Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.7 Beheer materiële activa

3.7.1 Algemene beleidsdoelstelling

Roerende en onroerende zaken voor het Rijk worden op doelmatige wijze verworven, beheerd en vervreemd en de allocatie van onroerende zaken voor het Rijk is optimaal.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om te bevorderen dat roerende en onroerende zaken voor het Rijk op doelmatige wijze worden verworven, beheerd en vervreemd en de allocatie van onroerende zaken voor het Rijk optimaal is, wordt/worden:

• De samenwerking en afstemming op het gebied van roerende en onroerende zaken tussen de departementen bevorderd;

• Roerende en onroerende zaken zo doelmatig mogelijk aangekocht, beheerd, bewaard, verkocht en zonodig vernietigd.

Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor:

• het beschikbaar stellen van randvoorwaarden en faciliteiten;

• het leveren van een bijdrage aan de samenwerking en afstemming met andere departementen;

• de zorg voor het privaatrechtelijk beheer en de verkoop van onroerende zaken en de bewaring, verkoop en eventueel vernietiging van overtollige en in beslag genomen roerende zaken.


Voor wat betreft de doelmatigheid van de aankopen van onroerende zaken en het publiekrechtelijk en feitelijke beheer daarvan ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid met andere ministers. Hetzelfde geldt voor de aankoop en het beheer van roerende zaken.

Succesfactoren

• Optimale samenwerking en afstemming tussen de verschillende Rijksvastgoeddepartementen;

• Het deskundig en professioneel inspelen op marktsituaties bij vastgoedtransacties.

3.7.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen89 856106 14599 07591 58291 72691 72191 718
        
Uitgaven89 764106 14599 07591 58291 72691 72191 718
Programma-uitgaven55 82981 34876 44868 94868 94868 94868 946
Doelst. 1 Optimaal handelen in Vastgoed       
Anticiperende aankopen en gebiedsontwikkeling025 00025 00017 50017 50017 50017 500
Doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerende zaken       
Onderhoud en beheerskosten10 78211 2446 3446 3446 3446 3446 344
Zakelijke lasten43 98945 10445 10445 10445 10445 10445 102
Doelst. 3 Bewaring/vervreemding roerende zaken       
Beheerskosten589      
Overige programma-uitgaven469      
        
Apparaatsuitgaven33 93524 79722 62722 63422 77822 77322 772
        
Ontvangsten498 504285 839214 205132 605122 533119 627119 627
Programma-ontvangsten493 667283 935213 237131 637121 565118 659118 659
Doelst. 1 Optimaal handelen in Vastgoed       
Anticiperende aankopen en gebiedsontwikkeling2021 197     
Doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerende zaken       
Verkoop onroerende zaken337 987161 407101 40631 40631 54531 54531 545
Beheersontvangsten92 62987 56178 06171 76164 02061 11461 114
Overige programma-ontvangsten61 53032 27032 27026 97024 50024 50024 500
Doelst. 3 Bewaring/vervreemding roerende zaken       
Verkoop roerende zaken1 3191 5001 5001 5001 5001 5001 500
Overige programma-ontvangsten       
        
Apparaatsontvangsten4 8371 904968968968968968

Toelichting op de budgettaire gevolgen van beleid

Programma-uitgaven

Doelstelling 2 Beheer/verkoop onroerend

Onderhoud en beheerskosten

De uitgaven in 2007 zijn ten opzichte van 2006 lager. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door incidentele pachtafkopen en kapitaalinvesteringen in 2006.

Programma-ontvangsten

Doelstelling 2 Beheer/verkoop onroerend

Verkoop onroerende zaken

In 2007 zal voor € 70 mln. aan agrarische domeingronden en voor € 31 mln. aan niet agrarische onroerende zaken worden verkocht.

In verband met de algemene budgettaire problematiek worden in de jaren 2003–2007 extra agrarische domeingronden verkocht. In de afgelopen jaren is de taakstelling ingevuld door de verkoop van niet-strategische erfpachtgronden aan de zittende erfpachters. Voor 2007 zal de taakstelling met name worden ingevuld door verkoop van niet-strategische erfpachtgronden aan derden en door de verkoop van agrarische gronden, die als strategisch zijn aangemerkt, aan (mede-) overheden.

Beheersontvangsten

De beheersontvangsten vertonen een dalende tendens door lagere (erf)pachtopbrengsten. Dit wordt veroorzaakt door de verkooptaakstellingen voor de agrarische domeingronden.

Grafiek budgetflexibiliteitkst99338_2_09.gif

Toelichting

Operationele doelstelling 1

Dit budget is niet juridisch verplicht, omdat het gaat om een budgettair niet relevante leenfaciliteit, welke pas relevant wordt op het moment dat er een beroep op wordt gedaan. Het kan niet worden ingezet voor andere beleidsdoeleinden omdat het specifiek gereserveerd wordt voor anticiperend handelen en gebiedsontwikkeling (beleidsmatig gereserveerd).

Operationele doelstelling 2

Van de totale programma-uitgaven € 51,4 mln. is € 45,1 mln. (88%) juridisch verplicht. De overige € 6,3 mln. (12%) betreft uitgaven die als complementair noodzakelijk/bestuurlijk verplicht zijn aan te duiden. Concreet gaat het daarbij om uitgaven die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en beheer van onroerende zaken van de Staat.

3.7.3 Operationele doelstellingen

3.7.3.1 Operationele doelstelling 1

Er wordt optimaal gehandeld in vastgoed samen met andere departementen

Motivering

Omdat aankoop, beheer en verkoop van vastgoed sneller, beter en/of tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden. Meerdere ministeries hebben belang bij vastgoed voor het Rijk, dus is een intensieve samenwerking belangrijk.

Instrumenten

• Ondersteuning van en deelname aan de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) en het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB);

• Stimuleren uitwisseling van kennis en ervaring, organiseren van gezamenlijke opleidingen, uniformeren van processen, procedures en contracten, uitwisseling vastgoedplannen en -informatie (o.a. omtrent bezit) tussen departementen, bevorderen adoptie van uitvoerende activiteiten en leveren bijdrage aan opzet en uitbouw shared-service organisatie(s) voor uitvoerende activiteiten, e.e.a. conform het Werkprogramma van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid 2005–2007, de uitkomsten van het IBO beheersfuncties vastgoed Rijk en Programma Andere Overheid;

• Beschikbaar stellen van een actueel kader voor modern en (bedrijfseconomisch) doelmatig activabeleid;

• Beschikbaar stellen van een actueel financieel beleidskader, w.o. het beschikbaar stellen van een actueel beleidskader voor anticiperend handelen in vastgoed en gebiedsontwikkeling;

• Beschikbaar stellen leenfaciliteit voor anticiperende aankoop en gebiedsontwikkeling aan departementen.

Meetbare gegevens

Prestatie-indicatorBasiswaarde (2004)200620072008200920102011
Mate van uitvoering Werkprogramma RVR op punten uitwisseling kennis en ervaring en opleiding.0%60%100%n.n.b.n.n.b.n.n.b.n.n.b.
Mate van uitvoering Werkprogramma RVR op punten afstemming (incl. uniformering), adoptie en bundeling van (i.e. realisatie shared-service(s) voor) uitvoerende activiteiten.0%60%100%n.n.b.n.n.b.n.n.b.n.n.b.

3.7.3.2 Operationele doelstelling 2

Efficiënt beheren en vervreemden van onroerende zaken van de Staat

Motivering

Het Ministerie van Financiën vertegenwoordigt de Staat als privaatrechtelijke eigenaar. Dit vertaalt zich in verkopen of andere privaatrechtelijke overeenkomsten met partijen binnen en buiten de Rijksoverheid. Bovendien voert het ministerie het beheer over grote arealen grond en water in Nederland.

De manier van optreden wordt geleid vanuit de gedachte dat de Staat haar middelen zo effectief mogelijk moet benutten.

Instrumenten

Een effectieve en efficiënte organisatie van de verkoop en het beheer van onroerende zaken van de Staat.

Als bijzondere activiteiten voor 2007 worden hier nog vermeld:

• De dienst Domeinen is voornemens om in 2007 de voorhangprocedure te starten voor het worden van baten lastendienst. Tezelfdertijd zal een vervolg worden gegeven aan de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de vastgoeddiensten van de Rijksoverheid.

• Voor de jaren 2004–2007 zijn extra ontvangstentaakstellingen ingeboekt die gerealiseerd moeten worden door verkoop van agrarische gronden. Voor 2007 bedraagt de taakstelling € 70 mln.

Meetbare gegevens

Prestatie-indicatorWaarde 2005Streefwaarde 2006Streefwaarde 2007Streefwaarde 2008
Toe te rekenen apparaatskosten aan verkopen (apparaatskosten verkopen/opbrengsten verkopen)1%4%4%4%
Toe te rekenen apparaatskosten aan ingebruikgevingen (apparaatskosten ingebruikgevingen/opbrengsten ingebruikgevingen)9%9%9%9%
Betaling OZB: Toe te rekenen apparaatskosten aan betaling OZB (apparaatskosten betaling OZB/Betaalde OZB)8%9%9%9%
Kwaliteit dienstverlening betaling OZB (aantal gehonoreerde bezwaarschriften/aantal ingediende bezwaarschriften)88% 70%70%
Klanttevredenheid7,07,0

3.7.3.3 Operationele doelstelling 3

Roerende zaken van de Staat worden op een efficiënte manier bewaard, vervreemd en vernietigd.

Motivering

Het Ministerie van Financiën vertegenwoordigt de Staat in eigendomsrechtelijke verhoudingen. Dit vertaalt zich in de zorg voor de bewaring, de verkoop en eventuele vernietiging van overtollige of inbeslaggenomen roerende zaken. Om overtollige en inbeslaggenomen zaken zo doelmatig mogelijk, met hoge kwaliteit en integer te bewaren, vervreemden en vernietigen is 1 januari 2006 Domeinen Roerende Zaken overgegaan op een batenlastenstelsel.

Instrumenten

• Continue activiteit is de uitvoering van de taken:

• Bewaring van goederen;

• Het openbaar verkopen van overtollige en verbeurdverklaarde goederen;

• De vernietiging van door het OM aangewezen goederen.

• De gefaseerde invoering van het Landelijk Beslaghuis. Het project Landelijk Beslaghuis beziet in hoeverre het ketenproces van inbeslagname, vervoer, bewaring en verwerking van strafrechtelijk inbeslaggenomen goederen efficiënter en effectiever kan worden ingericht, met minimale risico’s voor de integriteit;

• In verband met het verschuiven van de uitvoering van taken op het gebied van inbeslaggenomen vuurwerk die nu nog bij Defensie plaatsvindt, wordt verder gegaan met de voorbereidingen voor zelfstandige exploitatie van vuurwerkopslag per 1 januari 2007.

Inzake de invoering van het baten-lastenstelsel en het Landelijke Beslaghuis kan recente en relevante informatie worden gevonden in Kamerstukken II 2003/04, 28 884, nr. 3.

Meetbare gegevens

Prestatie-indicatorBasiswaarde (2004)200620072008200920102011
Kostendekkendheid bewaartaak (bewaarloon/bewaarkosten) in %88100100100100100100
Kostendekkendheid verkooptaak (toe te rekenen verkoopkosten aan verkochte zaken/ontvangen opgeld van verkochte zaken) in %139100100100100100100
Gemiddelde bezettingsgraad (gemiddeld bezet aantal m2/totaal beschikbare m2) in %70808080808080
Tarief* in euro per m2n.v.t.139139n.t.bn.t.bn.t.bn.t.b
Tarief* in euro per uurn.v.t.103103n.t.bn.t.bn.t.bn.t.b
Klanttevredenheid (gemiddelde score klanttevredenheidsonderzoek)6,5 (2005)7,07,5

* De tarieven voor 2008 en verder zijn nog niet bepaald, zie hiervoor hoofdstuk 6.Baten-lastenparagraaf.

3.7.4 Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

 200620072008200920102011
Algemene doelstelling      
Operationele doelstelling 1     
Functioneren RVR/VG     
Leenfaciliteit departementen     
Operationele doelstelling 2     
Veiling Benzinestations     
Beleidskader agrarische domeinen     
Operationele doelstelling 3      
Organisatieonderzoek Landelijk Beslaghuis     
Bedrijfsvoering Opslag Vuurwerk     

□ Beleidsdoorlichting

♦ Overig evaluatie-onderzoek