Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK


In dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2006, via de geclusterde mutaties uit de eerste suppletore begroting 2006, de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2007 weergegeven. De belangrijkste mutaties zijn een gevolg van het verdere streven naar nieuw evenwicht via het bereiken van meer doelmatigheid. Daartoe vinden verschillende overhevelingen tussen de defensieonderdelen plaats. Een goed voorbeeld daarvan is de concentratie van de helikoptercapaciteit bij het nieuw op te richten Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen.

De overige belangrijke wijzigingen worden bij het betrokken artikel toegelicht.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 20 Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006213 500213 500213 500213 500213 500213 500
Mutaties 1e suppletore begroting 200690 262– 18 000– 18 000– 18 000– 18 000– 18 000
Stand 1e suppletore begroting 2006303 762195 500195 500195 500195 500195 500
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 2007303 762195 500195 500195 500195 500195 500

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 20 Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 4071 4071 4071 4071 4071 407
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 20061 4071 4071 4071 4071 4071 407
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 20071 4071 4071 4071 4071 4071 407

Opbouw uitgaven beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006629 353605 319602 717599 088602 481603 183
Mutaties 1e suppletore begroting 200611 0541 4271 4251 4371 4331 433
Stand 1e suppletore begroting 2006640 407606 746604 142600 525603 914604 616
Nieuwe mutaties      
Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 2 147– 2 809– 4 518– 3 547– 2 569– 2 347
Haagse facilitaire ondersteuning – 2 590– 2 498– 2 299– 1 833– 1 827
Verhuis- en inrichtingskosten3 4452 2122 133910  
Overhevelingen marine-helikopters  – 27 750– 27 750– 27 75027 750
Marinestudie: aanschaf patrouillevaartuigen  4442 6595 75910 189
Marinestudie: afstoting M-fregatten – 2 454– 9 333– 16 176– 23 035– 27 466
Marinestudie: versterking Mariniersbataljons 1 1157 33411 07811 07511 075
Vertraging reductie SPEER 6002 1003 3001 500 
Uitdeling loonbijstelling16 709– 726– 747– 762– 764– 764
Uitdeling prijsbijstelling 2 7652 7172 7272 8152 815
Stand ontwerpbegroting 2007658 414604 858574 024570 665569 112568 541

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200622 77522 30922 30923 88722 30922 309
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 200622 77522 30922 30923 88722 30922 309
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 200722 77522 30922 30923 88722 30922 309

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Het betreft hier diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. Het gaat hier met name om mutaties die betrekking hebben op de personele exploitatie, onder andere als gevolg van de oprichting van het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut (DIVI), van de diensten Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB), van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en het medegebruik van het Mobil Combat Training Centre (MCTC). Daarnaast vindt er een overheveling plaats naar het Commando Dienstencentrum in verband met exploitatie-uitgaven voor Paresto, reüniefaciliteiten en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Voorts diende er te worden voorzien in de stijging van de kosten voor brandstof en elektraprijzen bij de Kustwacht Nederland en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Ontvlechting Haagse facilitaire ondersteuning

Deze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Daarvoor worden budgetten gecentraliseerd bij de Bestuursstaf, niet-beleidsartikel Algemeen.

Verhuis- en inrichtingskosten

De initiële verhuis- en inrichtingskosten zijn gerelateerd aan nieuwbouwprojecten. Nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd door de DienstVastgoed Defensie (DVD), die onder het Commando Dienstencentra (CDC) ressorteert. De verhuizing en inrichting worden echter niet door de DVD uitgevoerd maar door de defensieonderdelen. Daarom worden deze budgetten ontvlochten uit de investeringen en overgeheveld naar de materiële exploitatie van de betreffende defensieonderdelen.

Marinestudie

Gevolg van de Marinestudie is dat de Marinehelikopters worden ondergebracht bij het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen. Deze mutatie betreft de overheveling van deze budgetten naar het beleidsartikel CLSK, waar het Defensie Helikopter Commando wordt verantwoord.

Ook de uit de Marinestudie voortvloeiende aanschaf van de patrouillevaartuigen, afstoting van de M-fregatten en de versterking van de Mariniersbataljons zijn budgettair verwerkt.

Vertraging reductie SPEER

Het project SPEER loopt vertraging op, waardoor de geplande opbrengsten ook een jaar later komen.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 470 8381 461 6951 436 2451 419 8311 414 3891 416 624
Mutaties 1e suppletore begroting 2006– 24 047– 35 955– 35 955– 35 955– 35 955– 35 955
Stand 1e suppletore begroting 20061 446 7911 425 7401 400 2901 383 8761 378 4341 380 669
Nieuwe mutaties      
Aanvulling landsvoorraden kleding en uitrusting – 20 000– 20 000– 20 000– 20 000– 20 000
Ontvlechting ingenieursdiensten naar DVD– 12 070– 8 270– 8 470– 9 370– 6 470– 6 470
Huisvesting Haagse regio – 7 009– 6 759– 6 221– 4 961– 4 942
Meerbehoefte inhuur vervoer DVVO 4 2004 2004 2004 2004 200
Haagse beveiligingsorganisatie – 3 520– 3 520– 3 520– 3 520– 3 520
Facilitaire dienst Haagse regio – 1 120– 1 120– 1 120– 1 120– 1 120
Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 9389 615– 9 400– 7 978– 6 1026 058
Vertraging reductie SPEER 1 3504 9507 7503 500 
Uitdeling loonbijstelling36 556– 2 067– 2 096– 2 117– 2 122– 2 122
Uitdeling prijsbijstelling 8 8278 6508 5968 5548 554
Stand ontwerpbegroting 20071 470 3901 387 0391 365 2471 352 6191 348 9161 347 714

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200637 32437 32437 32437 32437 32437 324
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 200637 32437 32437 32437 32437 32437 324
Nieuwe mutaties      
Ramingsbijstelling door overhevelingen naar DMO– 4 000– 19 109– 19 109– 19 109– 19 109– 19 109
Stand ontwerpbegroting 200733 32418 21518 21518 21518 21518 215

Aanvulling landvoorraden kleding en uitrusting

Het budget voor landvoorraden kleding en uitrusting wordt overgeheveld naar de DMO/Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten, waar de betreffende taken zijn ondergebracht.

Ontvlechting ingenieursdiensten naar de DVD

Het budget voor ingenieursdiensten wordt ontvlochten uit de materiële exploitatie van het CLAS naar de investeringen van het CDC. De ingenieursdiensten ten behoeve van de andere (beleids)artikelen zijn reeds ondergebracht bij het CDC.

Huisvesting Haagse regio

De uitvoering van de reorganisatie (verplaatsing van afdelingen naar andere locaties) bepaalt voor een deel de benodigde huisvesting. Op grond hiervan worden de uitgaven aangepast.

Inhuur vervoer DVVO

Het CLAS heeft een structurele meerbehoefte aan inhuur van transportcapaciteit van de DVVO. Deze transportcapaciteit wordt ingezet bij grote oefeningen zoals de oefening «Caribbean Lion».

Haagse beveiligingsorganisatie

De uitgaven voor beveiliging worden aangepast naar aanleiding van de reorganisatie; dit leidt tot minder behoefte aan beveiliging in de Haagse regio.

Centralisatie Haagse facilitaire ondersteuning

Deze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Daarvoor worden de budgetten gecentraliseerd bij de Bestuursstaf, niet-beleidsartikel Algemeen.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Deze overhevelingen zijn het gevolg van de centralisatie van de uitgaven met betrekking tot de gezondheidszorg bij het Commando Dienstencentrum. Daarnaast zijn de uitgaven aangepast in verband met de mindere behoefte aan woonruimte in het buitenland (opheffing Seedorf) en diverse studies bij het CLAS, waaronder de opheffing van lokale facilitaire diensten.

Vertraging reductie SPEER

Het project SPEER vertraagt waardoor de geplande opbrengsten ook een jaar vertragen.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006609 420590 440577 410581 338579 088579 088
Mutaties 1e suppletore begroting 200625 75713 07113 07113 07113 07113 071
Stand 1e suppletore begroting 2006635 177603 511590 481594 409592 159592 159
Nieuwe mutaties      
Delta door ontvlechtingstekort CLSK20 92113 358– 27 545– 27 545– 27 545– 27 545
Geleide instroom technici voor vliegtuigen 3 0824 0002 1842 025393
Verhuis- en inrichtingskosten BAM-toren en THG GR6 7857 8103 000   
Centralisatie Haagse facilitaire ondersteuning – 3 200– 3 085– 2 840– 2 265– 2 256
Centralisatie marine-helikopters (van CZSK)  27 75027 75027 75027 750
Overheveling van BZK luchtverkenningscapaciteit 15 000    
Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 1 8482532 5472 5482 5461 446
Vertraging reductie SPEER 5001 8002 7501 300 
Uitdeling loonbijstelling12 696– 1 441– 1 421– 1 414– 1 415– 1 415
Uitdeling prijsbijstelling 3 8903 8554 0564 0364 036
Stand ontwerpbegroting 2007673 731642 763601 381601 897598 590594 568

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200614 1718 6718 6718 6718 6718 671
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 200614 1718 6718 6718 6718 6718 671
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 200714 1718 6718 6718 6718 6718 671

Delta door ontvlechtingstekort CLSK

Deze mutatie is voor een groot deel een correctie op de eerste suppletore begroting 2006. Daarin is het bedrag van 2006 abusievelijk structureel ingeboekt. Het restant van de mutatie is een verbeterde herschikking van het budget voor de materiële exploitatie van het CLSK en de DMO/Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten.

Geleide instroom technici voor vliegtuigen

De mutatie betreft de geleide instroom van technici voor vliegtuigen. De totale uitgaven voor de periode 2006–2013 worden geraamd op € 40,5 miljoen. Hiervan wordt ongeveer € 29 miljoen gefinancierd uit het project «Verbetering inzetbaarheid transporthelikopters» en uit het subsidiebeleid van het Europees Structuur Fonds. Het restant van ongeveer € 11 miljoen wordt met deze mutatie aangevuld.

Verhuis- en inrichtingskosten

De initiële verhuis- en inrichtingskosten die zijn gerelateerd aan projecten worden ontvlochten uit de investeringen (CDC) en op de materiële exploitatie bij dit defensieonderdeel verantwoord. Ze hebben betrekking op de verhuizing van de Transporthelikoptergroep van Soesterberg naar Gilze-Rijen en de verhuizing van de Staf CLSK naar Prinsenbeek (BAM-toren).

Centralisatie Haagse facilitaire ondersteuning

eze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Daarvoor worden de budgetten gecentraliseerd bij de Bestuursstaf, niet-beleidsartikel Algemeen.

Centralisatie marine-helikopters

Het betreft hier de centralisatie van de marine-helikopters. Met ingang van 2008 worden deze ondergebracht en verantwoord bij het Defensie Helikopter Commando (CLSK) in Gilze-Rijen.

Luchtverkenningscapaciteit

Voor de luchtverkenningscapaciteit van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba is in 2007 uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 15 miljoen toegevoegd aan het defensiebudget.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Deze mutatie heeft met name betrekking op een grotere vraag naar strategische en tactische luchttransport. Daarnaast wordt het CLSK-deel, als gevolg van de centralisering van de explosievenopruimingsdiensten (EOD), naar de CLAS overgeheveld en heeft er, als gevolg van verschuivingen van personeel, een herberekening plaatsgevonden van de uitgaven voor bezoldiging.

Vertraging reductie SPEER

Het project SPEER vertraagt waardoor de geplande opbrengsten ook een jaar vertragen.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006370 697356 988351 243349 479347 475347 544
Mutaties amendement Herben1 00010 00012 00016 00017 00017 000
Mutaties 1e suppletore begroting 20062 045– 4 477– 4 477– 4 477– 4 477– 4 477
Stand 1e suppletore begroting 2006373 742362 511358 766361 002359 998360 067
Nieuwe mutaties      
Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 120– 1 986– 1 135– 385– 1 584– 2 435
Financiering IKS1 0001 0001 0001 0001 0001 000
Verhuis- en inrichtingskosten1 1482 6923 8181 575229142
Ontvlechting Haagse facilitaire ondersteuning – 1 763– 1 700– 1 565– 1 248– 1 243
Aanvulling op amendement Herben  5 0001 000  
Vertraging reductie SPEER 3501 2001 950850 
Uitdeling loonbijstelling8 760– 477– 480– 479– 479– 479
Uitdeling prijsbijstelling 1 9641 8901 9322 0152 015
Stand ontwerpbegroting 2007384 530363 941367 159364 080359 931359 067

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20068 0108 0108 0108 0108 0108 010
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 20068 0108 0108 0108 0108 0108 010
Nieuwe mutaties      
Beëindiging GOC-convenant– 756– 756– 756– 756– 756– 756
Stand ontwerpbegroting 20077 2547 2547 2547 2547 2547 254

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Met deze mutatie is het deel voor Expertise en Advies uit het contract van de defensieonderdelen met DVD/AlgemeenTechnisch Beheer ontvlochten naar de Bestuursstaf.

Financiering Instituut voor Keuring en Selectie (IKS)

In het kader van de klant-leveranciersrelatie wordt budget voorzien voor het Instituut voor Keuring en Selectie.

Verhuis- en inrichtingskosten

De initiële verhuis- en inrichtingskosten die zijn gerelateerd aan het Strategisch Vastgoedplan Koninklijke marechaussee (SVP KMAR) en de nieuwbouw Schiphol worden ontvlochten uit de investeringen (CDC) en op de materiële exploitatie alhier verantwoord.

Centralisatie Haagse facilitaire ondersteuning

Deze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Daarvoor worden de budgetten gecentraliseerd bij de Bestuursstaf, niet-beleidsartikel Algemeen.

Aanvulling amendement Herben

Teneinde de uitbreiding van de capaciteit voor onder andere grensbewaking, waardetransport en de Dienst Speciale Interventie te kunnen realiseren dienen nog extra interne compensaties te geschieden.

Vertraging reductie SPEER

Het project SPEER vertraagt waardoor de geplande opbrengsten ook een jaar vertragen.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20062 190 2782 288 3362 268 6242 160 1922 224 8972 154 891
Mutaties 1e suppletore begroting 20068 73931 19626 37426 15826 15826 158
Stand 1e suppletore begroting 20062 199 0172 319 5322 294 9982 186 3502 251 0552 181 049
Nieuwe mutaties      
Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 2 547– 6 638– 6 638– 6 640– 6 641– 6 641
Toevoeging infra-budgetten18 500     
Verwerking hogere verkoopopbrengsten28 20016 100    
Aanvulling landsvoorraden kleding en uitrusting van CLAS 20 00020 00020 00020 00020 000
Overheveling DIV-ONLINE naar CDC– 3 501– 3 501– 3 501– 3 501– 3 501– 3 501
Delta agv ontvlechtingstekort CLSK– 48 466– 40 903    
Interen voorraden– 30 000     
Special Billing Arangement (FMS)– 144 000     
Ontvlechting Haagse facilitaire ondersteuning – 13 126– 12 656– 11 649– 9 290– 9 255
Vertraging reductie SPEER 9003 3505 2002 350 
Overdracht Woensdrecht  4 5002 250  
Vervanging gecrashte helikopters30 00050 00025 000   
Gepantserde patrouillevoertuigen25 000     
Herschikking investeringsbudgetten – 75 730– 55 120   
Uitdeling loonbijstelling19 3163 9994 0694 0614 0584 058
Uitdeling prijsbijstelling 36 86036 22434 28035 48835 488
Stand ontwerpbegroting 20072 091 5192 307 4932 310 2262 230 3512 293 5192 221 198

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200660 45560 63254 58954 58954 58954 589
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 200660 45560 63254 58954 58954 58954 589
Nieuwe mutaties      
Ramingsbijstelling door overhevelingen4 00019 10919 10919 10919 10919 109
Stand ontwerpbegroting 200764 45579 74173 69873 69873 69873 698

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Deze mutatie heeft met name betrekking op de centralisatie van het deel voor Expertise en Advies uit het contract van de defensieonderdelen met DVD/Algemeen Technisch Beheer. Dit wordt nu ondergebracht bij de Bestuursstaf. Daarnaast zijn er diverse kleine budgetoverhevelingen verwerkt als gevolg van verschuivingen van taken tussen defensieonderdelen.

Toevoeging infrastructuurbudgetten

Het betreft hier een correctie om te komen tot het benodigde uitgavenniveau voor de uitvoering van infrastructurele voorzieningen.

Hogere verkoopopbrengsten

Als gevolg van de hogere verkoopopbrengsten wordt het budget van de DMO evenredig verhoogd.

Aanvulling landsvoorraden kleding en uitrusting

De taken die betrekking hebben op de aanvulling van de landvoorraden voor kleding en uitrusting worden nu door de DMO/Logistieke Ondersteuning landstrijdkrachten uitgevoerd in plaats van door de CLAS.

Overheveling taken en functies DIV

Taken en functies van de Directie Informatie Voorziening worden overgeheveld naar het Commando Dienstencentrum.

Delta ontvlechtingstekort CLSK

Deze mutatie is een verbeterde herschikking tussen het budget van de materiële exploitatie van het CLSK en de DMO/Logistieke Ondersteuning luchtstrijdkrachten in het kader van de reorganisatie.

Interen voorraden

Naar verwachting kan éénmalig een doelmatigheidsopbrengst worden gegenereerd van € 30 miljoen. Er is voorts een onderzoek gestart om de normen voor voorraadniveaus verder te optimaliseren.

Foreign Military Sales/Special Billing Arrangement

Recent is met de Verenigde Staten in het kader van Foreign Military Sales (FMS) een Special Billing Arrangement (SBA) afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat saldi op deze rekeningen worden ingekrompen en dat de budgetten van de DMO overeenkomstig kunnen worden aangepast. De effecten voor 2006 zijn nu verwerkt. De meerjarige effecten zullen worden verwerkt bij het opstellen van de eerste suppletore begroting 2007.

Ontvlechting Haagse facilitaire ondersteuning

Deze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Daarvoor worden budgetten ontvlochten die gelokaliseerd worden bij de Bestuursstaf, niet-beleidsartikel Algemeen.

Vertraging reductie SPEER

Het project SPEER vertraagt waardoor de geplande opbrengsten ook een jaar vertragen.

Overdracht Woensdrecht

Als gevolg van de vertraging van de renovatie van de vliegbasis Woensdrecht worden de bestaande functies langer aangehouden dan eerder geraamd.

Vervanging helikopters

Het geparkeerde budget dat met de Voorjaarsnota 2006 is toegekend voor de vervanging van gecrashte helikopters, wordt nu ten gunste van het investeringsbudget van de luchtstrijdkrachten geboekt.

Bijdrage ten behoeve van gepantserde patrouillevoertuigen

In het kader van de verwerving van 25 stuks gepantserde patrouillevoertuigen ten behoeve van ISAF is voor 2006 € 25 miljoen aan de investeringen van de landstrijdkrachten toegevoegd.

Herschikking investeringsbudgetten

Deze herschikking is het gevolg van herfaseringen en vertragingen van diverse investeringsprojecten.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006656 248664 932599 217657 443621 511653 300
Mutaties 1e suppletore begroting 2006– 29 62817 09517 09517 09517 02217 019
Stand 1e suppletore begroting 2006626 620682 027616 312674 538638 533670 319
Nieuwe mutaties      
Overhevelingen tussen defensieonderdelen7 88210 86511 48411 64711 32610 834
DICTU claim correctie SA-maatregel4 8755 9485 9485 9485 9485 948
DMO 13 vte’n DIV-Online3 5013 5013 5013 5013 5013 501
Publiek Private Samenwerking3 539980485295  
Centralisatie ingenieursdiensten DVD10 2006 4006 6007 5004 6004 600
Verhuis- en inrichtingskosten– 10 230– 15 722– 9 643– 6 930– 604– 142
Doelmatigheid baten-lastendiensten – 10 000– 20 000– 20 000– 20 000– 20 000
Centralisatie Haagse facilitaire ondersteuning – 3 091– 2 980– 2 743– 2 188– 2 180
Oprichting Medische Diensten2 6996 9766 9766 9766 9766 976
Bijstelling ramingen ontvangsten1 5862 1362 1471 8051 8201 835
Herschikking investeringsbudgetten 75 73090 540   
BOE-Speer uit projectbudget– 13 980– 18 809– 16 154– 14 948– 10 365 
Uitdeling loonbijstelling10 651– 1 163– 1 161– 1 159– 1 159– 1 159
Uitdeling prijsbijstelling 6 1694 9976 0935 4645 464
Stand ontwerpbegroting 2007647 343755 038702 032675 266646 040688 176

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200627 69627 49127 48027 42227 41527 415
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 200627 69627 49127 48027 42227 41527 415
Nieuwe mutaties      
Bijstelling raming1 5862 3612 3722 0302 0452 060
Stand ontwerpbegroting 200729 28229 85229 85229 45229 46029 475

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Deze mutatie is het gevolg van diverse overhevelingen. Het gaat onder andere om een toevoeging van functies (20,5 vte’n) ten behoeve van het informatiesysteem CADGIS, dat van de DVD overgeheveld wordt naar de DICTU. Als gevolg van een grotere klantvraag is het noodzakelijk om de personeelscapaciteit op het Instituut voor Keuring en Selectie uit te breiden. Tevens zijn de exploitatie-uitgaven voor het KIM overgeheveld (van CZSK) door concentratie van opleidingen bij de Nederlandse Defensie Academie.

Correctie Strategisch Akkoord

Deze mutatie is een correctie op de eerder verwerkte maatregelen naar aanleiding van het Strategisch Akkoord. Het betreft hier een technische correctie. Deze maatregel was reeds verwerkt in de begroting van het Dienstencentrum IV-Beheer (DCIVB), waarbij nog werd uitgegaan van een bruto-netto doelmatigheidstraject. Met de verwerking van de migratieplannen is echter direct een netto formatiesterkte opgenomen. De doelmatigheidsopbrengsten kunnen derhalve niet opnieuw worden ingeboekt.

Overheveling taken en functies DIV

Taken en functies van de Directie Informatie Voorziening zijn overgeheveld naar het Commando Dienstencentrum.

Publieke Private Samenwerking

Het betreft een pilot voor Publiek Private Samenwerking (PPS). Realisatie geschiedt door een overeenkomst voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie (DBFMO-contract) met een looptijd van 25 jaar. Behoudens mogelijke voorfinanciering zijn hier geen investeringsgelden mee gemoeid met uitzondering van de kosten voor de eigen projectorganisatie. Er heeft door de projectorganisatie een nadere analyse van de gebruikerswensen en ruimere benutting van de mogelijkheden van PPS plaatsgevonden. Dit heeft vooral betrekking op de looptijd van de overeenkomst, de omvang van de infrastructuur en het pakket uit te besteden diensten. Inmiddels is het aanbestedingstraject gestart. Over de PPS, de te behalen voordelen en eventueel bij te stellen financiële ramingen zal de Kamer na de afronding van de aanbesteding nader worden geïnformeerd.

Centralisatie ingenieursdiensten DVD

Het budget voor ingenieursdiensten wordt gecentraliseerd uit de materiële exploitatie van de CLAS naar de investeringen van het CDC. De ingenieursdiensten ten behoeve van de andere defensieonderdelen zijn al in een eerder stadium ondergebracht bij het CDC.

Verhuis- en inrichtingskosten

De initiële verhuis- en inrichtingskosten die zijn gerelateerd aan projecten, worden ontvlochten uit de CDC-investeringen en op de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen verantwoord.

Doelmatigheid baten-lastendiensten

Sinds de oprichting zijn veel ondersteunende diensten overgeheveld van de defensieonderdelen naar het CDC. Door stroomlijning en standaardisatie van de bedrijfsvoering en nadere regulering en rationalisering van de vraagomvang kunnen naar verwachting nog meer doelmatigheidsopbrengsten worden gegenereerd. Als de uitkomsten van het lopende onderzoek bekend zijn, vindt definitieve belegging van de budgettaire consequenties plaats. Een deel van deze maatregel zal hoogstwaarschijnlijk in de budgetten van de klanten doorwerken.

Centralisatie Haagse facilitaire ondersteuning

Deze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Daarvoor worden de hiermee gemoeide budgetten gecentraliseerd bij de Bestuursstaf, niet-beleidsartikel Algemeen.

Oprichting Medische Diensten

De medische diensten Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ), Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) en het Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg (CEMG) bij de defensieonderdelen worden gecentraliseerd bij het CDC.

Bijstelling ontvangsten

In totaliteit zijn de ontvangsten voor dit defensieonderdeel opgelijnd. Dit heeft geleid tot diverse kleine bijstellingen van uiteenlopende aard.

Herschikking investeringsbudgetten

Deze herschikking heeft de betrekking op legeringsgebouwen voor de diverse onderdelen en het nieuwe opleidings- en kenniscentrum voor de Koninklijke marechaussee.

BOE-Speer

Het betreft hier de ontvlechting van de financiering van personeel uit het projectbudget Speer.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

Opbouw uitgaven niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 7601 7601 7601 7601 7601 760
Mutaties 1e suppletore begroting 2006      
Stand 1e suppletore begroting 20061 7601 7601 7601 7601 7601 760
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 20071 7601 7601 7601 7601 7601 760

Opbouw uitgaven niet-beleidsartikel 80 Nominaal (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006– 24 42313 62262 938111 46561 08243 160
Mutaties 1e suppletore begroting 200645 28374 99366 00679 05391 70087 315
Stand 1e suppletore begroting 200620 86088 615128 944190 518152 782130 475
Nieuwe mutaties      
Herschikkingen tussen defensieonderdelen– 50 227– 150 033– 166 775– 100 168– 107 253– 84 492
Stand ontwerpbegroting 2007– 29 367– 61 418– 37 83190 35045 52945 983

Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Het betreft hier de verwerking (tegenboekingen) van alle mutaties bij de defensieonderdelen. Daarnaast gaat het hier onder andere om de verwerking van het Amendement Herben, een correctie van de wachtgeldenreeks, verwerking van de hogere verkoopopbrengsten en de besluitvorming over de voorziening voor de vervanging van twee in Afghanistan gecrashte Chinook-helikopters. Het budget hiervoor is overgeboekt naar DMO-investeringen (Commando luchtstrijdkrachten).

Opbouw uitgaven niet-beleidsartikel 90 Algemeen (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 649 9891 630 4581 591 6851 555 2471 549 9951 591 662
Mutaties 1e suppletore begroting 200625 273– 6 714– 6 892– 6 676– 6 603– 6 600
Stand 1e suppletore begroting 20061 675 2621 623 7441 584 7931 548 5711 543 3921 585 062
Nieuwe mutaties      
Herschikking voor BOE-SPEER– 1 45118 90916 60415 59810 665 
Amendement Herben1 00010 00012 00016 00017 00017 000
Ramingsbijstelling Pensioenen en uitkeringen 6 7988 7113 96914 566 
Vertraging aanleg windturbines 4 7005 700   
Actualisering NAVO-bijdragen en -ontvangsten – 1 5009 000 – 11 600– 14 400
Facilitaire dienst Haagse regio4 64035 98034 87932 51726 98526 903
Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 52712 1688 2817 86710 07810 952
Intertemporele compensatie UKW– 8 203– 18 568– 20 114– 23 587– 38 396– 35 287
Uitdeling loonbijstelling67 29319 90720 59625 87528 83732 919
Uitdeling prijsbijstelling 3 0662 7282 6922 8132 803
Overheveling naar BZK voor Topmanagement Groep – 523– 351– 179– 179– 179
Stand ontwerpbegroting 20071 738 0141 714 6811 682 8271 629 3231 604 1611 625 773

Opbouw ontvangsten niet-beleidsartikel 90 Algemeen (bedragen x € 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006190 847232 448231 527166 511112 91397 955
Mutaties 1e suppletore begroting 2006– 34 948– 7 20063 50039 50036 70039 500
Stand 1e suppletore begroting 2006155 899225 248295 027206 011149 613137 455
Nieuwe mutaties      
Overheveling van ontvangsten – 225– 225– 225– 225– 225
Ramingbijstelling NAVO-infrastructuur – 6 5571 713– 1 435– 10 769– 12 878
Stand ontwerpbegroting 2007155 899218 446296 515204 351138 619124 352

Herschikking SPEER

Het project SPEER maakt als bijzondere organisatie-eenheid vanaf 2006 deel uit van de Bestuursstaf. Hiervoor zijn de budgetten (€ 14,0 miljoen voor 2006) overgeheveld vanuit de andere defensieonderdelen. In de ontwikkelingsfase van het project, waarvoor met de eerste suppletore begroting al budget aan dit artikel was toegevoegd, is vertraging opgetreden. Het hiermee gemoeide bedrag van € 15,4 miljoen, wordt niet in 2006 gerealiseerd.

Amendement Herben

De eerder gestelde mutatie (stalling) in verband met de uitvoering (uitbreiding van de capaciteit bij het CKMAR) van het Amendement Herben wordt met deze mutatie tegengeboekt.

Ramingsbijstelling Pensioenen en Uitkeringen

Deze mutatie betreft een actualisering van de raming.

Vertraging aanleg windturbines

De uitvoering van het Windturbinepark Coevorden heeft in 2005 procedurele vertraging opgelopen. Hierdoor start de uitvoering van het project op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2006.

Actualisering NAVO-bijdragen en -ontvangsten

De onderrealisatie in afgelopen jaren heeft geleid tot een herziening van de ramingsmethodiek. Alleen door de NAVO geautoriseerde projecten worden nu budgettair afgedekt. Dat heeft een neerwaartse bijstelling van de raming voor NAVO-bijdragen in zowel de uitgaven als de ontvangsten tot gevolg.

Facilitaire Dienst Haagse regio

Deze mutatie is het gevolg van de centralisatie van de facilitaire ondersteuning bij één Haagse Facilitaire Dienst. Derhalve zijn budgetten bij de defensieonderdelen ontvlochten en hier ondergebracht.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Deze mutatie heeft met name betrekking op de centralisatie van het deel voor Expertise en Advies uit het contract van de defensieonderdelen met DVD/Algemeen Technisch Beheer. Deze is nu ondergebracht bij de Bestuursstaf. Daarnaast vindt er een verlenging plaats van de openstelling van de luchtverkeersleiding van de vliegbasis Twenthe en wordt er voorzien in de verwachte bijdrage ten behoeve van de veteranendag en het veteraneninstituut.

Intertemporele compensatie UKW

In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie voor de periode van 1 januari 2004 t/m 28 februari 2007 is een ophoging van de ontslagleeftijden voor militairen overeengekomen tot een niveau van – over het algemeen – 60 jaar. In de begroting 2006 is uitgegaan van de Personeelsbrief 2003, d.w.z. een ophoging in 5 tot 7 jaar tot een individueel te bepalen leeftijd van 60–65 jaar. De meerlasten van een langer overgangsrecht en een lagere uiteindelijke te realiseren ontslagleeftijd worden gedekt via een jaarlijkse cumulatieve inleg van 0,18% van de loonsom gedurende 25 jaar, dus van 2006 t/m 2030. Jaarlijkse verschillen tussen deze inleg en de feitelijk geraamde meerlasten worden vereffend via een intertemporele compensatie.

Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de defensieonderdelen.