Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

ARTIKEL 19. INSPECTIES

Op dit artikel worden de apparaatuitgaven geraamd voor de inspecties van het ministerie: de Inspectie van het Onderwijs en de Erfgoedinspectie. In de apparaatskosten van de Inspecties zijn begrepen alle kosten die gemoeid zijn met het functioneren van de inspecties, zowel kosten van personeel, materieel en huisvesting als uitbesteed onderzoek.


Door het uitvoeren van onderzoeken bij scholen en instellingen en het toezicht houden op de naleving van specifieke wetten beoordelen de Inspecties de kwaliteit van het onderwijs en leveren zij een bijdrage aan een juist gebruik, beheer en bewaring van cultureel erfgoed.


In onderstaande tabel worden de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten aan apparaatskosten (personeel en materieel) geraamd.

Tabel 19.1 Budgettaire gevolgen artikel 19 (bedragen x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen47 97048 97646 74546 41246 31346 30546 303
Uitgaven47 97048 97646 74546 41246 31346 30546 303
Erfgoedinspectie2 4412 8312 6692 6622 6622 6622 663
Inspectievan het onderwijs45 52946 14544 07643 75043 65143 64343 640
Ontvangsten45000000

19.1 Inspectie van het Onderwijs

Voor het kalenderjaar 2007 zijn uitgaven voor een bedrag van € 44,1 miljoen opgenomen.

De in de beleidsnotitie governance beschreven ontwikkelingen zullen consequenties hebben voor het toezicht op het onderwijs. Dat dient aan te sluiten bij de horizontale dialoog van onderwijsinstellingen met de belanghebbenden. Kortom een ander toezicht, versterking van het interne toezicht en horizontale verantwoording bij de instellingen en tegelijkertijd verticaal toezicht door de overheid. Deze vorm van toezicht impliceert single audit, single information en risicogericht toezicht.

De risicoanalyse – door een geïntegreerd analyseteam (IvhO, CFI en AD) – zal voor een belangrijk deel de aard van het inspectiebezoek gaan bepalen.

De invoering van geïntegreerd toezicht wordt gefaseerd per onderwijssoort ingevoerd. In de bve sector per 1 augustus 2006 en in de sectoren vo en po respectievelijk per 1 januari 2007 en 1 augustus 2007.

In 2006 hebben de leden van het IG-beraad ter uitvoering van het kabinetsbeleid, een werkplan opgesteld waarin de activiteiten zijn opgenomen die de rijksinspecties ter uitvoering van het kabinetsbeleid in de komende periode zullen uitvoeren om de effectiviteit en de efficiency van het toezicht te verhogen en de toezichtlast te verminderen.

Een van de thema’s in dat plan is het Integraal Toezicht Jeugdzaken, waarbij de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie Werk en Inkomen een integrale werkwijze hebben ontwikkeld.


In het Jaarwerkplan 2007 wordt de wijze waarop de Inspectie aan haar opdracht voldoet beschreven, alsmede de activiteiten die daarvoor nodig zijn en de producten die daarvan het resultaat zijn.

19.2 Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over het behoud en beheer van roerend cultureel erfgoed en onroerende monumenten en de kwaliteit van archeologisch onderzoek, en ziet toe op de vorming van rijksarchieven. De inspectie is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Inspectie Cultuurbezit (ICB), de Rijksarchiefinspectie (RAI), de Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA) en de Rijksinspectie voor de Monumentenzorg (RIM).


De Erfgoedinspectie houdt toezicht op onder andere:

• de naleving van de Wet behoud cultuurbezit; de rijkscollecties in beheer bij de musea, het verlenen van vergunning voor de uitlening van beschermde cultuurvoorwerpen en het verlenen van exportvergunningen voor cultuurgoederen;

• de naleving van de Archiefwet; de kwaliteit van archiefvorming en beheer van de Hoge Colleges van Staat, de ministeries en de zelfstandige bestuursorganen;

• de naleving van de Monumentenwet; enerzijds ten aanzien van archeologische monumenten, opgravingen en vondsten en anderzijds ten aanzien van de gebouwde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.


Door risicoanalyses, proportioneel toezicht en samenwerking met andere handhavers tracht de Erfgoedinspectie met de, mede vanwege de taakstellingen, beperkte middelen de bestaande inspectiecapaciteit optimaal te benutten. De Erfgoedinspectie levert als onderdeel van het gehele bestel een bijdrage aan een juist gebruik, beheer en bewaring van cultureel erfgoed.