Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1. DE LEESWIJZER

De begroting 2007 bevat de volgende onderdelen:

a. de beleidsagenda;

b. de beleidsartikelen;

c. de niet-beleidsartikelen;

d. de bedrijfsvoeringsparagraaf;

e. de diensten die een baten-lasten stelsel voeren;

f. het verdiepingshoofdstuk;

g. de bijlagen.

a. De beleidsagenda

De beleidsagenda verbindt de belangrijkste beleidsdoelen van het Ministerie van OCW met de missie van het departement: OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

b. De beleidsartikelen

Elk beleidsartikel is in principe opgebouwd volgens de standaardindeling:

• algemene beleidsdoelstelling;

• tabel budgettaire gevolgen van beleid;

• operationele beleidsdoelstellingen;

• overzicht beleidsonderzoeken.


Met ingang van de begroting 2008 wordt het afzonderlijke artikel 10 (informatie- en communicatietechnologie) opgeheven. Het artikel was ingesteld in verband met de politieke actualiteit van Ict in het onderwijs en de status van Groot Project. De Kamer heeft in 2005 ingestemd met het beëindigen van de Groot Project status ( Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 25 733, nr. 109). De gelden voor de leerlinggebonden financiering voor Ict zijn thans opgenomen in de bekostiging van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De centrale gelden voor Ict voor ondersteunings- en stimuleringsactiviteiten en innovatie Ict zullen worden opgenomen in een apart artikelonderdeel van artikel 3 (voortgezet onderwijs). De informatieverstrekking aan de Kamer blijft hiermee, zoals afgesproken, gewaarborgd.


In reactie op de motie Douma ( Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 949, nr. 11) is in een brief van de minister van OCW ( Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 300 VIII, nr. 245) de Tweede Kamer geïnformeerd over de beleidsdoelstellingen in de ontwerpbegroting 2007 waarvoor geen gegevens over maatschappelijke effecten en prestaties worden opgenomen.

Bij de artikelen 5, 8, 10, 11, 12 en 13 is het benoemen van (maatschappelijke) effectgegevens bij de algemene doelstellingen niet zinvol of relevant. Bij de operationele doelstellingen 3.3.3, 4.3.3, 14.3.4 en 15.3.4 kunnen geen zinvolle en relevante effect- en prestatiegegevens worden weergegeven. Voor de algemene doelstellingen 5, 10, 11 en 12, en voor de operationele doelstellingen 3.3.3 en 4.3.3 zijn inmiddels monitors in ontwikkeling en/of onderzoek gestart.


Naar aanleiding van de motie Bakker c.s. ( Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391, nr. 3) is per beleidsartikel een tabel opgenomen waarbij per operationele doelstelling vanaf 2007 wordt aangegeven hoeveel middelen juridisch verplicht zijn, hoeveel middelen bestuurlijk gebonden en hoeveel middelen niet juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden. Onder bestuurlijk gebonden wordt verstaan: afspraken c.q. convenanten met decentrale overheden, ZBO’s en private partijen, dan wel toezeggingen aan de Tweede Kamer.

c. Niet-beleidsartikelen

Er zijn vier zogenaamde niet-beleidsartikelen:

• nominaal en onvoorzien

• ministerie algemeen

• inspecties

• adviesraden

d. Bedrijfsvoeringsparagraaf

In deze paragraaf wordt ingegaan op de interne bedrijfsvoering. Hierin wordt een toelichting gegeven op de belangrijke ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast worden knelpunten toegelicht die mogelijk een risico vormen voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en wordt aangegeven welke acties hierbij worden genomen.

e. Diensten die een baten-lasten stelsel voeren

Dit onderdeel bevat de cijfermatige overzichten van de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en het Nationaal Archief.

f. Verdiepingshoofdstuk

In dit onderdeel worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2006 en de ontwerpbegroting 2007. De ondergrens voor het toelichten van mutaties is € 2,2 miljoen. Alleen mutaties die beleidsmatig van aard zijn, worden toegelicht. De loon- en prijsbijstelling is in het algemene deel toegelicht.

g. Bijlagen

De volgende bijlagen zijn bij de begroting opgenomen:

• Overzicht moties en toezeggingen

• Overzicht RWT’s en ZBO’s

• Afkortingen

• Begrippen

• Trefwoorden