Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt gerapporteerd over uitzonderingen, bijvoorbeeld bijzondere risico’s of aandachtspunten die relevant zijn voor de Staten-Generaal.

Op het vlak van de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering, de totstandkoming van beleidsinformatie en het gevoerde financieel- en materieelbeheer worden geen bijzondere risico’s of aandachtspunten voorzien.

Onderstaand wordt ingegaan op de overige aspecten van de bedrijfsvoering.

Belastingdienst

De afgelopen jaren is er veel op de Belastingdienst afgekomen. Door de introductie van nieuwe taken en het doorvoeren van taakstellingen is het realiseren van de onder artikel 1 Belastingen opgenomen doelstellingen en de daarmee verbonden bedrijfsvoering van de Belastingdienst onder druk komen te staan. Er is een voortdurende groei geweest van administratief werk (bezwaarschriften, opvoeren van opgerichte bedrijven en afvoeren bij bedrijfsbeëindigingen). Ook de nieuwe processen heffing/inning werknemerspremies en toeslagen leiden tot meer administratief werk. Omdat we de administratieve processen en de dienstverleningsprocessen nog niet adequaat met automatisering kunnen ondersteunen betekent extra werk op deze processen extra benodigde capaciteit. Menskracht is daarom verschoven vanuit het toezicht naar dienstverlening en administratieve processen.

De Belastingdienst wil het evenwicht herstellen tussen enerzijds de dienstverlening en administratieve processen en anderzijds de toezichtsfunctie. Om het toezicht te versterken is de vacaturestop in april 2006 opgeheven en is bij Voorjaarsnota 2005 het budget van de Belastingdienst verhoogd.


Complexiteitsreductie speelt in alle grote organisaties in de wereld die al vroeg zijn begonnen met het automatiseren van hun processen. De effecten van het vroege automatiseren zijn steeds beter merkbaar in de tijd die het kost om systemen aan te passen en in de frequentie van tijdelijke uitval van systemen. Het realiseren van meer robuuste systemen vergt een langdurige inspanning, waarbij het tegelijkertijd de opgave is om bestaande systemen «ín de lucht te houden». De complexiteitsreductie maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om een impuls te geven aan de dienstverlening en het toezicht van de Belastingdienst (zie tevens de Beleidsagenda, p. 10).

Domeinen

Verkopen van goederen via Internet

In 2007 zullen goederen die Domeinen Roerende Zaken mag verkopen, verkocht worden via Internet.

Op dit moment vinden deze verkopen gedeeltelijk plaats via een administratief, handmatig proces (inschrijfformulieren, aanbiedingen in een catalogus). Met het verkopen via Internet wordt een situatie in het leven geroepen die te vergelijken is met een veilingsite.


De te verkopen goederen komen op Internet en kopers kunnen on-line hun bod uitbrengen. Een publieksvriendelijke en een manier van werken die past in het huidige maatschappelijke beeld. Voor Domeinen Roerende Zaken levert dit een snellere logistieke wijze van goederenverwerking op, die tot hogere verkoopprijzen kan leiden. In het verlengde hiervan zal via Internet vraag en aanbod van overcomplete goederen van de Rijksoverheid aan overheidsinstanties worden aangeboden.

Invoering van het Landelijk Beslagregister

Volgens planning zal de landelijke uitrol van het Landelijk Beslagregister (LBR) begin 2007 plaatsvinden. Het LBR is een geautomatiseerd gemeenschappelijk register van Politie, Justitie en Domeinen Roerende Zaken, waarin informatie over alle in beslaggenomen goederen wordt opgeslagen. De ketenpartners hebben hiermee een actueel overzicht en een direct inzicht in het proces waar de in beslaggenomen goederen zich bevinden. Daarmee wordt een van de doelstellingen van het Landelijk Beslaghuis gerealiseerd: een snellere en efficiënte verwerking van in beslaggenomen goederen.

Samenwerking vastgoedorganisaties binnen het Rijk

In de zomer van 2006 wordt het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar de samenwerking van de vastgoedorganisaties binnen het Rijk opgeleverd. De uitkomsten van het onderzoek en vervolgens de politieke besluitvorming daarover zullen gevolgen hebben voor samenwerkingsvormen tussen de vastgoeddiensten van de Rijksoverheid.


In juni 2006 is het gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf (GOB) van start gegaan. De Tweede Kamer is hierover reeds bij brief van de ministers van VROM en Financiën geïnformeerd (Kamerstukken II 2005/06, 27 581, nr. 27). Domeinen participeert hierin met de andere vastgoeddiensten van het Rijk.

Vorming baten-lastendienst

Domeinen Onroerende Zaken treft voorbereidingen om de organisatie om te vormen naar een baten lastendienst. Zij is voornemens om in 2007 de voorhangprocedure te starten voor het worden van baten lastendienst.

Kerndepartement

Sturing en beheersing bedrijfsprocessen

In 2007 wordt binnen het Ministerie van Financiën systematisch gewerkt aan het verhogen van het risicobewustzijn en het sturen op risico’s. Deze ontwikkeling is in lijn met het kabinetsstandpunt over het IBO Regeldruk en Controletoren en heeft als doel te komen tot een efficiëntere sturing en beheersing van zowel beleids – als bedrijfsvoeringsprocessen.

Het contractenbeheer

Het contractenbeheer is voor 2007 een aandachtspunt. Om het contractbeheer te verbeteren is inmiddels een aantal acties ondernomen met als doel om eind 2007 90% van alle contracten in de centrale contractadministratie te hebben. Zo is een communicatietraject opgestart met als doel meer bekendheid te geven aan de regels omtrent contractbeheer. Er worden presentaties gehouden om budgethouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Tevens worden afspraken gemaakt over het overhevelen van contracten en registreren hiervan binnen de centrale contractadministratie. Tot slot wordt, om het centraal registreren van de contracten goed te faciliteren en de directies de mogelijkheid te geven deze te allen tijde in te zien, de belangrijkste informatie gedigitaliseerd. Zo kunnen betrokkenen altijd bij de belangrijkste informatie en zoeken naar bestaande (mantel)contracten.

Renovatie Korte Voorhout

De renovatie is in volle gang. Aandachtspunt is dat vertraging bij het verkrijgen van vergunningen voor de renovatie van Korte Voorhout 7 kan leiden tot grote financiële consequenties. Dit heeft de hoogste aandacht van kernteam en stuurgroep van het project. De gesprekken tussen Staat en Den Haag verlopen constructief en de verwachting is dat met een aanpassing in het ontwerp van Safire, de vergunningen in december 2006 door de gemeente zullen worden afgegeven.

Mobiliteit personeel (en kennismanagement)

Uit een risico-inventarisatie bij de Generale Thesaurie is op het gebied van bedrijfsvoering een aantal prioritaire risico’s naar voren gekomen. Het belangrijkste risico wordt gevormd door de hoge mobiliteit van het personeel. De Generale Thesaurie heeft een jong, hoog opgeleid en mobiel personeelsbestand. Het is positief om een mobiel personeelsbestand te hebben, maar het stelt wel eisen aan de bedrijfsvoering. Voorkomen moet immers worden dat er langdurig lacunes ontstaan in de bezetting, waardoor de werkdruk te hoog oploopt of prioriteiten niet kunnen worden gerealiseerd. Derhalve is voortdurend aandacht nodig voor de inspanningen op het gebied van werving en selectie, is het verstandig om vooruitlopend op het ontstaan van vacatures de – interne en externe – arbeidsmarkt te verkennen, en worden eisen gesteld aan het kennismanagement om opvolging en achtervang goed mogelijk te maken. Om medewerkers te kunnen behouden is het daarnaast van belang hen voldoende doorstroom- en doorgroeimogelijkheden te geven, wat een transparant en actief loopbaanbeleid vereist.