Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2. NATIONAAL ARCHIEF

Tabel 1 Begroting Nationaal Archief (bedragen x € 1 000)
 Begroting 2007
Totaal baten22 268
Totaal lasten22 268
Saldo van baten en lasten0
  
Kapitaalontvangsten5 950
Kapitaaluitgaven– 6 607

Exploitatiebegroting 2007

Tabel 2 Begroting Nationaal Archief van baten en lasten voor het jaar 2007 (bedragen x € 1000) (prijspeil 2006)
 Actualisatie 2005Begroting 2006Begroting 2007Begroting 2008Begroting 2009Begroting 2010Begroting 2011
Baten       
Opbrengst OCW14 51415 06520 58917 18016 73416 73416 735
Opbrengst overige dept. 0000000 
Opbrengst derden1 296907700700700700700
Rentebaten45151515151515
Buitengewone baten1 0682 63396467443620629
Exploitatiebijdrage0000000
Totaal baten16 92318 62022 26818 56917 88517 65517 479
        
Lasten       
Apparaatskosten16 68217 88121 16416 80416 21315 90915 732
– personele kosten7 8408 1708 0067 9857 9607 9317 931
– huisvesting3 5833 6913 6913 6913 6913 6913 691
– materiele kosten5 2596 0209 4675 1284 5624 2874 110
Rentelasten4679827572101101
Afschrijvingskosten6658801 0221 6901 6001 6451 645
– materieel6658801 0221 6901 6001 6451 645
– immaterieel0000000
Dotaties voorzieningen0000000
Buitengewone lasten908500000
Totaal lasten17 48319 19322 26818 56917 88517 65517 478
Saldo van baten en lasten– 560– 30500001

Toelichting op de baten

• Opbrengst OCW: deze bestaat uit een kostendekkende bijdrage voor de producten van het Nationaal Archief. De verhoging van de bijdrage vanaf 2007 is het gevolg van het bij de Voorjaarsnota verkregen incidentele (2007) en structurele (vanaf 2008) budget voor het digitale depot en het uitbreiden van de fysieke depotcapaciteit.

• Opbrengsten derden: deze bestaan uit detacheringen (€ 150 000), verhuur van depots en kantoorruimte (€ 200 000), inkomsten uit dienstverlening aan publiek (€ 100 000) en inkomsten uit zakelijke dienstverlening en declarabele uren (€ 250 000).

• Rentebaten: deze baten zijn begroot op basis van een vergoeding van 2%

• Buitengewone baten: deze bestaan uit vrijval van voorzieningen (€ 100 000, voorziening wachtgelden voormalige medewerkers) en subsidies (€ 864 000).

Toelichting op de lasten

• Personele kosten: deze post is gebaseerd op de vaste formatie van 129,9 fte. Tevens zijn de wachtgelden voor voormalige medewerkers en bijkomende personele kosten als reiskosten en opleidingen in deze post meegenomen.

De gemiddelde loonsom per personeelslid binnen de vaste formatie bedraagt hierbij € 54 700 per fte.

• Huisvesting: deze post bevat de kosten voor huur van het gebouw van het Nationaal Archief alsmede de met dit gebouw samenhangende exploitatiekosten.

• Materiële kosten: de piek in deze post in 2007 wordt veroorzaakt door de projecten voor het inrichten van een digitaal depot en het uitbreiden van de fysieke depotcapaciteit.

• Rentelasten: deze vloeien voort uit het beroep op de leenfaciliteit in voorgaande jaren. De gehanteerde rentepercentages zijn conform de rentebrief van het Ministerie van Financiën.

• Afschrijvingskosten: verhoging van deze kostenpost vanaf 2007 wordt veroorzaakt door de investeringen in het digitale en fysieke depot.

Kasstroomoverzicht

Tabel 3 Kasstroomoverzicht 2007 Nationaal Archief (bedragen x € 1000)
 Actualisatie 2005Begroting 2006Begroting 2007Begroting 2008Begroting 2009Begroting 2010Begroting 2011
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)3 5394 2224 2104 5755 6636 5116 754
        
2. Totaal operationele kasstroom2915751 0221 6901 6001 6451 646
        
3a –/– totaal investeringen– 1 123– 1 000– 5 950– 750– 750– 2 250– 750
3b + /+ totaal boekwaarde desinvesteringen2 503      
        
3. Totaal investeringskasstroom1 380– 1 000– 5 950– 750– 750– 2 250– 750
        
4a –/– eenmalige uitkering aan OCW       
+/+ Eenmalige storting door OCW       
-/- aflossing op leningen– 988– 587– 657– 602– 752– 1 402– 1 402
+/+ beroep op leenfaciliteit 1 0007507507502 250750
+/+ investeringsbudget depots  5 200    
        
4. Totaal financieringskasstroom– 9884135 293148– 2848– 652
        
5. Rekening courant RHB per 31 december (incl. deposito)4 2224 2104 5755 6636 5116 7546 998

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De liquiditeitspositie (rekening courant) van het Nationaal Archief zal de komende jaren een licht stijgende lijn vertonen. Voornaamste oorzaak hiervoor is gelegen in een verschil tussen afschrijvingen (onderdeel van de operationele kasstroom) en de aflossingen op leningen. Dit verschil is het gevolg van investeringen waarvoor geen beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan, maar die worden gefinancierd vanuit het budget voor het digitale en fysieke depot.


Met dit budget hangen ook de hoge investeringen in 2007 (met vervangingsinvesteringen in 2010) samen. Verder hebben de investeringen vanaf 2006 voornamelijk betrekking op vervangingsinvesteringen op het gebied van ICT en inrichting van kantoor en studiezaal.