Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.4 Internationale Financiële Betrekkingen

3.4.1 Algemene beleidsdoelstelling

Een financieel-economisch gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Nederland is als open economie gebaat bij een welvarend Europa en een evenwichtige wereldeconomie. Daarnaast hecht Nederland waarde aan een evenwichtige ontwikkeling van lage- en middeninkomenslanden. Om een bijdrage te leveren aan een welvarend Europa en een evenwichtige internationale economische ontwikkeling is Nederland lid van de E(M)U en aandeelhouder van verschillende internationale financiële instellingen (IFI’s).

Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor:

• de Nederlandse inbreng op financieel-economisch terrein binnen de E(M)U;

• de Nederlandse inbreng binnen de internationale financiële instellingen.


De verantwoordelijkheid voor multilaterale ontwikkelingsbanken wordt gedeeld met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Succesfactoren

Het beleid van de EU en de verschillende internationale financiële instellingen wordt bepaald door een groot aantal landen. Daarnaast is de invloed van deze organisaties op de internationale economische ontwikkelingen beperkt. Nederland is daardoor voor het behalen van de doelstelling afhankelijk van andere landen en onvoorziene gebeurtenissen.

Meetbare gegevens

Omdat het behalen van de doelstelling zo sterk afhangt van zaken die niet door Nederland te beïnvloeden zijn, is het geven van prestatie-indicatoren niet nuttig.

3.4.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen1 790 390135 415115 826753 363293 7221 644 931673 273
Betalingsverplichtingen577 3264 1122 381639 91815 24875 607559 828
Garantieverplichtingen1 213 064131 303113 445113 445278 4741 569 324113 445
        
Uitgaven325 9068 28675 550170 410198 705247 564237 152
Programma-uitgaven323 2465 90873 169168 030196 325245 184234 772
Juridisch verplicht  73 169168 030158 847152 802101 858
        
Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI’s       
Instrument: deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen323 2465 90873 169168 030196 325245 184234 772
        
Apparaatsuitgaven2 6602 3782 3812 3802 3802 3802 380
        
Ontvangsten1 360800752701701701701
Doelst. 2 Evenwichtige financieel-economische ontwikkeling       
Ontvangsten1 360800752701701701701

Toelichting op de budgettaire gevolgen van beleid

De verplichtingenraming vloeit voort uit de onderhandelingen over financiële bijdragen aan internationale financiële instellingen, zoals kapitaalverhogingen van banken en middelenaanvullingen van concessionele fondsen.

Er worden betalingsverplichtingen en garantieverplichtingen onderscheiden. Betalingsverplichtingen komen volgens een af te spreken kaspatroon tot betaling. Regel hierbij is dat voor nieuwe verplichtingen budgettair een stelpost wordt opgenomen die gelijk is aan de Nederlandse bijdrage aan de vorige kapitaalverhoging of middelenaanvulling.

De raming voor garantieverplichtingen heeft betrekking op het zogenaamde garantiekapitaal van de internationale financiële instellingen (het deel van de verplichting dat waarschijnlijk niet tot betaling komt, het «callable capital»), op garantie-overeenkomsten tussen de Staat en DNB (onder meer de Nederlandse deelneming in IMF) en deelneming in de door de BIS te verstrekken kredietfaciliteiten.


De geraamde programma-uitgaven hebben enerzijds betrekking op aangegane verplichtingen, als uitkomst van reeds afgeronde internationale onderhandelingen, en anderzijds op stelposten voor nieuwe verplichtingen van onderhandelingen die nog niet zijn afgerond of die nog zullen plaatsvinden. Nederland draagt in het kader van de ontwikkelingssamenwerking via algemene bijdragen bij aan internationale financiële instellingen en fondsen. Deze bijdragen zijn direct na ondertekening meerjarig en onvoorwaardelijk verschuldigd. Er is geen directe koppeling tussen de programma-uitvoering en de storting van de jaarbijdrage. Daarom wordt de omvang van de jaarlijkse storting mede bepaald in het licht van de veranderende beschikbaarheid van middelen gedurende het jaar. Het parlement wordt over mogelijke aanpassingen geïnformeerd en begrotingsmutaties worden ter autorisatie voorgelegd. Zo wordt ieder jaar de 0,8% BNP-doelstelling effectief en doelmatig gerealiseerd.


Een deel van de verplichtingen- en uitgavenramingen is door wisselkoersinvloeden (US-dollar en SDR) beleidsmatig niet te beïnvloeden.

Grafiek budgetflexibiliteitkst99338_2_06.gif

Toelichting

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een regel «juridisch verplicht» opgenomen. Dit betreft de uitgaven waarvoor Nederland juridisch een verplichting is aangegaan in verband met kapitaalverhogingen van banken en middelenaanvullingen van fondsen. Voor de uitgaven 2007 geldt dat deze voor 100% juridisch verplicht zijn: de uitgaven hebben betrekking op onderhandelingen die vóór 2007 zijn afgerond.

3.4.3 Operationele doelstellingen

3.4.3.1 Operationele doelstelling 1

Het bevorderen van een gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de Europese Unie en haar lidstaten.

Motivering

De Nederlandse economie wordt door zijn openheid en beperkte grootte relatief sterk beïnvloed door monetaire en budgettaire ontwikkelingen in de Europese Unie. Nederland is derhalve erg gebaat bij een gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling.

Instrumenten

• Deelname aan E(M)U;

• Standpuntbepaling in onderhandelingen over het EU-budget voor 2008;

• Ratificatie Eigen Middelenbesluit: voorlichting Kamer en monitoring voortgang;

• Voorbereiding en standpuntbepaling, ook in internationaal perspectief, met betrekking tot de review van de EU-financiën;

• Toetsing nieuwe beleidsvoorstellen op subsidiariteit, proportionaliteit, financiële consequenties en administratieve lasten;

• Behandelen aanvragen Exchange Rate Mechanism (ERM-II) en aanvragen toetreding eurozone. Monitoren van nieuwe lidstaten binnen ERM-II;

• Het bevorderen van de begrotingsdiscipline en een stabiele macro-economische omgeving in de EMU door een evenwichtige multilateral surveillance;

• Monitoring onderhandelingen over acquis communautaire en economische ontwikkelingen in kandidaat-EU-lidstaten.

Meetbare gegevens

Omdat het behalen van de doelstelling zo sterk afhangt van zaken die niet door Nederland te beïnvloeden zijn, is het geven van prestatie-indicatoren niet zinvol.

Kengetallen (in %)Waarde 2004Waarde 2005Raming 2006Raming 2007
Reële BBP Groei Eurogebied2,11,32,42,0
Reële BBP Groei EU-252,41,82,82,4

IMF (World Economic Outlook)

3.4.3.2 Operationele doelstelling 2

Het bevorderen van effectieve en efficiënte internationale financiële instellingen (IFI’s)1 en een inhoudelijk sterk debat over internationale economie

Motivering

Internationale financiële instellingen beïnvloeden internationale financieel-economische ontwikkelingen. Goed beleid van deze instellingen draagt bij aan een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van lage- en middeninkomenslanden. Een goed internationaal debat over internationale economie dient datzelfde doel.

Instrumenten

• Deelname in IFI’s;

• Toezicht op rol IFI’s bij de bevordering van het financieel-economische evenwicht;

• Toezicht op financiële deugdelijkheid IFI’s;

• Mid-Term Reviews van Middelenaanvullingen2. Naar verwachting zullen de Mid-Term Reviews van de AfDF, AsDF en IDA, die eind 2006 beginnen, afgerond worden in 2007. De nadruk daarbij zal liggen op de uitwerking van het schuldhoudbaarheidsraamwerk;

• Maken van internationale economische analyses die vereist zijn om de internationale beleidsdiscussie en respons te kunnen beïnvloeden;

• Adequate Nederlandse representatie in belangrijke internationaal-economische gremia. Vooral van belang in discussies rond hervorming bestuur van IMF en WB.

Meetbare gegevens

Omdat het behalen van de doelstelling zo sterk afhangt van zaken die niet door Nederland te beïnvloeden zijn, is het geven van prestatie-indicatoren niet zinvol.

Kengetallen (in %)Waarde 2004Waarde 2005Raming 2006Raming 2007
Reële groei van de wereldeconomie5,34,95,14,9
Groei van het volume van de wereldhandel10,67,48,87,6

IMF (World Economic Outlook)

3.4.4 Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

 200620072008200920102011
Operationele doelstelling 1       
Evaluatie van het functioneren van de EMU en de bijdrage van Nederland daaraan*     
Beleidsdoorlichting van de inzet van Nederland bij het bevorderen van een gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de Europese Unie en haar lidstaten     
       
Operationele doelstelling 2      
Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet bij de beleidsvorming van de Internationale Financiële Instellingen (IFI’s)     

□ Beleidsdoorlichting

♦ Overig evaluatie-onderzoek

* Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IXB, nr. 21.

1  Zie voor het Nederlandse beleid ten opzichte van de IFI’s ook de begroting van Buitenlandse Zaken.

2  Hier wordt de voortgang van de bij de middelenaanvullingonderhandelingen gemaakte afspraken besproken.