Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

ARTIKEL 20. ADVIESRADEN

Op dit artikel worden de apparaatsuitgaven geraamd voor de adviesraden van het ministerie: de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid. In de apparaatskosten van de adviesraden zijn begrepen alle kosten die gemoeid zijn met het functioneren van de adviesraden, waaronder onder andere de vacatiegelden voor de leden van de raden, personele en materiële kosten voor de ondersteunende secretariaten en kosten van uit te besteden onderzoek.


De adviesraden verstrekken als onafhankelijke organen adviezen en voeren (deels) verkenningen uit ten behoeve van regering en parlement. Zij kunnen in verschillende fasen van de beleidsontwikkeling een rol spelen, variërend van een verkenning over toekomstige ontwikkelingen tot en met een advies over een afgerond wetsontwerp.


In onderstaande tabel worden de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten aan apparaatskosten (personeel en materieel) geraamd.

Tabel 20.1 Budgettaire gevolgen artikel 20 (bedragen x € 1000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen6 9087 9566 7556 7286 7816 7816 781
Uitgaven6 9087 9566 7556 7286 7816 7816 781
Onderwijsraad2 3342 7702 5742 5702 5882 5882 588
Raad voor cultuur2 9303 5443 2703 2493 2753 2753 275
AWT*1 6441 642911909918918918
Ontvangsten0000000

* Vanaf 2007 is nog geen bijdrage in de kosten van het Ministerie van Economische Zaken opgenomen.

20.1 Onderwijsraad

Gedurende de huidige zittingsperiode (2005–2008) werkt de Onderwijsraad op basis van de hoofdlijnen van een meerjaren adviesprogramma. Bij de voorbereiding van dit programma zijn alle relevante actoren binnen en buiten het onderwijs betrokken.

Het gaat om de volgende programmalijnen:

• Markt, staat en maatschappij: kenniseconomie;

• Markt, staat en maatschappij: maatschappelijke opdracht van het onderwijs;

• Financiering en bekostiging;

• Organisatie: ontwikkeling van scholen en leraren;

• Aanbod, speciale groepen en sectoren.

De aanpak van de raad kenmerkt zich door een interactieve, internationaal georiënteerde en pro-actieve benadering.

Naast het opstellen van adviezen en verkenningen organiseert de raad seminars en verzorgen de raadsleden en stafmedewerkers presentaties over de adviezen van de raad. De concretisering van de activiteiten van de Onderwijsraad voor 2007 is te vinden in het werkprogramma 2007.


De Onderwijsraad brengt in 2006 naar verwachting 10 adviezen en verkenningen uit en publiceert circa 4 studies. Het werkprogramma voor 2007 moet nog worden vastgesteld. Ook buiten het werkprogramma om kunnen zowel de minister als de Tweede Kamer adviesvragen aan de Onderwijsraad voorleggen.

20.2 Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur legt zich in 2007 onder andere toe op de voorbereiding van het Cultuurnota Advies 2009–2013. Onderwerpen daarbinnen zijn de categorale functies op basis van de notitie Verschil maken en een analyse van de basisinfrastructuur.

Parallel daaraan worden monitor gesprekken gevoerd met de gesubsidieerde culturele instellingen en zal voorstellingsbezoek plaatsvinden.

Tevens levert de Raad voor Cultuur weer vele uitvoeringsadviezen op het gebied van archiefvorming, monumentenzorg en de advisering in het kader van de wet tot behoud van cultuurbezit. In het kader van de adviesfunctie gaat de Raad zich meer dan in het verleden profileren door het organiseren van debatten en het uitgeven van publicaties.

20.3 Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

De AWT brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit over hoofdlijnen in het wetenschaps- en innovatiebeleid. Met het gros van zijn adviezen beweegt de AWT zich op de beleidsterreinen van de minister van OCW (verantwoordelijk voor wetenschapsbeleid) en de minister van EZ (verantwoordelijk voor innovatiebeleid). Omdat kennis, onderzoek en innovatie natuurlijk ook van belang zijn op andere beleidsterreinen, adviseert de Raad ook met enige regelmaat andere ministers, als ook de Tweede Kamer. De Raad werkt dus zeker niet uitsluitend voor de minister van OCW. De helft van het budget van de Raad is dan ook afkomstig van de minister van OCW, de andere helft van EZ.


De AWT brengt in 2007 naar verwachting 4 tot 6 adviezen uit en enkele achtergrondstudies c.q. werkdocumenten.