Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 3. AFKORTINGENLIJST

AMvBalgemene maatregel van bestuur
aocagrarisch opleidingscentrum
aoralgemene omroepreserve
bblberoepsbegeleidende leerweg
BISONBeraad Internationale Samenwerking Onderwijs
bolberoepsopleidende leerweg
BPRCBiomedical Primate Research Centre
bpvberoepspraktijkvorming
BSIKBesluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur
BSMBekostigingssysteem materieel
bveberoepsonderwijs en volwasseneneducatie
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van)
caocollectieve arbeidsovereenkomst
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CERNCentre Européen pour la Recherche Nucléaire, Europese organisatie voor kern- en hoger energiefysica
CFICentrale Financiën Instellingen
CINOPCentrum voor innovatievan opleidingen
CitoCentraal instituut voor toetsontwikkeling
cjpcultureel jongerenpaspoort
ckvculturele en kunstzinnige vorming
ColoVereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
COSCommissie van Overleg Sectorraden onderzoek en ontwikkeling
CPBCentraal Planbureau
CPGCentrum voor Parlementaire Geschiedenis
CREBOCentraal Register Beroeps Opleidingen
CRIHOCentrale Registratie Inschrijvingen Hoger Onderwijs
CWICentrum voo Werk en inkomen
CWTSCentrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies
DALdereguleringen vermindering administratieve lasten
DeltaDutch education: learning at top level abroad
DIADuitsland Instituut Amsterdam
DPHODuitsland Programma Hoger Onderwijs
EIBEuropees Instituut voor Bestuurskunde
EMBCEuropean Moleculair Biology Conference
EMBLEuropean Moleculair Biology Laboratory
ERISEEEducation Reform Initiative in South East Europe
ESAEuropean Space Agency
ESFEuropees Sociaal Fonds
ESOEuropean Southern Observatory, Europese organisatie voor astronomisch onderzoek
EUAEuropean University Association
EVDEconomische Voorlichtingsdienst
evcerkenning van verworven competenties
FESFonds Economische Structuurversterking
FNUFrans-Nederlandse Universiteit
ftefulltime equivalent (formatie-eenheid of voltijdse baan)
gti’sgrote technologische instituten
havohoger algemeen voortgezet onderwijs
hbohoger beroepsonderwijs
HGISHomogene Groep Internationale Samenwerking
hohoger onderwijs
HOOPHoger Onderwijs en Onderzoek Plan
HRMHuman resources management
HuygensHigh-level university year to gain excellence in The Netherlands
IBInternationaal Beleid
IB-GroepInformatie Beheer Groep
IBOinterdepartementaal beleidsonderzoek
ICInternationaal Cultuurbeleid
ICBInspectiecultuurbezit
ICEInstituut voor cultuurethiek
ICTInformatie- en Communicatie Technologie
idinstitutional development
IHEInternational Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering
IHSInstitute for Housing and Urban Developments Studies
IISGInternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
iobkin hun ontwikkeling bedreigde kleuters
IPBintegraal personeelsbeleid
IPOInterprovinciaal Overleg
ISISIntegrale Scholing in Schoolmanagement(project)
ISOInterstedelijk Studentenoverleg
ITERInternational Thermonuclear Experimental Reactor
JOBJongerenorganisatie Beroepsonderwijs
KANSKoninkrijk der Nederlanden, Algemeen programma voor Nauwe Samenwerking tussen Scholen
Kbb’sKenniscentra beroepsopleiding bedrijfsleven
KCEKwaliteitscentrum examensmbo
KNAWKoninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
LPBOLandelijk Platvorm Beroepen in het Onderwijs
LNVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(Ministerie van)
mbomiddelbaar beroepsonderwijs
OCWOnderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van)
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SCPSociaal en Cultureel Planbureau
SUSStichting UAF Steunpunt
SZWSociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van)
TKTweede Kamer
tlotegemoetkoming lerarenopleiding
TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
NIPONederlands instituut voor publieke opinie en het marktonderzoek
Ts17-Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor leerlingen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en de beroepsopleidende leerweg(volgens hoofdstuk 3 van de WTOS)
Ts18+Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor leerlingen ouder dan 18 jaar in (deeltijd) voortgezet onderwijs die geen recht meer hebben op vo18+ en studerenden in het hoger onderwijs van 18 jaar en ouder aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op WSF (volgens hoofdstuk 5 van de WTOS)
TUDTechnische Universiteit Delft
UAFUniversitair Asiel Fonds
uhduniversitair hoofddocent
UNESCOUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organisation
UNUUnited Nations University
vavovoortgezet algemeen volwassenenonderwijs
vbovoorbereidend beroepsonderwijs
vbtbvan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
v&ivreemdelingenzaken en integratie
VFVervangingsfonds
VHTOStichting vrouwen en hoger technisch onderwijs
vmbovoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCWVerbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlandse Christelijke Werkgeversbond
vo18+Tegemoetkoming onderwijsbijdrageen schoolkosten voor leerlingen van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs (volgens hoofdstuk 4 van de WTOS)
VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministerie van)
VSNUVereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VSWOVereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties in het Onderwijs
vsovoortgezet speciaal onderwijs
vsvvoortijdig schoolverlaten
VTBVerbreding Techniek in het Basisonderwijs
vvevoor- en vroegschoolse educatie
VVOVereniging voor het management in het voortgezet onderwijs
vwovoorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWSVolksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van)
WEBWet educatie en beroepsonderwijs
WECWet op de expertisecentra
WHWWet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
wowetenschappelijk onderwijs
WORWet op de ondernemingsraden
WPOWet op het primair onderwijs
WRRWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSFWet op de studiefinanciering
wsnsweer samen naar school
wtcwetenschap- en techniekcommunicatie
WTOSWet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
WVOWet op het voortgezet onderwijs
ZATZorg Advies Teams
ZBOzelfstandig bestuursorgaan
zmlkzeer moeilijk lerend kinderen
zmokzeer moeilijk opvoedbare kinderen
zvooziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel