Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007

30800 X 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie (DTO), Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en het Defensie Horecabedrijf Paresto van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Defensie voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Defensie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (X) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1 000

  (1)  
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
TOTAAL 7 911 655385 895
     
Beleidsartikelen 6 256 632167 449
     
20Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties195 500195 5001 407
21Commando zeestrijdkrachten600 070604 85822 309
22Commando landstrijdkrachten1 329 5931 387 03918 215
23Commando luchtstrijdkrachten600 846642 7638 671
24Commando Koninklijke marechaussee356 453363 9417 254
25Defensie Materieelorganisatie2 991 5142 307 49379 741
26Commando Dienstencentra758 905755 03829 852
     
Niet-beleidsartikelen 1 655 023218 446
     
70Geheime uitgaven1 7601 760 
80Nominaal en onvoorzien– 61 418– 61 418 
90Algemeen1 717 3721 714 681218 446

Mij bekend,


De Minister van Defensie,

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1 000

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Defensie Telematica Organisatie297 338323 962– 26 624
Dienst Vastgoed Defensie233 600231 6891 911
Paresto130 057128 3741 683
Totaal660 995684 025– 23 030

Naam baten-lastendienstTotaal kapitaal-uitgavenTotaal kapitaal-ontvangsten
Defensie Telematica Organisatie113 90485 844
Dienst Vastgoed Defensie142 415140 550
Paresto1 915600
Totaal258 234226 994

Mij bekend,


De Minister van Defensie,

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)kst99339_1_01.gif

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)kst99339_1_02.gif