Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9. BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Overzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door bewindslieden gedane toezeggingen

FISCAAL

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.1 Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken/Planning
     
1.1996–1997De Vries c.s. verzoekt wetgeving voortvloeiend uit het wetsvoorstel (Herziening regime AB c.a.) te evalueren, de Tweede Kamer in de loop van het jaar 2000 hierover te informeren en in het bijzonder aandacht te schenken aan de regelingen m.b.t. fictief loon en fictieve rente en huur.Kamerstukken II, 1996/97, 24 761, nr. 21Afgerond bij het rapport «Breder, lager, eenvoudiger». Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
2.1999–2000Bos c.s. verzoekt de regering om ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt te volgen i.v.m. arbitragemogelijkheden voor particuliere verhuurders tussen box I en box III, alsmede de mogelijke invloed op het door deze verhuurders te plegen onderhoud. Kamerstukken II, 1999/00, 26 727, nr. 101Afgerond bij het rapport «Breder, lager, eenvoudiger». Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
3.2003–2004Giskes c.s. verzoekt de regering om in het voorjaar 2004 een integrale visie op de financiële betrokkenheid van de overheid bij het wonen, te presenteren. Kamerstukken II, 2003/04, 29 210, nr. 81Afgerond bij brief d.d. 20 maart 2006 van de Staatssecretaris van Financiën met een actualisatie van varianten voor de fiscale behandeling van de eigen woning. Kamerstukken II, 2005/06, 29 210, nr. 103
     
4.2003–2004Samsom c.s. verzoekt de regering WKK’s met een elektrisch rendement van minder dan 30%, budgetneutraal (bijvoorbeeld via een glijdende schaal), gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting te geven, corresponderend met het brandstofverbruik dat toegewezen kan worden aan de elektriciteitsproductie.Kamerstukken II, 2003/04, 29 207, nr. 13Afgerond bij brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 6 februari 2006 over het WKK-beleid. Kamerstukken II, 2005/06, 28 665, nr. 66
     
5.2004–2005Crone c.s. verzoekt om accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen. Kamerstukken II, 2004/05, 29 767, nr. 50Afgerond. Is meegenomen in het Belastingplan 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306
     
6.2004–2005Bakker c.s. verzoekt om differentiatie bij heffings- en invorderingsrenteKamerstukken II, 2004/05, nr. 51Afgerond bij brief van 4 oktober 2005 aan de Kamer, waarin de resultaten van het onderzoek zijn opgenomen. Kamerstukken II, 2005/06, 29 767, nr. 64
     
7.2004–2005Verburg c.s. verzoekt om dezelfde gegevens niet vaker dan eenmaal door de werkgever of werknemer te laten verstrekken.Kamerstukken II, 2004/05, 29 765, nr. 25Afgerond. Wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden bij de Wet AWIR en operatie WALVIS.
8.2004–2005Bruls c.s. verzoekt om een vrijwillige certificering en periodieke keuring binnen de uitzendbranche te bevorderen en geen verplichte vergunning te ontwikkelen. Bussemaker c.s. verzoekt om bestrijding van fraude en illegale arbeid in de uitzendbranche prioriteit te geven. Kamerstukken II, 2004/05, 17 050, nr. 287 Kamerstukken II, 2004/05, 17 050, nr. 288Afgerond bij brief aan de Kamer d.d. 28 september 2005. Kamerstukken II, 2005/06, 17 050, nr. 309
     
9.2004–2005Koser Kaya c.s. verzoekt in gewijzigde motie over de mogelijkheden m.b.t. aansprakelijkheidsstelling van bestuurders van malafide uitzendbureaus en het verhalen van schade.Kamerstukken II, 2004/05, 17 050, nr. 294Afgerond bij brief van de Staatssecretarissen van Financiën en SZW d.d. 8 september 2005 Kamerstukken II, 2004/05, 17 050, nr. 307
     
10.2004–2005Noorman-Den Uyl c.s. verzoekt om niet-gebruik van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten tot minder dan 10% terug te brengenKamerstukken II, 2004/05, 29 800 XV, nr. 78Afgerond bij brief van 1 septem- ber 2006 van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Financiën waarbij het rapport over de integratiemogelijkheden van de buitengewone uitgavenaftrek en de zorgtoeslag is aangeboden. Kamerstukken II, 2005/06,
     
11.2004–2005Omtzigt c.s. verzoekt de regering om de koopkrachtgarantie aan jongeren met een Wajong-uitkering een structureel karakter te geven. Kamerstukken II, 2004/05, 30 124, nr. 31Afgerond. Is meegenomen bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet. Kamerstukken II, 2004/05, 30 124
     
12.2004–2005Omtzigt c.s. verzoekt de regering om niet-gebruik van de zorgtoeslag tot een absoluut minimum te beperken.Kamerstukken II, 2004/05, 30 124, nr. 33Afgerond. Is meegenomen bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet. Kamerstukken II, 2004/05, 30 124
     
13.2004–2005Weekers c.s. verzoekt om voorstellen te inventariseren en alternatieven uit te werken op de volgende terreinen: 1. uitbreiding van de «huishoudhulp-constructie»; 2. defiscalisering en premievrijstelling van persoonlijke dienstverlening van beperkte omvang; 3. fiscale aftrek van kosten voor «witte» persoonlijke diensten.Kamerstukken II, 2004/05, 29 544, nr. 27Afgerond bij brief van de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën, d.d. 9 juni 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 29 544, nr. 62
     
14.2005–2006Verhagen c.s. verzoekt om verhoging van de kinderkorting met 90 euroKamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 10Afgerond. Is meegenomen in het Belastingplan 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306
     
15.2005–2006Verhagen c.s. verzoekt om de hogere energierekeningen als gevolg van de olieprijs te compenseren door vermindering van de energiebelastingKamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 11Afgerond. Is meegenomen in wetsvoorstel 30 434 (verhogen kinderkorting met € 32). Kamerstukken II, 2005/06, 30 434
     
16.2005–2006Van Aartsen c.s. verzoekt om de onbelaste vergoeding van zakelijke kilometers te verhogen. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 18Afgerond. Is meegenomen in het Belastingplan 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306
17.2005–2006Halsema en Verhagen c.s. verzoeken om de fiscale compensatie van chronisch zieken en gehandicapten te verruimen.Kamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 19Afgerond bij de nota van wijziging bij het Belastingplan 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 16
     
18.2005–2006Dittrich c.s verzoekt om het mogelijk te maken dat mensen de Belastingdienst kunnen vragen de zorgtoeslag rechtstreeks over te maken aan de zorgverzekeraar.Kamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 24Afgerond bij beantwoording van kamervragen gesteld door het kamerlid Vendrik d.d. 5 oktober 2005 (nr. 104). Kamerstukken II, 2005/06, Aanhangsel blz. 227–228
     
19.2005–2006Crone c.s. verzoekt om de kinder- en ouderenkorting uitkeerbaar te maken voor diegenen die te weinig belasting betalen om deze te kunnen verrekenen. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 52Afgerond bij brief d.d. 6 november 2005 van de Staatssecretaris van Financiën waarbij ingezet wordt op een kindertoeslag en de mogelijkheden hiervan worden onderzocht. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 12
     
20.2005–2006Bakker c.s. verzoekt om onderzoek te doen naar de effecten van accijnsaanpassingen op de relevante markten en branches omdat accijnsverhogingen in het verleden hebben geleid tot aanmerkelijke, onbedoelde economische effecten en in het bijzonder tot marktverstoringen in de grensstrekenKamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 53Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën, d.d. 5 juli 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 75
     
21.2005–2006Dezentjé Hamming en Van Vroonhoven-Kok c.s. verzoeken om vereenvoudiging wettelijke bepalingen op het gebied van loon in natura en privé-gebruik van bedrijfsmiddelen. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 55Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 31 mei 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 73
     
22.2005–2006Dezentjé Hamming en Van Vroonhoven-Kok c.s. verzoeken om de aanpassing van de bpm-heffingssystematiek, zodat ondernemers geen bpm hoeven voor te financieren.Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 56 Afgerond. Is meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten. Kamerstukken II, 2005/06, 30 634, nr. 2
     
23.2005–2006Van Vroonhoven-Kok en Bakker c.s. over het op laten lopen van de verplichting tot bijmenging voor biobrandstoffen tot 5,75% in 2010.Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 62Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van VROM, mede namens de Staats-secretaris van Financiën d.d. 8 mei 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 72
     
     
24.2005–2006Van Vroonhoven-Kok en Bakker c.s. over instandhouding van de bestaande langjarige accijnsvrijstelling voor puur plantaardige oliënKamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 63Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 8 februari 2006 waarin uiteen wordt gezet hoe de motie zal worden uitgevoerd. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 69
25.2005–2006Omtzigt en Noorman-den Uyl c.s. verzoeken om een operationele definitie van het begrip «gezamenlijke huishouding» in de Awir.Kamerstukken II, 2005/06, 30 337, nr. 11Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 30 juni 2006.Kamerstukken II, 2005/06, 30 337, nr. 17
     
26.2005–2006Omtzigt en Noorman-den Uyl c.s. verzoeken om het meer glijdend maken van de afloop van de huurtoeslag; te financieren door besparingen als gevolg van het koppelen van bestanden.Kamerstukken II, 2005/06, 30 337, nr. 12Afgerond bij brief van de Minister van VROM d.d. 2 februari 2006.Kamerstukken II, 2005/06, 29 764 en 29 765, nr. 44
     
27.2005–2006Aptroot c.s. verzoekt om te regelen dat per 1 april 2006 voor ondernemingen zonder personeel kwartaalaangifte mogelijk moet zijn en verzoekt de regering om een voorstel te doen dat nog in 2006 kan worden gerealiseerd, waarbij kwartaalaangifte mogelijk wordt voor ondernemers met een klein aantal werknemers.Kamerstukken II, 2005/06, 29 515, nr. 126Afgerond bij brief van de Minister van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid en de Staats-secretaris van Financiën d.d. 20 juni 2006, Kamerstukken II, 2005/06, 26 448, nr. 276
     
28.2005–2006Crone c.s. verzoekt om het oplossen van de verzilveringsproblemen m.b.t. kinder- en ouderenkortingenKamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 50Afgerond bij brief van de Minister van Financiën d.d. 19 september 2006 waarin uiteen wordt gezet hoe de motie zal worden gevoerd.

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.2 Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken/Planning
1.1999–2000Giskes c.s. verzoekt de regering om z.s.m. een notitie op te stellen over de mogelijkheden om ook andere producten dan lijfrenteverzeke-ringen, zoals geblokkeerde spaar- of beleggingsrekeningen, in aanmerking te laten komen voor de fiscale faciliteiten t.b.v. de pensioenopbouw. Kamerstukken II, 1999/00, 26 727, nr. 106Wordt betrokken bij de kabinetsreactie op het voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om te komen tot aftrekbare uitgaven voor oudedagvoorzieningen via een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht Kamerstukken II, 2005/06, 30 432
     
2.2003–2004Dezentjé Hamming c.s. verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze ouderen kunnen worden gevrijwaard van het invullen van formulieren voor de Belastingdienst en dit onderzoek vóór 1 maart 2004 aan de Kamer aan te bieden.Kamerstukken II, 2003/04, 29 210, nr. 77Wordt meegenomen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor de vooraf ingevulde aangifte.
     
3.2005–2006Van As c.s. verzoekt om informatie over terugvragen algemene heffingskorting door in Marokko of Turkije woonachtige partner van in Nederland wonende belastingplichtigen.Kamerstukken II, 2005/06, 30 306, nr. 58In voorbereiding
     
4.2005–2006Klink c.s. verzoekt om onderzoek te doen naar de effecten van het inkomensafhankelijk maken van de arbeidskorting, met name in termen van participatie.Kamerstukken I, 2005/06, 30 300 XV, DIn voorbereiding

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.1 Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken/Planning
1.1999–2000Toegezegd om de nieuwe regeling BTW-vrijstelling van beleggingsgoud over twee jaren te evalueren, waarbij zal worden bezien of het onderscheid beleggingsgoud (BTW-vrijstelling) versus consumptief goud (algemeen tarief) werkt in de praktijk.Staatssecretaris tijdens behandeling van het wetsvoorstel BTW op beleggingsgoud in de Kamer d.d. 15 september 1999. Handelingen II, 1999/2000, 26 467, blz. 5944 en 5945Afgerond bij brief aan de Kamer. Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IX B, nr. 24
     
2.1999–2000Toegezegd om in het kader van de normale evaluatie van de wet, de bredere afweging van de wet, ook te kijken naar alles wat te maken heeft met het oudedagsdossier.Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet IB 2001 en Wetsvoorstel Invoeringswet Wet IB 2001 in de Kamer d.d. 27 januari 2000. Handelingen II, 1999/2000, 26 727 + 26 728, nr. 42, blz. 3247Afgerond, is meegenomen in de algemene evaluatie van de belastingherziening 2001. Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
3.2002–2003Toegezegd om in het kader van de spaarloon/lijfrentediscussie te zullen monitoren of er signalen binnenkomen waaruit blijkt dat belastingplichtigen niet in de gelegenheid zijn om onder contractuele verplichtingen uit te komenStaatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2003 d.d. 13 november 2002. Handelingen II, 2002/03, nr. 20, blz. 1326Afgerond, is meegenomen in de evaluatie van de belastingherziening 2001 Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
4.2003–2004Toegezegd om in de evaluatie van de IB 2001 mee te nemen de vermogensrendements-heffing van 4% vs. de reële vermogensbelasting op verpachte grond.Staatssecretaris tijdens de behandeling van de nota Fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid d.d. 6 oktober 2003 Kamerstukken II 2003/04, 28 207, nr. 5Afgerond, is meegenomen in de algemene evaluatie van de belastingherziening 2001. Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
5.2003–2004Toegezegd om de arbeidskorting als onderdeel van het bredere evaluatieonderwerp heffingskortingen, nog met de Kamer te zullen bespreken tijdens de evaluatie van de belastingherziening 2001 die in 2005 aan de Kamer wordt aangeboden.Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2004 d.d. 10 november 2003. Kamerstukken II, 2003/04, 29 210, nr. 93, blz. 67Afgerond, is meegenomen in de evaluatie van de belastingherziening 2001 Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
6.2003–2004Toegezegd om de effecten van de lijfrenteregeling bij wisselende inkomens te bezien bij de evaluatie van de IB 2001Staatssecretaris tijdens de behandeling van de Technische herstelwet 2003 d.d. 12 november 2003. Handelingen II, 2003/04, nr. 23, blz. 1564Afgerond, is meegenomen in de evaluatie van de belastingherziening 2001 Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
7.2003–2004Toegezegd om In het kader van de zesde nota van wijziging (regeling buitengewone uitgaven) de implicaties monitoren.Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de Kamer d.d. 13 november 2003. Handelingen II, 2003/04, nr. 24, blz. 1643Afgerond. Bij de brief d.d. 19 september 2005 zijn twee rapportages m.b.t. het gebruik en niet-gebruik van BU-regelingen aan de Kamer gestuurd. Kamerstukken II, 2004/05, 29 800 XV, nr. 90
8.2003–2004Toegezegd een brief naar de Kamer te sturen over de rittenadministratie en administratieve lasten voor bestelauto’s.Staatssecretaris tijdens AO over de herziening van de fiscale regels op het terrein van verkeer en vervoer d.d. 11 februari 2004. Kamerstukken II, 2003/2004, 29 280, nr. 9. Afgerond. Bij het Belastingplan 2006 is geregeld dat bij ter beschikking gestelde bestelauto’s eindheffing plaatsvindt als de bestelauto in verband met de aard van het werk doorlopend afwisselend door twee of meer werknemers wordt gebruikt. Dan is geen rittenadministratie nodig
     
9.2003–2004Toegezegd om een brief te doen toekomen met betrekking tot het BTW-tarief voor fietsenstallingen.Staatssecretaris tijdens het AO over de herziening van de fiscale regels op het terrein van verkeer en vervoer d.d. 11 februari 2004 Kamerstukken II, 2003/04, 29 280, nr. 9Achterhaald (2006) door afgeronde EK-besluitvorming over lage BTW-tarieven.
     
10.2003–2004Bezien zal worden of vereenvoudiging in de regelgeving voor bestelauto’s mogelijk is. Hierover zal overleg plaatsvinden met de branche. Van de uitkomsten van dit overleg zal de Kamer op de hoogte worden gebrachtStaatssecretaris tijdens VAO over de herziening van de fiscale regels op het terrein van verkeer en vervoer d.d. 18 februari 2004. Handelingen II, 2003/2004, nr. 53.Afgerond. Is meegenomen in het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten. Kamerstukken II, 2005/06, 30 634, nr. 2
11.2003–2004Toegezegd om m.b.t. de openstaande rechtsvragen van kennisgroepen die door de inspecteur worden ingeschakeld voor een potentiële rechtsvraag, in de volgende kwartaalrapportage het voorraadcijfer opnemen. Staatssecretaris tijdens AO over APA/ATRpraktijk etc. d.d. 3 juni 2004 Kamerstukken II, 2003/2004, 29 200 IXB, nr. 28Afgerond. De rapportage over 2004 is op 4 november 2005 aan de Tweede Kamer toegezonden. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 9
     
12.2003–2004Toegezegd de Kamer nog dit jaar in te lichten over mogelijkheden tot aanpassing van de artiesten- en beroepssportersregelingStaatssecretaris tijdens AO over diverse belastingonder-werpen d.d. 16 juni 2004. Kamerstukken II, 2003/04, 26 727, 29 606, 29 210, nr. 132Afgerond. Wijzigingen in de artiesten- en beroepssporters-regeling zijn in het Belastingplan 2007 opgenomen.
     
13.2004–2005Toegezegd dat bij brief of nota wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn op het gebied van stimuleren van langer doorwerken boven de 65 jaar.Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 6 oktober 2004 Handelingen II, 2004/05, nr. 8, p. 388Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 23 juni 2006, waarin het kabinetsstandpunt is verwoord.Kamerstukken II, 2005/06, 28 170, nr. 47
     
14.2004–2005Toegezegd een notitie te maken waarin wordt ingegaan op het 10%-tarief voor 65-plussersen de SPOK en waarbij de zelfstandigenaftrek voor 65-plussers wordt betrokkenStaatssecretaris tijdens wetgevingsoverleg d.d. 15 november 2004 Kamerstukken II, 2004/05, 29 767, nr. 60, p. 39Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 23 juni 2006, waarin het kabinetsstandpunt is verwoord.Kamerstukken II, 2005/06, 28 170, nr. 47
     
15.2004–2005Toegezegd om het nut en de noodzaak van Loonbelastingverklaringen mee te nemen bij de evaluatie Wet IB 2001Staatssecretaris tijdens het plenaire debat inzake Belastingplan en OFM d.d. 17 en 18 november 2004. Handelingen II, 2004/05, nr. 25, blz. 1560Afgerond, is meegenomen in de evaluatie van de belastingherziening 2001. Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
16.2004–2005Toegezegd in het kader van de Buitengewone uitgavenregeling/budget 2004 dat als blijkt dat wij het nog beter kunnen doen, wij dat netjes zullen meenemen in het belastingplan voor 2006, na overleg met de Kamer.Staatssecretaris tijdens het plenaire debat inzake Belastingplan en OFM d.d. 17 en 18 november 2004. Handelingen II, 2004/05, nr. 25, blz. 1559Afgerond. Is meegenomen bij het Belastingplan 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306
     
17.2004–2005Toegezegd te reageren op de motie Rouvoet met betrekking tot de vooren nadelen van de kinderkorting per kind, uiterlijk in Belastingplan 2006. Staatssecretaris tijdens AO over o.a. kinderregelingen d.d. 1 december 2004 Kamerstukken II, 2004/05, 29 287 en 29 258, nr. 3, p. 10 Afgerond. Is meegenomen bij het Belastingplan 2006.Kamerstukken II, 2005/06, 30 306
     
18.2004–2005Toegezegd om volgend jaar een wetsvoorstel over rechtshandhaving in te dienen.Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan in de EK, d.d. 14 december 2004. Handelingen I, 2004/05, nr. 10, blz. 495Afgerond bij het wetsvoorstel versterking fiscale rechtshandhaving d.d. 8 oktober 2005. Kamerstukken II, 2005/06, 30 322
     
19.2004–2005Toegezegd dit kalenderjaar een notitie over harmonisatie partnerbegrip op te stellenStaatssecretaris tijdens de behandeling Inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) in de TK d.d. 20 januari 2005 Handelingen II, 2004/05, nr. 40, p. 2656Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën, d.d. 30 juni 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 337, nr. 17
     
20.2004–2005Toegezegd om lagere regelgeving als gevolg van de AWIR twee maanden voor inwerkingtreding openbaar te makenStaatssecretaris tijdens de behandeling Inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) in de TK d.d. 20 januari 2005 Handelingen II, 2004/05, nr. 40, p. 2659Afgerond bij brief betreffende het uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling AWIR d.d. 20 oktober 2005. Kamerstukken II 2005/06, 29 764, nr. 39
     
     
21.2004–2005Toegezegd om bij de evaluatie IB 2001 te kijken of m.b.t. het partnerbegrip besproken kan worden hoe bepaalde overhevelingen en individualiseringen hebben uitgepakt.Staatssecretaris tijdens de behandeling inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) in de Kamer d.d. 20 januari 2005 Handelingen II, 2004/05, nr. 40, blz. 2708Afgerond, is meegenomen in de evaluatie van de belastingherziening 2001 Kamerstukken II, 2005/06, 30 375, nr. 2
     
22.2004–2005Toegezegd soepele betalingsregeling en berekening betalingscapaciteit en aflossingscapaciteitStaatssecretaris tijdens de behandeling Inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) in de TK d.d. 20 januari 2005 Handelingen II, 2004/05, nr. 40, p. 2670Afgerond. Is opgenomen in de uitvoeringsregeling AWIR. Kamerstukken II, 2005/06, 29 764, nr. 39
     
23.2004–2005Toegezegd om afspraken te maken met verzekeraars over de voorlichting m.b.t. de zorgtoeslagen.Staatssecretaris tijdens de behandeling Inkomens-afhankelijke regelingen (AWIR) d.d. 20 januari 2005. Handelingen II, 2004/05, nr. 40, blz. 2671Afgerond. Is meegenomen bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet. Kamerstukken II, 2004/05, 30 124
     
24.2004–2005Toegezegd vóór het zomerreces 2006 de Kamer een brief te sturen over wat nog meer met de Toeslagendienst kan worden gedaanStaatssecretaris tijdens de behandeling Inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) in de TK d.d. 20 januari 2005 Handelingen II, 2004/05, nr. 40, p. 2709Afgerond
     
25.2004–2005Toegezegd om duidelijker te maken dat de elektronische aangifte zwart/wit kan worden uitgeprintStaatssecretaris tijdens AO over de Belastingdienst d.d. 15 september 2005. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 8Afgerond. In de toelichting bij het aangifteprogramma is duidelijker aangegeven hoe zwart/wit kan worden geprint.
     
26.2004–2005Toegezegd om de Kamer na het eerste jaar te informeren over de bevindingen ten aanzien van het horizontaal toezicht. Staatssecretaris tijdens AO over de Belastingdienst d.d. 27 april 2005 Kamerstukken II, 2004/05, 29 800 IXB, nr. 26Afgerond in de brief bij het Beheersverslag d.d. 15 mei 2006.Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 40
     
27.2004–2005Toegezegd het aan beide Kamers doen toekomen van een studie naar de integratie van de zorgtoeslag en de buitengewone uitgavenregeling vóór de indiening van het Belastingplan 2007.Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zorgverzekeringswet in de EK d.d. 7 juni 2005 Handelingen I, 2004/05, nr. 27, p. 1263Afgerond bij brief van 1 septem- ber 2006 van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Financiën waarbij het rapport over de integratiemogelijkheden van de buitengewone uitgavenaftrek en de zorgtoeslag is aangeboden. Kamerstukken II, 2005/06,
     
28.2005–2006Toegezegd om de OESO ervan te overtuigen dat wij ondanks de zwaardere bewijslast wel degelijk voldoen aan de aanbeveling van de OESO.Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging inkomstenbelasting 2001 d.d. 6 september 2005. Handelingen I, 2004/05, nr. 33, blz. 1546Afgerond, is bij de OESO aangekaart.
     
29.2005–2006Toegezegd om aan de Kamer een wetsvoorstel voor te leggen m.b.t. het privégebruik van dienstauto’s, waarbij het risico niet bij het bedrijf maar bij de werknemer wordt gelegd. Staatssecretaris tijdens het AO over de Belastingdienst d.d. 15 september 2005. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 8Afgerond. Is meegenomen bij het Belastingplan 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 30 306
     
30.2005–2006Toegezegd om na te gaan of het door mevrouw Dezentjé Hamming gesignaleerde probleem mbt. Uitvoering van de regeling inzake teruggave van de BPM, een incident is.Staatssecretaris tijdens AO over de Belastingsdienst d.d 15 september 2005. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 8Afgerond bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling). Kamerstukken II, 2005/06, 30 634, nr. 2
     
31.2005–2006Toegezegd om in het Beheersverslag over 2005 in te gaan op de gang van zaken in het strafrechtelijke traject.Staatssecretaris tijdens AO over de Belastingdienst d.d. 15 september 2005. Kamerstukken II, 2005/06. 30 300 IXB, nr. 8Afgerond in de brief bij het Beheersverslag d.d. 15 mei 2006.Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 40
     
32.2005–2006Toegezegd om nog deze maand een overzicht van de marginale druk aan de Kamer te zenden, zodat het bij het Belastingplan kan worden besproken.Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 6 oktober 2005. Handelingen II, 2005/06, nr. 9, blz. 483Afgerond per brief d.d. 26 oktober 2005. Kamerstukken II, 2005/06, 29 764, nr. 41
33.2005–2006Toegezegd om de Kamer een overzicht te sturen van de niet-verzilverde heffingskortingenStaatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 6 oktober 2005. Handelingen II, 2005/06, nr. 9, blz. 482Afgerond bij brief aan de Kamer d.d. 6 oktober 2005, waarin het overzicht is opgenomen. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300, nr. 37
     
34.2005–2006Toegezegd voor het Belastingplan 2006 een voorstel te doen over het aanscherpen van het bedrag dat moeilijk te ramen is.Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 6 oktober 2005 Handelingen II, 2005/06, nr. 9, p. 483Afgerond bij brief d.d. 26 april 2006 van de staatssecretaris van Financiën. Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 37
     
35.2005–2006Toegezegd te proberen de beleidsuitspraken aangaande de integratie van de zorgtoeslag en de buitengewone uitgavenregeling te vervroegen. Eerder dan medio 2006.Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) d.d. 6 oktober 2005 Handelingen II, 2005/06, nr. 9, p. 484Afgerond bij brief van 1 septem- ber 2006 van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Financiën waarbij het rapport over de integratiemogelijkheden van de buitengewone uitgavenaftrek en de zorgtoeslag is aangeboden. Kamerstukken II, 2005/06,
     
36.2005–2006Toegezegd om in de studie naar de integratie van de zorgtoeslag en de buitengewone uitgavenregeling ook aandacht te schenken aan de specifieke uitgaven in de buitengewone uitgavenregelingStaatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2006 op 15 november 2005 Handelingen II 2005/06, nr. 21, Blz. 1342–1394, Blz. 1378Afgerond bij brief van 1 september 2006 van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Financiën waarbij het rapport over de integratiemogelijkheden van de buitengewone uitgavenaftrek en de zorgtoeslag is aangeboden. Kamerstukken II, 2005/06,
     
37.2005–2006Toegezegd op Prinsjesdag 2006 terug te komen op een voorstel voor vrijstelling voor showrooms nadat een jaar ervaring is opgedaan met het systeemStaatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2006 op 15 november 2005 Handelingen II 2005/06, nr. 21, Blz. 1342–1394, Blz. 1379Afgerond bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling). Kamerstukken II, 2005/06, 30 364, nr. 2
     
38.2005–2006Toegezegd een brief te sturen waarin de Staatssecretaris zal ingaan op het commentaar van Vakstudie-Nieuws van 20 oktober 2005 m.b.t. de vraag in hoeverre er nog sprake is van een verkapte dividenduitdeling en informele kapitaalstorting bij een onzakelijke kwijtschelding tussen zustermaatschappijenStaatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wijziging van enkele belastingwetten ivm een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen op 29 november 2005 Handelingen I, 2005/06, nr.8, blz. 362Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 13 december 2005. Kamerstukken I, 2005/06, 29 686, nr. G.
     
39.2005–2006Toegezegd een brief waarin de Staatssecretaris uitlegt waarom de mogelijke meevaller die art. 12 nog zal opleveren niet automatisch wordt teruggesluisd naar ondernemingen die door art. 12 zijn getroffenStaatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 29 november 2005 Handelingen I, 2005/06, nr. 8, blz. 362Afgerond in de brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Voorzitter van de Eerste Kamer van 13 december 2005. Kamerstukken I, 2005/06, 29 686, nr. G.
40.2005–2006Toegezegd een notitie m.b.t. het gelijkheidsbeginsel in relatie tot horizontaal toezicht en de verhouding Belastingdienst-belastingplichtigeStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 12 december 2005 Handelingen I 2005/06, Nr. 10, Blz. 455Afgerond in de brief bij het Beheersverslag d.d. 15 mei 2006.Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 IXB, nr. 40
     
41.2005–2006Toegezegd om een berekening van de financiering van de AOW te maken.Minister tijdens de Algemene beschouwingen d.d. 13 december 2005. Handelingen I, 2005/06, nr. 11, blz. 488Afgerond per brief aan de EK d.d. 23 december 2005. Kamerstukken I, 2005/06, 30 300 D
     
42.2005–2006Toegezegd om na te gaan of het plafond in de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) kan worden afgeschaft en hoe de voorlichting aan het MKB over de toepassing van de WBSO kan worden verbeterdStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, blz. 498Afgerond bij brief van de Minister van Financiën en de Staats-secretaris van Economische Zaken, d.d. 18 augustus 2006. Kamerstukken I, 2005/06, nr. 30 300, nr. E.
     
43.2005–2006Toegezegd om, samen met Staatssecretaris van OCW, vóór zomer 2006 na te gaan of de film-cv (commanditaire vennootschap) omgezet kan worden in een subsidieregelingStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, blz. 499Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,d.d. 31 maart 2006 Kamerstukken II, 25 434, nr. 26
     
44.2005–2006Toegezegd om contact op te nemen met de Nederlandse Vereniging van banken over verrekening dividendbelasting op levenslooptegoedStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, Blz. 501Afgerond. Overleg heeft niet geleid tot wijzigingen.
     
45.2005–2006Toegezegd antwoord op brief van de VNG over BTW heffing bij geprivatiseerde zwembadenStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, Blz. 526Afgerond met een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de VNG van 8 maart 2006, nummer DGB/2005/3910
     
46.2005–2006Toegezegd een brief op te stellen over de fiscale behandeling van (kleinere) landgoederen. In afwachting van brief wordt motie Schuyer c.s. aangehoudenStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, blz. 526Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 23 maart 2006. Kamerstukken II, 2005/06, nr. 30 306, nr. G
     
47.2005–2006Toegezegd om een AMVB uit te brengen waarin geregeld wordt dat de betaalde eindheffing over het spaarloon wordt verrekend met de overige afdrachten voor de loonbelasting in 2006 wanneer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om tot 1 juli 2006 deelname aan het spaarloon terug te draaien en over te stappen op de levensloopregeling, maar er al betalingen in verband met het spaarloon zijn gedaan.Staatssecretaris tijdens de 13e vergadering behandeling wetsvoorstel wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen). Handelingen I, 2005/06, 20 december 2005, nr. 13, blz. 615 Afgerond. Besluit van 16 december 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit accijns en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. Staatsblad 2005, nr. 689
     
48.2005–2006Toegezegd om bij Justitie na te gaan wat het verschil is tussen een besluit dat voor vernietiging in aanmerking komt en een besluit dat niet rechtsgeldig is en dus geen werking kan hebbenMinister tijdens het vragenuurtje op 21 februari 2006, n.a.v. uitspraken van de minister over de OZB tijdens het programma Buitenhof.Handelingen II, 2005/06, nr. 52, blz. 3412Afgerond. Antwoord is meegenomen in brief van 8 maart 2006 van de minister van BZK, mede namens de minister van Financiën. Kamerstukken II 2005/06, 26 213, nr. 21
49.2005–2006Toegezegd om het mondelinge betoog over de uitvoeringsaspecten van de invoering van een zogeheten traploze formule in de huurtoeslag in een brief uiteen te zettenStaatssecretaris tijdens het debat n.a.v. het verslag van een Algemeen Overleg op 9 februari 2006 over de huurtoeslag. Handelingen II, 2005/06, nr. 60, blz. 3860Afgerond bij brief van 27 maart 2006 van de Staatssecretaris van Financiën. Kamerstukken II, 2005/06, 27 926, nr. 93
     
50.2005–2006Toegezegd een brief op te stellen waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijkheden om in 2007 de effecten van dubbele heffing ZVW-bijdrage op te vangenStaatssecretaris tijdens het debat in de Tweede kamer op 27 april 2006 over loonontwikkeling/ koopkrachtbeleid Handelingen II, 2005/06, nr. 77, blz. 4813Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 2 mei 2006. Kamerstukken II, 2005/06, 29 689 en 30 300 XV, nr. 89
     
51.2005–2006Toegezegd de in het wetsvoorstel «paarse krokodil» aangekondigde verlaging van de drempel voor teruggave van omzetbelasting aan reizigers van buiten de EU binnen enkele dagen bij ministeriële regeling te implementerenMinister tijdens het verantwoordingsdebat op 22 juni 2006.Handelingen II, 2005/06, nr. 94, blz. 5780Afgerond bij Besluit van 30 juni 2006, nr. DV2006/484M, Stcrt. 21 augustus 2006, nr. 161, pag. 7
     
52.2005–2006Toegezegd om in eerste helft van 2006 een notitie te sturen waarin de procedure wordt beschreven m.b.t. de invoering van een kindertoeslag per 1 januari 2008Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2006 op 15 november 2005 Handelingen II 2005/06, nr. 21, Blz. 1342–1394, Blz. 1367Afgerond bij brief van de Minister van Financiën d.d. 19 september 2006 waarin uiteen wordt gezet hoe de motie zal worden uitgevoerd.

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.2 Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken/Planning
1.1999–2000Toegezegd is dat de aandacht op het punt van verschoningsrecht van notarissen zal worden versterkt.Staatssecretaris op 27 januari 2000 tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet IB 2001 en Wetsvoorstel Invoeringswet Wet IB 2001 in de TK. Handelingen II, 1999/2000, 26 727 + 26 728, nr. 42, p. 3246In voorbereiding.
     
2.2000–2001Toegezegd is in het kader van de discussie rondom het vierde deel van het Belastingplan 2000 dat het rangschikkingbesluit veranderd zal moeten worden. Dit zal nog aan de Kamer worden toegezonden.Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg over diverse concept AMvB’s en Ministeriële Regelingen i.v.m. de belastingherziening 2001 op 11 december 2000. Handelingen II, 2000/2001, 26 727, nr. 125, p. 21In voorbereiding.
     
3.2003–2004Het autopakket zal worden gemonitord. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van gegevens van de Belastingdienst over de loonbelasting en zullen de CAO’s in de gaten worden gehouden.Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan in de EK op 9 december 2003. Handelingen I, 2003/2004, nr. 11, p. 480 Staatssecretaris tijdens de VAO over de herziening van de fiscale regels op het terrein van verkeer en vervoer d.d. 18 februari 2004. Handelingen II, 2003/2004, nr. 53In voorbereiding
     
4.2004–2005Toegezegd te kijken naar (on)gelijke fiscale behandeling van drie typen universiteiten. Aan de heer Essers een brief toegezegd over de Vpb-plicht voor universiteiten en daaraan gelieerde BV’s, die zich al dan niet op de particuliere markt bevinden.Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan in de EK d.d. 14 december 2004 Handelingen I, 2004/05, nr. 10, p. 477 en 495In voorbereiding.
     
5.2005–2006Toegezegd om Indien mogelijk afspraken te maken met werkgevers en inhoudingsplichtigen om de Wajongheffings-korting via de loon- en inkomstenbelasting te laten lopen, bijvoorbeeld via het UWVStaatssecretaris tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2005 Kamerstukken II 2005/06 30 306 en 30 307, nr. 67 In voorbereiding
     
6.2005–2006Toegezegd dat de maatregelen m.b.t. biobrandstoffen, de keuze voor de carrot-and-the-stickbenadering, in 2007 worden geëvalueerdStaatssecretaris tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2005 Kamerstukken II 2005/06, 30 306 en 30 307, nr. 67In voorbereiding
     
7.2005–2006Als BBSH voorligt, gekoppeld met de Europese staatssteunregels die in de huursector een andere werking kunnen hebben dan in de fiscaliteit, en als er aanleiding voor is, te bezien of in de vennootschapsbelasting een versoepeling kan worden aangebrachtStaatssecretaris tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2005 Kamerstukken II 2005/06 30 306 en 30 307, nr. 67In voorbereiding
8.2005–2006Toegezegd om via ambtelijke kanalen aan te dringen op meer informatie m.b.t. stand van zaken over een Europees energielabel voor de HummerStaatssecretaris tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2005 Kamerstukken II 2005/06, 30 306 en 30 307, nr. 67In voorbereiding
     
9.2005–2006Toegezegd om na te gaan of de regels in het kader van stroomlijning van de faciliteiten voor bedrijfsopvolging niet te archaïsch zijnStaatssecretaris tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2005Kamerstukken II, 2005/06, 30306 en 30 307, nr. 67In voorbereiding
     
10.2005–2006Toegezegd om in bredere zin te kijken naar het internationaal verrekenen van heffingskortingen en de juridische motivering daarachter, en naar wat daarin wel en niet mogelijk is. De bevindingen zullen in een brief worden uiteengezetStaatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2006 op 15 november 2005 Handelingen II 2005/06, Blz. 1342–1394, Blz. 1393In voorbereiding
     
11.2005–2006Toegezegd vóór 1 juli 2006 een notitie te sturen over de belastingheffing van overheidsbedrijven conform de inhoud van motie Essers (bieden van voldoende garanties voor eerlijke concurrentie bij de belastingheffing van overheidsbedrijven). De motie Essers is ingetrokkenStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, Blz. 524In voorbereiding
     
12.2005–2006Toegezegd om na te gaan of bedrijfsopvolging wordt bemoeilijkt bij invoering openbare vennootschapStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, Blz. 524In voorbereiding
     
     
     
13.2005–2006Toegezegd te inventariseren hoe in andere landen van de Europese Unie wordt omgegaan met successiewetgeving en dividendbelastingStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, blz. 527In voorbereiding
     
14.2005–2006Toegezegd eind 2006 een evaluatie met betrekking tot de handhavingsconvenanten te laten plaatsvinden. Kamer wordt over de uitkomst geïnformeerdStaatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 13 december 2005 Handelingen I 2005/06, nr. 11, blz. 523Evaluatie vindt eind 2006 plaats
     
15.2005–2006Toegezegd om een beleidsbesluit uit te brengen met betrekking tot premievrij voortzetten van pensioenen bij arbeidsongeschiktheid dat in de lijn is met het beleidsbesluit dat is uitgebracht bij de introductie van het WitteveenkaderStaatssecretaris tijdens de 13e vergadering behandeling wetsvoorstel wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen). Handelingen I, 2005/06, 20 december 2005, nr. 13 blz. 614In voorbereiding
16.2005–2006Toegezegd een brief op te stellen over de uitvoeringsrisico’s van de betaalbaarheidsheffing huurwoningenStaatssecretaris tijdens het debat in de Tweede Kamer op 13 juni 2006 over de betaalbaarheidsheffing huurwoningen. Handelingen II, 2005/06, nr. 89, blz. 5462In voorbereiding

NIET-FISCAAL

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.1 Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken/Planning
1.2004–2005Motie Mastwijk c.s. De mening wordt uitgesproken dat de verdiepingsbijlage omgedoopt dient te worden tot verdiepingshoofdstuk, waarin alle voor de Kamer relevante mutaties worden genoemd en toegelicht. De minister van Financiën dient een plan van aanpak te presenteren, gericht op verbetering van de inhoud van het verdiepingshoofdstuk, waarin ook de mogelijkheid wordt besproken de informatie uit de verdiepingshoofdstukken te integreren met de artikel gewijze toelichting in de begrotingen. Ten behoeve van de informatievoorziening kan weliswaar aanvullend gebruik worden gemaakt van Internet, maar dit vervangt niet de verplichting, zoals neergelegd in artikel 68 van de Grondwet, om de verlangde informatie schriftelijk of mondeling te verstrekken. AO en plenair debat VBTB en IBO Regeldruk en Controletoren. Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 14.De verdiepingsbijlage wordt omgezet in een verdiepingshoofdstuk. De Rijksbegrotingsvoorschriften 2005 zijn hiervoor met het oog op de begroting 2006 inmiddels aangepast. De TK is hiervan bij brief van 13 mei 2005 op de hoogte gesteld (Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 20).
     
2.2004–2005Motie Douma c.s. De Kamer spreekt uit dat beleidsdoelen geformuleerd dienen te worden in termen van te realiseren maatschappelijke effecten («outcome») en in daarvan afgeleide prestatiegegevens en dat daarvan alleen kan worden afgeweken als daarvoor in begroting en jaarverslag een motivering wordt gegeven volgens het principe «pas toe of leg uit» («comply or explain»). De rijksbegrotingvoorschriften dienen dienovereenkomstig aangepast te worden.AO en plenair debat VBTB en IBO Regeldruk en Controletoren. Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 11.Ook in 2006 (december) zal de TK per begroting een «comply or explain»-brief ontvangen.
     
3.2004–2005Motie Douma c.s. De regering wordt verzocht de Kamer een voorstel te doen voor introductie van een systeem van controle, gebaseerd op single audit, alsmede voor de criteria waaraan decentrale audits in het toekomstige systeem moeten voldoen.AO en plenair debat VBTB en IBO Regeldruk en Controletoren. Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 12.De TK heeft bij brief van 31 mei 2005 (Kamerstukken II 2004/05, 29 249 en 28 779 nr. 4) een voorstel ontvangen.
     
4.2004–2005Motie Mastwijk c.s. De Kamer spreekt de mening uit dat de departementale auditdiensten per beleidsartikel een oordeel moeten geven over de kwaliteit van het proces van totstandkoming van de niet-financiële en derden-informatie en dat de ministers over niet positieve oordelen dienen te rapporteren in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de jaarverslagen. AO en plenair debat VBTB en IBO Regeldruk en Controletoren. Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 9.De TK is bij brief van 13 mei 2005 (Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 20) op de hoogte gesteld, dat hiermee in de bedrijfsvoerings-paragraaf en de getrouwbeeld-verklaring over het jaar 2006 rekening zal worden gehouden. Onderwijl zal de noodzakelijke regelgeving (CW en Rbv) worden aangepast. Eind 2006 volgt een brief aan de TK over de resultaten van de gehouden workshops over niet-financiële informatie.
5.2004–2005Motie Balemans c.s. De Kamer spreekt uit dat de minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag per beleidsartikel dient aan te geven of en in welke mater er over de verslaggevings-periode sprake is van onrechtmatigheden en welke maatregelen de minister terzake heeft genomen om te bewerkstelligen dat de minister in control is.AO en plenair debat VBTB en IBO Regeldruk en Controletoren. Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 13.De TK is bij brief van 13 mei 2005 (Kamerstukken II 2004/05, 29 949, nr. 20) op de hoogte gesteld, dat hiermee in de bedrijfsvoeringsparagraaf en de getrouwbeeld-verklaring over het jaar 2006 rekening zal worden gehouden. Onderwijl zal de noodzakelijke regelgeving (CW en Rbv) worden aangepast.
     
6.2005–2006Motie Van Bommel/Ferrier bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken over de hoge kosten van geldoverboekingen door migranten.Kamerstukken II, 30 300 V, nr. 71, gewijzigde motie ter vervanging van nr. 51.Begin juni 2006 is over dit onderwerp een brief van de minister van Financiën naar de Tweede Kamer gegaan.

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.2 Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken/planning
1.2003–2004Motie Van As. Het kabinet wordt verzocht een einddatum vast te stellen voor alle subsidies en- regelingen waarna deze automatisch stoppen, hetzij verlengd worden na een evaluatie.Kamerstukken II 2003/04, 29 200, nr. 40.In het Instrumenten Overzicht Rijksoverheid (IOR) is de einddatum voor een aantal subsidies opgenomen. In het AO van 26 april 2006 is toegezegd dat er bezien wordt of er een benchmark te vinden is om te bepalen wanneer een subsidie(regeling) wel of niet direct van een einddatum moet worden voorzien, waarna deze ofwel eindigt ofwel na evaluatie kan doorgaan. Eind 2006 zal hierover een brief naar de TK worden gestuurd.
     
2.2003–2004Motie Mastwijk c.s. De Kamer verzoekt de regering nog deze kabinetsperiode te komen met een plan van aanpak voor een proef met minimaal één departement voor de omschakeling van het kasstelsel naar het baten-lastenstelsel.Kamerstukken II 2003/04, 29 540, nr. 101.De TK is bij brief (Kamerstukken II 2005/06, 28 737, nr. 14) op de hoogte gesteld van een pilot die gestart is bij het ministerie van LNV.
     
3.2004–2005Motie Van Egerschot/Douma over de hoogte van kosten die AFM in rekening brengt voor vergunningverlening.Kamerstukken II 2004/05, 29 658, nr. 70.In de kostenregeling op grond van de Wet toezicht accountants (WTa) zal worden voorzien in een standaardkostentarief in overeenstemming met de motie. Deze regeling treedt in werking tegelijk met de Wta op 1 oktober 2006.
     
4.2004–2005Motie De Haan over toezicht op de beheersing van ontwikkeling van vergunningkosten.Kamerstukken II 2004/05, 29 658, nr. 71.In de kostenregeling op grond van de Wta zal worden voorzien in een standaardkostentarief in overeenstemming met de motie. Deze regeling treedt in werking tegelijk met de Wta op 1 oktober 2006.
5.2005–2006Motie-Van As. Verzoekt de suggesties van de REA in zijn advies «Voorjaarsnota 2006: De verleiding van een opgaande conjunctuur» nader te onderzoeken.Kamerstukken II, 2005/06, 30 560, nr. 5. Wordt meegenomen in de voorbereiding op de komende kabinetsformatie.
     
6.2005–2006Motie Heemskerk c.s. Verzoekt de regering om het eigen risico van tien procent binnen de Collectieve Garantie Regeling over de eerste € 20 000 ongedaan te maken.Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 59.Hieraan wordt uitvoering gegeven in het Besluit bijzonder prudentiële maatregelen beleggingscompensatie en depositogarantie Wft. Verwachte inwerkingtreding 1 januari 2007.
     
7.2005–2006Motie Aptroot c.s. Verzoekt om de verplichte deelname aan statistieken voor ondernemers in het MKB te laten vervallen en verzoekt de regering om dit uiterlijk per 1 juli 2006 te realiseren, rekening houdende met Europese verplichtingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen van bestaande aangifteformulieren.Kamerstukken II, 2005/06, 29 515, nr. 125 (was motie nr. 111).Motie wordt niet uitgevoerd. Is aan de TK gemeld bij brief Kamerstukken II, 29 515, nr. 135.
     
8.2005–2006Motie Aptroot c.s. Verzoekt om inzet voor het laten vervallen van de Europese regel die elk bedrijf verplicht een preventiemedewerker aan te stellen en verzoekt verder om de regel die de mogelijkheid biedt om bij ondernemingen tot 15 medewerkers de ondernemer als preventiemedewerker aan te wijzen te verruimen tot ondernemingen tot 25 medewerkers en de ondernemingen te informeren over het bestaan van deze mogelijkheid.Kamerstukken II, 2005/06, 29 515, nr. 127 (was motie nr. 113).Motie wordt uitgevoerd, doordat via SZW dit in Europees verband aan de orde zal worden gesteld.
     
9.2005–2006Motie Koopmans c.s. Verzoekt de regering om, aanvullend op de resultaatsverplichting van 25% minder administratieve lasten per jaar in 2007, zich in te spannen om in deze kabinetsperiode voor € 2 mld. extra voorstellen te ontwikkelen ter voorbereiding van verdere vermindering in de volgende kabinetsperiode en de Kamer hierover te berichten.Kamerstukken II, 2005/06, 29 515, nr. 128 (was motie nr. 114).Kabinetsstandpunt zal worden opgenomen in de Voortgangsrapportage AL, die medio oktober 2006 naar de TK zal worden gezonden.

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.1 Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken/planning
1.2001–2002Evaluatie wijziging Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplicht stellen van de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties voor handelaren in zaken van grote waarde.Art. III van de wet van 13 december 2001 (Wijziging MOT/WID i.v.m. handelaren in zaken van grote waarde), n.a.v. amendement Witteveen;Kamerstukken II 2001/02, 28 018, nr. 7.Mei 2006 evaluatie aan kamer verstuurd; toezegging gestand gedaan. Idealiter eind jaar 2006 inwerkingtreding Amvb, om de wijziging te realiseren.
     
2.2002–2003In de kabinetsdiscussie over het IBO-instrumentarium de aandachtspunten uit de motie Van As betrekken en de Tweede Kamer hierover informeren.Algemene Financiële Beschouwingen, Kamerstukken II 2002/03, 28 600, nr. 51.De motie Van As is meegenomen in het kader van de takenanalyse van het kabinet waarbij kritisch werd gekeken naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid. Tegelijk is een rijksbrede en een departementale takenanalyse uitgevoerd. De rijksbrede analyse richtte zich op departementsoverstijgende thema’s van groot politiek en maatschappelijk belang. De departementale takenanalyse is uitgevoerd door iedere minister en richt zich op de specifieke taken van het betreffende departement. De resultaten van de takenanalyses zijn besproken in een Catshuisberaad.
     
3.2002–2003MDW Benzine. De Kamer wordt aan de hand van de evaluatie van de veilingregeling in 2007 geïnformeerd.Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr. 278. Evaluatie vindt plaats na de (uitgestelde) veiling van 2007. (Kamerstukken II 2003/04, 24 036, nr. 294).
     
4.2003–2004De minister zal de volgende punten in overweging nemen: de hoogte van boetebedragen, een hogere boete bij veelplegers, de mogelijkheid individuele bestuurders te beboeten, het waarschuwen voor frauduleuze buitenlandse aanbieders.AO IDBB d.d. 5 februari 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 370, nr. 2. Afgerond in de boetenota (Kamerstukken II 2004/05, 30 125 nrs. 1–2). In de boetewet wordt dit geïmplementeerd. Planning inwerkingtreding is 1 januari 2008.
     
5.2003–2004Er wordt een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven wat er in de CW geregeld is op het terrein van verantwoording over besteding van publieke gelden.Debat over Najaarsnota, 17 december 2003, Handelingen II, 2003/04, 38–2715.Zal aandacht aan worden besteed bij de komende aanpassing van de CW (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 55).
     
6.2003–2004Minister stuurt een brief aan de Kamer over (de openbaarheid van) het sanctiebeleid van de AFM.Handelingen II 2003/04, 29 454.Onderwerp is behandeld bij de totstandkoming van de Wet op het financieel toezicht.
     
7.2003–2004De door Koomen (CDA) aangekaarte schuldenproblematiek en de rol van het BKR daarbij te behandelen bij de Wfd. AO Betalingsverkeer 15 april 2004.Kamerstukken II 2005/06, 29 507, nr. 31Onderwerp is behandeld in het kader van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). De TK is bij brief van 7 november 2005 geïnformeerd.
     
8.2004–2005De minister zal de sector vragen na te gaan hoe de financiële kwetsbaarheid van consumenten in het kader van tophypotheken kan worden verminderd en zegt toe de TK over de voortgang te informeren.Kamerstukken II 2005/06, 29 507, nr. 35.Toezegging is gestand gedaan. TK is bij brief in februari 2006 geïnformeerd (Kamerstukken II 2005/06, 29 507, nr. 35).
     
9.2004–2005De minister zegt de Tweede Kamer in de beantwoording van Kamervragen toe te bezien of de aanpassing van de maximaal toegestane kredietvergoeding wenselijk is en de TK hierover najaar 2005 te informeren.Kamervragen 2004–2005, 2341, Kamerstukken II 2005/06, 29 507, nr. 31.Toezegging is gestand gedaan. TK is bij brief van 7 november 2005 geïnformeerd (Kamerstuk II 2005/06, 29 507, nr. 31).
     
10.2004–2005Tijdens het debat is toegezegd dat Voorlichting een plan van aanpak maakt om het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) een betere bekendheid bij de burger te geven. Dit plan zou op Verantwoordingsdag moeten worden bekendgemaakt.AO en plenair debat VBTB en IBO Regeldruk en Controletoren; Kamerstukken II 2004/05, 29 949 en 29 950, nr. 7; Handelingen 2004–2005, nr. 67, p. 4247–4263.Is gerealiseerd met het FJR 2005 in mei 2006.
     
11.2004–2005De Minister stelt een notitie op over de fiscale aspecten (waaronder BTW) en PPS. AO PPS op 2 maart 2005,Kamerstukken II, 2004/05; 28 753, nr. 5.Notitie is op 5 september 2005 aan TK verzonden (Kamerstukken II, 2004/05, 28 753, nr. 7) .
     
12.2004–2005Bij het volgende jaarverslag beheer staatsdeelnemingen (eind 2005) zullen de bestuurderssalarissen van de deelnemingen in kaart worden gebracht en zal het bepalen van de rendementseis voor NS nader worden geëxpliciteerd.AO over staatsdeelnemingen op 27 januari 2005, Kamerstukken II 2004/05, 28 165, nr. 21.Wat betreft bestuurdersbeloningen is daartoe conform afspraak met de TK in meest recente jaarverslag Deelnemingen (over 2004) een overzicht opgenomen. In het jaarverslag is tevens aandacht besteed aan de rendementseis bij staatsdeelnemingen (NS is er daarbij niet specifiek uitgelicht). Aan de rendementseis van NS is specifiek aandacht besteed in de brief aan TK van 4 oktober 2004 (Kamerstukken II 2005/06, 28 165, nr. 27) en in het AO met de TK over de uitoefening van het aandeelhouderschap in NS van 1 december 2005 (Kamerstukken II 2005/06, 28 165, nr. 37).
     
13.2004–2005De Tweede Kamer (vaste cie. voor FIN) wordt schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken bij de AVR.AO over staatsdeelnemingen op 27 januari 2005, Kamerstukken II 2004/05, 28 165, nr. 21.De TK is geïnformeerd over AVR bij aparte bijlage bij de brief van 8 november 2005 met aanbieding van alle evaluaties (Kamerstukken II 2005/06, 28 165, nr. 30, bijlage aanvullende informatie AVR-Chemie CV). Overigens is daarna bij brief van 16 februari 2006 ook reeds de verkoop van AVR-Chemie gemeld (Kamerstukken II 2005/06, 28 165, nr. 36).
     
14.2004–2005De Tweede Kamer wordt bij een eventuele verkoop van DLV op reguliere wijze achteraf geïnformeerd. AO Staatsdeelnemingen op 27 januari 2005, Kamerstukken II 2004/05, 28 165, nr. 21.De TK is geïnformeerd over de verkoop van DLV: Kamerstukken II2005/06, 28 165, nr. 29.
     
15.2004–2005Tijdens het AO staatsdeelnemingen heeft de minister toegezegd een visie op maatschappelijk ondernemen te zullen opstellen.AO Staatsdeelnemingen op 27 januari 2005 en brief aan TK d.d. 6 september 2005, Kamerstukken II 2004/05, 28 165, nr. 25.Door de Minister van Justitie is uitgelegd dat streefdatum voor de interdepartementale werkgroep 1 juni 2006 is geworden. De toezegging is dus overgenomen door Justitie. Ook de vraag van de Kamer, waarom dit stuk pas zo laat komt, is beantwoord.
     
16.2004–2005De minister heeft een brief toegezegd over zijn visie op een aantal NS-onderwerpen vanuit de aandeelhoudersoptiek.AO vervoer- en beheerplan Spoor, 1 maart 2005, Kamerstukken II, 29 984, nr. 6.Dit is gebeurd bij brief aan de TK van 4 oktober 2004 (Kamerstukken II, 2004/05, 28 165, nr. 27).
     
17.2004–2005Minister Zalm heeft toegezegd contact op te nemen met EZ om te praten over de regeldrift van ministeries en de administratieve lastendruk.Algemene beschouwingen EK 2004 (29 800). Handelingen I 2004/05, 6–259.Samen met Staatssecretaris Van Gennip (EZ) heeft Minister Zalm in een Catshuis-sessie alle collegae aangesproken op vermindering van regeldrift en administratieve lastendruk.
     
18.2004–2005Rond Prinsjesdag stuurt het kabinet een voortgangsbrief waarin wordt ingegaan op de uitwerking van de voorstellen van de Kamer, resultaten van het project modelbedrijven, resultaten van de Commissie Stevens en de aanpak van mechanismen bij het ontstaan van wet- en regelgeving.Kamerstukken II, 2004/05, 29 515, nr. 79.De TK is geïnformeerd bij brief. Kamerstukken II 2005/06, 29 515, nr. 94.
     
19.2004–2005Onderzoek naar de effecten van de tweede fase reductievoorstellen administratieve lasten naar sector en bedrijfsgrootte.Kamerstukken II, 2004/05, 29 515, nr. 79.Is in september 2005 via de Voortgangsrapportage Administratieve Lasten over aan de TK gerapporteerd (Kamerstukken II, 2005/06, 29 515, nr. 94)
     
20.2004–2005De Wft-amvb’s worden parallel aan de formele marktconsultatie aan de TK gezonden. Later wordt de TK geïnformeerd over de uitkomsten van de consultatie en hoe die is verwerkt.Vergadering 15 maart 2005 over Wft (29 708). Handelingen II 59–3835 e.v.Deze toezegging is gestand gedaan. 6 juni 2006 zijn de laatste ontwerp-Amvb’s aan de Tweede Kamer gezonden.
     
21.2004–2005De TK wordt geïnformeerd over de civiele consequenties zodra daarmee voortgang is geboekt.Vergadering 15 maart 2005 over Wft (29 708). Handelingen II 59–3835 e.v.Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, blz. 304. Dit is meegenomen in de vierde nota op de wijziging op de Wet van het financieel toezicht.
     
22.2004–2005In het kader van de behandeling van de Wft. heeft de minister toegezegd dat de nota Boetestelsel financiële wetgeving een kabinetsstandpunt over de functiescheiding bij toezichthouders wordt opgenomen.Vergadering 15 maart 2005 over Wft (29 708). Handelingen II 2004–05, 59–3835.In de Boetenota (kamerstukken II 2004/05, 30 125, nrs. 1–2) is dit punt meegenomen.
     
23.2004–2005Toetreding indexfondsen tot de Nederlandse markt.AO Vestigingsplaats beleggingsinstellingen, 14 juni 2005. Kamerstukken II 2004/05, 28 998, nr. 12.Minister heeft Nma vorig jaar geïnformeerd over zorgen TK betr. mogelijke toetredingsdrempels.
     
24.2004–2005Er is een nieuwe voortgangsrapportage PPS voor eind 2005 toegezegd.AO PPS op 2 maart 2005. Kamerstukken II, 28 753, nr. 5.Voortgangsrapportage is in juli 2006 aan TK verzonden (Kamerstukken II, 28 753, nr. 8).
     
25.2005–2006Toezegging dat de minister een blauwe brief stuurt naar alle ministers en staatssecretarissen, ter herinnering aan afspraken over de kosten van externe rapporten (Bakker).Kamerstukken II, 2005/06, 30 560 (Voorjaarsnota 2006); Handelingen II, 2005–06, 96–5945 e.v.Brief is verstuurd op 7 juli 2006
     
26.2005–2006De minister zegt toe de Invoerings- en Aanpassingswet voor de Wet financieel toezicht (medio juli 2006) bij de Tweede Kamer in te dienen.Vergadering 21 juni 2006 over Wft (29 708), Handelingen II 93–5716.Afgerond. De Invoerings- en Aanpassingswet is 7 augustus 2006 aan de TK verzonden. Kamerstuknummer 30 658.
     
27.2005–2006Onderscheid maken tussen lichte en zware overtredingen bij publicatie van door toezichthouders opgelegde sanctiesVergadering 26 april 2006 over Wft (29 708). Handelingen II 76–4746.Dit is verwerkt in de op 17 mei 2006 verzonden zesde nota van wijziging op de Wet op het financieel toezicht (Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 43)
     
28.2005–2006De minister zegt toe in de zomer van 2006 een elektronisch meldpunt voor de Wet financieel toezicht in het leven te roepen.Vergadering 21 juni 2006 Wft (29 708). Handelingen II 93–5716Het meldpunt is in augustus 2006 geactiveerd.
     
29.2005–2006Vraag tijdens het Algemeen Overleg van 2 november 2005 over de hoge kosten van geldoverboekingen door migranten.AO 2 november 2005, Kamerstukken II 2005/06, 27 925, nr. 191.Begin juni 2006 is over dit onderwerp een brief van de minister van Financiën naar de Tweede Kamer gegaan.
     
30.2005–2006Toezegging tot het zo spoedig mogelijk houden van een evaluatie van de Wet op de Geldtransactiekantoren.AO 2 november 2005, Kamerstukken II 2005/06, 27 925, nr. 191.In juni 2006 is een brief (de evaluatie) naar de Tweede Kamer van de minster van Financiën gegaan.
     
31.2005–2006Verzending van een brief aan de TK met daarin reactie Minister op vonnis rechtbank inzake Van der HoopVergadering 26 april 2006 Wft (29 708). Handelingen II 76–4746.Bij brief van 12 juni 2006 (Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 47) heeft de minister de TK geïnformeerd over de juridische procedures inzake Van der Hoop.
     
32.2005–2006Inspanning om de Consumentenbond te overtuigen zitting te nemen in bestuur van op te richten klachteninstantie voor financiële sectorVergadering 26 april 2006 Wft (29 708). Handelingen II 76–4746.Op 3 juli 2006 heeft overleg tussen de minister en de directeur van de Consumentenbond plaatsgevonden.

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.2 Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 VergaderjaarOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken/planning
1.1998–1999De minister is bereid de bevoegdheden van de AR ten aanzien van DNB verwoord in art. 59 lid 3 en 4 van de Comptabiliteitswet, opnieuw te bezien.Minister tijdens behandeling van de Bankwet op 14 april 1999. Handelingen II 1998/99, blz. 4139.In de Nota «Hervorming toezicht op de financiële marktsector» (Kamerstukken II 2001/02, 28 122, nrs. 1 en 2) is aangekondigd dat toegang van de Algemene Rekenkamer mogelijk wordt gemaakt tot het deel van DNB dat zich bezighoudt met toezicht en andere nationale taken. De aanpassing wordt meegenomen in de derde wijziging CW. Het wetsvoorstel voor een nieuw artikel 91 (lid 3 en 4) is begin augustus bij de Tweede Kamer ingediend.
     
2.1998–1999Toezicht op afwikkelsystemen.Minister tijdens overleg met de Vaste cie. voor Financiën over integriteit financiële sector, Kamerstukken ll 1998/99, 25 830 nr. 8, blz. 8.Kamer is bij brief van 17 februari 2004 geïnformeerd over de invulling van dit toezicht. E.e.a. is besproken in het AO van 21 april 2004. Medio 2007 zal het ontwerp wetsvoorstel Deel Toezicht afwikkelsystemen aan de TK worden voorgelegd.
     
3.1999–2000Instellingsvoorwaarden van agentschappen zullen in een regeling worden opgenomen.Kamerstukken II 1999/00, 26 974, nr. 6.Naar verwachting zal de regeling najaar 2006 gereed zijn.
     
4.2001–2002Evaluatie van het referentiekader mededeling over de bedrijfsvoering en omvorming van het referentiekader tot een ministeriële regeling.AO op 15 april 2002.Wordt meegenomen bij de implementatie van de aanbevelingen van het IBO Regeldruk en Controletoren. Bij de verantwoording over 2005 is op de invoering vooruitgelopen bij Financiën, VROM, SZW en VWS. Volledige invoering vindt plaats bij de verantwoording 2006.
     
5.2001–2002De gevolgen van de dualisering worden gemonitord.Minister tijdens het debat over de Voorjaarsnota op 24 april 2002.Handelingen II 2001/02, 72–4681.1. Evaluatie Wet dualisering provinciebestuur is in uitvoering. Rapport gaat in het voorjaar (is voorbij) van 2006 naar TK. 2. Evaluatie Wet dualisering gemeentebestuur is op 28 april 2005 door minister BVK met vaste commissie BZK besproken. Het wetsvoorstel dat de dualiseringscorrectie regelt, wordt eind 2006 bij de TK ingediend.
     
6.2001–2002Overdracht van vermogensbestanddelen van RWT’s en ZBO’s aan het Rijk zal in een regeling worden opgenomen.Kamerstukken II 2001/02, 27 849, nr. 9, blz. 5.Is thans niet meer relevant, gezien de discussie met de TK over de toekomst van ZBO’s.
     
7.2003–2004In reactie op de g.a. Rouvoet zal worden nagegaan of de WRR in haar onderzoeksprogramma een studie heeft opgenomen naar de effecten van de vergrijzing en de aanpak daarvan.Algemene Financiële Beschouwingen, 1 oktober 2003. Handelingen II 2003/04, 8–367.De onderzoeksgroep van de WRR onderzoekt de gevolgen van de vergrijzing. Het definitieve onderzoeksrapport valt in de loop van 2006 te verwachten. Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er op 18 maart 2005 al een notitie uitgebracht door de WRR over een «toekomstig stelsel van arbeidsmarkt en sociale zekerheid».
     
8.2003–2004Justitie wordt verzocht om een wetswijziging die het mogelijk maakt voor meerdere partijen (met name TPG) om het vervoer van kleine pakketjes geld op zich te nemen (met name van belang voor bereikbaarheid detailhandel).AO Betalingsverkeer 15 april 2004. Kamerstukken II, 27 863, nr. 19.Vanuit het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is aangegeven, dat de betrokken partijen geen noodzaak zien voor een wetswijziging. In MOB-verband wordt bezien hoe marktgedreven initiatieven kunnen worden bevorderd.
     
9.2004–2005De TK wordt geïnformeerd over verkoop van aandelen van de Westerschelde Tunnel NV, Tennet en UCN, voordat sprake is van een finaal verkooptraject.AO Deelnemingen 27 januari 2005. Kamerstukken II, 28 165, nr. 21.De TK heeft meerdere brieven gekregen over de voorgenomen verkoop van WST. De laatste is van de week van 12 juni 2006. De andere toezeggingen t.a.v. informeren van de TK over eventuele voorgenomen verkopen van Tennet en UCN blijven staan.
     
10.2004–2005Wanneer het ontwerp wetsvoorstel Deel Toezicht afwikkelingsystemen (voorheen: Deel 4 Infrastructuur) klaar is, zal met de TK worden overlegd of het onderdeel kan worden van de Wft die al is geaccordeerd of dat het als een aparte wet moet worden ingediend. Streefdatum inwerkingtreding Deel Toezicht afwikkelingsystemen is 1 januari 2008.Vergadering 15 maart 2005 inzake Wft (29 708).Handelingen II 2004/05, 59–3835 e.v.Medio 2007 zal het ontwerp wetsvoorstel Deel Toezicht afwikkelsystemen aan de TK worden voorgelegd.
     
11.2004–2005TK wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomsten van het Justitie onderzoek naar de aansprakelijkheid van toezichthouders en de mogelijke uitwerking voor de Wft. Vergadering 15 maart 2005 (29 708). Handelingen II 2004/05, 59–3835 e.v. Het onderzoek van het WODC van Justitie is afgerond. Justitie bereidt een kabinetsreactie voor.
     
12.2004–2005Onderzoek naar de mogelijkheid tot het schrappen van de verplichte beursnotering voor niet vergunningsplichtige beleggingsinstellingen (wijziging BMVK-regeling).AO Vestigingsplaats beleggingsinstellingen, 14 juni 2005. Kamerstukken, 2004/05, 28 998, nr. 12.Over de verplichte beursnotering voor niet vergunningsplichtige beleggingsinstellingen zal de Tweede Kamer dit najaar worden bericht.
     
13.2004–2005Analyse van het toezicht op Unit-linked verzekeringenAO Vestigingsplaats beleggingsinstellingen, 14 juni 2005.Kamerstukken II, 28 998, nr. 12.Beleggingsverzekeringen zijn besproken in brief van 26 april 2006 (Kamerstukken II, 29 708, nr. 39, blz. 14). Na uitkomsten onderzoek van commissie De Ruiter wordt bezien of er wettelijke maatregelen ter aanvulling of ondersteuning nodig zijn.
     
14.2004–2005De minister heeft toegezegd de kamer te zullen berichten over boetes bij voortijdige beëindiging van hypothekenVerslag AO 17 maart 2005, Kamerstukken II 2004/05, 29 629, nr. 3.In voorbereiding. De Tweede Kamer wordt dit najaar geïnformeerd.
     
15.2005–2006 De minister heeft aan de TK toegezegd een introductiescenario over een eventuele rijksbrede invoering van het baten-lastenstelsel.AO van 18 juni 2006 inzake de evaluatie van het baten-lastenmodel. Kamerstukken II 2005/06, 28 737, nr. 15.De TK zal eind 2006 worden geïnformeerd.
     
16.2005–2006De minister stuurt voor het zomerreces een brief naar de TK met voornemens over de aanpassing van de Comptabiliteitswet 2001.AO van 26 april 2006 over VBTB evaluatie.Kamerstukken II 2005/06, 29 949, nr. 41.Op 14 juli 2006 brief gestuurd aan TK (Kamerstukken II, 29 949, nr. 55).
     
17.2005–2006De minister heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening aangegeven zich in te zetten voor toegang van financiële instellingen tot het BSN.Handelingen II 2005/06, nr. 23, pag. 1545–1554.Onderzoek is gaande naar de mogelijkheden voor deze toegang. Doorlooptijd hangt onder andere af van de definitieve vaststelling van de Wet houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer. Deze wet van de minister van BVK is thans in behandeling bij de Tweede Kamer.
     
18.2005–2006Nagaan of het toezicht op de natura-uitvaartverzekeringen kan worden afgeschaft.Vergadering 26 april 2006 Wft (29 708). Handelingen II 76–4746. Wordt bezien in het kader van project vereenvoudiging vergunningen. De Kamer zal voor Prinsjesdag worden geïnformeerd over hoe en wanneer de voorstellen in het kader van het project zullen worden uitgevoerd. Daarnaast ontvangt de Tweede Kamer een specifieke reactie voor het eind van de kabinetsperiode.
     
19.2005–2006Verlaging vermogenseis effectenbeheerders naar € 125 000Vergadering 26 april 2006 Wft (29 708). Handelingen II 76–4746.Opnemen in besluit prudentiële regels (Amvb 5) Wft. Verwachte inwerkingtreding : 1 januari 2007.
     
20.2005–2006De minister heeft toegezegd te bezien of de identificatieverplichtingen uit de AWR en de WID analoog kunnen worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk is, zal worden uitgelegd waarom de beide regelingen verschillen.Vergadering op 17 november 2005 over WID en AWR (29 990). Handelingen II 2005/06, 23–1552. Het onderzoek loopt.
     
21.2005–2006Bezien of vermogensscheiding van opties (die bij banken worden aangehouden) mogelijk isVergadering 26 april 2006 Wft (29 708). Handelingen II 76–4746.Wordt meegenomen in wetsvoorstel voor implementatie MiFID, planning: januari 2008 inwerkingtreding
     
22.2005–2006De minister heeft toegezegd te zullen bezien of er aanleiding bestaat de vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel (thans € 20 000) aan te passen.Verslag AO Van der Hoop, 16 februari 2006; Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IXB, nr. 29.Bij brief van 21 maart 2006 (Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IXB, nr. 30) heeft de minister de TK bericht dat de vergoeding wordt verhoogd tot € 40 000, met invoering van een eigen risico. Dit wordt opgenomen in het Besluit bijzonder prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantiestelsels Wft. Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2007.
     
23.2005–2006In juni of juli 2006 wordt het rapport van de curatoren verwacht. Wanneer het oordeel van de curatoren afwijkt van het huidige oordeel van de toezichthouders en de minister, dan zal de minister met de TK overleggen over een nader onderzoek.Verslag AO Van der Hoop, 16 februari 2006. Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IXB, nr. 29.Afwachten rapport curatoren: juni/juli 2006 (inmiddels september 2006)
     
24.2005–2006De minister heeft toegezegd een poging te doen de bescherming van derivatenposities van cliënten te regelen in het kader van de implementatie van de MIFID.Verslag AO Van der Hoop, 16 februari 2006.Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IXB, nr. 29.Wetswijziging wordt in overleg met sector en toezichthouders voorbereid. Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2008.
     
25.2005–2006De minister heeft toegezegd de onduidelijkheid over de samenloop van de openbaarmakingsverplichting op grond van de regels inzake marktmisbruik en het belang van de geheimhouding van o.a. de aanvraag van de noodregeling weg te nemen.Verslag AO Van der Hoop, 16 februari 2006. Kamerstukken II 2005/06, 30 300 IXB, nr. 29.Wordt opgenomen in Besluit marktmisbruik Wft. Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2007.
     
26.2005–2006Met in gang van het komende Financieel Jaarverslag van het Rijk (in 2007) worden in een bijlage de kerngegevens en de realisatie van de belastingopbrengsten per belastingcategorie opgenomen. Verslag WGO 8 juni 2006, Kamerstukken 30 550 IXA en 30 550 IXB, nr. 6.Wordt meegenomen in komende Financieel Jaarverslag Rijk.
     
27.2005–2006Toezegging dat bij de Najaarsnota 2006 zal worden bezien of er budgettaire ruimte is voor het wegwerken van restauratieachterstanden bij monumentenKamerstukken II, 2005/06, 30 560 (Voorjaarsnota 2006). Handelingen II, 28–6-2006, blz. 96–5945 e.v.Wordt bezien bij Najaarsnota 2006.
     
28.2005–2006Toezegging dat er gewerkt zal worden aan de «financiële alfabetisering» van de burgers, opdat deze beter in staat zullen zijn financiële beslissingen te nemen (Blok).Kamerstukken II, 2005/06, 30 560 (Voorjaarsnota 2006). Handelingen II, 28-6-2006, blz. 96–5945 e.v.Eind 2006 zal een nationaal platform met een semi-permanent karakter worden georganiseerd.
     
29.2005–2006De minister zegt toe te zijner tijd terug te rapporteren wat het effect is van de circulaire van het Verbond van Verzekeraars over het verlengen van langlopende polissen.Vergadering 21 juni 2006 Wft (29 708).Handelingen II 93–5715Tweede helft 2007.
     
30.2005–2006De minister zegt toe de website www.geldwaardering .nl te zullen evalueren.Vergadering 21 juni 2006 Wft (29 708).Handelingen II 93–5716.Evaluatie vindt eind 2006 plaats.
     
31.2005–2006Het beloningsoverzicht in het jaarverslag beheer deelnemingen zal verder worden ingevuld en nagezonden, evenals een overzicht van nevenfuncties en beloningen bij dochterbedrijven. Tevens evaluatie aantal deelnemingen.AO Deelnemingen, 26 januari 2006. Kamerstukkken II, 2005/06, 28 165, nr. 37.Zal oktober 2006 gereed zijn.
     
32.2005–2006Er zal in het najaar een nota over activabeleid naar de TK worden gestuurd. AO Vastgoed, 7 februari 2006, Kamerstukken II, 2005/06, 27 581 en 25 449, nr. 25.Gereed najaar 2006.