Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. BATEN-LASTENPARAGRAAF DOMEINEN ROERENDE ZAKEN

6.1 Meerjarige apparaat begroting van baten en lasten

(x € 1 000)200620072008200920102011
Baten      
Opbrengst moederdepartement      
Opbrengst overige departementen11 20910 84510 84510 84510 84510 845
Opbrengsten derden2 9323 0502 9502 9502 9502 950
Rentebaten      
Buitengewone baten      
Exploitatie bijdrage      
Totaal baten14 14113 89513 79513 79513 79513 795
       
Lasten      
Apparaatskosten      
Personele kosten3 8213 9253 9253 9253 9253 925
Materiele kosten9 7429 7009 6309 6309 6309 630
Rentelasten30302216117
Afschrijvingskosten      
Materieel235231213235230208
Immaterieel      
Dotaties voorzieningen      
Buitengewone lasten      
Totaal lasten13 82813 88613 79013 80613 79613 770
Saldo van baten en lasten31395– 11– 125

6.2. Toelichting op de baten

Opbrengst overige departementen – omzetdaling € 0,4 mln t.o.v. 2006.

In 2006 zijn de opbrengsten voor het schonen van computers éénmalig hoger geraamd in verband met een grote opdracht van de belastingdienst . Het aantal schoningen is in 2007 naar beneden bijgesteld naar 25 000 (in 2006 53 000).

Opbrengsten overige departementen- meerjarige ramingen

In de begrotingsjaren 2006 tot en met 2011 wordt uitgegaan van het huidige, met het Openbaar Ministerie (OM) afgesloten convenant en de hierin vermelde tarieven. Voor 2006 en 2007 zijn deze tarieven nog van toepassing, maar in latere jaren zijn er ontwikkelingen die waarschijnlijk tariefwijzigingen met zich mee brengen:

• Domeinen Roerende Zaken werkt in het kader van het Landelijk Beslaghuis nauw samen met het OM aan de nieuwe producten – en dienstendefiniëring en de daaraan gekoppelde kostprijsstructuur.

• De herhuisvesting van regio eenheid Amsterdam (begin 2008) zal een neerwaartse bijstelling van de lastenraming tot gevolg hebben. De ontwikkeling zal waarschijnlijk een doorwerking krijgen in de vast te stellen nieuwe tarieven en dus in de batenraming vanaf 2008.

Omdat de omvang van het effect op de baten en lasten nog niet bekend is, zijn deze ontwikkelingen nog niet meegenomen in de ramingen.

6.3 Toelichting op de lasten

Personele lasten

In verband met herhuisvesting van de regio eenheid Amsterdam en de hiermee samengaande verhuizing van mensen zijn extra kosten opgenomen. De totale geraamde kosten bedragen € 0.1 mln.

Materiële lasten

Op 31 december 2007 loopt het huurcontract voor de regio eenheid Amsterdam af. Afhankelijk van de vraag naar opslagcapaciteit door (rijks) overheidspartijen en de ontwikkeling van het Landelijk Beslaghuis project bepaalt Domeinen Roerende Zaken op welke wijze tot herhuisvesting over zal worden gegaan. Deze beslissing zal haar weerslag hebben op de kostenstructuur en doorwerken in de aan de klanten te berekenen tarieven vanaf 2008.

6.4 Kasstroomoverzicht

(x € 1000)200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1/1012817515913313
       
2. Totaal operationele kasstroom548240218224229233
       
3a. -/- Totaal investeringen– 317– 86– 55– 103– 204– 135
3b. +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen      
3. Totaal investeringskasstroom– 317– 86– 55– 103– 204– 135
       
4a. -/- Eenmalige uitkering aan moederdepartement– 936     
4b. +/+ Eenmalige storting door moederdepartement      
4c. -/- Aflossingen op leningen– 103– 107– 179– 147– 145– 101
4d. +/+ Beroep op de leenfaciliteit– 936     
4. Totaal.– 103– 107– 179– 147– 145– 101
       
5. Rekening courant RHB 31/121281751591331310