Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

5.1 Financiering Staatsschuld

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de raming voor rentekosten en rentebaten is opgebouwd. Ook wordt de totale mutatie sinds de ontwerpbegroting 2006 toegelicht.


Tabel 1 laat de opbouw van de rentelasten vaste schuld zien. De raming van de rentelasten op de vaste schuld is opgebouwd uit de rentelasten van de bestaande leningen (per 20 juli 2006) en de verwachte rentelasten van de nog uit te geven leningen. In de komende jaren nemen de rentelasten van de huidige bestaande leningen steeds verder af, omdat jaarlijks een deel van deze leningen wordt afgelost. De rentelasten van nog uit te geven schuld samenhangend met het kapitaalmarktberoep in de 2e helft van 2006 en de jaren daarna nemen daarentegen toe. Het gepresenteerde kapitaalmarktberoep vanaf 2007 is gelijk aan de som van de aflossingen op de bestaande portefeuille en het financieringstekort op kasbasis. De gehanteerde rekenrente wordt geraamd door het Centraal Planbureau.

Tabel 1: Opbouw van de rentelasten vaste schuld, 2006–2011 (x € 1 mln.)1
 KMBRekenrente200620072008200920102011
Stand rentelasten per 20 juli 2006  8 3887 4756 6745 6834 7024 067
Rentelasten resterend kapitaalmarktberoep 20067 5503,75%142283283283283283
Rentelasten kapitaalmarktberoep 200725 0124,25%05321 0631 0631 0631 063
Rentelasten kapitaalmarktberoep 200822 2615,00%005571 1131 1131 113
Rentelasten kapitaalmarktberoep 200929 9435,00%0007491 4971 497
Rentelasten kapitaalmarktberoep 201024 9975,00%00006251 250
Rentelasten kapitaalmarktberoep 201112 2915,00%00000307
Rentelasten vaste schuld  8 5298 2898 5768 8919 2839 580

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.


De rentelasten vlottende schuld bestaan voornamelijk uit rentelasten die voortvloeien uit de DTC-portefeuille.

Tabel 2: Opbouw van de rentelasten vlottende schuld, 2006–2011 (x € 1 mln.)
 200620072008200920102011
Gemiddelde omvang DTC-portefeuille27 00029 20029 20029 20029 20029 200
Korte rekenrente3,00%3,50%4,00%4,00%4,00%4,00%
Rentelasten DTC’s8101 0221 1681 1681 1681 168
       
Gemiddelde omvang dagelijks schatkistsaldo3 5003 5003 5003 5003 5003 500
Korte rekenrente3,00%3,50%4,00%4,00%4,00%4,00%
Rentelasten overig kort papier105123140140140140

In tabel 3 en 4 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten sinds ontwerpbegroting 2006 weergegeven. Deze uitgaven en ontvangsten hebben zowel betrekking op rentekosten- en baten als op aflossingen en de uitgifte van schuld.

Tabel 3: Opbouw uitgaven (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200635 30037 72630 06234 90935 968 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 120– 1 2301 839– 32– 1 855 
Waarvan mutatie rentelasten– 120– 1 202– 1 196– 1 467– 1 851 
Waarvan mutatie aflossing vaste schuld0– 273 0351 435– 3 
Waarvan mutatie apparaat00010 
Nieuwe mutaties195– 80– 6223223– 589 
Waarvan mutatie rentelasten38– 76– 622– 728– 589 
Waarvan mutatie aflossing vaste schuld157– 4– 13 950– 1 
Stand ontwerpbegroting 200735 37536 41631 27938 10033 52424 223

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.


Tabel 3 bevat de optelling van alle uitgaven die samenhangen met de Staatsschuld. Het gaat hierbij voornamelijk om de uitgaven voor rente en de uitgaven voor aflossingen. De nieuwe mutaties komen voort uit de realisaties in het eerste halfjaar van 2006 (zoals vervroegde aflossingen en emissies van nieuwe leningen) en uit de gewijzigde aannames over het kapitaalmarktberoep en de rekenrente in de periode 2006–2011.

Tabel 4: Opbouw ontvangsten (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200635 45139 54229 72532 73730 557 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 7 875– 4 214– 2 122– 7 399– 7 723 
Waarvan mutatie rentebaten5715– 162827 
Waarvan mutatie uitgifte vaste schuld– 7 932– 4 229– 2 106– 7 427– 7 750 
Nieuwe mutaties2 030– 10 161– 5 2174 7572 315 
Waarvan mutatie rentebaten115212121 
Waarvan mutatie uitgifte vaste schuld– 3 980– 10 167– 5 2384 7362 294 
Waarvan mutatie vlottende schuld6 0000000 
Stand ontwerpbegroting 200729 60725 16622 38630 09625 15012 398

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.


Tabel 4 bevat de optelling van alle ontvangsten die samenhangen met de Staatsschuld. Dit betreft voornamelijk ontvangsten door de uitgifte van vaste schuld. De raming van de hoeveelheid uit te geven schuld wordt gemaakt op basis van de aflossingen, het feitelijk tekort of overschot en andere factoren die het te lenen bedrag verlagen of verhogen.

5.2 Kasbeheer

In deze paragraaf komt de opbouw van de ramingen met betrekking tot het kasbeheer aan bod. Ook wordt de totale mutatie sinds de ontwerpbegroting 2006 toegelicht.


Afgezien van de alleen de interne boekhouding van het Rijk betreffende rentevergoedingen aan het FES en aan het AOW-spaarfonds, bestaan de rentelasten grotendeels uit rentebetalingen aan Agentschappen, RWT’s en Sociale Fondsen in het kader van geïntegreerd middelenbeheer (tabel 5).

Tabel 5: Opbouw rentelasten (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Totale rentelasten2 0532 3032 5252 7002 9783 228
Rente Agentschappen252933333333
Rente RWT’s en derden170197221232242243
Rente Sociale Fondsen265284247166143223
Rente AOW-spaarfonds1 0751 2231 4011 6261 8882 138
Rente FES513564615635664583
Overige rentelasten678888

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.


Het meerjarig verloop van de rentelasten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer hangt onder meer samen met de verwachte mutaties in de rekening-couranttegoeden (tabel 6).

Tabel 6: Opbouw mutaties in rekening-courant en deposito’s (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Mutaties alle rc-tegoeden– 1 614– 724– 1 929– 2 025– 5762 003
Mutaties in rc Agentschappen000000
Mutaties in rc RWT’s30000000
Mutaties in rc Sociale Fondsen– 1 914– 724– 1 929– 2 025– 5762 003

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal


De rentebaten bestaan vrijwel in hun geheel uit rentebetalingen door Agentschappen en RWT’s in het kader van geïntegreerd middelenbeheer (tabel 7).

Tabel 7: Opbouw rentebaten (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Totale rentebaten439469491501503493
Rente Agentschappen319334347355354342
Rente RWT’s en derden112126133135137139
Rente Sociale Fondsen000000
Rente FMS-account789999
Overige rentebaten222222

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal


Het meerjarige verloop van de rentebaten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer hangt onder meer samen met de verwachte netto leningverstrekking (tabel 8).

Tabel 8: Opbouw leningen minus aflossingen (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Totaal leningen minus aflossingen974721281159– 99– 100
Netto leningen Agentschappen523429258159– 100– 100
Netto leningen RWT’s45129224020

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal


In tabel 9 en 10 wordt de opbouw van de uitgaven en ontvangsten sinds de ontwerpbegroting 2006 weergegeven.

Tabel 9: Opbouw uitgaven (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 6143 8603 7884 4355 077 
Mutatie 1e suppletore begroting 20061 927– 100– 232– 661– 1 025 
Waarvan rentelasten47– 312– 392– 691– 1 032 
Waarvan verstrekte leningen000307 
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s1 88021216000 
Nieuwe mutaties– 1246051 7121 868300 
Waarvan rentelasten3694– 58– 157– 276 
Waarvan verstrekte leningen00000 
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s– 1595111 1702 025576 
Stand ontwerpbegroting 20075 4174 3665 2685 6434 3524 254

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.


Bij de nieuwe mutaties is de opwaartse bijstelling van de rentelasten in 2006 en opvolgende jaren mede het gevolg van een hoger dan eerder verondersteld niveau van de korte rente voor 2006 en 2007. De neerwaartse bijstelling van de rekening-courantmutaties is het gevolg van een hoger dan eerder verwachte mutatie in het rekening-couranttegoed van de sociale fondsen. Deze verbetering van de rekening-couranttegoeden van de sociale fondsen draagt tevens bij aan de opwaartse bijstelling van de rentelasten.

Tabel 10: Opbouw ontvangsten (x € 1 mln.)1
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 5903 9386 5069 12911 998 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 377– 2 859– 5 489– 7 140– 8 188 
Waarvan rentebaten– 4– 11– 14– 16– 15 
Waarvan ontvangen aflossingen2134316 
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s– 375– 2 861– 5 479– 7 155– 8 179 
Nieuwe mutaties265– 730– 2 413 
Waarvan rentebaten26554 
Waarvan ontvangen aflossingen00000 
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s000– 735– 2 417 
Stand ontwerpbegroting 20071 2151 0851 0231 2591 3983 621

1 Als gevolg van afronding in miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.


De jaarlijkse verhoging van de rentebaten bij de nieuwe mutaties is het gevolg van een hoger niveau van de lange rente in 2006 en 2007 dan bij de 1e suppletore begroting werd verondersteld. De aanpassingen in de rekening-courantmutaties vloeien voort uit de gewijzigde ramingen van de mutaties in het rekening-couranttegoed van de sociale fondsen.

5.3 Nominaal en onvoorzien

Tabel 11: Opbouw uitgaven (x € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Mutatie 1e suppletore begroting 20069484858585 
Nieuwe mutaties1– 3– 4– 3– 3 
Loonbijstelling– 78– 68– 69– 69– 69 
Prijsbijstelling– 16– 16– 16– 16– 16 
Stand ontwerpbegroting 2007000000

De nieuwe mutaties vloeien voort uit de toerekening van de loon- en prijsbijstelling aan de loon- en prijsgevoelige begrotingsartikelen.