Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

ARTIKEL 5. TECHNOCENTRA

5.1 Algemene beleidsdoelstelling: Het financieel ondersteunen van technocentra ter versterking en vernieuwing van de kennisinfrastructuur in de regio en ter verbetering van de aansluiting tussen het technische beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Omschrijving

Binnen de algemene doelstelling dienen de technocentra zich te laten leiden door de regionale knelpunten en uitdagingen. Ook dient een belangrijke focus te ontstaan op de landelijke prioriteit van bètatechniek. Het uitgangspunt van het Deltaplan bètatechniek is een integrale aanpak van de tekorten aan bèta’s en technici, bijdragend aan de in Europees verband onderschreven doelstelling van 15% meer uitstroom van gediplomeerden uit hogere bèta-en technische opleidingen in 2010. Dit uitgangspunt is daarmee ook onderdeel van de werkzaamheden van de technocentra.

Verantwoordelijkheid van de minister

De minister is verantwoordelijk voor voldoende (bèta en) technici in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kritische succesfactoren

• Conjuncturele ontwikkelingen (in de technische sector)

5.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen2809 1369 1369 1369 13600
Waarvan garantieverplichtingen       
Totale uitgaven (programma + apparaat)9 2079 1369 1369 1369 13600
        
Programma-uitgaven9 2079 1369 1369 1369 136  
Basissubsidie 7 0007 0007 0007 000  
Speerpuntsubsidie 2 1362 1362 1362 136  
Ontvangsten9 2059 1369 1369 1369 13600

Tabel 5.2 Budget flexibiliteit (x € 1 000)
 200620072008200920102011
Programma-uitgaven (totaal operationele doelstellingen)9 1369 1369 1369 13600
Totaal juridisch verplicht9 1369 1369 1369 13600
Totaal bestuurlijk gebonden000000
Totaal niet-juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden000000

5.3 Doelstellingen nieuwe Kaderregeling Technocentra

Motivatie

Voor de jaren 2006 tot en met 2010 is een nieuwe Kaderregeling Technocentra vastgesteld met als (hoofd)doel het versterken en vernieuwen van de kennisinfrastructuur en verbetering van de aansluiting beroepsonderwijs-bedrijfsleven in de technische sector en drie daarvan afgeleide doelstellingen:

a. Het bevorderen van de circulatie en de toepassing van kennis tussen instellingen, tussen instellingen en ondernemingen of tussen instellingen, ondernemingen en derden;

b. Gezamenlijke benutting door verschillende instellingen van hoogwaardige en moderne apparatuur ten behoeve van technisch beroepsonderwijs;

c. Bevordering van een goede aansluiting van technisch beroepsonderwijs op opleidingsbehoeften van de arbeidsmarkt.

Binnen deze doelstellingen dienen de technocentra zich te laten leiden door de regionale knelpunten en uitdagingen. Ook moet daarbij een duidelijke focus zijn op de landelijke prioriteit van bètatechniek.

Instrumenten

In 2007: op basis van de Kaderregeling Technocentra 2006–2010 wordt aan de 14 technocentra een basissubsidie verleend ter ondersteuning van de basisactiviteiten van de technocentra voor zover en indien die basisactiviteiten voldoen aan één van de drie subsidiedoelstellingen zoals hierboven genoemd en vastgelegd in de Kaderregeling Technocentra 2006–2010. Daarnaast kan een technocentrum een aanvraag indienen voor speerpuntsubsidie (mits aan een technocentrum voor hetzelfde boekjaar basissubsidie is verleend). Een project waarvoor het technocentrum speerpuntsubsidie aanvraagt dient een realisatie te zijn van eveneens één van de drie subsidiedoelstellingen zoals hierboven genoemd en daarnaast dient deze nog te voldoen aan een additionele doelstelling. Voor de jaren 2007 tot en met 2010 adviseert het bestuur van het Platform Bèta Techniek de minister over de te kiezen inhoudelijke thema’s voor de speerpuntsubsidie voor deze jaren. Het Platform Bèta Techniek heeft nog geen advies uitgebracht over de inhoudelijke thema’s voor de speerpuntsubsidie voor het jaar 2007. De minister stelt de thema’s voor de betreffende jaren vast.


Om voor bovengenoemde subsidies in aanmerking te komen moeten de technocentra een subsidieaanvraag indienen. De nieuwe Kaderregeling Technocentra 2006–2010 kent een andere wijze van beoordeling van de subsidieaanvragen van de technocentra. De beoordeling van de aanvragen is overgedragen aan het Platform Bèta Techniek. De subsidieaanvragen worden ingediend bij het Platform Bèta Techniek. Het Platform Bèta Techniek zal de aanvraag vervolgens aan de Expertgroep Bèta Techniek (onafhankelijke deskundigen) doorgeleiden met het verzoek om advisering. Vervolgens zal het Platform Bèta Techniek het advies aanbieden aan de minister. De minister neemt op basis van het advies een besluit over de subsidieaanvragen.

Meetbare gegevens

De subsidiëring aan technocentra gedurende de periode 2006 tot en met 2010 vindt plaats op basis van de Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010. Bij de aanvraag voor subsidie dient het technocentrum een activiteitenplan, een regio-analyse en een begroting in. De regio-analyse dient een analyse van de knelpunten en mogelijkheden in de regio te bevatten in relatie tot de doelstellingen onder het kopje motivatie en in relatie tot de doelstelling van het project. Daarnaast dient het technocentrum in de regio-analyse voldoende te onderbouwen dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een effectieve bijdrage zullen leveren aan ófwel de oplossing van de in de regio gesignaleerde knelpunten ófwel aan de benutting van de in de regio gesignaleerde mogelijkheden.

Het Platform Bèta Techniek evalueert de werkzaamheden van de technocentra. De eerste resultaten hiervan komen in 2007 beschikbaar.