Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1. CENTRALE FINANCIËN INSTELLINGEN

Tabel 1 Begroting 2007 CFI (x € 1 000)
 2007
Totaal baten44 168
Totaal lasten44 168
Saldo van baten en lasten0
  
Totaal kapitaalontvangsten0
Totaal kapitaaluitgaven– 2 507

CFI begroot voor 2007 een exploitatiesaldo van nul. De kapitaalontvangsten zijn gelijk aan nul; de kapitaaluitgaven zijn gelijk de aflossing leningen. De investeringen zijn niet in de begroting opgenomen, omdat CFI voor 2007 nog geen leenfaciliteit heeft aangevraagd.

Tabel 2 Begroting baten en lasten CFI (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederdepartement70 70943 77043 31843 31843 31843 31843 318
Opbrengst overige departementen1 739000000
Opbrengst tweeden/derden1 0891 189800200200200200
Rentebaten1321005050505050
Buitengewone baten2 213000000
Totale baten75 88245 05944 16843 56843 56843 56843 568
        
Lasten       
Apparaatskosten44 30740 75039 38838 67838 81838 35838 928
– personele kosten28 64226 68926 83826 83826 83826 83826 838
– materiële kosten15 66514 06112 55011 84011 98011 52012 090
Rentelasten41500500500500500500
Afschrijvingskosten2 5893 3593 6003 7103 5704 0303 460
– materieel2 5893 3593 6003 7103 5704 0303 460
– immaterieel0000000
Dotaties voorzieningen304450680680680680680
Buitengewone lasten1 838000000
Totale lasten75 12445 05944 16843 56843 56843 56843 568
        
Saldo van baten en lasten758000000

Toelichting op de begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De diensten die CFI verricht voor de in de begroting opgenomen bedragen zullen jaarlijks worden vastgesteld in een prestatiecontract met de opdrachtgever OCW. In deze opbrengst is nog geen dekking voor de beoogde interne projectcapaciteit CFI voorzien. Het normaalvolume van 40 fte wordt vooralsnog incidenteel gedekt. Over een structurele oplossing zijn OCW en CFI nog in gesprek.

Opbrengst tweeden/derden

Het betreft hier diensten voor andere opdrachtgevers dan het Ministerie van OCW, zoals het Participatiefonds. Vanaf 2008 zijn de opbrengsten Participatiefonds op nul geraamd, aangezien CFI vanaf dat jaar geen zekerheid meer heeft over deze werkzaamheden.

Rentebaten

Het betreft hier een expertraming op basis van uitkomsten uit het verleden.

Buitengewone baten

Buitengewone baten zijn baten die geen betrekking hebben op het lopende boekjaar. De buitengewone baten zijn met ingang van 2007 op nul gesteld, omdat de nog te betalen bedragen bij vaststelling van jaarrekening CFI steeds zuiverder worden vastgesteld.

Lasten

Personele kosten

De personeelskosten 2007 zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 426 fte in 2007 met een gemiddelde prijs per fte van € 63 000, inclusief persoonsgebonden budgetten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan grotendeels uit vaste lasten. Majeure posten zijn huur gebouw € 3,4 miljoen, facilitaire kosten € 2,9 miljoen, beheer en exploitatie van geautomatiseerde systemen (inclusief Gefis) € 5,6 miljoen, de kosten voor informatieleveringen € 0,8 miljoen.

Rentelasten

De rentelasten CFI vloeien voort uit rente en aflossingsdragend vermogen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen alleen materiële vaste activa. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 10 jaar voor meubilair, 3 jaar voor hard- en software en 5 jaar voor bedrijfsondersteunende systemen.

Dotaties voorzieningen

De dotaties voorzieningen betreffen personeel. CFI is sinds 2000 zelf financieel verantwoordelijk voor individuele gevallen wachtgeld.

Buitengewone lasten

Buitengewone lasten zijn lasten die geen betrekking hebben op het lopende boekjaar. De buitengewone lasten zijn met ingang van 2007 op nul gesteld, omdat de nog te betalen bedragen bij vaststelling van jaarrekening CFI steeds zuiverder worden vastgesteld.

Tabel 3 Kasstroomoverzicht CFI (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)20 45917 0849 2219 86411 17813 03415 634
        
2. Totaal operationele kasstroom– 477– 4 8343 1503 2603 1203 5803 010
        
3a Totaal investeringen (–)– 2 529– 2 40000000 
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0000000
3. Totaal investeringskasstroom– 2 529– 2 40000000 
        
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–)0000000
4b. Eenmalige storting door moederdepartement (+)0000000
4c. Aflossingen op leningen (–)– 1 969– 3 029– 2 507– 1 947– 1 263– 980– 620
4d. Beroep op leenfaciliteit(+)1 6002 40000000
4. Totaal financieringskasstroom– 369– 629– 2 507– 1 947– 1 263– 980– 620
        
Rekening courant RHB 31 december17 0849 2219 86411 17813 03415 63418 024

Toelichting op het kasstroomoverzicht van CFI

CFI heeft voor 2007 en verder nog geen leenfaciliteit aangevraagd. Derhalve zijn in het kasstroomoverzicht de investeringen CFI voor deze jaren op nul gesteld. CFI heeft in de begroting wel de geraamde afschrijvingskosten opgevoerd voor een zo getrouw mogelijk beeld.