Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.7. Commando Dienstencentra (CDC) – beleidsartikel 26

3.7.1. Algemene doelstelling

Doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om de krijgsmacht effectief te kunnen inzetten is het binnen de kaders van het besturingsmodel noodzakelijk dat de operationele eenheden in hun rol als klant te allen tijde gebruik kunnen maken van doelmatige dienstverlening die men overeenkomt met de leverancier.


Op basis van de criteria functionaliteit, bedrijfstypologie, processen, omvang en beheersbaarheid zijn de CDC-bedrijven en diensten ingedeeld in negen bedrijfsgroepen. CDC wil verder groeien naar een klantgerichte en kostenbewuste «shared-service-organisatie». De bedrijfsvoering is daarom gericht op het voor de klant inzichtelijk maken van zowel de prijs en de kwaliteit als de kwantiteit van de producten en diensten van het CDC. Vergelijkende onderzoeken, CDV-trajecten en onderzoeken naar de prijsvorming dienen er voor te zorgen dat het CDC als interne leverancier binnen de defensieorganisatie de prijzen zo laag mogelijk houdt.

Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor een klantgerichte en doelmatige dienstverlening binnen Defensie, de omvang en samenstelling van het CDC.

Succesfactoren

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van onder meer het beschikken over voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als demografische ontwikkeling, de economische situatie, de ontwikkeling van de markt en de mogelijke inhuur van diensten.

Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die het CDC ter beschikking staan voor het realiseren van de operationele doelstellingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

De benaming van verschillende bedrijfsgroepen wordt per 1 januari 2007 gewijzigd; de oorspronkelijke benamingen, zoals die ook nog gehanteerd worden in onderstaande tabel met de artikelonderdelen, worden tussen haakjes vermeld bij de instrumenten.

De begrotingen van de baten-lastendiensten (DTO in de bedrijfsgroep ICT, DVD in de bedrijfsgroep Vastgoed en Paresto in de bedrijfsgroep Catering) zijn vanwege hun bijzondere financiële stelsel in de baten-lastendiensten-paragraaf van de defensiebegroting opgenomen.

Bedragen x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen749 357644 154758 905697 296672 185647 307688 176
Uitgaven       
Programmauitgaven       
waarvan juridisch verplicht per 31-12-2006  649 333578 752526 094477 150462 587
Bedrijfsgroep Informatievoorziening26 47539 93845 02544 98644 93644 95744 957
Bedrijfsgroep Vervoer65 26956 59255 17355 06155 03155 02255 021
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg59 90965 94168 66268 51368 36468 32168 321
Bedrijfsgroep Personeelszorg24 49429 10093 63095 19293 69193 60493 674
Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning29 29169 60088 35386 40684 81784 74584 775
Attachés16 77920 66820 66820 66820 66820 66820 668
Investeringen Infrastructuur182 445168 590210 194140 518171 951149 731152 593
Investeringen Informatievoorziening101 70664 45870 93399 13646 74941 04980 914
Exploitatie Informatievoorziening15 66227 12326 70926 70926 70926 70926 709
Bedrijfsgroep Hogere Defensieopleidingen11 70439 80650 41650 17149 65049 21149 208
Bedrijfsgroep Telematica18 07921 40218 29418 41418 38418 36918 369
Totaal programmauitgaven551 813603 218748 057705 774680 950652 386695 209
Apparaatsuitgaven       
Staf Commando Dienstencentra22 28142 0814 891– 5 832– 7 774– 8 436– 9 123
Bijdragen aan baten-lastendiensten3 5832 0442 0902 0902 0902 0902 090
Totaal apparaatsuitgaven25 86444 1256 981– 3 742– 5 684– 6 346– 7 033
Totaal uitgaven577 677647 343755 038702 032675 266646 040688 176
Ontvangsten       
Totale ontvangsten31 37929 28229 85229 85229 45229 46029 475

Operationele doelstelling

Beschikbaarheid van dienstverlenende bedrijfsgroepen.

Motivatie

Om de dienstverlening binnen Defensie te optimaliseren zijn negen bedrijfsgroepen opgericht.

Instrumenten

Bedrijfsgroep Informatievoorziening. Als smartbuyer, functioneel beheerder en project-controller draagt deze bedrijfsgroep op efficiënte en effectieve wijze bij aan de realisatie en de instandhouding van de informatievoorziening voor de bedrijfsvoering van Defensie.


Bedrijfsgroep Transport (Vervoer). Deze bedrijfsgroep levert op ieder moment en wereldwijd verkeers-, vervoers- en postproducten voor Defensie.


Bedrijfsgroep Gezondheidszorg. De Bedrijfsgroep Gezondheidszorg draagt met professionele zorg bij aan de inzetbaarheid van militairen.


Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten (Personeelsondersteuning). Deze bedrijfsgroep is verantwoordelijk voor de personele dienstverlening binnen Defensie (waaronder de voormalige personeelszorg).


Bedrijfsgroep NLDA (Hogere Defensieopleidingen). De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) leidt mannen en vrouwen op tot officieren in leidinggevende functies en verricht wetenschappelijk onderzoek op militaire aandachtsgebieden ten behoeve van kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering.


Bedrijfsgroep ICT (Telematica). De Bedrijfsgroep ICT realiseert integrale oplossingen voor Defensie en andere klanten bij de overheid die voor hun opereren groot belang hechten aan beveiliging, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.


Bedrijfsgroep Vastgoed. Deze bedrijfsgroep is verantwoordelijk voor het beheer, de instandhouding en de nieuwbouw van het vastgoed van Defensie. Begroting en verantwoording van de Dienst Vastgoed Defensie vindt plaats in de paragraaf van de baten-lastendiensten.


Bedrijfsgroep Catering. De Bedrijfsgroep Catering, «Paresto», verzorgt de cateringdiensten aan eenheden van de krijgsmacht, (NAVO-)bondgenoten op Nederlands grondgebied en verzorgt, waar nodig, de coördinatie van de catering van Nederlandse militairen buiten Nederland. Begroting en verantwoording van Paresto vindt plaats in de paragraaf van de baten-lastendiensten.


Bedrijfsgroep Overige Diensten. Deze bedrijfsgroep (voorheen genaamd Personeelszorg) omvat het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden, het Centraal Betaalkantoor Defensie, het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen en museum Bronbeek en de facilitaire dienstverlening in de Haagse regio. Ook de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD) en de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) waren tot 1 juli 2006 onderdeel van deze bedrijfsgroep maar zijn nu ondergebracht bij de bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten (DPD).


Staf Commando Dienstencentra. De staf ondersteunt de commandant CDC en coördineert de sturing van de bedrijfsgroepen. Door stroomlijning van werkzaamheden/bedrijfsvoering van de bedrijfsgroepen en door nadere regulering en rationalisering van de vraagomvang, wordt een minderuitgave verwacht van € 10 miljoen in 2007 en daarna € 20 miljoen structureel. In afwachting van een definitieve invulling van deze maatregel is deze gestald bij de Staf van het Commando.


Prestatiegegevens CDC

Het CDC heeft conform de toezeggingen in de defensiebegroting 2006 zijn sturingsmethodiek verder verfijnd. De dienstverlening van het CDC aan de defensieonderdelen vindt plaats op basis van dienstverleningsovereenkomsten. De prestaties van de bedrijfsgroepen worden uitgedrukt in operationele, materiële- en personele gereedheid alsmede in de mate waarin de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten worden nagekomen.

Investeringen

De investeringen bij het CDC bestaan uit twee grote onderdelen: de centraal geraamde uitgaven voor defensiebrede infrastructuurprojecten en de defensiebrede IV-investeringen. In onderstaande tabellen zijn respectievelijk weergegeven de grote infrastructuurprojecten en de IV-investeringen.

Grote infrastructuurprojecten

Projecten CDCDMP-faseDocumenten verwacht in 2006Documenten verwacht in 2007Verwach-te uitga- ven t/m 2006Verwachte uitgaven in 2007Verwachtte ver- plichten in 2007Project volumeFaseringT.b.v.
Bedragen x € 1 miljoen
Projecten in uitvoering         
Nieuwbouw SchipholRealisatie  32,051,525,0108,5Tot 2008KMAR
Herbelegging infrastructuur vliegbases Soester- berg en Gilze-RijenRealisatie  62,1109,018,5189,6Tot 2008CLSK
Verplaatsing F-16’s/Volkel stafgebouw 311 squadronRealisatie  32,41,75,5 39,6Tot 2008CLSK
Voorziening infrastructuur CLSKRealisatie  31,213,8 45,12005–2006CLSK
Joint Air Defence Centre (JADC) De PeelRealisatie  19,87,10,627,52005–2008CLAS
Infrastructuur voorziening KMARealisatie  5,06,06,028,92005–2010CDC
Nieuwbouw kantorencomplex Kromhoutkazerne (PPS)Realisatie  ntbntbntbP.M.2007–2010CLAS en CDC
Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complexRealisatie  0,65,210,826,12006–2009BS
Nieuwbouw LOKKMarRealisatie   7,729,777,02007–2010KMAR
Infrastructuur verhuizing IDL naar BredaRealisatie   1,014,034,52006–2009CDC

Toelichting

Nieuwbouw Schiphol

Slechts een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van dit beleidsartikel. In overleg met het ministerie van Financiën zal, voor de financiering van de bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject, in totaal € 99,1 miljoen gefaseerd worden ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD. € 2,2 miljoen is ontvlochten voor inrichtingskosten (exploitatie). Vanwege vergunningproblematiek (luchtkwaliteit en omwonendenbezwaar) is enkele maanden vertraging opgetreden.


Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en Gilze Rijen

Mogelijk komt slechts een deel van de investeringsuitgaven direct ten laste van dit beleidsartikel. Dit hangt af van de verdere financiering van de bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject. In overleg met het ministerie van Financiën zou hiervoor in totaal € 145,5 miljoen via de zogenoemde leenfaciliteit gefaseerd kunnen worden aangewend.


Nieuwbouw kantorencomplex Kromhout Kazerne

Het betreft een pilot voor Publiek Private Samenwerking (PPS). Realisatie geschiedt door een design, build, finance, maintenance and operate (DBFMO) contract met een looptijd van 25 jaar. Behoudens mogelijke voorfinanciering zijn hier geen investeringsgelden mee gemoeid, met uitzondering van de kosten voor de eigen projectorganisatie. De omvang van het project is gelet op het vorenstaande en om commercieel-vertrouwelijke redenen in de tabel op P.M. gesteld. Naar verwachting zal de opdrachtverlening begin 2008 plaatsvinden en is ingebruikname twee jaar later voorzien. Er heeft door de projectorganisatie een nadere analyse van de gebruikerswensen en ruimere benutting van de mogelijkheden van PPS plaatsgevonden. Dit heeft vooral betrekking op de looptijd van de overeenkomst, de omvang van de infrastructuur en het pakket uit te besteden diensten. Inmiddels is het aanbestedingstraject gestart. Over de PPS, de te behalen voordelen en eventueel bij te stellen financiële ramingen zal de Kamer na het voltooien van de aanbesteding nader worden geïnformeerd.

Projecten CDCDMP-faseDocumenten verwacht in 2006Documenten verwacht in 2007Verwach-te uitga- ven t/m 2006Verwachte uitgaven in 2007Verwacht te ver- plichten in 2007Project volumeFaseringT.b.v.
Projecten in voorbereiding         
Hoger onderhoud WoensdrechtAA <25<25<2550–1002006–2010DMO
Nieuwbouw DLBE KMarAA <25<25<2550–1002007–2010KMAR
Strategisch Vast-goed Plan CKMarAA <25<25<2550–1002007–2010KMAR

Toelichting

Hoger Onderhoud Woensdrecht

Het project Hoger Onderhoud Woensdrecht betreft een rationalisatie van de onderhoudsactiviteiten. Een doelmatigere werkwijze en reductie van het functiebestand is daarbij het oogmerk. Dit wordt bereikt door de verplaatsing van het Centrum voor Technologie en Missieondersteuning (CTM) Dongen en de Logistieke Divisie Rhenen naar het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). De infrastructuur en de huidige belegging op het LCW dienen hiervoor te worden aangepast. Najaar 2006 wordt een A-brief ter zake aangeboden. Mogelijk komt slechts een deel van de investeringsuitgaven direct ten laste van dit beleidsartikel. Dit hangt af van de verdere financiering van de bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject. In overleg met het ministerie van Financiën zou het resterende bedrag via de zogenoemde leenfaciliteit gefaseerd kunnen worden aangewend.

IV-investeringen

De IV-investeringen zijn gericht op defensiebrede standaarden. Het project MULAN betreft de ontwikkeling van een basisvoorziening van een standaard werkplek. Deze werkplek zal geschikt zijn om er betrouwbaar en veilig mee te communiceren. De defensiebrede uitrol van de MULAN-werkplek zal in 2007 zijn afgerond.


Documentaire Informatievoorziening (DIV)-Online zal voorzieningen koppelen aan de standaard-ICT op basis waarvan de elektronische archivering beheerst kan worden ingevuld. DIV-Online zal volgend op de MULAN-uitrol worden geïmplementeerd. De voorzieningen voor de veilige en betrouwbare communicatie in MULAN – waaronder de digitale handtekening – zullen vanaf 2007 beschikbaar komen.


Op basis van het gekozen standaard ERP-softwarepakket (SAP) ten behoeve van geïntegreerde IV, worden de materieellogistieke en financiële processen gestandaardiseerd. Dit wordt gedaan door het project SPEER (Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineerding). Het jaar 2007 zal staan in het teken van de implementatie van de financiële module van SAP. Deze zal volgens de vigerende planning – per 2008 operationeel zijn. De ervaringen, opgedaan gedurende de afgelopen twee jaren, hebben tot het inzicht geleid dat het projectplan moet worden bijgesteld. Deze bijstelling betreft zowel een langere doorlooptijd van het project als een verhoging van het financiële volume. Dit impliceert ook dat de verwachte doelmatigheidsopbrengst later ter beschikking komt. Alle bijstellingen worden in het najaar van 2006 vastgesteld.


De personele processen worden in fasen, de projecten P&O 2000+ (fase 1) en de Herinrichting Personele Functiegebied Defensie (fase 2), op defensiebrede leest geschoeid en gestandaardiseerd ondersteund met informatievoorziening. Fase 1 is afgerond en in 2007 wordt met fase 2 de IV-ondersteuning verder aangepast op de gestandaardiseerde P&O-bedrijfsprocessen.

Projecten CDCDMP-faseDocumenten verwacht in 2006Documenten verwacht in 2007Verwach-te uitga- ven t/m 2006Verwachte uitgaven in 2007Verwacht te ver- plichten in 2007Project volumeFaseringT.b.v.
Projecten in voorbereiding         
MULANRealisatie69,64,74,774,32007BS
Implementatie DIV-onlineRealisatie19,217,917,957,72010BS
SPEERRealisatie54,128,528,5188,02012BS
Legacy ERPRealisatie9,512,312,336,62013BS
Herinrichting personele functiegebiedRealisatie16,411,511,536,12009BS

IV-exploitatie

De budgetten ten behoeve van de IV-exploitatie bestaan uit drie componenten. De eerste component betreft ongeveer tweederde van de totale omvang en is gerelateerd aan de werkplekdienst (inclusief kleine verwervingen); deze component maakt deel uit van de materiële exploitatie van de afzonderlijke defensieonderdelen en is nader gespecificeerd in onderstaande eerste tabel.

 20072008200920102011
Commando zeestrijdkrachten (CZSK)25,223,822,922,422,4
Commando landstrijdkrachten (CLAS)58,255,052,951,951,9
Commando luchtstrijdkrachten (CLSK)26,525,124,123,623,6
Defensie Materieelorganisatie (DMO)6,76,46,16,06,0
Commando Koninklijke marechaussee (CKmar)15,915,314,714,414,4
Commando Dienstencentra (CDC)8,68,17,87,77,7
Bestuursstaf (BS)5,45,14,94,84,8
Totaal146,5138,8133,4130,8130,8

Tabel: Budget t.b.v. werkplek en kleine verwervingen.

Bedragen x € 1 miljoen.

Budget t.b.v. werkplekken neemt in de tijd af vanwege afnemende aantallen en dalen van het tarief.

Budget t.b.v. kleine verwervingen (€ 10 miljoen per jaar), verdeeld naar rato van aantal werkplekken.


De tweede en derde component betreffen alle overige applicaties en bedragen ongeveer € 87 miljoen. Tweederde hiervan (de tweede component) betreft de zuivere exploitatie en is gerelateerd aan het leveren van de functionaliteit aan de gebruikers. Eenderde hiervan (de derde component) betreft aanpassingen in de applicaties. Dit zijn in feite investeringen en moeten voor wat betreft de besluitvorming worden afgewogen tegen de defensiebrede introductie van ERP. De in de onderstaande tweede tabel geeft daarbij de «soll»-situatie weer, nadat de daartoe geldende budgetten bij de defensieonderdelen zijn ontvlochten naar dit beleidsartikel.

Budget t.b.v. overige informatievoorzieningen20072008200920102011
CDC exploitatie60,060,060,060,060,0
CDC investeringen26,726,726,726,726,7
Totaal86,786,786,786,786,7

Bedragen x € 1 miljoen.

Migratie naar de hierboven beschreven situatie is in 2005 gestart.

Per eerste suppletore begroting is 42% (€ 36,6 miljoen) gecentraliseerd.