Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

ARTIKEL 18. MINISTERIE ALGEMEEN

In onderstaande tabel worden de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van artikel 18 ministerie algemeen geraamd.

Tabel 18.1 Budgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen117 101134 785118 173114 227110 637109 266109 228
Uitgaven118 003134 785118 173114 227110 637109 266109 228
Niet toe te rekenen uitgaven bestuursdepartement 112 557108 398106 810107 218105 848105 810
        
Apparaatskostenonverdeeld 22 2289 7757 4173 4193 4183 418
Ontvangsten3 455567567567567567567

18.1 Bestuursdepartement

Op het artikel ministerie algemeen, onderdeel bestuursdepartement, staan apparaatskosten van de niet beleidsdirecties. Daarnaast worden hier de centrale kostenposten voor onder andere huisvesting, automatisering, voorlichting, bezwaarschriftencommissie enz. begroot.

18.2 Apparaatskosten onverdeeld

Op dit artikelonderdeel worden de kosten geraamd die het bestuursdepartement en de uitvoeringsorganisaties maken voor de invoering van OCW brede projecten.

18.2.1 Projecten

OCW Verandert!

Met het veranderprogramma OCW Verandert! (2006–2007) worden verdere stappen genomen om het departement te innoveren. Doel van het programma is: een OCW dat enerzijds flexibel inspeelt op wisselende maatschappelijke vragen en prioriteiten en dat anderzijds haar stelselverantwoordelijkheid op een efficiënte wijze invult. Deze stelselverantwoordelijkheid wordt in het kader van governance onder de loep genomen: welke rollen en verantwoordelijkheden heeft de rijksoverheid, welke de instellingen, de leerlingen en alle andere betrokkenen? De uitgangspunten en principes die in 2006 op het gebied van governance, Geïntegreerd Toezicht en Kennis en Innovatie verder worden uitgewerkt, krijgen in 2007 hun beslag in de organisatie(structuur) en werkwijze van het departement. Voorbeelden daarvan zijn:

• Het flexibiliseren van beleids- en ondersteunende capaciteit binnen OCW;

• Het integreren van toezichtstaken;

• Het verschuiven van aanbodgerichte naar vraaggestuurde beleidsontwikkeling;

• Het samenvoegen van de bedrijfsvoering binnen OCW.