Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Scope bedrijfsvoering

De reikwijdte van de bedrijfsvoering 2007 strekt zich uit tot het financieel beheer, het materieel beheer, de rechtmatigheid van de uitgaven en de totstandkoming van de niet-financiële informatie.

Huidige omstandigheden

De afgelopen 3 jaar is Defensie een nieuwe weg ingeslagen. Hiervoor was een grootschalige reorganisatie nodig, die inmiddels grotendeels is voltooid. In 2007 zal echter nog de nodige hinder worden ondervonden van de vele verschuivingen binnen de defensieorganisatie.

De evaluatie van dit reorganisatieproces is gestart en mondt in mei 2007 uit in een evaluatierapport over de vernieuwde defensieorganisatie als geheel. Daarin komt de vraag aan de orde of op onderdelen nog veranderingen en/of verbeteringen moeten worden aangebracht.

FINAD

Zoals reeds eerder genoemd, wordt het programma SPEER ingevoerd voor de materieellogistieke en financiële processen. In dit kader is medio 2006 gestart met het migratieproject Financiële Administratie (FINAD). Eén van de doelstellingen van dit migratieproject is het vervangen van de huidige Financiële Administratie (GVKKA) door SAP met daarin opgenomen de ontworpen bedrijfsvoeringprocessen en informatievoorziening voor de geïntegreerde kas-verplichtingenadministratie en de financiële basisadministratie. Deze basisadministratie is randvoorwaarde voor de gefaseerde invoering van de materieellogistieke processen. De activiteiten voor de bouw en migratie van de eerste fase (dit betreft de financiële processen en de ondersteuning operationeel optreden) zijn gaande en liggen op schema. Het streven is de huidige financiële administratie te vervangen per 1 januari 2008.


Het materieellogistieke proces volgt in fase twee. Een nieuw masterplan voor de belegging van de IV-structuur wordt voorbereid.


De defensiebrede invoering van SAP en de hierbij behorende verbeteringen van de besturing en bedrijfsvoering binnen het materieellogistieke en financiële domein vragen in 2007 veel aandacht. De knelpunten zitten vooral in het gewenste ambitieniveau versus de beschikbare middelen.

Verbetering kwaliteit bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door de grootschalige reorganisatie. In 2005 heeft het ministerie het minimumprogramma bedrijfsvoering ingevoerd. Dit programma was erop gericht een bezwaar(onderzoek) van de Algemene Rekenkamer te voorkomen alsmede een goedkeurende Accountantsverklaring te verkrijgen. In 2006 is het minimumprogramma uitgebreid met het oplossen van defensiebrede problematiek, waaronder de koppelvlakken in de processen en het verkrijgen van een getrouwbeeldverklaring door de Auditdienst Defensie. In 2007 wordt het minimumprogramma daartoe opgevolgd door het Kwaliteitsprogramma Bedrijfsvoering 2007–2011, dat het logische vervolg is op de minimumprogramma’s 2005 en 2006. Waar het minimumprogramma vooral reactief was op de bevindingen van de Auditdienst Defensie en de Algemene Rekenkamer is het kwaliteitsprogramma ook pro-actief van aard. Dat wil zeggen dat het kwaliteitsprogramma er niet alleen op gericht is om problemen op te lossen maar deze vooral te voorkomen. De risicoanalyse speelt hierbij een belangrijke rol als onderdeel van het management-controlsysteem. In 2007 wordt begonnen met het structureel verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Gezien de omvang van het programma, zal het tot 2011 duren voordat de kwaliteit van alle aspecten in de bedrijfsvoering is geborgd. Het management-controlsysteem is dan zodanig ingericht dat knelpunten in een vroeg stadium inzichtelijk zijn en tijdig kunnen worden opgelost.