Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 2. RWT’S EN ZBO’S


De rijksbegrotingvoorschriften schrijven voor dat in de begroting een bijlage wordt opgenomen met een opsomming van alle RWT’s en ZBO’s die onder de verantwoordelijkheid van het departement vallen, de bijdrage van het departement aan deze instellingen en het beleidsartikel waarop die bijdrage wordt verantwoord. Onderstaan zijn deze gegevens opgenomen, waarbij wordt aangetekend dat voor wat betreft de schoolinstellingen, behoudens de universiteiten, de gegevens per schoolsoort zijn geaggregeerd.

InstellingRWTZBO1Bedrag (€ 1 miljoen)Artikel
Stimulerings- en verdeelfondsen-kunstenfondsenJaJa  
• Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst  21,014
• Stichting fonds voor de amateurkunst en podiumkunsten  14,514
• Stichting fonds voor podium programmering en marketing  6,614
• Stichting fonds voor de scheppende toonkunst  2,114
• Mondriaanstichting  14,014
• Stichting Nederlands fonds voor de film  12,114
• Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur  2,014
Stimulerings- en verdeelfondsen – letterenfondsenJaJa  
• Stichting fonds voor de letteren  5,814
• Stichting Nederlands literair productie- en vertalingfonds  2,414
• Stichting stimuleringsfonds Ned. culturele omroepproducties (STIFO)  15,815
Commissariaat voor de MediaJaJa3,815
Nederlandse Omroepstichting (NOS)JaJa62,515
Omroepbestel (alleen landelijk)Ja 665,415
Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs2 (ca 8000 scholen, waarvan 33% openbaar. Hier is het totale bedrag voor primair onderwijs genoemd)Ja 8 221,01
Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs3Ja 5 518,63
Regionale verwijzingscommissie vo Ja7,63
Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en vakinstellingenJa 2 200,74
Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven (voorheen Landelijke organen voor beroepsonderwijs)Ja 110,44
Kwaliteitscentrum examinering beroepsopleidingen (KCE)Ja 11,34
Vereniging voor landelijke organen beroepsonderwijs(COLO)Ja 0,54
Instellingsbesturen hogescholen4Ja 1 948,26
Instellingsbesturen universiteitenJa 2 801,07
Open Universiteit NederlandJa 34,57
Academische ZiekenhuizenJa 515,37
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)JaJa3,67
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)Ja 86,416
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijke Onderzoek (TNO)Ja 188,116
Koninklijke Bibliotheek (KB)Ja 41,216
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)JaJa297,516
Stichting ParticipatiefondsJaJa2,91
Stichting VervangingsfondsJaJa12,91, 9
Landelijke geschillencommissie weer samen naar school Ja1,11
Informatie BeheergroepJaJa116,21, 3, 4, 6, 11, 12, 13
Bedrijfsfonds voor de PersJaJa0,0nvt
Landelijke commissie toezicht indicatiestelling speciaal onderwijs Ja1,11

1 Betreft de ZBO’s op grond van de kaderwet (onder voorbehoud parlementaire behandeling).

2 Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

3 Idem.

4 Betreft middelen die nagenoeg geheel direct en indirect aan de hogescholen beschikbaar worden gesteld.