Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8. BIJLAGE INZAKE ZBO’S EN RWT’S

ArtikelInstellingStatusRijksbijdrage 2007 (x € 1 000)
Art. 1WaarderingskamerZBO600
Art. 2Autoriteit Financiële Markten (AFM)ZBO/RWT22 000
Art. 2Commissie Eindtermen AccountantsopleidingZBO0
Art. 2Nederlands Bureau der MotorrijtuigverzekeraarsRWT0
Art. 2Stichting Waarborgfonds MotorverkeerRWT0
Art. 2 en 5De Nederlandsche Bank (DNB)ZBO/RWT20 000
Art. 9Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)ZBOZie toelichting
Art. 9Stichting Joods Humanitair Fonds (SJHF)RWTZie toelichting

Waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft als belangrijkste taak het houden van toezicht op de waardering van onroerende zaken door de gemeenten in het kader van de Wet WOZ. De Wet WOZ is gericht op een uniforme waardering van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. De apparaatskosten worden door de Waarderingskamer in rekening gebracht bij het Rijk (25%), de gemeenten (50%) en de waterschappen (25%).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Vanwege de relatief sterk toegenomen handhavingsactiviteiten, waarvan de Staat in 2003 had aangegeven deze te zullen financieren, wordt aan de AFM voor het jaar 2007 een aanvullende overheidsbijdrage toegekend. Deze aanvullende bijdrage voorziet tevens in de kosten van het toezicht die de AFM niet heeft kunnen doorberekenen aan marktpartijen.

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is op 1 januari 2006 door de Minister van Financiën ingesteld. Vanaf het moment dat de nieuwe Wet toezicht accountantsorganisaties van kracht is heeft de CEA de volgende taken: de vaststelling van de eindtermen van de accountantsopleidingen (RA en AA), de aanwijzing van accountantsopleidingen en het toezicht op deze opleidingen en het toezicht op de praktijkstage van accountants.

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars is verantwoordelijk voor het regelen van schaden door buitenlandse motorrijtuigen in Nederland en staat garant voor betaling van schade als onverzekerde Nederlandse motorvoertuigen in andere bij het groenekaartsysteem aangesloten landen schade veroorzaken. Daarnaast is het Nederlands Bureau op grond van artikel 27b van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) aangewezen als informatiecentrum waarbij personen die schade hebben geleden die is veroorzaakt door een motorrijtuig uit een EU-lidstaat, informatie kunnen verkrijgen die hen in staat kan stellen een vordering tot schadevergoeding in te dienen. Het Nederlands Bureau oefent geen openbaar gezag uit en is daarom geen ZBO maar een RWT.

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt overeenkomstig artikel 26 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) schade aan benadeelden in gevallen, genoemd in artikel 25 Wam. Het betreft onder andere gevallen waarbij de veroorzaker onbekend is gebleven of deze niet verzekerd is. Daarnaast is het Waarborgfonds Motorverkeer ingevolge artikel 27k Wam aangewezen als Schadevergoedingsorgaan. In die kwaliteit treedt het in specifieke gevallen op bij schaden die in het buitenland zijn veroorzaakt door buitenlandse motorrijtuigen. Het Waarborgfonds Motorverkeer oefent geen openbaar gezag uit en is daarom geen ZBO maar een RWT.

De Nederlandsche Bank (DNB)

De rijksoverheid bekostigt een deel van de handhavingskosten van het door DNB uitgeoefende toezicht op de financiële markten. Dit sluit aan bij het MDW-rapport «Maat Houden» ( Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nrs. 22 en 64). De rijksoverheid draagt bij aan de zogeheten repressieve handhavingskosten. Van de preventieve handhavingskosten worden de kosten van de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet identificatie bij dienstverlening en de Sanctiewet 1977 door het Rijk gefinancierd. Naast het uitvoeren van toezicht op de financiële markten draagt DNB bij aan het Nederlandse beleid op het gebied van de exportkrediet- en investeringsfaciliteiten van de Staat.

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid

De Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO, voorheen Stichting Maror-gelden Overheid) is belast met de afwikkeling van onder het publiekrechtelijke regime afgegeven beschikkingen en is een ZBO. De minister houdt toezicht op SAMO, dit is vastgelegd in de statuten. Ter dekking van de uitvoeringskosten is een éénmalige subsidie van € 1,67 mln. aan SAMO verstrekt, voor de resterende doorlooptijd van SAMO. De Algemene Rekenkamer houdt bevoegdheden bij de SAMO.

Stichting Joods Humanitair Fonds

De Stichting Joods Humanitair Fonds (SJHF) blijft bestaan en is sinds 2005 voor het grootste deel een privaatrechtelijke stichting. Een klein deel van de SJHF blijft publiekrechtelijk. De toegekende projectgelden komen onder beheer van het publiekrechtelijke deel. Ter dekking van de uitvoeringskosten van het publiekrechtelijke deel is in 2005 een éénmalige subsidie verstrekt. De minister houdt toezicht, hetgeen is vastgelegd in de statuten. De Algemene Rekenkamer houdt bevoegdheden bij het publiekrechtelijke deel.