Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3 De begroting op hoofdlijnen

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de samenstelling en ontwikkeling van de uitgaven en de niet-belastingontvangsten op IXB. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Ontwikkeling uitgavenkst99338_2_01.gif
Tabel 2.3.1 Belangrijkste mutaties uitgaven (x € 1 000)
Uitgavenart.200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200614 079 8823 888 0883 906 0233 983 7114 034 2514 058 071 
Nota van Wijziging        
Mutatie 1e suppletore begroting 20051 t/m 1028 523– 23 35022 728– 50 491– 36 645 
        
Beleidsmatige mutaties       
Belastingtelefoon1 14 00012 50012 50012 500 
Vervallen BPM bestelauto’s1 – 3 800– 3 800– 3 800– 3 800 
Werken aan winst1 3 0003 0003 0003 000 
Kindertoeslag13 3005 40017 20016 00016 000 
WTOS1 9302 0652 4812 100  
Correctie Aziatisch Ontwikkelingsfonds4  – 2 884– 1 760– 3 204 
Uitvoeringskosten DNB-EXIM53 0003 0003 0003 0003 000 
        
Overig1 t/m 1012 99110 3148 32511 5156 886 
        
Stand ontwerpbegroting 200714 079 8823 935 9023 915 5174 045 8454 026 6964 057 9084 045 323

Toelichting

De uitgaven van het ministerie van Financiën laten door de jaren heen een licht stijgend verloop zien. De éénmalige uitschieter in 2005 hangt samen met de aankoop van het transportbedrijf Gasunie.


In het jaar 2007 zijn circa 71% van de totale uitgaven van het ministerie van Financiën apparaatsuitgaven. Deze apparaatsuitgaven worden geraamd op ca. € 2,8 mld. En hangen voor ca. 94% samen met de fiscale politiek van het kabinet (beleidsartikel 1). De beleidsuitgaven (programma) bedragen naar verwachting in 2007 in totaal ca. € 391 mln. Een groot deel van deze uitgaven heeft betrekking op de schade-uitkeringen bij de exportkredietverzekering (beleidsartikel 5) en het beheer van de materiële activa van het Rijk (beleidsartikel 7).


De mutaties uit bovenstaande tabel worden toegelicht in het verdiepingshoofdstuk (p. 71 e.v.).

Ontwikkeling ontvangstenkst99338_2_02.gif
Tabel 2.3.2 Belangrijkste mutaties niet-belastingontvangsten (x € 1 000)
Ontvangstenart.200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 6 229 4623 502 5613 351 7553 198 8753 119 569 
Nota van Wijziging318 00018 00018 00018 00018 000 
Mutatie 1e suppletore begroting 20061 t/m 9424 42515 88120 867– 33 933– 38 633 
        
Opbrengst onttrekking vermogenstitels3250 000250 000 100 000  
Dividend Staatsdeelnemingen3275 70728 00015 00015 00015 000 
Winstafdracht DNB3– 98 00089 000199 000190 000188 000 
Afdrachten Holland Casino3– 20 000– 30 000– 30 000– 30 000– 25 000 
Afdrachten Staatsloterij35 22612 0007 0007 0007 000 
Terugstorting agio3– 8 000      
Opbrengst verkoop vermogenstitels345 073      
Vervroegde aflossingen5298 000– 39 327– 38 527– 37 000– 37 000 
Bijstelling raming Verkoop7   18 50018 500 
Overig 3 366– 340– 340 –340– 340 
        
Stand ontwerpbegroting 2007 4 696 3583 694 9693 389 8753 366 7963 271 8823 230 865

Toelichting

De niet-belastingontvangsten vertonen door de jaren heen een dalende lijn; de uitschieter in 2005 hangt vooral samen met verkoopopbrengsten van Staatsdeelnemingen.


De totale niet-belastingontvangsten op IXB bedragen in 2007 ca. € 3,7 mld. Een groot deel daarvan betreffen ontvangsten in het kader van de staatsdeelnemingen en de afdrachten van DNB, Holland Casino en de Staatsloterij (beleidsartikel 3). Andere ontvangsten betreffen de schaderestituties (provenu’s) bij de exportkredietverzekering (beleidsartikel 5) en (erf)pacht- en verkoopopbrengsten van gronden (beleidsartikel 7).


De mutaties uit bovenstaande tabel worden toegelicht in het verdiepingshoofdstuk (p. 71 e.v.).