Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

ARTIKEL 13. LESGELD

13.1 Algemene beleidsdoelstelling: vragen van een bijdrage in de kosten van het onderwijs

Omschrijving

Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de bevordering van een duurzame groei van de Nederlandse (kennis)economie. De burgers hebben ook persoonlijk profijt van scholing. Daarom vraagt de overheid een bijdrage in de kosten van het onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2005–2006 vraagt OCW lesgeld alleen aan de deelnemers in de bol en het vavo die op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder zijn, als een bijdrage in de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs. Deze groepen worden geacht zelf in de kosten van de bijdrage te voorzien, al dan niet met behulp van een tegemoetkoming in de bijdrage of door compensatie via de studiefinanciering.

Verantwoordelijkheid van de minister

Omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers draagt de overheid een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs. Het individu heeft echter ook profijt van scholing.

Kritische succesfactoren

• De deelname aan het onderwijs

Meetbare gegevens

Deze zijn opgenomen in paragraaf 13.3.1.

13.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen7 0695 4785 8966 0066 1966 0604 798
Waarvan garantieverplichtingen       
Totale uitgaven (programma)7 0695 4785 8966 0066 1966 0604 798
IB-Groep7 0695 4785 8966 0066 1966 0604 798
Ontvangsten lesgeld202 978192 700199 600200 200202 000209 700216 700

Een nadere specificatie van de raming van de ontvangsten is opgenomen in paragraaf 13.3 (operationele doelstellingen).

13.3 Operationele doelstellingen (stelsel)

13.3.1 Vragen van een bijdrage in de kosten van het onderwijs

Motivatie

De individuele burgers hebben ook profijt van scholing.

Instrumenten

De overheid vraagt lesgeld aan deelnemers in de bol en het vavo die op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder zijn. OCW is voornemens met ingang van schooljaar 2007/2008 voor deelnemers die slechts een gedeelte van het schooljaar zijn ingeschreven de te betalen lesgeldtermijnen beter af te stemmen op de periode waarvoor men is ingeschreven. Dit betekent dat deelnemers die later instromen (of met een geldige reden eerder uitstromen) nog meer dan nu verhoudingsgewijs een lesgeld verschuldigd zijn naar rato van de duur van de inschrijving.

Meetbare gegevens (raming)

Tabel 13.2 Aantal lesgeldplichtigen
 20042005200620072008200920102011
Aantal lesgeldplichtigen481 627187 249198 200199 000204 200209 400213 800217 300

Bron 2004 en 2005: realisatiegegevens IB-Groep, Bron 2006–2011: referentieraming 2006/ramingsmodel Lesgeld.


Deze indicator geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de studerenden/leerlingen.

Raming ontvangsten lesgeld

In de Les- en cursusgeld wet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van dit lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het lesgeld aangegeven.

Tabel 13.3 Lesgeldbedrag (x € 1)
2005/062006/072007/082008/0920 009/102010/112011/12
9499639779921 0071 0221 037

Vanaf 2007/08: raming.


In tabel 13.4 worden de geraamde lesgeldontvangsten gepresenteerd.

Tabel 13.4 Ontvangsten lesgeld (bedragen x € 1 miljoen)
 2005200620072008200920102011
Bol/vo incl. vso203,0192,7199,6200,2202,0209,7216,7

Bron 2005: realisatiegegevens IB-Groep. Bron 2006 – 2011: ramingsmodel lesgeld.

13.4 Overzicht evaluatieonderzoeken

De les- en cursusgeldwet (LCW) dateert van 1987 en is herzien in 2001. Bij een evaluatiecyclus van 5 jaar zou de LCW in 2006 weer geëvalueerd moeten zijn. Medio 2005 is de Les- en cursusgeldwet echter aanzienlijk gewijzigd. Op grond hiervan is de evaluatie verschoven naar tenminste 2008.