Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007

30800 IXA 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1000)

  (1)  
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 40 781 78326 251 509
     
 Beleidsartikelen 40 781 78326 251 509
1Financiering Staatsschuld36 416 22636 416 22625 166 330
2Kasbeheer4 365 5574 365 5571 085 179
     
 Niet-beleidsartikel 00
3Nominaal en Onvoorzien 00

Mij bekend,


De Minister van Financiën,


G. Zalm

Aandeel in ontvangsten IXA (x € 1 000)kst99337_1_01.gif

Aandeel in uitgaven IXA (x € 1 000)kst99337_1_02.gif