Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
OmschrijvingIngediend bijStand van zaken
ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID
   
De Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat er een toeslag komt op het loon voor onderwijzend en ondersteunend personeel op het vmbo en in de grote steden.PA [12–11–2003] Begroting OCW re- en dupliek Hamer, drs. M.I., Kraneveldt, drs. M., Slob, drs. A., Vendrik, drs. C.C.M., Vlies, ir. B.J. van der kamerstuk 29 200 VIII, nr. 72De motie is afgedaan met brief d.d. 29 september 2005. ( kamerstuknr. 30 300 VIII, nr. 5).
   
De Kamer verzoekt de regering in overleg met de sociale partners te bevorderen dat er meer LD-functies beschikbaar komen in het voortgezet onderwijs.PA [1-12-2005] Begrotingsbehandeling Lambrechts, drs. E.D.C.M.kamerstuk 30 300 VIII, nr. 129In de brief van 26 januari 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 300 VIII) is aangegeven dat bij sociale partners aandacht gevraagd zou worden voor de wens van de Tweede Kamer. Dit is gebeurd via een ronde- tafelgesprek over functiedifferentiatie in het voortgezet onderwijs op 10 mei 2006. De rapportage van dit gesprek is op 6 juli 2006 verstuurd aan de Tweede Kamer als bijlage bij de brief (kamerstuk 30 300 VIII, nr. 258) over de uitvoering van motie Lambrechts.
   
De Kamer verzoekt de regering alles in het werk te stellen om jonge afgestudeerde leerkrachten in het onderwijs te behouden en scholen in staat te stellen deze bovenformatief aan te stellen, en daarnaast de doorstroom van leerkrachten te bevorderen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dekking: 29 miljoen uit uitgavenreserve 2006.PA [21-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Dittrich, mr. B.O.kamerstuk 23De motie is afgedaan met brief d.d. 12 april 2006. ( kamerstuk 27 923, nr. 29)
   
BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
   
De Kamer vraagt de regering – in overleg met de gemeenten – de mogelijkheden te onderzoeken om het werk van de rmc’s en de leerplichtambtenaren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de Tweede Kamer hierover nader te rapporteren.PA [7-10-1999] voortijdig schoolverlatenRabbae, M. kamerstuk 26 695, nr. 6De motie is afgedaan met brief d.d. 4 november 2005. ( kamerstuknr. 26 695 en 29 454, nr. 27)
   
DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED  
   
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat om de continuïteit van de restauraties van kanjer- monumenten te waarborgen een totaal bedrag van minimaal 60 miljoen euro benodigd is; met instemming constaterende, dat inmiddels 20 miljoen euro beschikbaar is gekomen, zodat lopende restauraties in 2005 tenminste niet hoeven stil te vallen; overwegende, dat het wenselijk is dat nu zekerheid wordt gegeven over de beschikbare middelen, omdat de restauratieachterstanden en de daarbij behorende kosten anders verder toenemen; overwegende, dat het behoud van kanjermonumenten van groot belang is voor het nationaal cultureel erfgoed; draagt de regering op de resterende middelen in de loop van 2005 beschikbaar te stellen, zodat genoemde restauraties kunnen worden afgerond.PA [22-11-2004] Notaoverleg Cultuurnota en Wetgevingsoverleg onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2004 Halsema, drs. F., Kraneveldt, drs. M., Leerdam, MFA, J.A.W.J., Slob, drs. A., Vergeer, drs. F., Vlies, ir. B.J. van der Vroonhoven-Kok, mr.drs. J.N. van kamerstuk 29 800 VIII, nr. 117De motie is afgedaan met briefd.d. 9 februari 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 193)
   
De Kamer draagt de regering op om in 2005 en volgende jaren bij voorrang geldmiddelen beschikbaar te stellen om de totale restauratieachterstand van monumenten in 2011 te hebben weggewerkt en daarover de Kamer geregeld te informeren.PA [13-12-2004] Wetgevingsoverleg inzake moties en amendementen Cultuurnota en Cultuurdeel OCW-begro- ting d.d. 8 december 2004Dittrich, mr. B.O., Vroonhoven-Kok, mr.drs. J.N. van kamerstuk 29 800 VIII, nr. 137In juli 2006 zijn nieuwe cijfers beschikbaar van de restauratieachterstand. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden betrokken bij het selectiebeleid, dat door een volgend kabinet zal worden behandeld.
   
De Kamer verzoekt de regering er naar te streven op korte termijn het indemniteits-percentage op te hogen tot 100%.PA [13-12-2004] Wetgevingsoverleg inzake moties en amendementen Cultuurnota en Cultuurdeel OCW-begro- ting d.d. 8 december 2004Dittrich, mr. B.O., Vroonhoven-Kok, mr.drs. J.N. van kamerstuk 29 800 VIII, nr. 138Eind 2006 wordt gestart met de evaluatie van de herziene indemniteitsregeling. Op basis daarvan zullen de Ministeries van OCW en FIN in 2007 met een voorstel komen.
   
De Kamer verzoekt de regering de benodigde dekking te vinden voor de (ontbrekende) financiering van de Amsterdamse vestiging van de Hermitage:– voor 5,5 miljoen in extra dividend uit staatsdeelnemingen;– voor 3,5 miljoen in de toepassing van het zogenoemde FES-bruggetje.PA [22-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Aartsen, J.J. van, Dittrich, mr. B.O., Verhagen, drs. M.J.M. kamerstuk 30 300, nr. 17De motie is afgedaan met brief d.d. 31 mei 2006. (kamerstuk OCW0600520)
   
De Kamer verzoekt de regering om op korte termijn met een plan van aanpak voor vermindering van regelgeving in de cultuursector te komen.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006Nijs MBA, drs. A.D.S.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 100Minister van der Hoeven streeft naar een reductie van 25% administratieve lastenverlichting voor cultuur-instellingen via de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de Mediawet. De brief wordt in september 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
De Kamer verzoekt de regering een plan van aanpak uit te werken hoe het instrument van koppelsubsidies ten behoeve van de culturele sector door de rijksoverheid en lagere overheden kan worden benut.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006Dittrich, mr. B.O., Halsema, drs. F., Kraneveldt, drs. M., Leerdam, MFA J.A.W.J. Nijs MBA, drs. A.D.S.M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 104Het plan van aanpak wordt betrokken bij de fiscale en mecenaatsbrief, die in september 2006 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
   
De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met de stuurgroep Radio Kootwijk en zo nodig andere betrokkenen, met als inzet dat op korte termijn een adequaat plan van aanpak tot stand komt met toereikende financiering.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Vlies, ir. B.J. van der kamerstuk 30 300 VIII, nr. 105Gemeente en Provincie zijn met marktpartijen in onderhandeling over de toekomstige bestemming van Radio Kootwijk. Een stuur- groep bereidt een advies aan de overheden voor. Hierna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.
   
De Kamer verzoekt de regering zich in te spannen om het pilotproject Odyssee tot uitvoer te brengen.PA [28-3-2006] Wet archeo- logische monumentenzorg (Malta) (Eerste termijn Tweede Kamer) PA [30–3-2006] Wet archeo- logische monumentenzorg (Malta) (Tweede Termijn) Roefs, drs. C.W.J.M. kamerstuk 29 259, nr. 26Minister van der Hoeven informeert de Tweede Kamer eind 2006 of zij middelen beschikbaar stelt ten behoeve van het pilot-project Odyssee.
De Kamer verzoekt de regering te stimuleren dat er meer mensen met een diverse culturele achtergrond in museumorganisaties plaats nemen; verzoekt de regering tevens mogelijkheden te verkennen om jonge afgestudeerden de praktijk van het leiden en sturen van een museuminstelling te laten leren.PA [8-6-2006] Musea Dittrich, mr. B.O., Halsema, drs. F., Kraneveldt, drs. M., Leerdam, MFA, J.A.W.J., Nijs MBA, drs. A.D.S.M., Vergeer, drs. F., Vroonhoven-Kok, mr.drs. J.N. van kamerstuk 30 300 VIII, nr. 9In het najaar 2006 zal met relevante partijen worden overlegd hoe culturele diversiteit in museumorganisaties gestimuleerd kan worden.
   
De Kamer verzoekt de regering het hele subsidiebedrag, bestemd voor rijksgesubsidieerde musea te bestemmen voor de basispublieksfunctie, die onder andere behelst dat een zo breed en divers mogelijk publiek bereikt wordt, en dat de regering dit als subsidievoorwaarde aan de rijksgesubsidieerde musea stelt.PA [8-6-2006] MuseaLeerdam, MFA, J.A.W.J., Nijs MBA, drs. A.D.S.M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 27 470, 30 300 VIII, nr. 10De beantwoording van deze motie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van «Bewaren om teweeg te Brengen».
   
De Kamer verzoekt de regering de Tweede Kamer op basis van de herijking van museumsubsidies een subsidiebesluit voor de voormalige rijksmuseavoor te leggen, waarin gratis entree tot de vaste collectie voor alle Nederlandse belastingbetalers en hun kinderen wordt geregeld op een zodanige manier dat dit bij de eerstvolgende toekenning van de subsidiebeschikkin- gen van kracht is.PA [8-6-2006] Musea Leerdam, MFA, J.A.W.J., Nijs MBA, drs. A.D.S.M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 27 470, 30 300 VIII, nr. 11De beantwoording van deze motie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van «Bewaren om teweeg te Brengen».
   
De Kamer verzoekt de regering de uitvoering van de motie-Dittrich c.s. [2004–2005, 29 800 VIII, nr. 138] met kracht ter hand te nemen en de musea in staat te stellen de vrijgevallen gelden te benutten.PA [8-6-2006] Musea Dittrich, mr. B.O., Leerdam, MFA, J.A.W.J., Nijs MBA, drs. A.D.S.M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 27 470, 30 300 VIII, nr. 5Eind 2006 wordt gestart met de evaluatie van de herziene indemniteitsregeling. Op basis daarvan zullen de Ministeries van OCW en FIN in 2007 met een voorstel komen.
   
De Kamer verzoekt de regering middelen te bestemmen voor het plan van het Huis der Culturen in lijn met het door de commissie-Pröper gegeven advies.PA [8-6-2006] Musea Dittrich, mr. B.O., Leerdam, MFA, J.A.W.J. kamerstuk 27 470, 30 300 VIII, nr. 6De motie is afgedaan met brief d.d. 28 juni 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 252)
   
De Kamer verzoekt de regering in ogenschouw te nemen de bestaande voorstellen, onder meer inzake het centrum voor geschiedenis en democratie, te komen met voorstellen met betrekking tot een natio- naal historisch museum en concrete ideeën voor de oprichting van een dergelijk museum met Prinsjesdag aan de Kamer te presenteren en de Kamer te informe- ren over de incidentele en structurele kosten hiervan.PA [27-6-2006] Debat over oprichting museum voor de Nederlandse geschiedenis Kraneveldt, drs. M., Leerdam, MFA, J.A.W.J., Marijnissen, J.G.C.A., Nijs MBA, drs. A.D.S.M., Slob, drs. A., Verhagen, drs. M.J.M., Vlies, ir. B.J. van der kamerstuk 30 300 VIII, nr. 249Op Prinsjesdag 2006 wordt de Tweede Kamer ingelicht over voorstel(len) voor de oprichting van een museum dat de nationale historie tot onderwerp heeft.
DIRECTIE KUNSTEN
   
De Kamer verzoekt de regering het cultureel ondernemerschap een belangrijke factor te laten zijn in de opdracht die aan de fondsen in de kunst- en cultuursector wordt gegeven.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Kraneveldt, drs. M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 91Nieuwe opdrachten aan de fondsenworden verstrekt bij de nieuwe subsidieperiode. Het cultureel ondernemerschap wordt daarbij meegenomen.
   
De Kamer verzoekt de regering om medio 2006 een notitie aan de Kamer te doen toekomen over de stand van het cultuuronderwijs.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Leerdam, MFA, J.A.W.J. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 93De brief wordt in het vroege najaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze brief wordt ook gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad over cultuureducatie in het onderwijs: «Onderwijs in cultuur; versterking van cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs».
   
De Kamer verzoekt de regering om op korte termijn te komen met een voorstel voor deze streefwaarde en de bijbehorende beleids- en financiële consequenties.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Leerdam, MFA, J.A.W.J. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 94De motie is afgedaan met brief d.d. 11 mei 2006. ( kamerstuk 28 989, nr. 34)
   
De Kamer verzoekt de regering om meer mogelijkheden voor amateur-kunstenaars om gebruik te maken van professionele begeleiding en om erkenning en bijbehorende beloning voor de professionals die in de amateursector werken.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Leerdam, MFA, J.A.W.J. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 96Het FAPK voert momenteel een onderzoek uit naar de samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionele kunstenaars. Dit onderzoek bestaat uit een deelonderzoek naar de theatersector dat inmiddels is afge- rond en een deelonderzoek naar de danssector dat van start is gegaan na afronding van het onderzoek in de theatersector. Met het FAPK vindt nader overleg plaats na afronding van het gehele onderzoek over de resultaten en de mogelijke vervolgstappen.
   
De Kamer verzoekt de regering in samenwerking met provincies en gemeenten een plan te ontwikkelen voor de invoering van de jaarlijkse aanwijzing van een culturele hoofdstad van Nederland naar analogie van de culturele hoofdstad van Europa; en verzoekt de regering de Kamer hierover in het voorjaar van 2006 te rapporteren.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Brinkel, Th.B.F.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 97Tijdens een bestuurlijk overleg met IPO en VNG op 15 maart 2006 is de mogelijkheid om een culturele hoofdstad in te stellen een eerste keer besproken en is afgesproken om hierover in november 2006 verder te praten tijdens een volgend bestuurlijk overleg.
   
De Kamer verzoekt de regering om de voor en nadelen van het aanpassen van de huidige voorstellen voor de nieuwe cultuurnotasystematiek aan de wijze waarop de arts councils in Engeland opereren, en de Kamer hierover te informeren. Voordat definitieve voorstellen die in het tweede kwartaal van 2006 zijn toegezegd, om te komen tot een oordeel over de definitieve voorstellen over de herijking van de cultuurnotasystematiek.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Nijs MBA, drs. A.D.S.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 101Deze motie is afgedaan met brief d.d. 2 juni 2006. ( kamerstuknr 30 550 VIII, nr. 6)
   
De Kamer verzoekt de regering aan de relevante partijen in de muzieksector de opdracht te geven binnen zes maanden een plan uit te werken dat op ruim draagvlak in de relevante muzieksector kan rekenen en dat tegemoet komt aan de eisen die aan een goed functionerend fonds gesteld mogen worden.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006 Dittrich, mr. B.O. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 149Op dit moment wordt samen met de relevante partijen in de muzieksector een plan uitgewerkt, dat op ruim draagvlak kan rekenen en dat tegemoet komt aan de eisen die aan een goed functionerend fonds/bestel mogen worden gesteld.
FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN
   
De Kamer verzoekt de regering de volgende wijzigingen in de begroting 2006 aan te brengen:– Het uitbetalen van € 50 per geboren kind aan gemeenten dat besteed kan worden aan preventief jeugdbeleidvoor een bedrag van totaal € 10 miljoen;– Het structureel verhogen van de lumpsum met € 5 miljoen voor de uitbreiding van de Maatschappelijke Stage in het Voortgezet Onderwijs;– Het verkleinen van de klassen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen door het besteden van € 15 miljoen;– Het versterken van de leerlinggebonden financiering gehandicapten (MBO) met € 6,5 miljoen– Het geven van een incidentele kwaliteitsimpuls van € 10 miljoen in sportaccomodaties rond scholen en buurten. Dit alles te dekken uit de versobering van de huisvesting ZBO’s en agentschappen (voor € 15 miljoen), het provinciefonds (voor € 10 miljoen), dividenden staatsdeelnemingen (voor € 9 miljoen), het zogeheten FES-bruggetje (voor € 3 miljoen) en de onverplichte ruimte OCW (voor € 9,5 miljoen).PA [22-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Aartsen, J.J. van, Dittrich, mr. B.O., Verhagen, drs. M.J.M. kamerstuk 30 300, nr. 9Afgedaan met nota van wijziging d.d. 7 november 2005. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 52)
   
De Kamer verzoekt de regering de kinderkorting met € 90 te verhogen, te dekken uit de uitgavenreserve (voor € 94 miljoen) en een efficiencytaakstelling op de IB-Groep (voor € 4 miljoen).PA [22-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Aartsen, J.J. van. Dittrich, mr. B.O.. Verhagen, drs. M.J.M. kamerstuk 30 300, nr. 10Afgedaan met nota van wijziging d.d. 7 november 2005. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 52)
   
De Kamer spreekt als haar mening uit dat de onbe- laste vergoeding van zakelijke kilometers dient te worden verhoogd naar 19 cent per kilometer en dat indexatie van deze vergoeding dient te worden bevorderd, verzoekt de regering de daarvoor beno- digde dekking ad € 106 miljoen te vinden:– voor € 80 miljoen in de uitgavenreserve– voor € 15 miljoen in de extra inkomsten uit de extra vermogensrendementsheffing die ontvangen wordt door deblokkering van het spaarloon;– voor € 9,5 miljoen uit de onverplichte ruimte op de begroting van OCW;– voor € 1,5 miljoen uit de verhoging van het dividend uit staatsdeelnemingen.PA [22–9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Aartsen, J.J. van, Dittrich, mr. B.O., Verhagen, drs. M.J.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 18Afgedaan met nota van wijziging d.d. 7 november 2005. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 52)
   
HOGER ONDERWIJS
   
De Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken in hoeverre en onder welke voorwaarden het mogelijk is om studenten, al dan niet via een tegemoetkoming te stimuleren om zich in te zetten op scholen met veel achterstandsleerlingen en daar ondersteunend werkzaam te zijn.PA [1–12–2005] Begrotingsbehandeling Jungbluth, P.L.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 126De motie is afgedaan met brief d.d. 26 januari 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 179)
   
De Kamer verzoekt de regering op basis van de tweede effectmeting in 2006 de inzet van de extra middelen voor lectoren en kenniskringen te bezien en niet tot de geplande budgetverruiming over te gaan vóór de effectrapportage met de Kamer is gedeeld.PA [1–12–2005] Begrotingsbehandeling Lambrechts, drs. E.D.C.M., Visser, drs. A.P. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 125De 0-meting lectorenis met brief d.d. 21 april 2006 ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 220) aan de Tweede Kamer aangeboden. Op basis van deze meting wordt eerste effectenrapportage uitgevoerd (najaar 2006). Hierna volgt een gesprek met de Tweede Kamer over lectorenen de oploop in de bekostiging in 2007 (zoals aangekondigd in kamerstukken II, 2005/06, 30 3000 VIII, nr. 179) Met Stichting Kennis Ontwikkeling vindt discussie plaats over juiste indicatorenom de effecten van de lectoraten te meten. De uitkomst van deze discussie wordt verwerkt in de eerste effectenrapportage.
   
De Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat Studielink snel geschikt wordt gemaakt voor leer- rechten; leerrechten en de daarbij behorende bekostiging pas daadwerkelijk in te voeren wanneer de administratieve processen op orde zijn en Studielink voldoende operationeel is gemaakt; en een realistisch traject voor de zorgvuldige invoering van leerrechten uit te zetten.PA [15-5-2006] Wetsvoorstel financiering hoger onderwijs Joldersma, dr. F. kamerstuk 30 387, nr. 41De motie is afgedaan met brief d.d. 26 juni 2006. ( kamerstuk 30 387, nr. 82)
   
De Kamer verzoekt de regering het bekostigingsbesluit WHW 2008 zodanig in te richten dat:– de onderwijsopslag ook na 2010 wordt gecontinueerd op basis van meerjarige afspraken (charters);– de hoogte van de geplande onderwijsopslag met ingang van 2010 opnieuw wordt bezien in relatie tot de hoogte van de geplande diploma-opslag;– tijdig in overleg te treden met de instellingen opdat strategische plannen die de basis vormen voor de dynamische onderwijsopslag kunnen worden ontvangen en beoordeeld.PA [15-5-2006] Wetsvoorstel financiering hoger onderwijs Slob, drs. A., Visser, drs. A.P. kamerstuk 30 387, nr. 79De Onderwijsraad is gevraagd in brief van 13 juli 2006, in het 1ste kwartaal 2007 advies uit te brengen over de methodiek die kan worden gebruikt bij de toedeling van de onderwijsopslag in lijn met de brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 juni 2006. ( kamerstuk 30 387, nr. 82)
   
De Kamer verzoekt de regering de Wet financiering hoger onderwijs wat het leerrechtengedeelte betreft niet in werking te laten treden indien de WHOO op een later tijdstip dan 1 september 2007 in werking treedt of een wijziging van de WHW door te voeren met betrek- king tot transparantie van studiekeuze-informatie, een sterke rechtspositie van de individuele student, een sterkere stem voor de studenten in de medezeggenschapsraad en verplichte instelling en verbetering bevoegdheden van een raad van toezicht.PA [15-5-2006] Wetsvoorstel financiering hoger onderwijs Bakker, A.D., Tichelaar, J. kamerstuk 30 387, nr. 42Dit is afhankelijk van eventuele vertraging van inwerkingtreding WHOO. Eerste stappen zijn echter gezet om, indien nodig, tot een wijziging van de WHW over te gaan.
   
De Kamer verzoekt de regering door de invoering van de leerrechten de structurele uitvoeringslasten van overheidswege niet te laten toenemen.PA [15-5-2006] Wetsvoorstel financiering hoger onderwijs Tichelaar, J. kamerstuk 30 387, nr. 43De motie is afgedaan met brief d.d. 26 juni 2006. ( kamerstuk 30 387, nr. 82)
   
De Kamer verzoekt de regering voor incidentele invoeringskosten incidenteel € 15 miljoen beschikbaar te stellen.PA [15-5-2006] Wetsvoorstel financiering hoger onderwijs Kraneveldt, drs. M., Tichelaar, J. kamerstuk 30 387, nr. 44De motie is afgedaan met brief d.d. 12 juni 2006. ( kamerstuk 30 387, nr. 80)
   
De Kamer verzoekt de regering in de bekostiging ervoor te zorgen dat zowel de aanbieder van de ene instelling als die van de andere instelling de effecten van de inzet van leerrechten van studenten terugziet in de bekostiging, bijvoorbeeld door uit te gaan van twee peilmomenten per collegegeldperiode; en de aantallen studenten die overstappen van instelling, de financiële consequenties en het eventuele strategische gedrag van studenten en instellingen te monitoren en zo nodig de wijze van bekostiging op basis van leerrechten bij te stellen.PA [15-5-2006] Wetsvoorstel financiering hoger onderwijs Bakker, A.D., Joldersma, dr. F., Tichelaar, J. kamerstuk 30 387, nr. 46De motie is afgedaan met brief d.d. 12 juni 2006. ( kamerstuk 30 387, nr. 80)
   
MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN
   
De Kamer verzoekt de regering, binnen vijf jaar de Nederlandse ondertiteling van de publieke en commerciële netten te realiseren.PA [20-1-2000] w.v. wijziging van de mediawet i.v.m. de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep, kamerstuk 26 660 Stellingwerf, D.J. kamerstuk 26 660, nr. 73De AmvB over ondertiteling is inmiddels in procedure gebracht. Deze AmvB zal in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
   
De Kamer verzoekt de regering in aanstaande besprekingen met de Europese Commissie over de structurele rijksbijdrage aan de publieke omroep, het standpunt in te nemen en uit te dragen dat de nuloptie niet kan worden beschouwd als concurrentievervalsing; verzoekt de regering tevens te bewerkstelligen dat de bestaande «nuloptie» onverkort en ongewijzigd wordt gehandhaafd zolang niet onomstotelijk vast staat dat deze in strijd is met de Europese regelgeving (29 800 VIII, nr. 239).PA [30-6-2005] Doorgifte publieke omroep via de kabel Dam, ir. M.H.P. van, Örgü, F. kamerstuk 29 800 VIII, nr. 239Staatsecretaris Van der Laan heeft bij brief van 17 augustus 2005 op de motie gereageerd ( kamerstukken 2004–2005, 29 800 VIII, nr. 255). Daarin is aangegeven dat de staats- secretaris bereid is de problematiek in het kader van de zgn. bestaande steunzaak bij DG competitie van de Europese Commissie, in te brengen. Dat is gebeurd bij brief van 7 sep- tember 2005 (Staatssteunbrief). De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd. Zodra dat wel het geval is zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.
   
De Kamer verzoekt de regering conform de motie Atsma (29 800-VIII, nr. 88 het voornemen om begin volgend jaar de analoge verspreiding via de ether van Nederland 1, 2 en 3 en de regionale omroep af te schakelen, mag pas gebeuren wanneer een gelijkwaardig en toegankelijk alternatief beschikbaar is) te handelen en hiertoe de benodigde financiële middelen ter beschikking te brengen, zonder dat dit ten laste komt van de uitgaven voor de publieke omroep of de cultuur, en de Kamer hierover voor de bespreking van de Mediabegroting te informeren.PA [22-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Bakker, A.D., Crone, drs. F.J.M. , Nerée tot Babberich, mr. F. de kamerstuk 30 300, nr. 54De motie is afgedaan met brief d.d. 28 april 2006. ( kamerstuk 24 095, nr. 201)
   
De Kamer, overwegende, dat door de regering en de Kamer steeds is gesteld dat de bezuinigingen tijdens deze kabinetsperiode van 80 miljoen (waarvan 64 miljoen op de publieke omroep) niet ten koste mogen gaan van de programma’s, maar zouden moeten worden gevonden op de overhead; overwegende, dat het Commissariaat voor de Media deze voorwaarde heeft getoetst en tot het oordeel is gekomen dat tot dusverre van aantasting van programma’s geen sprake is en dat bij de invulling van de bezuinigingen derhalve aan de voorwaarde wordt voldaan; overwegende, dat in tegenspraak daarmee door veel programmamakers wordt aange- geven dat de invulling van de bezuinigingen wel degelijk ten koste van programma’s is gegaan respectievelijk zal gaan in de komende jaren; van mening, dat de Tweede Kamer in staat moet zijn om de door haarzelf gestelde voorwaarden te toetsen en dat daarvoor meer gedetailleerde informatie nood- zakelijk is; verzoekt de regering de voor deze toetsing benodigde informatie te verschaffen op een zodanig tijdstip dat deze informatie een rol kan spelen tijdens de besluitvorming over de Voorjaarsnota2006.PA [8-12-2005] Heropening debat publieke omroep Atsma, J.J., Bakker, A.D. kamerstuk 30 300, nr. 152De motie is afgedaan met brief d.d. 12 mei 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 229)
   
De Kamer verzoekt de regering de Kamer voor 1 maart aanstaande voorstellen te doen waarmee gratis distributie van de televisiekanalen Nederland 1, 2 en 3 kan worden gerealiseerd.PA [21–11–2005] Mediabegroting 2006 Dam, ir. M.H.P. van, Halsema, drs. F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 148De motie is afgedaan met brief d.d. 28 april 2006. ( kamerstuk 24 095, 201)
   
De Kamer verzoekt de regering in de eerstvolgende voorziene wijzigingsvoorstellen voor de Mediawet een vergaande deregulering door te voeren, zodoende dat er in elk geval een gelijk speelveld is tussen partijen die actief zijn op de Nederlandse markt en op basis van onderzoek naar de effecten van verdergaande dereguleringnadere voorstellen te doen.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006 Dam, ir. M.H.P. van, Örgü, F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 65Er zal bekeken worden of in de nieuwe Europese televisierichtlijn aandacht aan deze kwestie besteed kan worden.
   
De Kamer, overwegende, dat historisch beeld- en geluidsmateriaal verloren dreigt te gaan door een achterstand in conservering van dit materiaal; overwegende, dat de Raad voor Cultuur een «Deltaplan» heeft geadviseerd ter bescherming van dit nationale erfgoed; verzoekt de regering op korte termijn zo’n Deltaplan te schrijven en aan te geven hoe waardevol materiaal behouden kan blijven.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006 Bakker, A.D., Dam, ir. M.H.P. van, Halsema, drs. F., Vlies, ir. B.J. van der kamerstuk 30 300 VIII, nr. 66De Kabinetsreactie zal na het zomerreces aan de Tweede Kamer gestuurd worden.
   
De Kamer spreekt uit, dat in afwachting van de voortgang van het proces van digitalisering, drie volwaardige publieke netten, aansluitend bij de huidige «thuisnetprofielen», moeten worden gehandhaafd.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006 Atsma, J.J. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 161De netprofielenworden conform de wet vastgesteld door de Raad van Bestuur publieke omroep. De wet is naar de Tweede Kamer gestuurd op 24 mei. Besluitvorming rondom deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden tijdens het kabinet Balkenende III.
   
De Kamer, overwegende dat samenwerking tussen de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroep zowel op programmatisch als op facilitair niveau belangrijke voordelen kan hebben; verzoekt de regering om op korte termijn de mogelijkheden van een samenwerking te onderzoeken en de Kamer hierover te informe- ren.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006PA [16-2-2006] Planningsoverzicht Atsma, J.J., Bakker, A.D., Örgü, F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 68Staatssecretaris Van der Laan heeft mondeling het verzoek onder de aandacht gebracht van de publieke omroep. De Tweede Kamer wordt in de mediabegrotingsbrief 2007 hierover geïnformeerd.
De Kamer verzoekt het Kabinet samen met uitgevers en andere betrokkenen te komen tot een plan van aanpak voor gedrukte media, in het bijzonder de dagbladen; en verzoekt voorts de Kamer hierover binnen drie maanden te berichten.PA [21–11–2005] Mediabegroting 2006 Atsma, J.J., Bakker, A.D., Örgü, F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 69De motie is afgedaan met brief van de MP d.d. 2 juni 2006. ( kamerstuk 29 692, nr. 14)
   
De Kamer, verzoekt de regering om voor 1 maart 2006 samen met betrokken ouderorganisaties (LOB, NKO, Ouders & Coo en VOO) de plannen om te komen tot een media-expertisecentrum positief te beoordelen en nader uit te werken.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006 Atsma, J.J. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 70De motie is afgedaan met brief d.d. 2 juni 2006. ( kamerstuk 29 326, nr. 6)
   
De Kamer, constaterende, dat een AMvB over onder- titeling momenteel wordt voorbereid; overwegende, dat het voor doven en slechthorenden van groot belang is dat Nederlandstalige televisieprogramma’s van commerciële omroepen worden ondertiteld;overwegende, dat een verplichting tot ondertiteling voor commerciële omroepen een lastenverzwaring met zich meebrengt; verzoekt de regering te onderzoeken hoe hoog deze lastenverzwaring zal uitvallen, hoe effectief een dergelijke AMvB zal zijn en wat het effect van een eventuele financiële stimuleringsregeling zal zijn.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006 Atsma, J.J., Bakker, A.D., Dam, ir. M.H.P. van, Vlies, ir. B.J. van der, Örgü, F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 71De AmvB over ondertiteling is inmiddels in procedure gebracht en zal in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer worden aange- boden. In de nota van toelichting bij de AmvB wordt uitgebreid ingegaan op de lastenverzwaring die deze AmvB met zich meebrengt.
   
De Kamer, verzoekt de regering een plan van aanpak voor het stimuleren van digitalisering vorm te geven en daarin aan te geven op welke wijze de digitalisering van het medialandschap kan worden bevorderd.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006 Atsma, J.J., Bakker, A.D., Örgü, F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 72De motie is afgedaan met brief d.d. 28 april 2006. ( kamerstuk 24 095, nr. 201)
   
De Kamer verzoekt de regering te bewerkstelligen dat omroepverenigingen in het bezit blijven van de rechten van hun eigen programma’s en producties.PA [10-10-2005] Toekomstvisie van het kabinet inzake de lange termijn publieke omroep Atsma, J.J. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 18De mediawet is op 24 mei met naar de Tweede Kamer gestuurd. ( kamerstuk 30 571, nr. 2)
   
De Kamer spreekt uit, dat het schrappen van de kabel- en/of etherverspreiding van Radio 4 met het huidige programma-aanbod niet aan de orde kan zijn; roept het kabinet op dit standpunt kenbaar aan de Raad van Bestuur van de publieke omroep.PA [2–11–2005] Heropening debat Publieke Omroep Atsma, J.J., Bakker, A.D., Dam, ir. M.H.P. van, Halsema, drs. F., Kraneveldt, drs. M., Slob, drs. A., Vergeer, drs. F., Örgü, F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 48Met het versturen van de Mediabegroting 2006 aan de Tweede Kamer is deze motie afgedaan. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 59).
   
De Kamer verzoekt de Staatssecretaris een voorstel uit te werken waardoor de organisatorische en financiële bevoegdheden van de Raad van Bestuur strikt worden gescheiden van de programmatische en inhoudelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.PA [10-10-2005] Toekomstvisie van het kabinet inzake de lange termijn publieke omroep Dam, ir. M.H.P. van, Halsema, drs. F. Kraneveldt, drs. M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 23De motie is uitgewerkt in de nieuwe Mediawet ( kamerstuk 30 571, nr. 2), die op 24 mei 2006 aan de Tweede Kamer verstuurd is.
   
De Kamer spreekt uit, dat de hoogte van de jaarlijks vast te stellen en verschuldigde contributie een verantwoordelijkheid is van omroepverenigingen, met de huidige minimumcontributie als ondergrens; en verzoekt de regering die ondergrens in de nieuwe Mediawetniet aan te passen.PA [10-10-2005] Toekomstvisie van het kabinet inzake de lange termijn publieke omroepAtsma, J.J., Dam, ir. M.H.P. van kamerstuk 30 300 VIII, nr. 160De Wet is op 24 mei aan de Tweede Kamer verstuurd. ( kamerstuk 30 571, nr. 2)
   
De Kamer verzoekt de regering maatregelen te nemen zodat ook in het digitale tijdperk de doorgifte van lokale publieke radio en televisie verzekerd is.Handelingen 2004–2005, nr. 105, pagina 6340–6348Aptroot, Ch.B., Bakker, A.D. kamerstuk 26 643, nr. 73De motie is afgedaan met brief vanuit het Ministerie van EZ aan de Tweede Kamer. ( kamerstuk 26 643, nr. 79)
   
De Kamer verzoekt de regering de Kamer nog in 2006 een voorstel te doen met een aantal toekomstscena- rio’s voor de creatieve industrie, waarin mede aan- dacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van circa vijf regionale clusters van creatieve industrie met een – potentieel – internationale uitstraling.PA [16-2-2006] VAO Cultuur en economiePA [21–2-2006] Moties VAO Cultuur en economieBrink, W. van den, Leerdam, MFA, J.A.W.J.kamerstuk 27 406Voor de begrotingsbehandeling zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de programmavoorstellen van Project Initiatie Document (PID) en de wijze waarop de creatieve industrie daarin terugkomt. In het najaar zullen EZ en OCW de Tweede Kamer een vervolgbrief Cultuur en Economie toesturen, zoals aangekondigd in de brief Ons Creatief Vermogen. Daarbij wordt de Tweede Kamer tevens geïnformeerd over de ingediende en gehonoreerde projectvoor- stellen voor de creative challenge call. Daaruit zal onder andere naar voren komen hoe de regionale clusters daarin vertegenwoordigd zijn.
   
De Kamer verzoekt de regering de kansenzones uitdrukkelijk ook toe te spitsen op de ontwikkeling van de creatieve industrie en de Kamer vóór 1 mei aanstaande te berichten over de wijze waarop zij dat wil doen.PA [16–2-2006] VAO Cultuur en economiePA [21–2-2006] Moties VAO Cultuur en economieDittrich, mr. B.O., Douma, drs. K., Vendrik, drs. C.C.M., Vroonhoven-Kok, mr.drs. J.N. van kamerstuk 27 406, nr. 75De pilot Eindhoven staat reeds open voor deelname van bedrijven uit de creatieve industrie aldaar. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden die de kansenzones op dit moment al bieden voor de creatieve industrie resp. of en zo ja welke mogelijkheden voor verruiming er nog gewenst zijn.
   
De Kamer verzoekt de regering bij de bespreking over de verdeling van middelen in het voorjaar een structu- rele impuls aan cultuur en economie te geven.PA [16–2-2006] VAO Cultuur en economiePA [21-2-2006] Moties VAO Cultuur en economieDittrich, mr. B.O. kamerstuk 27 406, nr. 76Het programma Culturele Industrie zal geëvalueerd worden. De uitkomst bepaalt de verdere maatregelen die genomen gaan worden. Deze maatregelen worden in de tweede brief Cultuur en Economie (najaar 2006) opgenomen.
   
De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met het IPO en de VNG over de mogelijkheden van creatieve industrieterreinen in en om grote steden en de Kamer hierover te informeren.PA [16-2-2006] VAO Cultuur en economiePA [21-2-2006] Moties VAO Cultuur en economieDittrich, mr. B.O., Douma, drs. K., Vroonhoven-Kok, mr.drs. J.N. van kamerstuk 27 406, nr. 77Staatssecretaris Van der Laan heeft bestuurlijk overleg gehad met IPO en VNG. De Kamer wordt na het zomerreces hierover geïnformeerd.
   
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat als gevolg van een aanbeveling van de Europese Commissie in oktober 2005 over liberalisatie van het collectieve beheer van muziekrechten in de online-omgeving er een ontwikkeling gaande is, waarbij sprake is van concentratie van muziekrechten bij slechts een paar van de allergrootste collectieve beheersorganisaties, hetgeen funest is voor de inkomensvorming van minder populaire componisten, tekstdichters en kleinere uitgeverijen in middelgrote en kleine lidstaten van de Europese Unie; verzoekt de regering in de diverse vergaderingen die in Europa over dit thema worden gehouden, het belang van behoud van culturele diversiteit onder de aandacht te brengen; nodigt de regering uit de ontwikkelingen met betrekking tot de toepassing van de aanbeveling nauwlettend te volgen en de Kamer over harmonisatieinitia- tieven op dit gebied tijdig te informeren.PA [P.M.] Motie VAO Internationaal cultuurbeleid – de motie Dittrich c s over het collectieve beheer van muziekauteursrechten 29 989, nr. 37Dittrich, mr. B.O.kamerstuk 28 989Stand van zaken is conform de motie.
   
PERSONEEL EN ORGANISATIE  
   
De Kamer verzoekt de regering krimp als uitgangspunt te nemen bij de reorganisatie en al haar inspanningen hier op te richten.01-12-2005 BegrotingsbehandelingKraneveldt, drs. M.kamerstuk 134De motie is afgedaan met brief d.d. 26 januari 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 179)
   
PRIMAIR ONDERWIJS  
   
De Kamer verzoekt de regering in de komende jaren de geraamde middelen voor toetsen in te zetten voor het taalonderwijs.PA [6-11-2003] Begroting OCWPA [18-11-2003] Stemmingen moties begroting OCW 2004Hamer, drs. M.I., Kraneveldt, drs. M. Slob, drs. A., Vendrik, drs. C.C.M. , Vergeer, drs. F., Vlies, ir. B.J. van der kamerstuk 29 200 VIII, nr. 49De motie is afgedaan met brief d.d. 4 oktober 2005. ( kamerstuk 27 020, nr. 50)
   
De Kamer spreekt uit dat het gewenst is dat de verantwoordelijkheid van ouders in het bestuur en medezeggenschap van scholen in het primair en voortgezet onderwijs geborgd en waar nodig versterkt wordt.PA [4-10-2004] Koers PO en Koers VOBalemans, E.R.M., Hamer, drs. M.I., Slob, drs. A., Vlies, ir. B.J. van der, Vries, mr.drs. J.M. de (CDA) kamerstuk 29 800 VIII, nr. 9De motie is afgedaan met brief d.d. 21 november 2005. ( kamerstuk 30 183, nr. 2)
   
De Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken of en hoe uitwerking kan worden gegeven aan de voor- stellen van de Onderwijsraad om te komen tot kindercentra. Tevens wordt verzocht de mogelijkheden van het «Schotse model» (waarin kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar recht krijgen op een aantal dagdelen bij voorschoolse voorzieningen), daarbij te betrekken.PA [9-11-2004] Begroting OCW 2005; moties 37 t/m 64 Hamer, drs. M.I. kamerstuk 29 284, nr. 1De motie is afgedaan met brief d.d. 31 maart 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 214)
   
De Kamer verzoekt de regering het mogelijk te maken dat kansrijke initiatieven van scholen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie, ook na 2005 worden ondersteund.PA [16-6-2005] Tweede termijn van initiatief wetsvoorstel Hamer Burgerschap en Integratie Azough, N., Balemans, E.R.M., Dam, ir. M.H.P. van, Lambrechts, drs. E.D.C.M. , Slob, drs. A., Vlies, ir. B.J. van der, Vries, mr.drs. J.M. de (CDA)kamerstuk 29 666De motie is afgedaan met brief d.d. 7 juli 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 259)
   
De Kamer verzoekt de regering het verkleinen van de klassen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen door het besteden van € 15 miljoen.PA [22-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Aartsen, J.J. van, Dittrich, mr. B.O., Verhagen, drs. M.J.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 9De motie is afgedaan met brief d.d. 25 januari 2006. ( kamerstuk 27 728, 21 860, nr. 88)
   
De Kamer verzoekt de regering de wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2007 zodanig aan te passen dat scholen worden verplicht hetzij voor- en naschool- se opvang te bieden tussen 7.30–18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij aan te geven.PA [22-9-2005] Algemene Politieke Beschouwingen Aartsen, J.J. van, Bos, drs. W.J.kamerstuk 30 300 VIIIOp 25 november 2005 is de Tweede Kamer per brief ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 137) over de uitwerking van de motie geïnformeerd. Met brief d.d. 28 april 2006 ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 226) is het stappenplan inclusief financieel kader aan de Tweede Kamer gestuurd.
   
De Kamer verzoekt de regering bij het overleg met het speciaal onderwijs het onderwerp budgetfinanciering voor het speciaal onderwijs te bespreken en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren.PA [8-2-2005] Weer Samen Naar School (wsns) Slob, drs. A.kamerstuk 21 860De uitwerking van de hoofdlijnen zorgstructuren wordt in oktober 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
De Kamer verzoekt de regering alles te doen wat nodig is om de wachtlijsten op te lossen en tegen te gaan dat er nieuwe wachtlijsten ontstaan en de Kamer daarover tweejaarlijks te informeren.PA [1-12-2005] Begrotingsbehandeling Eijsink, drs. A.M.C.kamerstuk nr. 150De Tweede Kamer zal na het zomerreces 2006 per brief worden geïnformeerd.
   
De Kamer verzoekt de regering een maximale inspanning te verrichten om in de nieuwe gewichtenregeling met een lagere drempel te gaan werken, bij voorkeur 3%.PA [30-11-2005] Begrotingsbehandeling Eerste Termijn KamerBalemans, E.R.M., Eijsink, drs. A.M.C., Jungbluth, P.L.M., Kraneveldt, drs. M., Lambrechts, drs. E.D.C.M. , Slob, drs. A., Vergeer, drs. F., Vlies, ir. B.J. van der, Vries, mr.drs. J.M. de (CDA) kamerstuk 30 300 VIII, nr. 135De Eerste Kamer is op 16 mei 2006 geïnformeerd (kamerstuk 30 313, nr. 135) over het niet beschikbaar zijn van financiële middelen. In deze Kabinetsperiode krijgt de Tweede Kamer uitsluitsel over eventuele nieuwe budgettaire mogelijkheden om de drempel verder te verlagen.
   
De Kamer verzoekt de regering om naast een voorstel tot nadere uitvoering van de motie Van Aartsen/Bos een meerjarig financieel investeringsplan aan de Kamer te doen toekomen.PA [9–2-2006] Motie Van Aartsen/Bos over voorschoolse en naschoolse opvang Balemans, E.R.M., Hamer, drs. M.I kamerstuk 30 300 VIII, nr. 189.De motie is afgedaan met brief d.d. 28 april 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 226)
   
De Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van de plannen voor voor- en naschoolse opvang rekening te houden met de uitvoerbaarheid voor kleine scholen en plattelandsscholen en hun zelfstandige continuïteit daardoor niet in gevaar te brengen.PA [9-2-2006] Motie Van Aartsen/Bos over voorschoolse en naschoolse opvang Vries, mr.drs. J.M. de (CDA) kamerstuk 30 300 VIII, nr. 190De motie is afgedaan met brief d.d. 28 april 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 226)
   
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de motie-Balemans c.s.(kamerstuk 30 300 VIII, nr. 124) ertoe strekt dat scholen een sluitende en volledige registratie moeten voeren van eventuele geweldsincidenten en bedreigingen die hebben plaatsgevonden; is van mening, dat in aansluiting daarop het jaarverslag van scholen een overzicht zou moeten geven van geweldsincidenten of bedreigingen die hebben plaatsgevonden, de manier waarop daarmee is omgegaan en de resultaten van het gevoerde beleid; roept de regering op het Besluit informatievoorziening WPO/WEC en het Besluit informatievoorziening WVO zodanig aan te passen dat de hierboven bedoelde informatie verplicht in het jaarverslag wordt opgenomen.PA [14–2-2006] Wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid (tweede termijn)Kraneveldt, drs. M., Örgü, F. kamerstuk 30 313, nr. 26Per brief d.d. 26 januari 2006 ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 179) is de Tweede Kamer geïnformeerd dat motie-Balemans ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 124) niet wordt uitgevoerd. Motie-Kraneveldt (231) kan in aansluiting op motie-Balemans ook niet uitgevoerd worden. De Tweede Kamer wordt hierover apart geïnformeerd in september 2006.
   
De Kamer verzoekt de regering een plicht voor consultatiebureaus in te voeren om een vermoeden van taalachterstand te communiceren naar de gemeente.PA [14-2-2006] Wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid (tweede termijn) Örgü, F. kamerstuk 30 313, nr. 27Op deze motie zal samen met het Ministerie van VWS na het zomerreces worden gerea- geerd.
   
De Kamer verzoekt de regering het mogelijk te maken dat gezinsgerichte stimuleringsprogramma’s kunnen worden ingezet in het kader van onderwijsachter- standenbeleid in de voor- en vroegschoolse periode dan wel dat zij op andere wijze worden gefinancierd.PA [14-2-2006] Wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid (tweede termijn)Hamer, drs. M.I., Kraneveldt, drs. M. kamerstuk 30 313, nr. 28De motie is afgedaan met brief d.d. 18 mei 2006. (kamerstuk 2005/2006, nr. 1499)
   
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat ouders een uiterst belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden; overwegende, dat de rol van consultatiebureaus bij opvoedingsondersteuning versterkt moet worden; overwegende, dat de scholen voldoende mogelijkheden moeten hebben om de ouders bij het leerproces te (laten) betrekken; spreekt als haar mening uit, dat ouders betrokken moeten worden bij de bestrijding van geconstateerde achterstanden; verzoekt de regering de verantwoordelijkheid voor het betrekken van ouders bij het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden uit te werken en daarbij bovenstaande overwegingen en mening mee te nemen.PA [14-2-2006] Wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid (tweede termijn) Velzen, K. van kamerstuk 30 313, nr. 23De Tweede Kamer zal hierover in het najaar 2006 worden geïnformeerd.
   
De Kamer verzoekt de regering te onderzoeken;Wat de oorzaken zijn van het steeds vaker uitsluiten van deelname aan de Cito-eindtoets en hoe dit voorkomen kan worden;Hoe voor de scholen het dilemma kan worden opgelost tussen zo volledig mogelijke deelname aan de Cito-toets en de angst voor het schoolimago;Wat de mogelijkheden zijn van een Monitor PO, zodat scholen zich valide en transparant kunnen verantwoorden. De regering wordt verzocht binnen zes maanden met voorstellen te komen.PA [14–2-2006] Wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid (tweede termijn)Hamer, drs. M.I., Jungbluth, P.L.M., Kraneveldt, drs. M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 30 313, nr. 29In het najaar 2006 zullen de voorstellen aan de Tweede Kamer worden gestuurd.
   
De Kamer verzoekt de regering alles op alles te zetten om het probleem van de leraren die onbevoegd zijn voor het vak lichamelijke oefening zo snel mogelijk op lossen.PA [24-5-2006] Wijziging van de Wet op het primair onder- wijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voort- gezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de regels over de bekwaamheid van onder- wijspersoneel zoals deze komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)Hamer, drs. M.I., Lambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 478, nr. 12Eind 2006 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
   
STUDIEFINANCIERINGSBELEID  
   
De Kamer verzoekt de regering de basisbeurs voor studenten met € 150 te verhogen, ter compensatie van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Dit betekent een structurele uitgave van € 47 miljoen, maar door de systematiek van de prestatiebeursbelast dit het uitgavenkader in het eerste jaar met slechts € 10 miljoenPA [22-9-2005] Algemene Politieke BeschouwingenDittrich, mr. B.O. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 25De motie is afgedaan met brief d.d. 7 oktober 2005. ( kamerstuk 30 199, nr. 7)
   
De Kamer verzoekt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om in overleg te treden met de minister van Verkeer en Waterstaat om na te gaan of het mogelijk is om voor mbo-leerlingen, bij wie de reiskosten een substantieel deel van de schoolkosten vormen, een gratis ov-regeling tot stand te brengen.PA [1-12-2005] BegrotingsbehandelingJungbluth, P.L.M., Lambrechts, drs. E.D.C.M., Roefs, drs. C.W.J.M., Vergeer, drs. F. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 117In de kabinetsreactie op de initiatiefnota «Gratis» openbaar vervoer, die op 17 mei 2006 naar de Tweede Kamer is verzonden, is ingegaan op de reiskostenproblematiek van minderjarige mbo-ers (bol). Hierbij zijn mogelijke oplossingsrichtingen, waaronder een gratis openbaar vervoerregeling voor deze groep, besproken. Deze motie is afge- daan met brief van VenW d.d. 17 mei 2006. ( kamerstuk 30 368, nr. 3)
   
TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID  
   
De Kamer verzoekt de regering de voor- en nadelen van een dergelijke werkwijze (lastendruk scholen) voorafgaande aan de besluitvorming te onderzoeken en de Kamer daarover in het voorjaar van 2006 te informeren.PA [1-12-2005] BegrotingsbehandelingVlies, ir. B.J. van der kamerstuk 30 300 VIII, nr. 136Deze motie is afgedaan met brief d.d. 30 juni 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 254)
   
De Kamer verzoekt de minister ervoor zorg te dragen dat ouders via de school door middel van een brief op de hoogte worden gesteld van:– het feit dat de school van hun kind onder verscherpt toezicht is gesteld;– waarom dat zo is;– welke maatregelen genomen worden om de kwaliteit van het onderwijs en organisatie zo snel mogelijk te verbeteren.PA [1-12-2005] BegrotingsbehandelingLambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 128De Tweede Kamer is geïnformeerd met brief d.d. 31 mei 2006 (Lijst met vragen over het Onderwijsverslag).
   
VOORTGEZET ONDERWIJS  
   
De Kamer verzoekt de minister de decentralisatie van de wachtgelduitgaven vo onder artikel VIII pas in werking te laten treden op 1 januari 2007.PA [16-3-2005] Vervolg behandeling wetsvoorstel vo vf/pf Tichelaar, J. kamerstuk 27 744, nr. 18Er wordt naar gestreefd het inwerkingtre- dingsbesluit (KB) en AMvB in januari 2007 in het Staatsblad te publiceren. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk daarna geïnformeerd.
   
De Kamer verzoekt de regering, onderzoek te doen naar diverse mogelijkheden om schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk te houden, waaronder een overheidsbijdrage aan de kosten van schoolboeken in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld via de lumpsum.PA [2-11-2005] Wetsvoorstel afschaffing lesgeld Hamer, drs. M.I. kamerstuk 30 199, nr. 9De motie is afgedaan met brief d.d. 20 juni 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 244).
   
De Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat scholen een sluitende en volledige registratie van geweldsincidenten en bedreigingen rondom de school hebben en deze informatie – desgewenst vertrouwelijk – verstrekken aan de daarvoor geëigende instanties, zoals Inspectie van het Onderwijs, jeugdzorg en/of justitie.PA [1-12-2005] BegrotingsbehandelingBalemans, E.R.M. kamerstuk 30 300 VIII, nr. 124De motie wordt niet uitgevoerd. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd met brief d.d. 26 januari 2006. ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 179)
   
De Kamer verzoekt de regering de Kamer nog voor de vaststelling van het inrichtingsbesluit te informeren over de voortgang van de vernieuwing van de tech- nische en exacte studies, waarbij ook moet blijken dat de huidige ophoging van de studielast met 80 uur voldoende waarborgen biedt voor een goede aanslui- ting op technische en exacte studies in het hoger onderwijs.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Balemans, E.R.M., Hamer, drs. M.I. kamerstuk 30 187, nr. 27De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)
   
De Kamer verzoekt de regering een goed onderbouwde berekening aan de Kamer aan te bieden waaruit blijkt dat het huidige niveau van bekostiging de scholen in het voortgezet onderwijs financieel in staat stelt;– het wettelijk voorgeschreven aantal lesuren ook daadwerkelijk aan te bieden;– voldoende bekwame en bevoegde docenten aan te stellen;– tegelijkertijd de noodzakelijke ruimte vrij te maken voor de scholing en ontwikkeling van leerkrachten;– contacten met ouders over het leerproces en de vorderingen van hun kind te onderhouden.PA [15–3-2006] 2e termijn wetsvoorstel onderbouw vo Hamer, drs. M.I., Lambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 323, nr. 28In het najaar 2006 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de te volgen aanpak.
   
De Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre er op scholen doorlopende leerlijnen worden gerealiseerd en of leerlingen voldoende overstapmogelijkheden worden geboden om een zo succesvol mogelijke schoolcarrière te kunnen doorlopen.PA [15–3-2006] 2e termijn wetsvoorstel onderbouw vo Hamer, drs. M.I., Lambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 323, nr. 26Dit najaar wordt het 5 jaarlijks evaluatieonderzoek over de regeling onderbouw vo gestart. In 2011 worden de resultaten aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast ontvangt OCW in december 2006 de jaarlijkse rappor- tage van de projectgroep Onderbouw. Deze monitor wordt in januari 2007 ter informatie aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
De Kamer verzoekt de regering in overleg met VSNU, HBO-raad en de scholen voor voortgezet onderwijs ervoor zorg te dragen dat wiskunde B kan zorgen voor de gewenste aansluiting op de (bèta)studies in het hbo en wo en na te gaan in hoeverre hier nadere eisen moeten worden gesteld; verzoekt de regering hierbij naast het vwo ook goed naar de positie van wiskunde op het havo te kijken.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Hamer, drs. M.I., Mosterd, dr. A. kamerstuk 30 187, nr. 28De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)
   
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat voor de kwaliteit van de tweede fase van groot belang is dat de juiste balans tussen het leren van kennis en vaardigheden wordt gevonden; overwegende, dat de tweede fase voor leerlingen alleen kan slagen als er een goede afstemming is tussen eind- termen van het voortgezet onderwijs en de aanvangseisen van het hoger onderwijs; van mening, dat hiervoor noodzakelijk is dat er zowel op landelijk als op regionaal/lokaal niveau een goede afstemming is tussen hoger en voortgezet onderwijs; verzoekt de regering te stimuleren dat betrokkenen hierover afspraken maken; verzoekt de regering de Kamer te informeren over de voortgang hiervan.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Hamer, drs. M.I. kamerstuk 30 187, nr. 29De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)
   
De Kamer roept de regering op in het onderwijsveld te stimuleren dat de lesprogramma’s wiskunde in de tweede fase van vwo en havo, maar ook in de jaren daarvoor, zodanig worden aangepast dat regelmatig een «opfrissing» van basale rekenkundige vaardigheden aan de scholieren wordt aangeboden.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Kraneveldt, drs. M., Lambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 187, nr. 30De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)
   
De Kamer verzoekt de regering om analoog aan de voorstellen voor wiskunde B in het vwo, ook voor wiskunde B in het havo de studielasturen te verhogen van 320 naar 360; verzoekt de regering voorts om ook wiskunde B in het havo vooralsnog een centraal examen te geven dat de gehele examenstof omvat.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Lambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 187, nr. 32De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)
   
De Kamer verzoekt de regering om naast de vernieu- wingscommissie wiskunde ook een resonansgroep samen te stellen die de nieuw te ontwikkelen wis- kunde beoordeelt op doorstroomrelevantie; verzoekt de minister voorts die resonansgroep samen te stellen uit diegenen in het hoger onderwijs die nu de leemtes moeten bijspijkeren en uit studenten die de leemtes ervaren.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Lambrechts, drs. E.D.C.M. kamerstuk 30 187, nr. 33De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)
   
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat vakinhoudelijke verbetering, vernieuwing en ontwikkeling van bestaande en nieuwe vakken in de tweede fase noodzakelijk is; overwegende, dat deze vakinhoudelijke verbetering, vernieuwing en ontwik- keling ondersteuning behoeft; van mening, dat deze ondersteuning in het bijzonder nodig is voor de vakoverschrijdende vernieuwing bij het nieuwe bètavak natuur, leven en technologie en bij wiskunde; verzoekt de regering zorg te dragen voor een zodanige financiële ondersteuning dat aan het proces van verbetering, vernieuwing en ontwikkeling succesvol vorm en inhoud kan worden gegeven.PA [9-2-2006] Wijziging WVO profielen tweede fase havo en vwo Hamer, drs. M.I., Mosterd, dr. A. kamerstuk 30 187, nr. 34De motie is afgedaan met brief d.d. 10 april 2006. ( kamerstuk 30 187, nr. 36)

B. Door bewindslieden gedane toezeggingen
OmschrijvingToegezegd bijStand van zaken
ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID  
   
Minister Van der Hoeven heeft er geen bezwaar tegen als in 2005 wordt geëvalueerd. Op dat moment kan worden besloten of de Wet evenredige vertegenwoordiging al dan niet kan worden ingetrokken.PA [14-11-2001] Wet evenre- dige vertegenwoordiging kamerstuk 28 027, nr. 2De brief heeft vertraging opgelopen i.v.m. de koppeling aan het convenantprofessionalisering (deze is 30 juni 2006 ondertekend). De brief zal na het zomerreces naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk na 1 februari 2006 met een brief te komen inzake de dieptepilots en de verdere ontwikkeling daarvan. In deze brief wordt ook informatie opgenomen over het nieuwe vestigingsplaatsenbeleid en uitbesteding van delen van de opleiding aan scholen (meer dan 60 studiepunten), regionale en landelijke randvoorwaarden.PA [25-1-2006] LerarenopleidingenWordt in de Voortgangsrapportage Beleidsplan Onderwijspersoneel meegenomen. De voortgangsrapportage zal in september 2006 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zal schriftelijk aan de Tweede Kamer bevestigen zodra het artikel 1.2 betreffende reikwijdte uit het besluit wordt gehaald.PA [13-10-2005] Leraren en Besluit BekwaamheidseisenWordt in de Voortgangsrapportage Beleidsplan Onderwijspersoneel meegenomen. De voortgangsrapportage zal in september 2006 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zal de Tweede Kamer op de hoogte houden over de voortgang beleidsagenda lerarenopleidingen.PA [25–1-2006] LerarenopleidingenWordt in de Voortgangsrapportage Beleidsplan Onderwijspersoneel meegenomen. De voortgangsrapportage zal in september 2006 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zal het onderwerp verhouding vakinhoud algemeen pedagogische vaardigheden (uit Onderwijsraadadvies) inbrengen in het overleg over de beleidsagenda.PA [25–1-2006] LerarenopleidingenWordt in de Voortgangsrapportage Beleidsplan Onderwijspersoneel meegenomen. De voortgangsrapportage zal in september 2006 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
   
BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
   
Staatssecretaris Rutte zal de Tweede Kamer informeren over mogelijke noodzakelijke administratieve lastenverlichting van de huidige erkenningsprocedure voor Beroepspraktijkvormingsplaatsen in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel betreffende de leer/werkplicht.PA [24–11–2005] Leerplicht en werkplicht voor jongeren tot 23 jaar en maatschappelijke stage + voortijdig schoolverlatenDeze toezegging wordt afgedaan met het wetsvoorstel Deregulering Administratieve Lastenvermindering, dat bij de Raad van State ligt en in november 2006 naar de Tweede Kamer gaat.
   
De Inspectie van het Onderwijs en de accountantsdienst zullen in mei of juni 2006 een themaonderzoek doen naar de naleving van de 850-uren norm. Minister Van der Hoeven heeft de Inspectievan het Onderwijs gevraagd om voor aanvullende informatie te zorgen. Het onderzoek zal gericht zijn op de omvang, de aard, de afwijkingen en de oorzaken daarvan. Tevens zal aandacht worden besteed aan de relaties met onder- wijskundige vernieuwingen en de ervaringen met de invulling van de lestijd. Op basis van de onderzoeksgegevens zullen minister Van der Hoeven en staats- secretaris Rutte de Tweede Kamer informeren over de maatregelen die zij nodig achten om ervoor te zorgen dat deelnemers krijgen waar zij recht op hebben (de resultaten zijn in de tweede helft van juni beschikbaar).PA [12-4-2006] Spoeddebat contacturen mbo (850-urennorm)Het themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs wordt met beleidsreactie in september 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Naar aanleiding van het switchen tussen bol en bbl is het in het huidige stelsel zo georganiseerd dat het zich uitmiddelt. Dat scheelt bureaucratie. Dit wel regelen leidt tot meer bureaucratie. Staatssecretaris Rutte zal daar nader over rapporteren.PA [30-11-2005] Begrotingsbehandeling Tweede KamerStaatssecretaris Bruins zal de Tweede Kamer in november 2006 informeren.
   
In november 2006 ontvangt de Tweede Kamer de tussenrapportage over de bekostigingsvarianten inzake bol en bbl.PA [17-5-2006] Vmbo en beroepsonderwijsStaatssecretaris Bruins zal de Tweede Kamer in november 2006 informeren.
   
De Tweede Kamer ontvangt binnen een jaar een wettelijk kader voor een voorziening in de wet op basis waarvan gemeenten in het kader van de leer/werkplicht de 18- tot 23-jarigen kan bereiken die met de huidige instrumenten niet te bereiken zijn.PA [24-11-2005] Leerplicht en werkplicht voor jongeren tot 23 jaar en maatschappelijke stage + voortijdig schoolverlatenHet wetsvoorstel is op 14 juli 2006 naar de Raad van State gegaan en wordt in november 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Betreft de wetswijziging t.a.v. leer(werk)plicht tot 18 jaar. Is inmiddels in voorbereiding. Indien de wets- wijziging in werking treedt, is 1 augustus 2007 de meest optimistische prognose.PA [24-11-2005] Leerplicht en werkplicht voor jongeren tot 23 jaar en maatschappelijke stage + voortijdig schoolverlatenHet wetsvoorstel is op 14 juli 2006 naar de Raad van State gegaan en wordt in november 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED
   
In het eerste kwartaal van 2006 zal duidelijkheid worden verschaft over de onderhandelingen over de benodigde investeringen voor restauratie van het College Neerlandais van Dudok in Parijs.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006Na afronding van de onderhandelingen tussen VROM, BuZa en OCW wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zal de Tweede Kamer in het tweede kwartaal van 2006 een brief sturen over schenkings- en successierecht, het lage btw-tarief voor boeken, fiscale maatregelen en koppelsubsidies.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006De brief wordt voor Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over het advies van het College van Rijksadviseurs inzake het architectuurbeleid, voorzien van een kabinetsreactie.PA [1-9-2005] Actieprogramma Ruimte en CultuurHet advies van het College van Rijksadviseurs is verschenen op 20 juni 2006. Het is nog niet duidelijk of Balkenende III dit advies van een Kabinetsreactie zal voorzien.
   
Staatssecretaris Van der Laan informeert de Tweede Kamer over de wijzigingen betreffende de administratieve lastenverlichting in de wet specifiek cultuurbeleid en de mediawet.PA [14-9-2005] Reductie administratieve lastenDe brief wordt in september 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zal de Tweede Kamer in het tweede kwartaal van 2006 een brief sturen over de regeldruk bij culturele instellingen.PA [28-11-2005] Cultuurbegroting 2006De brief wordt in september 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zal in de tweede helft van 2004 met een rapportage over archeologisch beheer komen.PA [28-6-2004] MonumentenzorgDe rapportage zal samen met het plan van aanpak Erfgoedselectiebeleid (in het najaar 2006) naar de Tweede Kamer gestuurd worden.
   
Staatssecretaris Van der Laan zal de Tweede Kamer een plan van aanpak presenteren voor erfgoedselec- tie, waarin ondermeer het selectiebeleid voor monumentenzorg en archeologie in samenhang wordt gepresenteerd. De in het kader hiervan te ontwikkelen criteria voor herselectie zullen te zijner tijd aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.PA [28-6-2004] Monumentenzorg UB [7-6-2004] Nieuw beleid monumentenzorg PA [13-12-2004] Wetgevingsoverleg inzake moties en amendementen Cultuurnotaen Cultuurdeel OCW-begroting d.d. 8 december 2005De Tweede Kamer wordt in september 2006 nader geïnformeerd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zal het instrumentarium, dat tot haar beschikking staat, om de gewenste bewe- ging van musea in Nederland te stimuleren op onder- delen nog uitwerken. De Tweede Kamer ontvangt die uitwerking in 2006.UB [2-12-2005] nota «Bewaren om teweeg te Brengen» in verband met hoofdlijnen nieuwe museale strategieDe informatie die de Tweede Kamer is toegezegd wordt meegenomen in de uitwerking van de verwachte brief «Bewaren om teweeg te Brengen».
   
De Tweede Kamer wordt door Staatssecretaris Van der Laan najaar 2006 geïnformeerd over het onderzoek dat dit jaar wordt uitgevoerd door de ROB en de Erfgoed- inspectie naar de kwaliteit van archeologisch onder- zoek.PA [28-3-2006] Wet archeologische monumentenzorg (Malta)Minister Van der Hoeven verwacht de resultaten van het onderzoek eind 2006 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.
   
Staatssecretaris Van der Laan zegt mede namens haar ambtsgenoot van Justitie, toe te streven naar ratifica- tie van het UNESCO-verdrag van 1970. De Tweede Kamer zal een wetsontwerp ter implementatie van dit verdrag worden voorgelegd.UB [19–7-2004] Onderzoek bezwaren tegen bekrachtiging van het UNIDROIT-verdragOp 12 mei 2006 stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel van minister Donner van Justitie en staatssecretaris Van der Laan. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de ratificatie van dit verdrag. Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gezonden. Hierna zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.
   
De Tweede Kamer zal door staatssecretaris Van der Laan worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de Ministeries van Financiën, OCW en BuZa met betrekking tot te maken nieuwe afspraken waar het de omgang met VOC-wrakken betreft.PA [30-3-2006] Wet archeologische monumentenzorg (Malta)PA [28-3-2006] Wet archeologische monumentenzorg (Malta)Gesprekken over dit onderwerp tussen de Ministeries OCW, BuZa en Financiën zijn gaande. Na afronding van de gesprekken wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.
   
Staatssecretaris Van der Laan verkent de mogelijkheden van het opleggen van een bestuurlijke boete als toekomstig sanctie-instrument.PA [28–3-2006] Wet archeologische monumentenzorg (Malta)PA [30-3-2006] Wet archeologische monumentenzorg(Malta)Minister Van der Hoeven treft voorbereidingen om te bezien of bestuurlijke boete ook van nut kan zijn voor andere OCW-beleids- terreinen, interdepartementaal overleg volgt. De Tweede Kamer wordt in 2007 geïnformeerd.
   
PROJECTDIRECTIE DIALOOG
   
Minister Van der Hoeven heeft toegezegd de Tweede Kamer in het najaar schriftelijk te informeren over een eventuele verdere inzet om het gebruik van mentoring door scholen te bevorderen, voortbouwend op de eerder opgedane ervaringen.UB [27-6-2005] Stand van zaken uitvoering toezegging over expertisecentrum en mentoringDe Tweede Kamer is bij brief van 27 juni 2005 ( kamerstuk 26 695, nr. 23) geïnformeerd over de stand van zaken. Thans worden voorbereidingen getroffen om in september 2006 een drietal partijen uit te nodigen in te tekenen voor het plan met coaching.
DIRECTIE KUNSTEN
   
Staatssecretaris Van der Laan zegt de Tweede Kamer toe haar te informeren over de toekomst van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en de gekozen lijn daarin.PA [1-9-2005] Actieprogramma Ruimte en CultuurDe Tweede Kamer wordt kort na het zomerreces 2006 geïnformeerd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de verstrekte subsidies aan Architectuur Lokaal in de loop der jaren en de overwegingen van diverse departementen daarin.PA [1-9-2005] Actieprogramma Ruimte en CultuurDe Tweede Kamer wordt kort na het zomerreces 2006 geïnformeerd.
   
Voor de concrete uitvoering van het strategisch beleid als onderdeel van het internationaal cultuurbeleid zal met maximaal 50% van de beschikbare HGIS-cultuur- middelen een vierjaarlijks werkplan worden opgesteld dat aan de Kamer zal worden toegezonden.UB [11-5-2006] visie op het internationaal cultuurbeleid mede namens Staatssecretaris voor Europese ZakenIn het najaar van 2006 ontvangt de Tweede Kamer het werkplan.
   
De Tweede Kamer wordt bij de Cultuurbegroting 2007 geïnformeerd over de mogelijkheid om het model van het Canadian Fund in Nederland toe te passen.PA [1-2-2006] beleidsreactie op initiatiefnota van het lid Gerkens «Oorstrelend en hartveroverend: kwaliteit in diversiteit in de Nederlandse popmuziek»Op dit moment wordt een inhoudelijke analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden om het Canadian Fund-model in Nederland toe te passen. De Tweede Kamer wordt bij de Cultuurbegroting 2007 geïnformeerd.
   
HOGER ONDERWIJS
   
De Tweede Kamer zal de nadere uitwerking van de speciale toets voor niet-aangewezen instellingen die nog niet in een aanwijzingsprocedure zitten toegezonden krijgen.PA [9-11-2005] Hoger onderwijs en open bestelDe regeling zal in september 2006 naar de Tweede Kamer gezonden kunnen worden aangezien hierop voor die tijd nog verschillende toetsen moeten plaatsvinden. De Tijdelijke Subsidieregeling is 13 juli naar de instellingen verzonden.
   
Staatssecretaris Rutte zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de tussenevaluatie van 1 december 2006 en de eindevaluatie van de Experimentenwet voor het zomerreces van 2007.PA [24-1-2005] Wetgevingsoverleg inzake het voorstel van wet houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onder- wijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten en op het gebied van heffing van collegegeld (Experimentenwet voorop- leidingseisen, selectie en collegegeldheffing (29 819)Op 1 december 2006 volgt een tussenevaluatie. De eindevaluatie van de Experi- mentenwet volgt tegen de zomer van 2007.
   
Staatssecretaris Rutte wil de heer Visser toezeggen dat hij ervoor zal zorgen dat de middelen voor lectoren voor het jaar 2007 pas na de begrotingsbehandeling 2007, dus in het najaar 2006 definitief zullen worden toegekend. Ten tweede zal de Staatssecretaris die beslissing nemen op basis van een rapportage, dus er komt een extra tussentijdse rapportage over het functioneren van lectoren. Ten derde zal de Staatssecretaris bij die rapportage de indicatoren betrekken die onderdeel zijn van de nulmeting van 1 januari.PA [1-12-2005] BegrotingsbehandelingDe 0-meting lectoren is op 21 april 2006 ( kamerstuk 30 300 VIII, nr. 120) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op basis van deze meting wordt eerste effectenrapportage uitgevoerd (najaar 2006). Hierna volgt een gesprek met de Tweede Kamer over lectoren en de oploop in de bekostiging in 2007 (zoals aangekondigd in kamerstuk 30 300 VIII, nr. 179). Met Stichting Kennis Overdracht (SKO) vindt discussie plaats over juiste indicatoren om de effecten van de lectoraten te meten. De uitkomst van deze discussie wordt verwerkt in de eerste effectenrappor- tage.
Staatssecretaris Rutte zal in 2007 tussentijds aan de Tweede Kamer rapporteren over de met de actieplannen van de instellingen geboekte resultaten. De beoordeling (vooraf, tussentijds en achteraf)van die actieplannen door een commissie waarin Handicap + Studie, de HBO-raad, en de VSNU zitting hebben, moet zo weinig mogelijk bureaucratische lasten voor de instellingen veroorzaken. In 2009 wordt op basis van de eindrapportage de knoop doorgehakt voor de periode daarna.PA [10-11-2005] Plan van aanpak betreffende studenten met een functiebeperkingDe toezegging is verwerkt in het definitieve Plan van Aanpak d.m.v. opneming verplichting tot tussenrapportage. 1 november 2006: verplichting tussenrappor- tage verwerkt in subsidiebeschikkingen;1 december 2007: rapportage aan de Tweede Kamer op basis van tussenrapportages per 15 oktober 2007 + oordeel commissie.
   
MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN
   
Staatssecretaris Van der Laan zal de Tweede Kamer een brief sturen over hoe het overleg met de Europese Commissie is verlopen. In de brief zal ingegaan worden op de situatie rond de «mustcarry».PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006Het overleg met de Europese Commissie (EC) heeft nog niet plaatsgevonden. De EC heeft nog niet gereageerd op de Nederlandse autoriteiten in de bestaande staatssteunzaak waarin de situatie rond de must carry is ingebracht. Zodra het overleg met de EC heeft plaatsgevonden zal de Kamer worden geïnformeerd.
   
Staatssecretaris Van der Laan zal de Tweede Kamer informeren over het overleg over het parlementair kanaal.PA [21-11-2005] Mediabegroting 2006Task force is bezig. Er is een onderzoek uitgezet (quick scan buitenland). De Tweede Kamer zal in het vierde kwartaal 2006 geïnformeerd worden.
   
Staatssecretaris Van der Ploeg zegt toe de commerciële omroepen te vragen in hoeverre zij bereid zijn de ondertiteling voor doven en slechthorenden te verzorgen en als dat niet past in de doelstelling, dan percentages via het Mediabesluit voor te schrijven.PA [18-1-2000] Concessiewet, kamerstuk 26 660De AmvB over ondertiteling is inmiddels in procedure gebracht en zal in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
   
De AMvB over ondertiteling zal in mei/juni aan de Tweede Kamer aangeboden worden.PA [16-2-2006] PlanningsoverzichtDe AmvB over ondertiteling is inmiddels in procedure gebracht en zal in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer worden aange- boden.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft de Tweede Kamer toegezegd dat in de fiscale brief het onderwerp «matching grants» wordt opgenomen.PA [9-2-2006] Ons creatieve vermogen, brief cultuur en economieDe brief wordt voor Prinsjesdag naar de Tweede Kamer verstuurd.
   
Staatssecretaris Van de Laan zal de Tweede Kamer inlichten over het verloop van de pilots en over het vervolg van de media-educatie.PA [25-11-2002] Begrotingsdeel Media 2003 PA [22-11-2004] Mediabegro- ting PA [27-6-2006] Jeugd, Geweld en mediaPA [23-6-2004] Bezuiniging MediabegrotingIn september 2006 wordt een grote conferentie over dit onderwerp georganiseerd.In het najaar 2006 ontvangt de Tweede Kamer een brief over mediaeducatie, het verloop van de pilot en de reactie op het Raadsadvies Mediawijsheid. In deze brief worden tevens de uitkomsten van de conferentie meegenomen.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft de Tweede Kamer toegezegd het verslag van het Commissariaat voor de Media, waarin de resultaten van het metatoezicht op de classificatiesystematiek van het Nicam verwerkt zijn, toe te zenden.PA [27-6-2006] Jeugd, Geweld en mediaIn september 2006 wordt het verslag van het Commissariaat voor de Media verwacht. Hierna zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft toegezegd dat in 2005 het afschaffen van de vaste boekenprijs van de schoolboeken geëvalueerd zal worden.PA [30-6-2004] Vaste boekenprijsOp dit moment bevindt de monitoring zich in de opstartfase. Naar verwachting zullen eind 2006 de resultaten bekend zijn. NMa is bezig met een onderzoek naar de schoolboekenmarkt. Er zal bekeken worden of dit onderzoek meegenomen kan worden bij de evaluatie.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft de Tweede Kamer toegezegd een brief te sturen over de verruiming van reclamemaatregelen.PA [14-6-2006] Wijziging Mediawet; rijksomroepbijdrage en financiële verslagleggingDe brief zal in het najaar van 2006 worden verstuurd. Het advies van het Commissariaat van de Media over dit onderwerp zal daarin worden meegenomen.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft toegezegd om de partijen die nog niet deelnemen aan het Nicam aan te schrijven om hen te stimuleren dit alsnog te doen. De Tweede Kamer zal een lijst toegestuurd krijgen van de partijen die na deze oproep niet deelnemen.PA [27-6-2006] Jeugd, Geweld en mediaIn september vindt de aanschrijving plaats aan de organisaties. Naar aanleiding van de resultaten zal de Tweede Kamer nader geïnformeerd worden.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft toegezegd dat in de reactie op het operationele plan van de VOB, de lange termijn visie over dyslexie, wordt meegenomen.PA [15-3-2006] Bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtziendenDe lange termijn visie over dyslexie wordt meegenomen in het operationele plan van de VOB dat najaar 2006 aan de Tweede Kamer verstuurd zal worden.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft de Tweede Kamer toegezegd dat het kabinet serieus zal onderzoeken of de Mediawet zodanig kan worden aangepast dat voor de overgangsfase, als de digitalisering van de kabel verder doorzet en de technische mogelijkheden meer in beeld komen, een «must carry» voor de digitale doorgifte van de lokale omroep mogelijk kan worden gemaakt.PA [30-3-2006] Digitale radio en frequentiebeleidEind juli 2006 wordt de bij UPC opgevraagde informatie verwacht, waarna het betreffende onderzoek voortgezet kan worden. Hierna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.
   
Staatssecretaris van der Laan zal de Tweede Kamer schriftelijk op de hoogte stellen van het verloop van het bestuurlijke proces aangaande de overgangsperiode van de NPS na 2008.PA [10-10-2005] Toekomstvisie van het kabinet inzake de lange termijn publieke omroepHet bestuurlijk overleg met de betrokken organisaties zal worden voortgezet, echter wel rekeninghoudend met de huidige politieke ontwikkelingen.
   
Staatssecretaris Van der Laan heeft toegezegd dat eind 2009 de vaste boekenprijs geëvalueerd zal zijn. Het commissariaat voor de Media zal hierbij betrokken worden.PA [30-6-2004] Vaste boekenprijsEind 2008 wordt gestart met de voorbereidingen om de evaluatie tot stand te laten komen.
ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID
   
Minister Van der Hoeven heeft in het Wetenschapsbudget de ambitie neergezet op het punt prestatiebekostiging iets te gaan doen. Zij heeft ook aangegeven dat zij tot 2006 de tijd wil hebben om samen met de universiteiten de criteria daarvoor te ontwikkelen. Dan is er een systematiek ontwikkeld voor prestatiebekostiging, maar die is dan nog niet ingevoerd en er is ook nog geen beslissing genomen over de wijze waarop bekostigingsconsequenties worden getrokken. De Tweede Kamer vraagt minister Van der Hoeven daaraan te werken en te zorgen voor goede checks and balances, goede focus en zodanige criteria dat geen gebieden eruit vallen.Verslag van een nota-over- leg over het Wetenschapsbudget 2004 op 2-2-2004 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 338, nr. 13, p. 29 en p. 46)Prestatiebekostiging wordt voor de korte termijn geregeld in de smart mix, en door een bedrag van 100 miljoen van de eerste geldstroom te dynamiseren. Over het vervolgtraject heeft de Commissie Dynamisering in april 2006 een rapport uitgebracht. In de brief van 29 juni 2006, ( kamerstuk 27 406, nr. 84) is aan de Tweede Kamer gemeld dat op het rapport van de Commissie Dynamisering en het Strategisch Plan van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat eind mei is aangeboden, een geïntegreerde reactie wordt uitgebracht. Deze reactie ontvangt de Tweede Kamer tijdig voor de begrotingsbehandeling van OCW.
   
Minister Van der Hoeven gaf in het debat aan dat dit soort zaken (bedoeld werd de prestatiebekostiging) niet jaarlijks moet wijzigen, maar dat moet worden uitgegaan van een periode van 3–4 jaar. Minister Van der Hoeven komt daarop terug bij de uitwerking.Verslag van een nota-over- leg over het Wetenschapsbudget 2004 op 2-2-2004 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 338, nr. 13, p. 45)Prestatiebekostiging wordt voor de korte termijn geregeld in de smart mix, en door een bedrag van 100 miljoen van de eerste geldstroom te dynamiseren. Over het vervolgtraject heeft de Commissie Dynamisering in april 2006 een rapport uitgebracht. In de brief van 29 juni 2006, ( kamerstuk 27 406, nr. 84) is aan de Tweede Kamer gemeld dat op het rapport van de Commissie Dynamisering en het Strategisch Plan van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat eind mei is aangeboden, een geïntegreerde reactie wordt uitgebracht. Deze reactie ontvangt de Tweede Kamer tijdig voor de begrotingsbehandeling van OCW.
   
Minister Van der Hoeven vindt de verschillen in nationale octrooiwetgevingen zeer interessant en zal er ook overleg over plegen met haar collega van EZ die verantwoordelijk is voor octrooiwetgeving. De minister zal een exemplaar van een recent proefschrift aan de heer Visser toezenden. Zij neemt de suggestie er iets mee te doen mee in het universitair octrooibeleid.Handelingen begrotingsbehandeling OCW 2006 in Tweede KamerDe mogelijkheden om onderzoekers aan universiteiten mee te laten delen in de opbrengsten van door hen gedane uitvindingen wordt op dit moment onderzocht. Dit betreft een complex vraagstuk waarbij in ieder geval de departementen van EZ (octrooiwetgeving), SZW (arbeidsvoorwaarden) en Justitie (wetgeving) betrokken zijn. Bij deze verkenning wordt ook gekeken naar ervaringen in het buitenland.
   
De Kamer krijgt binnenkort de reactie van minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte op het CPB-rapport «Crossing borders».PA [12-10-2005] OnderzoeksbekostigingGewerkt wordt aan een nieuwe impuls voor valorisatie vanuit de kennisinfrastructuur, waarin het CPB-rapport Crossing borders wordt meegenomen. Inmiddels heeft een eerste gesprek met het deskundigenpanel van het Technopartnerprogramma plaatsgevonden. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de Voortgangsrapportage Wetenschapsbeleid die in oktober 2006 verschijnt.
   
Naar aanleiding van motie 29 800 VIII, nr. 185 zegt minister Van der Hoeven toe dat deze Kabinetsperiode een standpunt wordt ingenomen over een vorm dan wel vormen van prestatiebekostiging en bijbehorende randvoorwaarden.Verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 6 april 2005 (29 800 VIII, nr. 185)Prestatiebekostiging wordt voor de korte termijn geregeld in de smart mix, en door een bedrag van 100 miljoen van de eerste geldstroom te dynamiseren. Over het vervolgtraject heeft de Commissie Dynamisering in april 2006 een rapport uitgebracht. In de brief van 29 juni 2006, ( kamerstuk 27 406, nr. 84) is aan de Tweede Kamer gemeld dat op het rapport van de Commissie Dynamisering en het Strategisch Plan van NWO, dat eind mei is aangeboden, een geïntegreerde reactie wordt uitgebracht. Deze reactie ontvangt de Tweede Kamer tijdig voor de begrotingsbehandeling van OCW.
   
PRIMAIR ONDERWIJS
   
Minister Van der Hoeven zegt toe het bevorderen van integratie en het tegengaan van segregatie wordt betrokken bij wetswijziging inzake het onderwijsachterstandenbeleid per 1 augustus 2006.PA [4-10-2004] Koers PO en Koers VOOp 13 juni is de Tweede Kamer geïnformeerd ( kamerstuk 29 240, nr. 8) over de stand van zaken uitvoering plan van aanpak Veiligheid. Daarin is gemeld dat de aanpassing van de WPO en WVO per 1 augustus 2006 in werking zal treden. Inmiddels is het wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid door de Eerste Kamer aangenomen.
   
Minister Van der Hoeven zegt dat de kamer cijfers zal ontvangen over de reïntegratie van het oalt-personeel naar een leraarsfunctie dan wel andere functies in het onderwijs. Vacatures is onderdeel monitoronderwijspersoneel Prinsjesdag.PA [15-6-2005] Financieel jaarverslag + Onderwijsverslag 2003–2004De gegevens over de reïntegratie van oalt-leraren zullen worden opgenomen in de nota Werken in het Onderwijs die in het najaar van 2006 aan de Kamer zal worden gezonden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat zij in het wets- voorstel zal terugkomen op een omschrijving van de kwaliteitswaarborging en daarbij vragen meeneemt over de internationale verdragen, artikel 2 van de WPO en artikel 23 van de GW (kamerstuk 24 578, nr. 58).PA [30-10-2003] Particulier primair en voortgezet onderwijs en thuisonderwijs in NederlandHet Wetsvoorstel wijziging WPO is op 11 juli 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe het punt van het toezichtskader in het wetsvoorstel mee te nemen.PA [30-10-2003] Particulier primair en voortgezet onder- wijs en thuisonderwijs in NederlandHet Wetsvoorstel wijziging WPO is op 11 juli 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat zij de vraag of de leerplichtambtenaar niet meer handreikingen moet krijgen om te kunnen beoordelen of iemand terecht vrijstelling vraagt, zal opnemen met de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren.PA [30-10-2003] Particulier primair en voortgezet onder- wijs en thuisonderwijs in NederlandIn het voorjaar 2007 wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat op basis van de uitkomsten van een financiële analyse naar de risico’s en effecten voor de scholen en het overleg met de onderwijsorganisaties de afweging maakt of, en zo ja, wanneer en hoe het po uit de fondsen kan stappen.PA [16-3-2005] Vervolg behandeling wetsvoorstel vo vf/pfIn september 2006 wordt het rapport over de financiële gevolgen van wijziging van het vervangingsstelsel opgeleverd.In september 2006 vindt de versnellingskamer plaats, waarin inzichten/ideeën die in het veld leven worden gepeild.In de periode september/oktober 2006 worden de scenario’s besproken met het vervangingsfonds.In de periode oktober/november 2006 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat de kamer schriftelijk geïnformeerd zal worden over hoeveel gemeenten het geld niet hebben uitgegeven aan vve. Zodra de behandeling van alle bezwaarschriften is afgerond en minister Van der Hoeven alle gegevens heeft, zal zij de Tweede Kamer informeren.PA [3-12-2003] Onderwijskansen, gewichtenregeling, vveAlle bezwaarschriftenprocedures zijn afgerond. Alle beroepszaken zijn tot op heden in het voordeel van OCWbeslecht. Van een aantal zaken is het nog onbekend of er hoger beroep aan wordt getekend. De totale afhandeling van de beroepsprocedures zal na het zomerreces 2006 worden afgerond.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat zal worden nagegaan of het juridisch mogelijk is om te eisen dat leden van een schoolbestuur over het Nederlanderschap beschikken en of het mogelijk is, aan de schoolbestuurders de eis te stellen dat zij een verklaring omtrent het gedrag overleggen.PA [22-6-2004] Onderwijs, integratie en burgerschap (art. 23)De Tweede Kamer wordt in het najaar 2006 geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zal met de Inspectie van het Onderwijs kijken naar het onderzoek over gebruik van (verouderd)lesmateriaal.PA [15-6-2005] Financieel jaarverslag + Onderwijsverslag 2003–2004Dit onderzoek zal worden meegenomen in de beleidsreactie op de evaluatie materiële instandhouding die oktober 2006 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe met de Inspectie van het Onderwijs de relatie tussen de inzet van formatie en de kwaliteit van het onderwijs nader te onderzoeken.PA [15-6-2005] Financieel jaarverslag + Onderwijsverslag 2003–2004Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs zal in oktober 2006, tezamen met het binnenkort te verschijnen GION-rapport, aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat de Kamer in het voorjaar wordt geïnformeerd over de evaluatie van de tijdelijke regeling voor het persoonsgebonden budget.PA [2-2-2006] Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijsDe Tweede Kamer zal in oktober 2006 worden geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe, inzake groei aantal «lgf-kinderen» vanuit het voormalige wsns, hierop terug te komen zodra nadere gegevens uit het lopend onderzoek bekend zijn.PA [2-2-2006] Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijsWordt meegenomen in de uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren welke in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat voor aanvang van het nieuwe seizoen onderzoeken naar de toename van het aantal leerlingen met gedragsproblemen en de beleidsreactie van minister Van der Hoeven naar de Kamer worden gestuurd.UB [6-6-2006] Prognose groei cluster 4UB [16–6-2006] Analyse van de groei in cluster 4Wordt meegenomen in de uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren welke in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe aandacht te besteden aan het – op praktisch niveau – voorlichten van scholen en gemeenten over de gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid(zowel beleidswijzigingen als financiële gevolgen) en daarbij extra aandacht te besteden aan de bovenschoolse taalklassen.PA [4–7-2006] Wetsvoorstel wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleidDe Tweede Kamer zal eind september 2006 worden geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe zodra ze het Onderwijsraadadvies over het godsdienstonderwijs ontvangen heeft, overleg te voeren met de organisaties en de VNG. Daarna wordt de Kamer over de resultaten van dit overleg geïnformeerd.PA [1–12–2005] BegrotingsbehandelingNajaar 2006 zal de Tweede Kamer over de resultaten van het overleg worden geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat zij in het wetsvoorstel zal terugkomen op de nadere uitwerking van de procedure van het aanmerken als school, in de zin van de Leerplichtwet.PA [30-10-2003] Particulier primair en voortgezet onderwijs en thuisonderwijs in NederlandHet Wetsvoorstel wijziging WPO is op 11 juli 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe het wetsvoorstel (over particulier onderwijs) in het begin van het najaar naar de Tweede Kamer te sturen. De beoogde inwerkingtreding zal 1 augustus 2006 zijn, of zoveel sneller dan mogelijk.PA [22–3-2005] Vragenuur met mondelinge vragen Iederwijs scholenHet Wetsvoorstel wijziging WPO is op 11 juli 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe uit te zoeken onder welke condities de experimenten zullen plaatsvinden en de Kamer hierover in het najaar te informeren.PA [2-2-2006] Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijsWordt meegenomen in de uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren welke in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe de uitwerkingsnotitie Vernieuwing Zorgstructuren aan de Kamer toe te sturen.PA [2-2-2006] Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijsWordt meegenomen in de uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren welke in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe terug te komen op het sanctie-instrumentarium.PA [2-2-2006] Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijsWordt meegenomen in de uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren welke in het najaar 2006 aan de Kamer gestuurd wordt.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat de eerste resultaten van het onderzoek door ITS en het SCO Kohnstamm naar de effecten van het onderwijs in een schakelklas in het najaar van 2006 beschikbaar zijn.PA [9-2-2006] Wijziging WPO en WVO en WEC in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleidOnderzoek loopt. Zodra de 1e fase van het onderzoek, in het najaar 2006, is afgerond wordt de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe de Kamer schriftelijk, voor de behandeling van het wetsvoorstel voor- en naschoolse opvang, te informeren over de rol van de medezeggenschap in het proces.PA [13-6-2006] Voorschoolse en naschoolse opvangIn het najaar 2006 wordt de Tweede Kamer over de resultaten geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe na de behandeling van het besluit Vervangingsfondsen de decentralisatie arbeidsvoorwaarden de Kamer te informeren over de samenloop tussen lumpsum, de herziening van de gewichten en de decentralisatie arbeidsvoorwaarden.PA [18-1-2006] Lumpsumbekostiging in het primair onderwijsDe gegevens teldatum 1 oktober 2006 zijn in november 2006 beschikbaar. Na verwerking van deze gegevens wordt de Tweede Kamer in januari 2007 geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat het wetsvoorstel over de 80/20-regeling (schoolstichtingsnorm met betrekking tot achterstandsleerlingen) momenteel wordt voorbereid.– Het wetsvoorstel inzake de stichtingsnorm 20%–80% zal rond de zomer van 2006 bij de Kamer ingediend worden.PA [4-10–2004] Koers PO en Koers VOPA [9-2-2006] Wijziging WPO en WVO en WEC in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleidPA [22-6-2004] Onderwijs, integratie en burgerschap (art. 23)Het wetsvoorstel zal in het najaar 2006 worden ingediend bij de Tweede Kamer.
   
Minister Van der Hoeven meent dat het goed is een beperkt bedrag van ongeveer € 1 miljoen uit het gewichtenbudget af te zonderen en dat via het aanvullend formatiebesluit beschikbaar te stellen voor schipperskinderen en kinderen van de trekkende beroepsbevolking.PA [23-11-2005] Herijking gewichtenregeling basisonderwijsDeze toezegging wordt uitgevoerd door middel van een regeling die naar verwachting in maart 2007 wordt gepubliceerd.
   
In relatie tot de uitvoering van lumpsum in het primair onderwijs zal het kabinet voorstellen doen voor vermindering van de administratieve lasten. Minister Van der Hoeven zegt toe dat ook wordt nagegaan of de bekostiging van vervanging en wachtgelden anders georganiseerd kan worden. Over de inzet van deze middelen zal het kabinet – in samenhang met de uitwerking van het dereguleringsprogramma – overleg voeren met het georganiseerde onderwijsveld.UB [1-11-2002] Enveloppebrief OCW (28 600 VIII, nr. 17)In september 2006 zal het rapport over financiële gevolgen van wijziging van het vervangingsstelsel worden opgeleverd. In oktober 2006 worden de scenario’s besproken met het Vervangingsfonds. In november 2006 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven zegt toe dat de Inspectie van het Onderwijs zal rapporteren in het Onderwijsverslag over het toezicht op de afspraken van schoolbesturen met ouders over tussenschoolse opvang.PA [18-11-2004] Tussenschoolse opvangDe Wetswijziging gaat 1 augustus 2006 in. De Inspectie van het Onderwijs zal vermoedelijk rapporteren vanaf onderwijsverslag 2007.
   
Minister Van der Hoeven zegt 2 jaar na de wetswijziging er een onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij minister Van der Hoeven deze evaluatie zal aangrijpen om dieper in te gaan op de ervaringen van de Inspectie van het Onderwijs.PA [18-11-2004] Tussenschoolse opvangDe wetswijziging is vanaf 1 augustus 2006 van kracht. Begin 2009 wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de wetswijziging. Hierna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd
   
STUDIEFINANCIERINGSBELEID
   
In 2003 vindt een onderzoek plaats naar het niet-gebruik WTOS. De resultaten komen naar verwachting eind 2003, begin 2004 beschikbaar. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten worden geïnformeerd.PA [5-11-2003] Begroting OCWDe Tweede Kamer is door Staatssecretaris SZW geïnformeerd dat het onderzoek door het SCP vertraging heeft opgelopen en medio 2006 wordt verwacht.
   
Toekomst Raulinvergoeding na introductie collegegeldkrediet.PA [13-6-2006] Moties Wet financiering hoger onderwijsDe Tweede Kamer wordt in september 2006 geïnformeerd.
   
Minister Van der Hoeven heeft aangegeven dat zij de reiskosten onderdeel laat uitmaken van de schoolkostenmonitor 2006. Uiteraard wordt de Kamer over de uitkomsten geïnformeerd. Daarnaast vraagt de Kamer zich af of de reiskosten een belemmering vormen voor leer/werk-plichtigen in het MBO. De minister heeft daarbij toegezegd de BVE-raad en het Job (de deelnemersorganisatie in het bve) te zullen vragen over deze problematiek te rapporteren.PA [1-12-2005] BegrotingsbehandelingDe Tweede Kamer wordt in december 2006 gelijktijdig met de uitkomsten van de schoolkostenmonitor2006 geïnformeerd.
   
VOORTGEZET ONDERWIJS
   
Het advies van de Onderwijsraad over Sociale vorming en -netwerken in het Onderwijs zal worden besproken met Schoolbesturen, docenten jongeren en ouders. Hierbij zal het bevorderen van tolerantie en tegengaan discriminatie centraal staan. De bevindingen hiervan zal aan de Eerste en Tweede Kamer worden toegezonden.UB [14-7-2005] Advies Onderwijsraad Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijsDe gesprekken met schoolbesturen, docen- ten, jongeren en ouders hebben langer geduurd dan was voorzien, de uitkomsten hiervan dienen als input voor de beleidsreactie die in september 2006 aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.
   
Minister Van der Hoeven zal volgens planning, in het voorjaar van 2006 de wetsvoorstellen voor de wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs naar de Tweede Kamer sturen.PA [28-9-2005] Ontwerp Plan van ScholenDe voorbereiding voor de wetsvoorstellen voor wijziging WVO zal in oktober 2006 voor advies naar de Raad van State gaan waarna zij rond december 2006 naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd met de brief over Plan van Scholen die in oktober 2006 wordt verzonden.
   
Minister Van der Hoeven zal via de veiligheidsmonitor, die zij laat uitvoeren in overleg met de Inspectie van het Onderwijs, Schoolmanagers_VO en de Algemene Onderwijsbond, zorg dragen voor een landelijk beeld van de onveiligheidsincidenten op school, het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel, en het veiligheidsbeleid van scholen in kaart brengen en de Tweede Kamer daarvan uiterlijk in juni 2006 over rapporteren.UB [1-12-2005] schriftelijke antwoorden, tweede zending op vragen bij de begrotingsbehandeling in de eerste termijn van de Rijksbegroting 2006 OCWDe veiligheidsmonitor wordt op dit moment uigevoerd. Gegevens hieruit worden in oktober 2006 naar de Tweede Kamer gezonden.
   
De AMvB zal uiterlijk in juli 2006 bij de Tweede Kamer worden ingediend.PA [16-3-2005] Vervolg behandeling wetsvoorstel vo vf/pfDe AMvB zal in oktober 2006 naar de Tweede Kamer worden gezonden.
In de komende wijzigingen van de WPO en de VWO wordt geregeld dat het veiligheidsbeleid in de schoolgids moet zijn opgenomenPA [17-6-2004] Veiligheid in het onderwijs; plan van aanpakOp 13 juni is de Tweede Kamer geïnformeerd ( kamerstuk 29 240, nr. 8) over de stand van zaken uitvoering plan van aanpak Veiligheid. Daarin is gemeld dat de aanpassing van de WPO en WVO per 1 augustus 2006 in werking is getreden. Inmiddels is het wetsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid door de Eerste Kamer aangenomen.
   
De Kamer ontvangt rond de zomer een overzicht van de scholen die onder de overgangsregeling lumpsum pro vallen.PA [19-4-2006] PraktijkonderwijsDe overgangsregeling lumpsum pro is in juni 2006 gepubliceerd en in augustus 2006 is het overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de wijze waarop het geld wordt ingezet bij de aanstelling van leerlingenbegeleiders.PA [8-2-2006] Pesten in het onderwijsDe Tweede Kamer zal in oktober 2006 worden geïnformeerd met de brief over de veiligheidsmonitor en verder veiligheidsbeleid.
   
Minister Van der Hoeven zal de Tweede Kamer informeren op welke manier de verdeling van budgetten (75% voor het centrale budget en 25% voor de decentrale budgetten) tot zijn recht moet komen.PA [23-3-2006] Sloa (Subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)Gesprekken met directeuren van de onderwijsondersteunende instellingen hebben plaatsgevonden. De Tweede Kamer zal in oktober 2006 worden geïnformeerd.
   
De Tweede Kamer krijgt het «Convenant» (effecten vermindering subsidie Sloa-instellingen) ter kennisneming voorgelegd.PA [23-3-2006] Sloa (Subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)Gesprekken met directeuren van de onderwijsondersteunende instellingen zijn geweest. De Tweede Kamer zal in oktober 2006 worden geïnformeerd.
   
Het verzoek om na te gaan of vooruitlopend op de herijking zorg er meer ruimte kan komen in de wette- lijke verplichte winkelnering bij rec (bijvoorbeeld door leerlingen in het pro te plaatsen met begeleiding vanuit de rec-middelen) wordt in overweging genomen.PA [19-4-2006] PraktijkonderwijsWordt meegenomen in de uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren welke in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.
   
Rond de zomer ontvangt de Kamer de uitkomst van de eerste monitor over de inzet van middelen voor leerlingbegeleiding.PA [15–3-2006] wetsvoorstel onderbouw voIn oktober ontvangt de Kamer de uitkomst van de eerste monitor.
   
Aan het Landelijk werkverband pro zal worden gevraagd in september 2006 een rapportage te verstrekken rond de in- en uitstroom van pro-leerlingen. Bij de uitstroom een – voor zover mogelijk – gedifferentieerde opgave naar arbeidsmarkt, SWV en andere instellingen. Tevens wordt een opgave gevraagd of en zo ja welke redenen de oorzaak zijn dat leerlingen een jaar langer in het pro blijven.PA [19-4-2006] PraktijkonderwijsDe Tweede Kamer zal in oktober 2006 een rapportage Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs ontvangen.
   
Over de resultaten van het onderzoek digitalisering van leermiddelen zal in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd.UB [20-6-2006] stand van zaken schoolkostenUitvoering van het onderzoek is gestart, resultaten worden dit najaar verwacht waarna de Tweede Kamer geïnformeerd zal worden.
   
Voor 2006 is een grote evaluatie van de wetgeving voor de Zorgstructuur – ingegaan op 1 augustus 2002 – voorzien.PA [4-10-2004] Koers PO en Koers VOPA [22-10-2003] Zorgleerlingen in het vmboEvaluatie Zorgstructuur is gestart. De Tweede Kamer wordt in november 2006 geïnformeerd.
   
De mogelijkheid tot het afgeven van een (certificaat) Kwalificatie Vakmanschap aan pro-leerlingen zal worden voorgelegd aan de BVE-raad. Dit mede op basis van de inbreng van ROC en Kbb bij de inhoud van het programma, de raakvlakken met de AKA-opleidingen en het civiel effect van een dergelijke kwalificatie.PA [19-4-2006] PraktijkonderwijsDe Tweede Kamer zal eind 2006 worden geïnformeerd.
   
OCW en SZW gaan na of en zo ja welke aanvullende acties nodig zijn ten aanzien van de overdrachtsmomenten tussen school en arbeidsmarkt voor pro-leerlingen.PA [19-4-2006] PraktijkonderwijsIn het najaar 2006 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.
   
Over de resultaten van de samenwerking tussen scholen en arbeidsmarktinstanties waarvoor via de regeling « doorontwikkeling praktijkonderwijs» middelen beschikbaar zijn gesteld wordt in 2007 gerapporteerd via Praktijknet. Daarna ontvangt de Tweede Kamer deze rapportage medio augustus 2007.PA [19-4-2006] PraktijkonderwijsPraktijknet heeft de activiteiten gestart. De Tweede Kamer ontvangt in augustus 2007 de rapportage.
   
Aan de Inspectie van het Onderwijs zal worden gevraagd om in 2008 te bezien hoe de contacttijd voor Frans, Duits en Economie zich ontwikkelt; het resultaat kan worden gepubliceerd in het onderwijsverslag.PA [24-1-2006] behandeling wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (30 187)Is geagendeerd voor het Jaarwerkplan2008 van de Inspectie van het Onderwijs.
   
WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN
   
Het toesturen van de beleidsvoornemens die voortvloeien uit het verkennend onderzoek naar harmonisatiemogelijkheden van de onderwijswetgeving naar de Tweede Kamer.PA [14-9-2005] Reductie administratieve lastenMomenteel is het verkennend onderzoek afgerond. Over de beleidsvoornemens vindt nadere gedachtevorming plaats. Eind december 2006 wordt de Kamer geïnformeerd.
   
TOEZEGGINGEN EERSTE KAMER
   
ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID
   
In september 2006 is er meer duidelijk over educatieve masteropleidingen en de behoefte daaraan. Intussen wordt ook op het departement bekeken welke initia- tieven van universiteiten er nu al liggen. De Eerste Kamer zal daarover worden geïnformeerd.PA [14–3-2006] Begrotingsbehandeling OCW 2006 met als centraal thema «kwaliteit van het onderwijs»Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs rapporteert in november 2006 over haar bevindingen met betrekking tot de educatieve master.
   
ALGEMENE STRATEGISCHE EN ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
   
Medio 2006 komt het Innovatieplatform met een investeringsagenda, komen adviezen van de AWT en de REA, Onderwijsraad en WRR. Het kabinet komt op deze adviezen terug met een samenhangende, inhoudelijke reactie waarbij ook aandacht wordt geschonken aan wat in deze adviezen is opgenomen over de strategieën en investeringen die nodig zijn om Nederland op het gewenste topniveau te brengen.PA [14-03-2006] Begrotingsbehandeling EKDe Kabinetsreactie wordt eind december 2006 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.
   
BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
   
Er loopt een onderzoek naar good governance bij de bve-instellingen. Als dat wordt afgerond wordt het aan beide Kamers aangeboden, vergezelt van een beleids- reactie van het Kabinet.PA [14-03-2006] Begrotingsbehandeling EKHet onderzoek, vergezeld van een beleidsreactie, gaat in september 2006 naar de Eerste en Tweede Kamer.
   
FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN
   
Minister Van der Hoeven zegt de Eerste Kamer toe voortaan bij het aanbieden van de rapporten van beleids- en evaluatieonderzoeken de kosten te vermelden.PA [14-3-2006] Begrotingsbehandeling OCW 2006 met als centraal thema «kwaliteit van het onderwijs».De toezegging sluit aan op de motie Bakker (2004–2005, 30 150, nr. 16) die ten tijde van de behandeling van Voorjaarsnota 2005 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Hierin werd de regering verzocht om bij alle rappor- ten die de Kamer worden aangeboden de volgende zaken te vermelden:a. de kosten voor extern onderzoek;b. de motivatie om een extern bureau in te schakelen. Om hieraan tegemoet te komen zijn de richtlijnen hiervoor opnieuw bekeken en aangepast. Bij het verschijnen van de Begroting 2007 is de Kamer hierover geïnformeerd. Daarmee is de toezegging afgedaan.
   
HOGER ONDERWIJS
   
Examinering wordt een onderdeel van accreditatie. De vraag was of dat niet sneller kan, maar dat levert nauwelijks tijdswinst op. Minister Van der Hoeven wil dat laten meelopen met de WHOO en zegt de Eerste Kamer toe dat er niets in de weg staat, daartoe aange- moedigd door deze Kamer, om met de koepels van universiteiten en hbo-instellingen te overleggen over de vraag wat er moet gebeuren om wat in de wet komt te staan nu al te gaan uitvoeren.PA [28-3-2006] Begrotingsbehandeling OCW 2006, onderdeel wetenschapsbeleid en hoger onderwijs «Excelleren in onderwijs en onderzoek»In een volgende ronde bestuurlijke overleggen met de koepelorganisaties (4e kwartaal 2006) komt dit aan de orde.
   
MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN
   
Staatssecretaris Van der Laan zal in 2007 de Eerste Kamer met concrete zaken aantonen, welke initiatieven zij heeft ondernomen, welke accenten gelegd zijn en welke debatten ze heeft geopend om het culturele bewustzijn te vergroten.PA [16-3-2004] Begrotingsbehandeling Cultuur 2004Aan het Parlement wordt een brief gestuurd, waarin wordt aangegeven welke initiatieven de minister heeft genomen, welke accenten gelegd zijn en welke debatten zijn geopend om het culturele bewustzijn te vergroten.
   
PRIMAIR ONDERWIJS
   
Minister Van der Hoeven zegt voor de zomer een voortgangsrapportage naar het Parlement te sturen. In die voortgangsrapportage zal aandacht worden besteed aan de positie van ouders en de mogelijkheid om ouders een bindende voordracht te laten doen voor een zetel in de RvT.PA [14-3-2006] Begrotingsbehandeling OCW 2006 met als centraal thema «kwaliteit van het onderwijs».Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMS is aangegeven dat deze toezegging inhoudelijk aan de orde komt in het wetsvoorstel governance in po/vo dat naar verwachting voor het kerstreces 2006 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend (zie brief 12 juni 2006, kamerstuk 30 414, nr. 43).