Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

ARTIKEL 10. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

10.1 Algemene beleidsdoelstelling: Een verbeterde kwaliteit van het onderwijs door de inzet van ict

Informatie- en communicatietechnologie (ict) kan voor de kwaliteit van het onderwijs een krachtig middel zijn om leren, toegespitst op individuele capaciteiten en behoeften, plaats- en tijdsonafhankelijk mogelijk te maken. Ict ondersteunt onderwijs dat met maatwerk leerlingen en docenten uitdaagt en een motiverende context biedt. Ict stelt onderwijsinstellingen in staat leerlingen en studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Nederland heeft ook internationale afspraken gemaakt die vragen om een hoogwaardige kennismaatschappij. Daartoe stimuleert en faciliteert de minister de integratie van ict in het onderwijs.


Gido verlaat met een diploma het mbo. Hij heeft op school genoeg ict-kennis meegekregen om mee te komen in een fundamenteel gedigitaliseerde wereld. Gido heeft op school geleerd hoe hij de computerkennis die hij van huis uit al had in kan zetten als ict dienstverlener. Hij droomt van een leven met een eigen ict-bedrijf.

Ict-bekostiging

Om de integratie van ict in het onderwijs te bevorderen is 90% van de ict middelen als ict vergoeding via de desbetreffende begrotingsartikelen (art. 1, 3, en 4) in de bekostiging van de onderwijsinstellingen in het primaire-, het voortgezette- en het beroepsonderwijs opgenomen. Dit artikel gaat over de inzet van de resterende 10% (ruim € 30 miljoen). Het geven van ruimte aan scholen is de afgelopen jaren de basis van het ict-beleid geweest. De voortgangsrapportage groot project ict van maart 2005, die in mei 2005 met de Tweede Kamer is besproken, gaf aan dat dit ict-beleid succesvol is geweest. Het beleid om ruimte aan scholen te geven wordt dan ook voortgezet. De ictontwikkelingen en de invloed van het beleid daarop worden ook de komende jaren gevolgd.

Vier in balans monitor

Om ict goed te kunnen integreren is het van belang dat scholen tijd en geld investeren in vier verschillende factoren: infrastructuur, content, deskundigheid en visie. De investeringen in die factoren dienen in balans te zijn om te kunnen excelleren. De jaarlijkse publicatie «Vier in balans monitor» van de stichting Kennisnet Ict op School over de integratie van ict in het onderwijs levert op basis van gegevens van de inspectie en TNS-NIPO het kader waarbinnen de algemene beleidsdoelstellingen beoordeeld worden.

Actieplan «Verbonden met ict»

OCW heeft op basis van een behoefte-inventarisatie in het onderwijsveld een actieplan «Verbonden met ict» in voorbereiding. Hierbij wordt ict ingezet om een bijdrage te leveren aan de aanpak van belangrijke onderwijskundige vraagstukken. Het gaat daarbij om het toepassen van ict in de leerprocessen, in de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen en in het stimuleren van originaliteit en creativiteit bij jongeren. Gebleken prioriteiten zijn eigentijdser, inspirerender onderwijs en professionalisering van docenten en management. Sectororganisaties in het po, vo en bve en de stichting Kennisnet Ict op School gaan uitvoering geven aan deze prioriteiten.

10.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10.1 Budgettaire gevolgen artikel 10 (x € 1000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen37 87438 85431 10229 43830 09730 09830 098
– waarvan garantieverplichtingen0000000
Uitgaven (programma + apparaat)40 51438 85431 10229 43830 09730 09830 098
        
Programma-uitgaven39 63938 85431 10229 43830 09730 09830 098
– waarvan juridisch verplicht 29 32322 32321 32321 32321 32321 323
– waarvan bestuurlijk gebonden 9 5318 7798 1158 7748 7758 775
– waarvan niet juridisch verplicht en niet bestuurlijk gebonden       
        
Integratie van ICT in het onderwijs bevorderen door ondersteunings- en stimuleringsfaciliteiten21 32521 32321 32321 32321 32321 32321 323
        
Scholen ondersteunen bij het realiseren van onderwijsinhoudelijke doelstellingen en docenten en leerlingen laten excelleren via ICTinnovaties.       
        
• Innovatieprogramma Kennisnet Ict op School en Surfnet8 1814 0004 0004 0004 0004 0004 000
• Kennisrotonde  1 000    
• Actieplan verbonden met Ict 5 4272 5002 0002 0002 0002 000
• Interdepartementaal actieprogramma maatschappelijke sectoren en Ict 2 0001 0001 0001 000  
• Overige innovatie10 1233 1311 2791 1151 7742 7752 775
        
Doorlopende verplichtingen102 973     
        
Apparaatsuitgaven875      
Ontvangsten52 79649 77647 77647 77647 77647 7760

Toelichting

De reeks «doorlopende verplichtingen» betreft de financiering van eerder voorgenomen activiteiten (betaling op voor 2006 aangegane verplichtingen zoals projecten internetvoorziening, nabetaling op verantwoordingen expertisecentra en grassroots) wordt niet nader toegelicht in de begroting.

In verband met de beëindiging van de directie ICT per 1 september 2005 zijn op dit artikel geen meerjarige apparaatskosten geraamd. De medewerkers belast met de uitvoering maken deel uit van de directie voortgezet onderwijs.

De ontvangsten betreffen de bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking.

10.3 Operationele doelstellingen

10.3.1 Integratie van ict in het onderwijs bevorderen door ondersteunings- en stimuleringsfaciliteiten

Motivatie

Scholen hebben behoefte aan ondersteuning bij het integreren van ict in het onderwijs. Centrale ondersteuning, waar alle scholen iets aan hebben, ontlast scholen bij het verwezenlijken van hun ict-ambitie. Het onderwijsveld heeft daarom in 2001 de stichtingen Kennisnet en Ict op School opgericht. Per januari 2006 zijn beide stichtingen gefuseerd tot één stichting, de stichting Kennisnet Ict op School. Daarmee kan de ondersteuning van scholen en professionals volledig geïntegreerd plaatsvinden.

Verwijzing beleidsstukken: Tweede Kamerstuk, vergaderjaar 2004–2005, 25 733, nr. 107(ict-ondersteuningsfunctie).

Instrumenten

Op basis van het jaarlijkse activiteitenplan subsidieert OCW de ict-ondersteuningsfunctie stichting Kennisnet Ict op School. De stichting bestaat uit twee takenclusters: belangenbehartiging en dienstverlening. De belangenbehartiger is er voor de collectieve belangen van PO en VO scholen op het gebied van ict en onderwijs. Goed geïnformeerde scholen die hun krachten bundelen zijn beter in staat de vraag te formuleren, gerichte keuzes te maken en kennis te delen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor vraaggerichte dienstverlening.

De dienstverlener is de publieke internetdienstverlener voor het onderwijs. Kennisnet levert relevante content en diensten voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de bve-sector.

Medio 2007 zal een pragmatische herijking plaatsvinden, ten behoeve van het beleid na 2008. Besluitvorming daarover vindt plaats in december 2007. Te beoordelen aspecten zijn de mogelijkheden voor vraagfinanciering en ontwikkelingen bij brancheorganisaties.

Meetbare gegevens

De resultaten van de stichting Kennisnet Ict op School worden meetbaar en transparant gemaakt door middel van een kwaliteitsindex. Met de kwaliteitsindex – één voor het cluster belangenbehartiging en één voor het cluster dienstverlening wordt enerzijds bekendheid en anderzijds relevantie van de producten en diensten van de stichting gemeten. De meting vindt plaats door een jaarlijks TNS-NIPO onderzoek. De index vormt een optelsom van beide gewogen gemiddelden waarbij 100 de norm (indicator) is voor een voldoende functioneren. Naast de indexwaarde zal ook een toelichting worden gegeven op de verhoudingscijfers tussen bekendheid en relevantie.

Tabel 10.2
 20042005200620072008
1. Kwaliteitsindex dienstregeling     
Streefwaarde 100100100100
Realisatie 128   
Bron: TNS-NIPO     
2. Kwaliteitsindex belangenbehartiging  100*100100
Bron: TNS-NIPO     

* Eerste meting in 2006,

10.3.2: Scholen ondersteunen bij het realiseren van onderwijsinhoudelijke doelstellingen en docenten en leerlingen de ruimte geven om te excelleren

Motivatie

In de Kennisinvesteringsagenda 2006–2016 van het Innovatieplatform is aangegeven hoe Nederland door kan groeien tot een echte kenniseconomie. Ict en onderwijs zijn als innovatie-assen belangrijke motoren achter een excellente kenniseconomie. Ict geeft op verschillende manieren binnen het onderwijs een goede bijdrage aan de kennissamenleving: het biedt leraren ruimte voor onderwijs, het biedt leerlingen ruimte aan talent en het levert bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Ict levert toepassingen voor innovatie. OCW investeert in drie hierna genoemde verschillende programma’s, met een eigen focus.

Instrumenten

Subsidieverlening aan het Innovatieprogramma van Kennisnet Ict op School en Surfnet.

Binnen het Innovatieprogramma wordt geïnvesteerd in kennis om innovatieve voorzieningen voor leerlingen en docenten in de gehele onderwijskolom te realiseren. De accenten liggen op de aanwezigheid van infrastructuur (Samen Snel op Glas), de ontwikkeling van breedbandige diensten en het veilig en eenvoudige gebruik van die diensten. Het samenwerkingsprogramma heeft als doel het onderwijs optimaal te bedienen met innovatieve educatieve internettoepassingen, zodat leerlingen en leraren de ruimte krijgen om te excelleren.

Subsidieverlening aan het Kennisnet Ict op School programma Kennisrotonde.

Het project Kennisrotonde ondersteunt scholen bij het leggen van verbindingen met private spelers en wetenschappelijke instellingen om hun onderwijskundige ambities en de mogelijkheden van ict op het gebied van innovatie te verwezenlijken. Het project is vertraagd. Subsidieverlening in 2007 is afhankelijk van de resultaten die eind 2006 zullen zijn bereikt.

Interdepartementale actieprogramma maatschappelijke sectoren en ict.

Het programma heeft tot doel doorbraken en opschaling te realiseren in de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve ict-toepassingen en -diensten. Een daarvoor door OCW ingestelde sectorcommissie heeft voor het actieprogramma een jaarplan opgesteld waarin vier actielijnen voor onderwijs zijn benoemd: gaming, lerend lesgeven, blended learning en communicatie en samenwerking.

Meetbare gegevens

Innovatieprogramma Surfnet/Kennisnet

In het projectplan voor 2007 worden de meetbare gegevens opgenomen, waarover verantwoording zal worden afgelegd in de jaarrekening 2007. Belangrijke indicator is het aantal diensten dat vanuit de innovatie ontwikkelfase overgenomen wordt in een standaardportfolio. In het innovatieprogramma nemen 30 scholen deel als voorbeeldschool.

Kennisrotonde

In 2007 worden binnen het programma van de Kennisrotonde 10 projecten voor kennisontwikkeling uitgevoerd.

OCW Ict Actieplan «Verbonden met Ict».Interdepartementale actieprogramma maatschappelijke sectoren en Ict.

Op basis van de plannen die in 2007 worden ingediend, worden prestatie-indicatoren vastgesteld.

10.4 Overzicht evaluatieonderzoeken

Herijking ict ondersteuningsfunctie in 2007 (zie paragraaf 10.3.1).

Jaarlijkse publicatie «Vier in balans monitor» van de stichting Kennisnet Ict op School over de integratie van ict in het onderwijs op basis van gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en TNS-NIPO.