die onder het management controlsysteem vallen.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

Het ministerie kent in 2007 5 baten-lastendiensten: het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Centrale Archief Selectiedienst (CAS), de Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), het Shared Service Centrum voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie, genaamd P-Direkt en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR). Beleidsmatig zijn de baten-lastendiensten terug te vinden bij de operationele doelstellingen van de verschillende beleidsartikelen (KLPD op artikel 2.3, CAS op artikel 7.3, BPR op artikel 7.4, P-Direkt op artikel 11.8 en LFR op artikel 16.4). De baten-lastendienst LFR is nieuw per 2007.

De baten-lastendienst Organisatie Informatie- en Communicatietechnologie (ITO, artikel 4.3) vindt u niet meer terug als dienst in de begroting 2007. Deze dienst gaat op in de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtSPN).

De paragraaf over de baten-lastendiensten presenteert de voorgeschreven financiële overzichten ter toelichting op de begrotingsstaat van deze diensten.

Budgetflexibiliteit

In de begroting is de informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen in de tabellen betreffende de budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabellen is aangegeven welk deel van het totale budget op een beleidsdoelstelling als op een operationele doelstelling juridisch verplicht is.

Outcome-outputindicatoren

In deze begroting is evenals in 2006 invulling gegeven aan de Motie Douma c.s. ( kamerstukken 29 949, nr. 11) waarin de regering wordt gevraagd beleidsdoelen te formuleren in termen van te realiseren maatschappelijke effecten (outcome) en de daarvan afgeleide prestatiegegevens.

Bij de operationele doelstellingen 1.3 (toerusting Kiesraad), 10.5 (SAIP), 11.8 (kwaliteit informatievoorziening), 11.10 (garantieregelingen), artikel 14 (toezicht veiligheid) en artikel 16 (Brandweer en GHOR ) ontbreken outcome- en outputindicatoren. Per brief (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, kamerstukken 29 949, nr. 52) is de Tweede Kamer over dit onderwerp door middel van de zogenaamde «comply or explain» geïnformeerd.

Opbouw van de memorie van toelichting

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ BEGROTINGSWETSVOORSTEL

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 De beleidsagenda

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

3. De bedrijfsvoeringsparagraaf

4. De baten-lastendiensten

5. Verdiepingshoofdstuk

6. Bijlagen

6.1 Moties en toezeggingen

6.2 ZBO’s en RWT’s

6.3 Extracomptabel Overzicht Grotestedenbeleid (ECO-GSB)

6.4 Conversietabel

6.5 Lijst met afkortingen

6.6 Trefwoordenregister