Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Verdiepingshoofdstuk Algemeen

Algemeen

In het verdiepingshoofdstuk worden de bijstellingen van de begroting op het niveau van het artikel gepresenteerd. Het gaat hier om de veranderingen van de begroting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2006. De bijstellingen die worden toegelicht gaan een bedrag van € 2,2 miljoen te boven en zijn beleidsmatig van aard. Dit betekent dat niet elk bedrag wordt toegelicht.

Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden. Voor de verplichtingen zijn de tabellen opgenomen als de mutaties afwijken van de mutaties in de uitgaven. De FES-middelen zijn conform de richtlijnen opgenomen als technische mutaties (desalderingen). Het totaaloverzicht is toegelicht in de beleidsagenda.


De begroting bevat een aantal veranderingen die een gelijke toelichting kennen, maar op meerdere artikelen betrekking hebben. Het betreft hier de volgende onderwerpen:

1. Loonbijstelling tranche 2006;

2. Prijsbijstelling tranche 2006.

3. Kasschuif systeemvernieuwing IB-groep.

Loonbijstelling tranche 2006

De loon- en prijsbijstelling tranche 2006 is uit de zogenaamde aanvullende posten in de Miljoenennota aan de OCW-begroting toegedeeld. Vervolgens worden deze bijstellingen over de verschillende artikelen verdeeld. De kabinetsbijdrage is bij Voorjaarsnota 2006 vastgesteld. Voor de loonbijstelling betreft het een bedrag van € 500 miljoen voor 2006 aflopend tot € 325 miljoen in 2011.

De uitdeling van de loonbijstelling over de beleidsartikelen is als volgt verwerkt:

Tabel 1 Verdeling loonbijstelling (x € 1 000)
 200620072008200920102011
Primair onderwijs241 192144 144130 395129 560126 837124 847
Voortgezet onderwijs104 86184 88677 52576 19174 07372 664
Beroepsonderwijsen volwasseneneducatie50 35241 12138 65338 35837 44536 788
Hoger beroepsonderwijs33 13129 40228 48928 65328 28628 048
Wetenschappelijk onderwijs42 69737 86237 68237 98137 71837 445
Internationaal beleid184162167169169170
Onderwijspersoneel2 8773 2323 2503 2423 3063 314
Studiefinanciering947837848870878882
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten243213213215214215
Lesgelden1019090919192
Cultuur8 7697 6877 6367 7417 7947 806
Media490407391396396396
Onderzoek en wetenschappen10 0568 4448 2478 5548 5498 537
Nominaal en onvoorzien1 2441 2241 2091 2171 2111 206
Ministerie algemeen1 6661 3391 2871 3961 3821 387
Inspecties963825820836836840
Adviesraden127108109110110110
Totaal uitdeling499 900361 983337 011335 580329 295324 747

Prijsbijstelling tranche 2006

In de Voorjaarsnota 2006 is de prijsbijstelling tranche 2006 uitgedeeld over de departementale begrotingen. Voor OCW betreft dit, exclusief indexering WSF/WTOS, € 107,7 miljoen in 2006 oplopend naar € 113,1 miljoen in 2011. Bij de uitdeling van de prijsbijstelling over de verschillende artikelen is rekening gehouden met het afwijkende (hogere) wettelijk verplichte bijstellingspercentage op het materiële budget van het primair onderwijs en met het realloceren binnen de OCW-begroting van de prijsbijstelling tranche 2006 over de enveloppemiddelen. Daarnaast heeft OCW ook een aandeel (ongeveer € 7 miljoen structureel) in de taakstelling van € 23 miljoen voortvloeiende uit de moties van Algemene Politieke Beschouwingen ter dekking van de nota wijziging begroting 2006. De prijsbijstelling tranche 2006 wordt als volgt over de beleidsartikelen verdeeld:

Tabel 2 Verdeling prijsbijstelling (x € 1 000)
 200620072008200920102011
Primair onderwijs33 34032 92632 69132 71532 64132 678
Voortgezet onderwijs9 1199 0589 7989 92010 08310 094
Beroepsonderwijsen volwasseneneducatie9 4287 9307 9557 9927 9928 001
Hoger beroepsonderwijs6 3446 3796 4666 5526 5506 557
Wetenschappelijk onderwijs12 53112 85213 02413 16713 22213 237
Internationaal beleid102102107106106107
Onderwijspersoneel664668670704676676
Informatie- en communicatietechnologie415176165178179179
Studiefinanciering13 19513 43013 97914 54715 07615 091
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten838383838383
Lesgelden353535353535
Cultuur4 4594 7524 9494 9825 0055 009
Media6 6976 8226 9487 0787 2097 209
Onderzoek en wetenschappen3 6543 5243 5063 6123 6173 620
Nominaal en onvoorzien6 6669 5519 7789 8259 7649 764
Ministerie algemeen779674670654637638
Inspecties148147144143141141
Adviesraden272626272727
Totaal107 686109 135110 994112 320113 043113 146

Kasschuif systeemvernieuwing IB-groep

Deze mutatie wordt centraal toegelicht, omdat het een mutatie betreft die op meerdere artikelen betrekking heeft én op een aantal artikelen de € 2,2 miljoen overschrijdt.


De kasschuif is nodig om de kasstromen van een systeemvernieuwing bij de IB-groep per jaar mogelijk te maken. In totaal gaat het om een korting van € 16,3 miljoen in 2011, dat verdeelt over de jaren 2006 tot en met 2010 wordt toegevoegd aan de IB-groep. Om deze kasschuif mogelijk te maken is een tegengestelde kasschuif (onder de noemer: kasschuif budget B&M) opgenomen op de artikelen 1, 4, 6 en 7, zodat het geheel budgettair neutraal per begrotingsjaar uitpakt.

De vernieuwing zal op termijn leiden tot een besparing op het budget van de IB-groep door een efficiencyverhoging. Deze besparing wordt vanaf 2011 weer overgeheveld naar de artikelen 1, 3, 4, 6, 11, 12 en 13.

ARTIKEL 1: PRIMAIR ONDERWIJS

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20067 796 4977 817 9527 809 4797 805 2207 794 586 
Nota van wijziging10 1769 6319 5429 7779 992 
Amendementen      
1e suppletoire begroting283 926167 388155 888135 888135 888 
Nieuwe mutaties212 514243 675255 978248 764228 360 
Stand ontwerpbegroting 20078 303 1138 238 6468 230 8878 199 6498 168 8268 136 577

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties209 886219 700231 020215 287194 665 
2. Autonome mutaties– 197– 35 197– 3 197– 3 177– 3 177 
3. Beleidsmatige mutaties2 82559 17228 15536 65436 872 
1. Kasschuif P&A-budget1 120– 6 7202 8002 800  
2. Kasschuif B&M-budget i.v.m. IB-Groep– 40– 420– 620– 390– 160 
3. Kasschuif B&M-budget 5 120– 2 390– 910– 910 
4. Kasschuif onderwijsnummer2 2001 900– 1 300– 2 800  
5. Kasschuif systeem-vernieuwing IB-Groep22131208 
6. Automatische Indicatiestelling JJI 2 0002 0002 0002 000 
7. Beperking P&A-regeling – 5 000– 8 000– 9 750– 9 750 
8. Invoering lumpsum – 700– 1 700– 1 700– 1 700 
9. Onderwijskansenoverig Nederland– 2 200     
10. Rijksprojecten– 764– 2 426– 2 453– 1 703– 1 703 
11. P&A -budget WEC – 2 000– 2 000– 2 000– 2 000 
12. Verkleining groepsgrootte vso-zmlk 8202 0102 0102 010 
13. Verrekening Wet arbeid en zorg– 923– 923– 923– 923– 923 
14. Convenantprofessionalisering10 43050 50050 70050 00050 000 
15. Voor- en naschoolse opvang18 00032 000    
16. D&C-regeling– 25 000– 15 000– 10 000   
Totaal212 514243 675255 978248 764228 360 

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.1 en 3.3

Meerjarig was er weliswaar op de PO-begroting sprake van een match tussen intensiveringen en ombuigingen, maar dat gold niet voor ieder individueel jaar. Met deze mutatie en de onder 3.3 opgenomen mutatie wordt ook dat laatste gerealiseerd zodat de begroting in evenwicht is.


3.4

Op artikel 1 is structureel een bedrag gereserveerd voor de invoering van het onderwijsnummer. De uitgaven vinden plaats tijdens de invoeringsfase. Op basis van deze planning zijn via een kasschuif met het Personeel en Arbeidsmarkt-budget en het Bestuur & Management-budget middelen uit 2008 en 2009 naar 2006 en 2007 gehaald.


3.7

Ter dekking van de voorjaarsnota is van de uitgaven voor het personeel en arbeidsmarkt een bedrag ingezet van € 5 miljoen in 2007 tot structureel € 9,7 miljoen in 2010.


3.10

Een deel van de uitgaven voor rijksprojecten wordt uit dit artikel gedekt.


3.14

De extra middelen voortvloeiend uit het convenant professionalisering, worden als onderdeel van het tot artikel primair onderwijs behorende budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid aan de scholen beschikbaar gesteld. Deze mutatie betreft de overboeking daarvan van artikel 9 naar artikel 1.


3.15

Voor de invoering van de motie Van Aartsen/Bos is voor het schooljaar 2006–2007 een bedrag van € 50 miljoen gereserveerd voor basisscholen (in 2006 € 18 miljoen en in 2007 € 32 miljoen). Hiermee kan op iedere basisschool een onderwijsondersteunend medewerker een jaar lang circa 5 uur per week de benodigde coördinatiewerkzaamheden uitvoeren.


3.16

Het totaal van de aanvragen voor de regeling Dagarrangementen en Combinatiefuncties, waarvoor over de periode 2006 tot en met 2008 in totaal € 100 miljoen beschikbaar was, beloopt een lager bedrag dan geraamd. Het verschil tussen geraamd budget en aanvragen ter grootte van € 50 miljoen wordt hiermee gemuteerd.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200623 30619 7065 2065 2065 206 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting51 09531 500000 
Nieuwe mutaties30 00070027 80014 400– 3 200 
Stand ontwerpbegroting 2007104 40151 90633 00619 6062 0062 006

Specificatie nieuwe mutaties ontvangsten
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties12 0001 40029 50016 100– 1 500 
2. Autonome mutaties18 0000000 
3. Beleidsmatige mutaties0– 700– 1 700– 1 700– 1 700 
1. Invoering lumpsum – 700– 1 700– 1 700– 1 700 
Totaal30 00070027 80014 400– 3 200 

ARTIKEL 3: VOORTGEZET ONDERWIJS

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20065 686 5755 737 7505 569 9075 521 8755 513 542 
Nota van wijziging1 0291 9312 0932 6772 805 
Amendementen      
1e suppletore begroting– 36 758– 15 19432 57132 77132 871 
Nieuwe mutaties120 153144 994140 419120 788113 716 
Stand ontwerpbegroting 20075 770 9995 869 4815 744 9905 678 1115 662 9345 648 328

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties113 887117 196115 54697 03290 077 
1. Bijstellingen uit aanvullende posten112 48093 94487 32386 11184 156 
2. Overboekingen intern1 4075 7525 7235 9215 921 
3. Desalderingen 17 50022 5005 000  
2. Autonome mutaties      
3. Beleidsmatige mutaties6 26627 79824 87323 75623 639 
1. Beperking aanvullend schoolbudget – 8 300– 10 750– 10 75010 750 
2. Beperking projecten– 754– 116– 693– 1 693– 1 693 
3. Kasschuif systeemvernieuwing IB-Groep2021431619982 
4. ConvenantProfessionalisering7 00036 00036 00036 00036 000 
Totaal120 153144 994140 419120 788113 716 

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.1

Deze mutatie betreft een beperking van de middelen van de regeling aanvullend schoolbudget in het kader van de voorjaarsnotabesluitvorming door het kabinet.


3.4

Het betreft het aandeel van vo in de middelen voor de realisatie van de streefdoelen zoals opgenomen in het convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006151 361151 3611 3611 3611 361 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletore begroting– 39 665– 39 665    
Nieuwe mutaties017 50022 5005 0000 
Stand ontwerpbegroting 2007111 696129 19623 8616 3611 3611 361

Specificatie nieuwe mutaties ontvangsten
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
1. Technische mutaties 17 50022 5005 000  
1. Desalderingen 17 50022 5005 000  

ARTIKEL 4: BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Opbouw uitgaven beleidsartikel 4
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20062 886 0992 809 8582 810 8492 812 0592 807 426 
Nota van wijziging4 0483 1494 1534 1024 705 
Amendementen– 5 600     
1e suppletoire begroting134 579193 870261 920289 920293 120 
Nieuwe mutaties63 21150 424– 38 490– 48 713– 49 242 
Stand ontwerpbegroting 20073 082 3373 057 3013 038 4323 057 3683 056 0093 061 617

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties63 98565 552– 19 508– 28 916– 29 829 
2. Autonome mutaties      
3. Beleidsmatige mutaties– 774– 15 128– 18 982– 19 797– 19 413 
1. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 4 0004 0004 0004 000 
2. Educatieniveaus 3 en 4/5 6 0006 0006 0006 000 
3. Herontwerp kwalificatiestructuur 5 0002 000   
4. Innovatiebox bve – 11 000– 14 070– 15 715– 15 715 
5. Kasschuif B&M– 72– 756– 1 116– 702– 288 
6. Kasschuif systeemvernieuwing IB-Groep555815121 
7. Korting innovatiebox – 4 000– 3 000– 3 000– 3 000 
8. Korting op lumpsum– 1 500– 18 500– 15 500– 13 500– 12000 
9. Leren en werken 2 000    
10. Rijksprojecten– 428– 1 427– 877– 431– 431 
11. OCW-brede projecten– 279     
12. Rentearrangement Roc Flevoland1 5003 5003 5003 5002 000 
Totaal63 21150 424– 38 490– 48 713– 49 242 

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.1

Deze mutatie betreft de financiering van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006–2010.

Hiervoor wordt een korting doorgevoerd op het macrobudget van de bve-instellingen (zie mutatie onder 3.8). Voor 2006 is reeds € 4 miljoen gereserveerd op de bve-begroting. In dit aanvalsplan zijn de maatregelen geschetst die nodig zijn om laaggeletterdheid terug te dringen.


3.2

Op het educatiebudget is een structureel tekort van € 11 miljoen ontstaan als gevolg van het overhevelen van NT2 middelen niveaus 1 t/m 3 naar V&I. Ter compensatie van een deel hiervan (€ 5 miljoen) wordt cursusgeld ingevoerd op de NT2 niveaus 3 en 4/5. Deze mutatie betreft de financiering van de overige € 6 miljoen. Hiervoor wordt een korting doorgevoerd op het macrobudget van de bve-instellingen (zie mutatie onder 3.8).


3.3

Deze mutatie betreft de financiering in 2007 en 2008 voor het inrichten van experimenten en de financiering van het procesmanagement die nodig zijn voor het definitief invoeren van het competentie gericht onderwijs per 1 augustus 2008. Hiervoor wordt een korting doorgevoerd op het macrobudget van de bve-instellingen en de kbb’s (zie mutatie onder 3.8).


3.4 en 3.7

Deze mutaties betreffen onder andere het aandeel beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de ombuiging die in het kader van de voorjaarsnotabesluitvorming door het kabinet aan OCW zijn opgelegd. Dit heeft geleidt tot een korting van de beschikbare middelen in de innovatiebox.


3.8

Deze mutatie betreft een korting op het macrobudget van de bve instellingen en de kbb’s als gevolg van de mutaties onder 3.1, 3.2, 3.3 en 3.12.


3.12

Het budget ROC Flevoland is opgehoogd ten behoeve van het rentearrangement.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 4
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200681 0000000 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 4 260     
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200776 74082 2500000

ARTIKEL 5: TECHNOCENTRA

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting9 1369 1369 1369 1360 
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 20079 1369 1369 1369 13600

ARTIKEL 6: HOGER BEROEPSONDERWIJS

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 823 7501 899 4931 916 2381 932 5311 928 570 
Nota van wijziging– 1 964– 1 738– 1 536– 1 426– 1 283 
Amendementen5 600     
1e suppletoire begroting10 78146 25964 39594 748128 804 
Nieuwe mutaties41 39024 44824 04825 12916 407 
Stand ontwerpbegroting 20071 879 5571 968 4622 003 1452 050 9822 072 4982 112 257

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties41 99532 79432 64632 12530 465 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties– 605– 8 346– 8 598– 6 996– 14 058 
1. Besluitvorming Voorjaarsnota – 12 000– 12 070– 13 715– 13 715 
2. Kasschuif B&M– 192– 2 016– 2 976– 1 872– 768 
3. Kasschuif systeemvernieuwing IB-Groep29302446281115 
4. Rijksprojecten– 442– 892– 548– 240– 240 
5. Studiekeuze-informatie 260550550550 
6. FES: Investeringsagenda bèta en techniek ho 6 0006 0008 000  
Totaal41 39024 44824 04825 12916 407 

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.1

De bijdrage van de sector hbo bij de voorjaarsnotabesluitvorming 2006 is vastgesteld op een bedrag van € 12 miljoen in 2007, oplopend naar € 13,7 miljoen vanaf 2009.


3.2

Zie de toelichting in het algemene deel.


3.6

Zie de toelichting in het algemene deel.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061717171717 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting      
Nieuwe mutaties06 0006 0008 0000 
Stand ontwerpbegroting 2007176 0176 0178 0171717

Specificatie nieuwe mutaties ontvangsten
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties 6 0006 0008 000  
Totaal 6 0006 0008 000  

ARTIKEL 7: WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 366 7693 435 1593 485 6373 514 1773 528 715 
Nota van wijziging– 2 721– 2 456– 3 816– 3 439– 3 276 
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 12 134– 21 706– 20 168– 3 62927 657 
Nieuwe mutaties56 22056 04656 43361 32366 578 
Stand ontwerpbegroting 20073 408 1343 467 0433 518 0863 568 4323 619 6743 670 381

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties57 15650 00950 51249 26548 968 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties– 9366 0375 92112 05817 610 
1. Internationalisering 4 0004 0004 0004 000 
2. Kasschuif B&M– 96– 1 008– 1 488– 936– 384 
3. Rijksprojecten– 840– 1 695– 1 041– 456– 456 
4. Studiekeuze-informatie – 260– 550– 550– 550 
5. FES: Rendement en excellentie 5 0005 00010 00015 000 
Totaal56 22056 04656 43361 32366 578 

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.1

Het budget voor internationaliseringsactiviteiten is vanaf 2007 structureel opgehoogd met € 4,0 miljoen voor onder meer de financiering van een aantal Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB’s), de ontwikkeling van een «Beeldmerk Nederland» en de uitbreiding van het aantal Netherlands Education Support Offices (NESO’s).


3.5

Zie de toelichting in het algemene deel.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 4001 4001 4001 4001 400 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting10 06610 06610 06610 06610 066 
Nieuwe mutaties05 0005 00010 00015 000 
Stand ontwerpbegroting 200711 46616 46616 46621 46626 46616 400

Specificatie nieuwe mutaties ontvangsten
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties 5 0005 00010 00015 000 
Totaal 5 0005 00010 00015 000 

ARTIKEL 8: INTERNATIONAAL ONDERWIJSBELEID

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200615 97715 95716 52616 47016 470 
Nota van wijziging– 911– 1 011– 1 261– 1 261– 1 261 
Amendementen      
1e suppletore begroting1 3520000 
Nieuwe mutaties7111 6581 6681 6691 669 
Stand ontwerpbegroting 200717 12916 60416 93316 87816 87816 880

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties211147157158158 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties5001 5111 5111 5111 511 
1. Vertegenwoordiging te Brussel 1 0111 0111 0111 011 
2. Steunpunt Nederlands Onderwijs te Brussel500500500500500 
Totaal7111 6581 6681 6691 669 

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20069999999999 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletore begroting      
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007999999999999

ARTIKEL 9: ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006217 009310 975310 947310 946311 242 
Nota van wijziging11 24916 262– 729– 702– 685 
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 13 271– 26 493– 26 493– 26 493– 26 493 
Nieuwe mutaties– 40 110– 143 740– 142 795– 132 370– 132 334 
Stand ontwerpbegroting 2007174 877157 004140 930151 381151 730151 738

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties– 22 680– 52 240– 51 095– 41 370– 41 334 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties– 17 430– 91 500– 91 700– 91 000– 91 000 
1. Knelpunten centraal – 5 000– 5 000– 5 000– 5 000 
2. Convenantprofessionalisering– 17 430– 86 500– 86 700– 86 00086 000 
Totaal– 40 110– 143 740– 142 795– 132 370– 132 334 

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.1

Met ingang van 2007 is € 5 miljoen uit de enveloppe lerarenbeleid ingezet als bijdrage aan de dekking van de Voorjaarsnotabesluitvorming.


3.2

Met ingang van 2006 zijn uit de enveloppe lerarenbeleid middelen overgeboekt (via de artikelen primair en voortgezet onderwijs) naar de budgetten van de scholen. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van de prestatieafspraken zoals opgenomen in het «convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in po en vo». Samen met middelen van de artikelen po en vo gaat het in totaal om € 100 miljoen structureel. Voor een gemiddelde basisschool (223 leerlingen) betekent dit een structureel extra budget van € 7 310. Een gemiddelde school in het vo (1 435 leerlingen) ontvangt in het kader van dit convenant een structureel extra budget van € 62 600

ARTIKEL 10: INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200633 70730 71829 70930 70930 709 
Nota van wijziging– 632– 737– 386– 740– 740 
Amendementen      
1e suppletore begroting6 364– 55– 50– 50– 50 
Nieuwe mutaties– 5851 176165178179 
Stand ontwerpbegroting 200738 85431 10229 43830 09730 09830 098

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties415176165178179 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties– 1 0001 000000 
1. Kasschuif Kennisrotonde– 1 0001 000    
Totaal– 585– 1 176165178179 

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200647 77647 77647 77647 77647 776 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletore begroting2 000     
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200749 77647 77647 77647 77647 7760

ARTIKEL 11: STUDIEFINANCIERING

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 085 0553 165 7053 269 1943 371 7553 464 532 
Nota van wijziging44 76044 76044 76043 76043 760 
Amendementen      
1e suppletoire begroting389 035– 166 767150 420179 870214 011 
Nieuwe mutaties13 81516 88818 69620 65819 760 
Stand ontwerpbegroting 20073 532 6653 060 5863 483 0703 616 0433 742 0633 843 695

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties13 56514 26714 82718 22518 762 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties2502 6213 8692 433998 
1. Kasschuif systeemvernieuwing IB-Groep2502 6213 8692 433998 
Totaal13 81516 88818 69620 65819 760 

3.1

Zie de toelichting in het algemene deel.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006363 800385 000412 600442 900474 900 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 22 900– 17 300– 11 900– 6 100– 100 
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007340 900367 700400 700436 800474 800514 100

ARTIKEL 12: TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006311 273313 638313 528311 490309 258 
Nota van wijziging– 600– 600– 600– 600– 600 
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 15 599– 12 423– 7 681– 5 565– 4 970 
Nieuwe mutaties8 6917 1817 5077 8677 492 
Stand ontwerpbegroting 2007303 765307 796312 754313 192311 180307 032

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties8 6266 4966 4967 2327 231 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties656851 011635261 
1. Kasschuif systeemvernieuwing IB-Groep656851 011635261 
Totaal8 6917 1817 5077 8677 492 

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200613 20013 20013 20013 20013 200 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 700– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700 
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200712 5009 5009 5009 5009 5009 500

ARTIKEL 13: LESGELDEN

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20067 2487 2237 2207 2347 244 
Nota van wijziging– 240– 240– 240– 240– 240 
Amendementen      
1e suppletoire begroting– 1 695– 1 514– 1 545– 1 529– 1 749 
Nieuwe mutaties165427571731565 
Stand ontwerpbegroting 20075 4785 8966 0066 1966 0604 798

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties136125125450450 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties29302446281115 
1. Kasschuif systeemvernieuwing IB-Groep29302446281115 
Totaal165427571731565 

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006191 800204 800210 800213 700219 300 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting900– 5 200– 10 600– 11 700– 9 600 
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007192 700199 600200 200202 000209 700216 700

ARTIKEL 14: CULTUUR

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006770 444795 897801 381803 132807 831 
Nota van wijziging8 080– 550– 531– 390– 300 
Amendementen      
1e suppletore begroting19 86823 17222 54521 47321 438 
Nieuwe mutaties9 24848 17340 91037 17036 356 
Stand ontwerpbegroting 2007807 640866 692864 305861 385865 325863 653

Specificatie nieuwe mutaties (x 1000)
  20062007200820092010 
1. Technische mutaties 8 66350 29638 82438 07437 260 
2. Autonome mutaties       
3. Beleidsmatige mutaties 585– 2 1232 086– 904– 904 
1. Film  – 1 900    
2. Intertemporele Compensatie 6002002 400– 800– 800 
3. Pivot 6060606060 
4. Problematiek Rijksprojecten – 65– 223– 194– 194– 194 
5. OCWbrede projecten – 10– 260– 1803030 
Totaal 9 24848 17340 91037 17036 356 

Toelichting op de nieuwe mutaties:

3.1

Vanuit het filmbudget is er € 1,9 miljoen incidenteel in 2007 beschikbaar gesteld voor de switch-over. Hierdoor vermindert de intensivering zoals bij VJN overeen is gekomen tot € 18,1 miljoen in 2007.

Vanaf 2008 blijft een structurele reeks beschikbaar van € 20 miljoen voor de Filmstimulering. Zie hiervoor ook de verdiepingsbijlage artikel 15 Media.


3.2

De kasschuif betreft in de eerste plaats de herziening van het meerjarig financieel kader voor de blindenbibliotheken. Doel van de herziening is onder andere om voor de blindenbibliotheken in de periode 2006 t/m 2008 het huidig financiële kader € 13,2 miljoen te continueren, zodat de omvorming van het huidige afzonderlijke blindenbibliotheekstelsel en haar aansluiting en integratie met het openbaar bibliotheekstelsel zo soepel mogelijk kan verlopen. Om dit te effectueren vindt er een kasschuif plaats waarbij het budget voor de jaren 2006, 2007 en 2008 wordt verhoogd met respectievelijk € 0,6 miljoen, € 1,2 miljoen en € 1,4 miljoen, onder een gelijktijdige verlaging van het budget met € 0,8 miljoen per jaar met ingang van 2009 tot en met 2012.

Daarnaast is er een kasschuif opgenomen voor de ontvangsten uit het Actieplan Cultuurbereik, die via een desaldering zijn ingeboekt (€ 0,5 miljoen in 2006 en € 2 miljoen in 2007). De uitgaven zullen in een ander tempo plaatsvinden; om dit mogelijk te maken wordt€ 1 miljoen doorgeschoven van 2007 naar het jaar 2008.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 4947 494494494494494
Nota van wijziging2 500     
Amendementen      
1e suppletore begroting      
Nieuwe mutaties50026 70023 81022 92222 03221 144
Stand ontwerpbegroting 20076 50434 19424 30423 41622 52621 638

Nieuwe mutaties

De Nieuwe mutaties bestaan volledig uit desalderingen.

ARTIKEL 15: MEDIA

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006794 984791 707810 450810 384815 268 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletore begroting– 65 910– 43 800– 58 400– 53 400– 53 400 
Nieuwe mutaties7 18711 1299 3399 4749 605 
Stand ontwerpbegroting 2007736 261759 036761 389766 458771 473773 538

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties7 1877 2297 3397 4747 605 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties03 9002 0002 0002 000 
Totaal7 18711 1299 3399 4749 605 

Toelichting op de nieuwe mutaties

Het kabinet heeft voor de jaren 2007 tot en met 2010 extra geld (€ 2 miljoen per jaar) vrijgemaakt voor de omschakelijk van analoge naar digitale ethertelevisie (switch-over). Daarnaast is er voor 2007 eenmalig een bedrag van € 1,9 miljoen overgeheveld van het budget ter stimulering van de film naar het budget voor switch-over.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006264 781256 781271 099266 099266 099 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletore begroting– 40 911– 44 100– 58 100– 53 100– 12 764 
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007223 870212 681212 999212 999253 335175 218

ARTIKEL 16: ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Opbouw uitgaven beleidsartikel 16
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006869 319861 249853 361877 014878 849 
Nota van wijziging– 856– 1 029– 955– 2 025– 3 424 
Amendementen      
1e suppletoire begroting28 02232 63924 8189 6583 398 
Nieuwe mutaties55 59541 30331 89428 884– 20 592 
Stand ontwerpbegroting 2007952 080934 162909 118913 531858 231822 445

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties55 81639 79530 16827 004– 22 472 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties– 2211 5581 7261 8801 880 
1. Anno 2 0002 0002 0002 000 
2. Problematiek rijksprojecten– 221– 442– 274– 120– 120 
Totaal55 59541 30331 89428 884– 20 592 

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 16
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006150 912122 656116 254139 755141 655 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting33 62231 00123 18110 5214 261 
Nieuwe mutaties42 64623 93014 53210 935– 38 541 
Stand ontwerpbegroting 2007227 280177 587154 017161 211107 37579 535

Specificatie nieuwe mutaties ontvangsten
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties42 64623 93014 58210 935– 38 541 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties00000 
Totaal42 64623 93014 58210 935– 38 541 

ARTIKEL 17: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200633 34110 9599 80016 20016 380 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting537 982463 444440 199440 022434 526 
Nieuwe mutaties– 525 324– 481 903– 457 461– 464 199– 458 889 
Stand ontwerpbegroting 200745 999– 7 500– 7 462– 7 977– 7 983– 7 988

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties– 532 901– 462 965– 439 159– 439 497– 434 007 
2. Autonome mutaties– 3813 6913 2453 2923 292 
3. Beleidsmatige mutaties7 958– 22 629– 21 547– 27 994– 28 174 
1. Herschikking loon- en prijsbijstellingenveloppe – 15 000– 15 000– 15 000– 15 000 
2. Afroming indexering lesgeld – 3 300– 6 500– 9 600– 13 080 
3. Kasschuif7 958– 4 329– 47– 3 394– 94 
Totaal– 525 324– 481 903– 457 461– 464 199– 458 889 

Toelichting op de nieuwe mutaties:

3.1

In de ontwerpbegroting 2007 wordt de prijsbijstelling tranche 2006 en de loonbijstelling tranche 2006 en 2007 van de enveloppemiddelen niet uitgekeerd. Het betreft een structurele herschikking van € – 15 miljoen vanaf 2007. Het bovenstaande is ingeboekt om de voorjaarsnotabesluitvorming over de jaren heen sluitend te krijgen.


3.2

Op dit beleidsterrein worden de uitgaven voor de lesgelden van bve geraamd. Het betreft een afroming naar Financiën van de middelen voor de post indexering lesgeld. Vanaf ontwerpbegroting 2007 wordt deze raming op de aanvullende post van Financiën geraamd.


3.3

Deze mutatie betreft een generale kasschuif om de ocw-begroting over de jaren heen sluitend te krijgen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200642 0000000 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting35 6350000 
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200777 63500000

ARTIKEL 18: MINISTERIE ALGEMEEN

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006124 062110 411107 513110 489108 809 
Nota van wijziging821286747 
Amendementen      
1e suppletoire begroting7 882– 2 3591691 4811 816 
Nieuwe mutaties2 7599 9936 539– 1 340– 1 406 
Stand ontwerpbegroting 2007134 785118 173114 227110 637109 266109 228

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties3 4911 4001 358– 3 049– 3 080 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties– 7328 5935 1811 7091 674 
1. OCWverandert6004 9003 500   
2. Overige projecten OCW– 1 3323 6931 6811 7091 674 
Totaal2 7599 9936 539– 1 340– 1 406 

Toelichting op de nieuwe mutaties:

3.1

De mutatie voor «ocw-verandert» is reeds toegelicht bij het begrotingsartikel.


3.2

De mutatie «overige projecten» is voor diverse projecten binnen OCW, waaronder vooral de ontwikkeling van publieksportalen door Cfi.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006567567567567567 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting      
Nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007567567567567567567

ARTIKEL 19: INSPECTIES

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200646 47945 93845 61845 50445 498 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting1 3867222 
Nieuwe mutaties1 111800792807805 
Stand ontwerpbegroting 200748 97646 74546 41246 31346 30546 303

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties1 111800792807805 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties00000 
Totaal1 111800792807805 

ARTIKEL 20: ADVIESRADEN

Opbouw uitgaven beleidsartikel
 Bedrag (x € 1 000)  
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20066 7146 6216 5936 6446 644 
Nota van wijziging      
Amendementen      
1e suppletoire begroting1 088     
Nieuwe mutaties154134135137137 
Stand ontwerpbegroting 20077 9566 7556 7286 7816 7816 781

Specificatie nieuwe mutaties uitgaven
 Bedrag (x € 1 000)  
 20062007200820092010 
1. Technische mutaties154134135137137 
2. Autonome mutaties00000 
3. Beleidsmatige mutaties00000 
Totaal154134135137137 

SAMENVATTEND OVERZICHT NAAR ARTIKELONDERDEEL


Onderstaand treft u aan een overzicht van de standen ontwerpbegroting 2007 per artikelonderdeel.

Meerjarenraming verplichtingen (x € 1 000)
ArtikelOmschrijving200620072008200920102011
  TOTAAL29 514 88428 720 08129 059 07729 519 70929 697 26429 701 434
         
01 Primair onderwijs8 302 0198 237 4308 229 7068 198 4338 167 6108 135 361
 01Personele uitgaven7 073 8047 033 4487 053 6437 037 8397 006 7536 977 868
 02Materiële uitgaven1 097 0931 084 8681 055 3661 044 8501 045 4771 042 200
 03Onderwijsverzorging68 26169 80575 52371 18471 18471 186
 04Stimuleringsuitgaven12 0398 3577 1196 6306 1986 198
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep20 36415 74415 04614 75614 84514 756
 41Uitvoeringsorganisatie CFI24 37319 56017 90018 06318 06118 060
 50Apparaatsuitgaven6 0855 6485 1095 1115 0925 093
         
03 Voortgezet onderwijs5 739 7255 836 4445 713 8815 646 9945 631 8185 617 411
 01Personele uitgaven4 830 3434 926 0094 913 1244 851 2894 839 6464 828 485
 02Materiële uitgaven805 451815 791706 131700 881697 463694 928
 03Onderwijsondersteuning51 32048 62848 63648 63648 63748 837
 04Projectuitgaven17 95317 80617 83317 83517 83617 836
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep18 50414 88814 95815 07214 95614 044
 41Uitvoeringsorganisatie CFI10 0488 5188 4978 5788 5778 577
 50Apparaatsuitgaven6 1064 8044 7024 7034 7034 704
         
04 Beroepsonderwijsen volwasseneneducatie3 391 3003 032 6633 057 2713 055 2763 062 3783 111 337
 01Secundair beroepsonderwijs en landelijke organen2 986 5582 710 4932 731 5392 729 6962 738 3082 790 271
 02Educatieen inburgering258 170183 969184 011184 011184 017184 023
 03Specifieke stimulering95 917104 773127 270127 036125 550122 774
 04Leren en werken27 89517 5500000
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep6 5585 3493 9673 9953 9653 731
 41Uitvoeringsorganisatie CFI12 5917 0437 0317 0847 0847 083
 50Apparaatsuitgaven3 6113 4863 4533 4543 4543 455
         
05 Technocentra9 1369 1369 1369 13600
 01Technocentra9 1369 1369 1369 13600
         
06 Hoger beroepsonderwijs1 983 0152 012 2742 041 6592 080 6652 114 9962 112 257
 01Reguliere bekostiging1 915 6611 900 0821 939 2641 968 9472 011 4452009 993
 02Stimuleringsuitgaven48 27793 93184 08593 19585 19685 197
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep8 3948 8418 9449 1058 9397 651
 41Uitvoeringsorganisatie CFI5 6274 6464 6394 6894 6884 688
 50Apparaatsuitgaven5 0564 7744 7274 7294 7284 728
         
07 Wetenschappelijk onderwijs3 534 1083 520 3263 571 1293 611 5813 680 9803 670 256
 10Reguliere Bekostiging3 512 9963 495 1493 547 0853 590 2363 655 2443 644 520
 11Stimulerings- en overige uitgaven21 11225 17724 04421 34525 73625 736
         
08 Internationaal beleid16 00215 56715 98316 07816 07816 830
 11Internationaal onderwijsbeleid13 13712 82713 25913 35313 35314 105
 50Apparaatsuitgaven2 8652 7402 7242 7252 7252 725
         
09 Arbeidsmarkten personeelsbeleid174 877157 004140 930151 381151 730151 738
 11Arbeidsmarkt124 945118 272102 222112 699112 716112 723
 12ZVOO44 29133 59633 59833 60133 60333 603
 41Uitvoeringsorganisatie CFI2 0372 0522 0482 0482 0482 048
 50Apparaatsuitgaven3 6043 0843 0623 0333 3633 364
         
10 ICT38 85431 10229 43830 09730 09830 098
 02Generiek beleid38 85431 10229 43830 09730 09830 098
         
11 Studiefinanciering3 532 6653 060 5863 483 0703 616 0433 742 0633 843 695
 01Relevante basis- en aanvullende beurs1 139 6811 076 9601 110 2001 271 5001 404 3801 506 690
 02Relevante reisvoorziening652 51761 802401 907486 369543 312594 216
 03Relevante overige uitgaven32 56136 79933 39933 49933 50035 700
 04Niet relevante prestatiebeurs(RL63)676 875785 700765 800591 600470 000371 900
 05Niet relevante reguliere rentedragende leningen (RL64)959 2001 030 6001 101 2001 160 0001 218 0001 272 300
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep70 67367 63169 47971 98971 73061 748
 50Apparaatsuitgaven1 1581 0941 0851 0861 1411 141
         
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten303 765307 796312 754313 192311 180307 032
 01TS 17-214 600218 500220 100218 900217 700217 300
 02TS 18+12 40012 40012 40012 40012 40012 400
 03Vo 18+58 70058 80061 70063 00062 60061 800
 04Niet relevante uitgaven1 0001 0001 1001 1001 1001 100
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep17 06517 09617 45417 79217 38014 432
         
13 Lesgelden5 4785 8966 0066 1966 0604 798
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep5 4785 8966 0066 1966 0604 798
         
14 Cultuur613 938666 486663 3641 025 1021 029 0421 027 370
 01Kunsten28 77042 88951 996403 527404 663404 669
 02Letterenen bibliotheken48 69679 25377 90789 04888 16786 480
 04Cultureel erfgoed461 679466 552463 516465 154468 238468 243
 05Overigen6 0666 6978 0918 1288 8398 839
 42Uitvoeringsorganisatie RAD15 16325 86617 26416 82016 81916 820
 60Apparaatsuitgaven53 56445 22944 59042 42542 31642 319
         
15 Media739 808769 107771 589766 458771 473773 538
 01Media739 466768 903771 441766 310771 325773 535
 02Zerobase3422041481481483
         
16 Onderzoek en wetenschappen892 478894 091853 256837 323827 389745 389
 01Onderzoekbestel742 688724 620724 047724 021723 9477 11 775
 02Specifieke beleidsthema’s139 461158 200116 899120 08093 68423 731
 03Coördinatie en samenwerking6 3527 5748 6447 5516 0886 213
 41Uitvoeringsorganisatie CFI272268267270270270
 50Apparaatsuitgaven3 7053 4293 3993 4013 4003 400
         
17 Nominaal en onvoorzien45 999– 7 500– 7 462– 7 977– 7 983– 7 988
 01Loonbijstelling3 444– 7 500– 7 462– 7 454– 7 460– 7 465
 03Nader te verdelen42 55500– 523– 523– 523
         
18 Ministerie algemeen134 785118 173114 227110 637109 266109 228
 11Bestuursdepartement112 557108 398106 810107 218105 848105 810
 13Uitvoeringsorganisaties overig000000
 14Uitvoeringsorganisaties onverdeeld22 2289 7757 4173 4193 4183 418
         
19 Inspecties48 97646 74546 41246 31346 30546 303
 02Erfgoedinspectie2 8312 6692 6622 6622 6622 663
 03Onderwijsinspectie46 14544 07643 75043 65143 64343 640
20 Adviesraden7 9566 7556 7286 7816 7816 781
 01Onderwijs2 7702 5742 5702 5882 5882 588
 02Cultuur3 5443 2703 2493 2753 2753 275
 03Wetenschappen1 642911909918918918

Meerjarenraming uitgaven (x € 1 000)
ArtikelOmschrijving200620072008200920102011
  TOTAAL29 259 74128 913 12029 228 52429 394 59329 487 34829 597 361
         
01 Primair onderwijs8 303 1138 238 6468 230 8878 199 6498 168 8268 136 577
 01Personele uitgaven7 073 8047 033 4487 053 6437 037 8397 006 7536 977 868
 02Materiële uitgaven1 097 0931 084 8681 055 3661 044 8501 045 4771 042 200
 03Onderwijsverzorging68 26169 80575 52371 18471 18471 186
 04Stimuleringsuitgaven13 1339 5738 2997 8467 4147 414
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep20 36415 74415 04614 75614 84514 756
 41Uitvoeringsorganisatie CFI24 37319 56017 90018 06318 06118 060
 50Apparaatsuitgaven6 0855 6485 1105 1115 0925 093
         
03 Voortgezet onderwijs5 770 9995 869 4815 744 9905 678 1115 662 9345 648 328
 01Personele uitgaven4 863 6224 959 2884 946 4034 884 5684 872 9254 861 764
 02Materiële uitgaven802 408812 748703 088697 838694 420691 885
 03Onderwijsondersteuning51 47750 54848 62848 63648 63648 637
 04Projectuitgaven18 83418 68718 71418 71618 71718 717
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep18 50414 88814 95815 07214 95614 044
 41Uitvoeringsorganisatie CFI10 0488 5188 4978 5788 5778 577
 50Apparaatsuitgaven6 1064 8044 7024 7034 7034 704
         
04 Beroepsonderwijsen volwasseneneducatie3 082 3373 057 3013 038 4323 057 3683 056 0093 061 617
 01Secundair beroepsonderwijs en landelijke organen2 687 1582 734 5982 710 4932 729 5392 729 6962 738 308
 02Educatieen inburgering248 399183 887183 969184 011184 011184 017
 03Specifieke stimulering96 125105 388129 519129 285127 799125 023
 04Leren en werken27 89517 5500000
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep6 5585 3493 9673 9953 9653 731
 41Uitvoeringsorganisatie CFI12 5917 0437 0317 0847 0847 083
 50Apparaatsuitgaven3 6113 4863 4533 4543 4543 455
         
05 Technocentra9 1369 1369 1369 13600
 01Technocentra9 1369 1369 1369 13600
         
06 Hoger beroepsonderwijs1 879 5571 968 4622 003 1452 050 9822 072 4982 112 257
 01Reguliere bekostiging1 771 5431 855 7911 900 7501 939 2641 968 9472009 993
 02Stimuleringsuitgaven88 93794 41084 08593 19585 19685 197
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep8 3948 8418 9449 1058 9397 651
 41Uitvoeringsorganisatie CFI5 6274 6464 6394 6894 6884 688
 50Apparaatsuitgaven5 0564 7744 7274 7294 7284 728
         
07 Wetenschappelijk onderwijs3 408 1343 467 0433 518 0863 568 4323 619 6743 670 381
 10Reguliere bekostiging3 385 5023 440 3463 494 0423 547 0873 593 9383 644 645
 11Stimulerings- en overige uitgaven22 63226 69724 04421 34525 73625 736
         
08 Internationaal beleid17 12916 60416 93316 87816 87816 880
 11Internationaal onderwijsbeleid14 26413 86414 20914 15314 15314 155
 50Apparaatsuitgaven2 8652 7402 7242 7252 7252 725
         
09 Arbeidsmarkten personeelsbeleid174 877157 004140 930151 381151 730151 738
 11Arbeidsmarkt124 945118 272102 222112 699112 716112 723
 12ZVOO44 29133 59633 59833 60133 60333 603
 41Uitvoeringsorganisatie CFI2 0372 0522 0482 0482 0482 048
 50Apparaatsuitgaven3 6043 0843 0623 0333 3633 364
         
10 ICT38 85431 10229 43830 09730 09830 098
 02Generiek beleid38 85431 10229 43830 09730 09830 098
         
11 Studiefinanciering3 532 6653 060 5863 483 0703 616 0433 742 0633 843 695
 01Relevante basis- en aanvullende beurs1 139 6811 076 9601 110 2001 271 5001 404 3801 506 690
 02Relevante reisvoorziening652 51761 802401 907486 369543 312594 216
 03Relevante overige uitgaven32 56136 79933 39933 49933 50035 700
 04Niet relevante prestatiebeurs(RL63)676 875785 700765 800591 600470 000371 900
 05Niet relevante reguliere rentedragende leningen (RL64)959 2001 030 6001 101 2001 160 0001 218 0001 272 300
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep70 67367 63169 47971 98971 73061 748
 50Apparaatsuitgaven1 1581 0941 0851 0861 1411 141
         
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten303 765307 796312 754313 192311 180307 032
 01TS 17-214 600218 500220 100218 900217 700217 300
 02TS 18+12 40012 40012 40012 40012 40012 400
 03Vo 18+58 70058 80061 70063 00062 60061 800
 04Niet relevante uitgaven1 0001 0001 1001 1001 1001 100
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep17 06517 09617 45417 79217 38014 432
         
13 Lesgelden5 4785 8966 0066 1966 0604 798
 40Uitvoeringsorganisatie IB-Groep5 4785 8966 0066 1966 0604 798
         
14 Cultuur807 640866 692864 305861 385865 325863 653
 01Kunsten380 332395 250404 532403 527404 663404 669
 02Letterenen bibliotheken54 81991 08190 29789 04888 16786 480
 04Cultureel erfgoed298 087302 960299 922301 437304 521304 526
 05Overigen5 6756 3067 7008 1288 8398 839
 42Uitvoeringsorganisatie RAD15 16325 86617 26416 82016 81916 820
 60Apparaatsuitgaven53 56445 22944 59042 42542 31642 319
         
15 Media736 261759 036761 389766 458771 473773 538
 01Media735 919758 832761 241766 310771 325773 535
 02Zerobase3422041481481483
         
16 Onderzoek en wetenschappen952 080934 162909 118913 531858 231822 445
 01Onderzoekbestel733 982727 615723 581724 048724 021723 947
 02Specifieke beleidsthema’s206 570195 276173 227178 261124 45288 615
 03Coördinatie en samenwerking7 5517 5748 6447 5516 0886 213
 41Uitvoeringsorganisatie CFI272268267270270270
 50Apparaatsuitgaven3 7053 4293 3993 4013 4003 400
         
17 Nominaal en onvoorzien45 999– 7 500– 7 462– 7 977– 7 983– 7 988
 01Loonbijstelling3 444– 7 500– 7 462– 7 454– 7 460– 7 465
 03Nader te verdelen42 55500– 523– 523– 523
         
18 Ministerie algemeen134 785118 173114 227110 637109 266109 228
 11Bestuursdepartement112 557108 398106 810107 218105 848105 810
 13Uitvoeringsorganisaties overig000000
 14Uitvoeringsorganisaties onverdeeld22 2289 7757 4173 4193 4183 418
         
19 Inspecties48 97646 74546 41246 31346 30546 303
 02Erfgoedinspectie2 8312 6692 6622 6622 6622 663
 03Inspectievan het Onderwijs46 14544 07643 75043 65143 64343 640
         
20 Adviesraden7 9566 7556 7286 7816 7816 781
 01Onderwijs2 7702 5742 5702 5882 5882 588
 02Cultuur3 5443 2703 2493 2753 2753 275
 03Wetenschappen1 642911909918918918

Meerjarenraming ontvangsten (x € 1 000)
ArtikelOmschrijving200620072008200920102011
  TOTAAL1 445 2871 344 6751 138 6481 158 9541 155 5281 037 141
         
01 Primair onderwijs104 40151 90633 00619 6062 0062 006
 90Ontvangsten104 40151 90633 00619 6062 0062 006
         
03 Voortgezet onderwijs111 696129 19623 8616 3611 3611 361
 90Ontvangsten111 696129 19623 8616 3611 3611 361
         
04 Beroepsonderwijsen volwasseneneducatie76 74082 2500000
 90Ontvangsten76 74082 2500000
         
05 Technocentra9 1369 1369 1369 13600
 90Ontvangsten9 1369 1369 1369 13600
         
06 Hoger beroepsonderwijs176 0176 0178 0171717
 90Ontvangsten176 0176 0178 0171717
         
07 Wetenschappelijk onderwijs11 46616 46616 46621 46626 46616 400
 90Ontvangsten11 46616 46616 46621 46626 46616 400
         
08 Internationaal beleid999999999999
 90Ontvangsten999999999999
         
09 Arbeidsmarkten personeelsbeleid000000
 90Ontvangsten000000
         
10 ICT49 77647 77647 77647 77647 7760
 90Ontvangsten49 77647 77647 77647 77647 7760
         
11 Studiefinanciering340 900367 700400 700436 800474 800514 100
 90Studiefinanciering relevant184 500186 700195 900209 000224 800242 500
 91Studiefinanciering niet relevant156 400181 000204 800227 800250 000271 600
         
12 Tegemoetkoming studiekosten12 5009 5009 5009 5009 5009 500
 90TS 17-4 0003 1003 1003 1003 1003 100
 91Vo 18+8 5006 4006 4006 4006 4006 400
         
13 Lesgelden192 700199 600200 200202000209 700216 700
 90Ontvangsten192 700199 600200 200202000209 700216 700
         
14 Cultuur6 50434 19424 30423 41622 52621 638
 90Ontvangsten Kunsten6362 136136136136136
 91Ontvangsten Letteren en bibliotheken4624 73623 84622 95822 06821 180
 92Ontvangsten Cultureel erfgoed5 8227 322322322322322
 93Ontvangsten overigen000000
         
15 Media223 870212 681212 999212 999253 335175 218
 90Ontvangsten184 922174 900175 218175 218215 554175 218
 91Zerobase38 94837 78137 78137 78137 781 
         
16 Onderzoek en wetenschappen227 280177 587154 017161 211107 37579 535
 90Ontvangsten227 280177 587154 017161 211107 37579 535
         
17 Nominaal en onvoorzien77 63500000
 90Ontvangsten77 63500000
         
18 Ministerie algemeen567567567567567567
 90Ontvangsten567567567567567567
         
19 Inspecties000000
 90Ontvangsten000000
         
20 Adviesraden000000
 90Ontvangsten000000