Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30800 VIII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en het Nationaal Archief voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007 (x € 1 000)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL28 720 08128 913 1201 344 675
     
 Beleidsartikelen28 555 90828 748 9471 344 108
01Primair onderwijs8 237 4308 238 64651 906
03Voortgezet onderwijs5 836 4445 869 481129 196
04Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie3 032 6633 057 30182 250
05Technocentra9 1369 1369 136
06Hoger beroepsonderwijs2 012 2741 968 4626 017
07Wetenschappelijk onderwijs3 520 3263 467 04316 466
08Internationaal onderwijsbeleid15 56716 60499
09Arbeidsmarkt en personeelsbeleid157 004157 0040
10Informatie- en communicatietechnologie31 10231 10247 776
11Studiefinanciering3 060 5863 060 586367 700
12Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten307 796307 7969 500
13Lesgelden5 8965 896199 600
14Cultuur666 486866 69234 194
15Media769 107759 036212 681
16Onderzoek en wetenschappen894 091934 162177 587
     
 Niet-beleidsartikelen164 173164 173567
17Nominaal en onvoorzien– 7 500– 7 5000
18Ministerie Algemeen118 173118 173567
19Inspecties46 74546 7450
20Adviesraden6 7556 7550

Mij bekend,


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Vaststelling van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007 (x € 1 000)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Naam agentschapTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Centrale Financiën Instellingen (CFI)44 16844 1680
Nationaal Archief (NA)22 26822 2680
Totaal66 43666 4360

Naam agentschapTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Centrale Financiën Instellingen (CFI)– 2 5070
Nationaal Archief (NA)– 6 6075 950
Totaal– 9 1145 950

Mij bekend,


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ontvangsten (x € 1 miljoen)kst99336_1_01.gif

Uitgaven (x € 1 miljoen)kst99336_1_02.gif