Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1

MOTIES EN TOEZEGGINGEN


Overzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties op het terrein van Defensie en door de bewindslieden van Defensie gedane toezeggingen in het vergaderjaar 2005–2006.

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motieVindplaatsStand van Zaken
1. Eijsink cs. met verzoek om meer aandacht te geven aan medezeggenschap tijdens de (onder)officiersopleidingen 30 300 X nr. 18, begrotingsoverleg 7 november 2005In behandeling; zie ook brief van 3 februari 2006, 30 300 X nr. 70
   
2. Veenendaal inzake starten proefproject waarbij jongeren die met goed gevolg een Glen Mills School hebben doorlopen, een functie bij Defensie kunnen vervullen30 300 X nr. 20, begrotingsoverleg 7 november 2005Afgedaan; brief van 4 april 2006, 30 300 X nr. 84
   
3. Kortenhorst/Szabó met het verzoek om een krijgsmachtbrede inventarisatie van kostenverhogende of voor de militaire taakuitoefening beperkende regelgeving 30 300 X nr. 38, begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005In behandeling; tijdens het AO van 27 juni 2006 over de actualisering van de Prinsjedagbrief, is toegezegd dat de Kamer deze inventarisatie vóór Prinsjesdag 2006 zal ontvangen.
   
4. Herben c.s. over gratis NS-dagkaarten voor veteranen 30 300 X nr. 42, begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005Afgedaan; brief van 22 december 2005, 30 300 X nr. 13
   
5. 5. Koopmans/De Krom om niet over te gaan tot de kap van de resterende bomen totdat de bestuursrechter zich, ook in bodemproce- dure, heeft uitgesproken30 300 XI nr. 104, VAO AWACS 4 april 2006.In behandeling

B. Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van Zaken
1. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van een medisch onder- zoek naar de gevolgen van de blootstelling aan straling tijdens stralingsonderzoeken op marineschepen. Hierin worden tevens het onderzoeksrapport en de bevindingen van de Stichting LAKA betrokken. Separaat zal de Kamer worden geïnformeerd over de aansprakelijkheidsstelling.Aanhangsel Handelingen, TK 2005–2006, nr. 146; 11 oktober 2005 In behandeling
   
2. De contractwijziging voor de NH-90 wordt naar verwachting in de eerste helft van 2006 voltooid. De Kamer zal hierover vervolgens worden geïnformeerd.25 928 nr. 19, 23 december 2005In behandeling
   
3. In de voor februari 2006 toegezegde integrale opleidingsnota zal onder meer ingegaan worden op verdere mogelijkheden tot certificering van defensieopleidingen en samenwerking met civiele opleidingsinstituten. 30 300 X nr. 46, 11 november 2005Afgedaan; brief van 24 mei 2006, 30 300 X nr. 105
   
4. De nieuwe nota Opleidingen zal in mei 2006 aan de Kamer worden aangeboden. AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111Afgedaan; brief van 24 mei 2006, 30 300 X nr. 105
   
5. De Kamer ontvangt een overzicht van het totale vastgoed van het ministerie van Defensie. 30 300 X nr. 31, 14 november 2005In behandeling
   
6 De pilot met betrekking tot Glen Mills wordt na twee jaar geëvalueerd. De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd over de uitkomst van deze evaluatie. 30 300 X nr. 61, 14 december 2005In behandeling; zie ook brief van 4 april 2006, 30 300 X nr. 84
   
7. De staatssecretaris zal bezien of bij Defensie taakstraffen in de vorm van werkstraffen kunnen worden uitgevoerd. Op korte termijn wordt in overleg getreden met de Reclassering Nederland teneinde na te gaan welke mogelijkheden en beperkingen op dit punt bestaan. De Kamer zal hierover binnen een half jaar worden geïnformeerd. 30 300 X nr. 29, 15 november 2005Afgedaan; brief van 4 april 2006, 30 300 X nr. 84 en brief van 14 juni 2006, 30 300 X nr. 114
   
8. De Kamer wordt in de tweede helft van 2006 geïnformeerd over de voortgang van de verbeteringsmaatregelen met betrekking tot medezeggenschap.30 300 X nr. 61, 14 december 2005In behandeling
   
9. De Kamer ontvangt in september 2006 een nieuw medezeggenschapsbesluit AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111In behandeling
   
10. In 2006 wordt de Kamer geïnformeerd over de toekomstige samenstelling van de totale luchttransportvloot. 30 300 X nr. 30, 15 november 2005In behandeling
   
11. De evaluatie DMP zal begin 2006 worden voltooid. Het evaluatierapport zal aan de Kamer worden aangeboden. 30 300 X nr. 30, 15 november 2005Afgedaan; brief van 16 juni 2006, 27 830 nr. 39
   
12. De Kamer wordt geïnformeerd wanneer doorlichting CLSK en CLAS aanleiding geeft tot aanpassing.30 300 X nr. 16, 31 oktober 2005Afgedaan; brief van 2 juni 2006, 30 300 X nr. 107
   
13. De Kamer wordt vóór het begrotingsoverleg geïnformeerd over de stand van zaken van de moties en toezeggingen van het AO Vetera- nennotitie van 20 juni 2005 30 300 X nr. 16, 31 oktober 2005Afgedaan; brief van 3 november 2005, 30 139 nr. 12
   
14. De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd hoe onderzoek gedaan wordt naar de mogelijke relatie tussen leeftijd van militairen en PTSS. Begrotingsoverleg 7 november 2005, 30 300 X nr. 33Afgedaan; brief van 11 november 2005, 30 300 X, nr. 32
   
15. De Kamer zal worden geïnformeerd over de behoefte aan nieuw aan te schaffen «precision guided munition» voor de artillerie.Aanhangsel Handelingen TK 2005–2006 nr. 109, 6 oktober 2005In behandeling
   
16. Defensie zal een onderzoek verrichten naar het apart vermelden van de derde hoofdtaak, het ondersteunen van de civiele autoriteiten, in de defensiebegroting. Hierover wordt de Kamer geïnformeerd. Begrotingsoverleg 7 november 2005, 30 300 X nr. 33Afgedaan; brief van 15 mei 2006, 30 550 X nr. 1
   
17. De samenwerking met OS bij internationale humanitaire hulpverlenging zal nader worden bezien. Hierover wordt de Kamer geïnformeerd. Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005Afgedaan; brief van 23 juni 2006, 30 300 X nr. 123
   
18. Na voltooien studie van Defensie en EZ over defensiegerelateerde industrie, discussie met de Kamer over de internationale positionering van de marine-industrie.Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005In behandeling
   
19. Defensie zal nagaan of aanvullingen nodig zijn als gevolg van omissies in informatie over besluitvorming JSFBegrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005Afgedaan; brief van 12 december 2005, 26 488 nr. 39
   
20. Defensie zal onderzoek naar Hawk-schade blijven monitoren en de Kamer, als daar aanleiding toe is, hiervan op de hoogte stellen.Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005In behandeling
   
21. Actualisering prinsjesdagbrief 2003.Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005Afgedaan; brief van 2 juni 2006, 30 300 X nr. 107
   
22. De Kamer ontvangt voor het zomerreces 2006 een analyse van de additionele behoeften aan personeel en materieel in het licht van de bestaande uitzenddruk. AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111Afgedaan; brief van 2 juni 2006, 30 300 X nr. 107
   
23. Defensie zal aandacht besteden aan de huisvestingsproblematiek in Seedorf. Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005Afgedaan; brief van 15 december 2005, 30 300 X nr. 62
   
24. De Kamer zal worden geïnformeerd over afspraken over het sluiten van de vliegbasis Twenthe.Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005Afgedaan; brief van 22 februari 2006, 30 300 X nr. 74
   
25. De Kamer wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de sloop van onderzeeboten in Maleisië en periodiek geïnformeerd over claims inzake dhr. Van den Nieuwenhuyzen. Begrotingsoverleg 7 november 2005, 30 300 X nr. 33In behandeling; zie ook de brief van 29 november 2005, 30 300 X nr. 50; de brief van 7 april 2006, 30 300 X nr. 86; de brief van 1 juni 2006, 30 300 X nr. 108 en de brief van 11 juli 2006, 30 300 X nr. 128
   
26. Gevolgen voor Defensie inventariseren m.b.t. beschermde status van de Waddenzee door UNESCO.Begrotingsbehandeling 2006, 17 november 2005In behandeling
   
27. De Kamer zal alle relevante informatie over beveiliging blijven ontvangen. Begrotingsoverleg 7 november 2005, 30 300 X nr. 33In behandeling
   
28. De Kamer zal een integraal en actueel overzicht ontvangen van het beleid met betrekking tot de nazorg van militairen. AO Afghanistan, 2 februari 2006, 27 925 nr. 207Afgedaan; brief van 9 juni 2006, 27 925 nr. 219
   
29. De Kamer zal per brief worden geïnformeerd over de wijze waarop militairen worden opgeleid voor het bedienen van nieuw in gebruik genomen apparatuur. AO Afghanistan 2 februari 2006, 27 925 nr. 207Afgedaan; brief van 9 juni 2006, 27 925 nr. 219
   
30. In het kader van de Voorjaarsnota zal er een structurele regeling worden getroffen voor de financiering van verloren gegaan materieel. AO Afghanistan, 2 februari 2006, 27 925 nr. 207Afgedaan; brief van 9 juni 2006, 27 925 nr. 219
   
31. De minister zal de Kamer elk half jaar schriftelijk informeren over:– voortgang over de implementatie van de maatregelen uit het beleidsplan;– capaciteitsmanagementmodel; – pilot Schiphol; – pilot Amsterdam; – verhouding omvang CKMar en takenAO KMar, 8 februari 2006, 30 176 en 30 300 X, nr. 6Eerste rapportage verzonden op 20 juni 2006, 30 176 nr. 7
32. Tevens wordt meer inzicht gegeven in:– ziekteverzuimcijfers; – diversiteitbeeld van de afgelopen jaren; – afbouw van de stafafdelingen; – ervaring van de mensen met de nieuwe maatregelen (kwalitatief onderzoek).AO KMar, 8 februari 2006, 30 176 en 30 300 X, nr. 6Afgedaan; brief van 20 juni 2006, 30 176 nr. 7
   
33. In maart/april 2007 zal de eerste voortgangsrapportage over de Kustwacht aan de Kamer worden gezonden (proces, start kustwachtcentrum). AO Kustwacht, 15 maart 2006, 30 060 en 30 490, nr. 7In behandeling
   
34. De minister zal in de aanbieding aan de Kamer van de nieuwe beleidsdocumenten Kustwacht (APB 2007–2011 en JV 2005), het tijdschema uiteenzetten voor de implementatie van het walradarsysteem voor de Bene- denwinden en de besluitvorming over de eventuele aanschaf van een walradarsysteem voor de Bovenwinden. AO Kustwacht NA&A, 9 maart 2006, 30 300 X nr. 80In behandeling
   
35. De minister zal de Kamer te zijner tijd informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het project Toekomst Antilliaanse Militie.AO Kustwacht NA&A, 9 maart 2006, 30 300 X nr. 80In behandeling
   
36. De minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van de behandeling van de Rijkswet Kustwacht in de Rijksministerraad van 10 maart.AO Kustwacht NA&A, 9 maart 2006, 30 300 X nr. 80Afgedaan; brief van 4 april 2006, def 0600051
   
37. De Eerste Kamer wordt geïnformeerd over de vervolgafspraken die gemaakt worden met andere ministeries inzake de civiel-militaire bestuursafspraken.Begrotingsbehandeling Eerste Kamer, 21 maart 2006Afgedaan met brief aan Tweede Kamer (i.a.a. Eerste Kamer) van 24 mei 2006, 30 300 X nr. 106
   
38. De staatssecretaris zal de Kamer tussentijds informeren over de beschikbaarstelling aan de Kamer van het (voorlopige) feitenonder- zoek van het CZSK op grond waarvan aangifte is gedaan en van andere informatie Interpellatiedebat 29 maart 2006Afgedaan; brief van 7 juni 2006, 30 300 X nr. 110
   
39. De staatssecretaris zal de Kamer nader schriftelijk informeren over het tijdsverloop tussen de datum waarop de Kamer de brief van de moeder van de desbetreffende matroos naar Defensie heeft verstuurd (16 februari) en de datum waarop Defensie de brief heeft ontvangen en in behandeling heeft genomen, namelijk 24 februari.Interpellatiedebat 29 maart 2006Afgedaan; de Kamer is op 6 april 2006 per brief vertrouwelijk geïnformeerd (kenmerk P/2006 011 396)
   
40. De staatssecretaris zal schriftelijk ingaan op de betekenis van punt 38 in het rapport-Lemstra over vertrouwenspersonen. Hierbij wordt ook het rapport-Staal over integriteit bij het Commando Koninklijke marechaussee betrokken.Interpellatiedebat 29 maart 2006Afgedaan; brief van 15 mei 2006, 30 300 X nr. 94
   
41. In afwachting van een structurele regeling zal de commissie Ongewenst Gedrag een telefonisch meldpunt krijgen waar iedereen bij Defensie terecht kan met klachten over seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag.Interpellatiedebat 29 maart 2006Afgedaan; brief van 18 mei 2006, 30 300 X nr. 101
42. De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden ingelicht wanneer het rapport inzake Schinveld naar de Kamer zal worden gestuurd.Mondelinge vragenuur 20 juni 2006In behandeling
   
43. De Kamer zal worden geïnformeerd over de audit van de ontwikkelingsfase van het AWACS-moderniseringsprogramma.Antwoorden op schriftelijke vragen over het jaarverslag 2005; 7 juni 2006, 30 550 X, nr. 6In behandeling
   
44. De Kamer zal per brief worden geïnformeerd over:– de wachtlijsten voor de behandeling van militairen met PTSS-klachten – lichamelijk onverklaarbare klachten en de termijnen die daarvoor gehanteerd worden – het opsporen van moeilijk traceerbare veteranen – het resultaat van het overleg met het CTG over de tarieven van het Sinaï InstituutAO Zorg en nazorg voor militairen, 18 mei 2005; 30 319 en 30 300 X, nr. 14Afgedaan; brief van 7 juni 2006, 30 319 en 30 300 X nr. 16
   
45. De Kamer zal per brief worden geïnformeerd over: – de financiële zekerheid van militairen bij uitzending– het aantal militairen dat vrijwillig bloedmonsters heeft laten afnemenAO Zorg en nazorg voor militairen, 18 mei 2005; 30 319 en 30 300 X, nr. 14Afgedaan; brief van 7 juni 2006, 30 319 en 30 300 X nr. 15
   
46. De Kamer wordt bij brief nader geïnformeerd over het programma PeopleSoftAO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111Afgedaan; Aanhangsel Handelingen TK 2005–2006, nr. 1406, 30 mei 2006
   
47. De Kamer zal een cijfermatig overzicht van de interne herplaatsingen ontvangen. AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111Afgedaan; brief van 14 juni 2006, 30 300 X nr. 114
   
48. De Kamer ontvangt uiterlijk begin juni 2006 een nadere onderbouwing van het FPS, inclusief het antwoord op een aantal vragen gesteld tijdens het AO Personeel AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111Afgedaan; brief van 14 juni 2006, 30 300 X nr. 114, en brief van 27 juni 2006, 30 300 X nr. 124
   
49. De Kamer ontvangt vóór het zomerreces 2006 een nadere analyse van de vertrekredenen van militairen. AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111In behandeling; zie ook brief van 14 juni 2006, 30 300 X nr. 114
   
50. De Kamer ontvangt uiterlijk in september 2006 een brief over de beleidsmatige invul- ling van de zorgtaak van mannelijke en vrouwelijke militairen AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111In behandeling
   
51. De Kamer zal een analyse van bureaucratisering en interne processen ontvangenWetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
52. In het volgende jaarverslag wordt een extra rapportage opgenomen over de vooruitgang bij de Kmar met betrekking tot het wapen- en munitiebeheerWetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
53. De Kamer zal worden geïnformeerd over het aantal voormalige defensiemedewerkers dat bij de douane werkt.Wetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
54. De vragen 56–60 over het jaarverslag 2005 (30 550 X nr. 6) met betrekking tot Paresto zullen uitgebreider worden beantwoord.Wetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
55. Mw. Eijsink zal inzage krijgen in de afwegingen rond inhuur van catering in Afghanistan.Wetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
56. De Kamer zal worden geïnformeerd over de informatiesystemen van de AIVD en de MIVD, alsook bij de diensten waarmee AIVD en MIVD samenwerken. Wetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
57. De brief over FPS wordt 27 juni ’s ochtends aan de Kamer gezonden. Wetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10Afgedaan; brief van 27 juni 2006, 30 300 X nr. 124
   
58. Bij de begroting wordt de tweede kwartaalrapportage personeel aan de Kamer aange- boden. In deze rapportage wordt ingegaan op de kwalitatieve mismatch. AO Personeel, 23 mei 2006, 30 300 X nr. 111 en wetgevingsoverleg jaarverslag 2005, 15 juni 2006, 30 550 X nr. 10In behandeling
   
59. De minister zal de Kamer vóór Prinsjesdag de financiële gegevens verstrekken bij de in de brief genoemde intensiveringen, voor zover deze niet in de begroting voor 2007 zijn verwerkt. AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006In behandeling
   
60. De minister zal de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van de evaluatie van het functioneren van de bestuursstaf. AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006, 30 300 X nr. 133In behandeling
   
61. De minister zal verder onderzoek doen naar de mogelijkheden voor civiel-militaire samenwerking in Nederland op het gebied van helikopters. AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006, 30 300 X nr. 133In behandeling
   
62. De minister zal reageren op het AIV-advies over maatschappij en krijgsmacht. AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006, 30 300 X nr. 133Afgedaan; brief van 23 augustus 2006.
   
63. Defensie zal de Kamer inlichten over de rol die zij kan vervullen ter ondersteuning van innovatie onderzoeken, met inbegrip van haar betrokkenheid bij het Innovatieplatform. AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006, 30 300 X nr. 133In behandeling
   
64. Defensie zal nagaan of zij kan bijdragen aan de restauratie van het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006, 30 300 X nr. 133In behandeling
   
65. De staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk bevestigen dat geld voor nazorg van militairen geen beperkende factor is. AO actualisering prinsjesdagbrief, 27 juni 2006, 30 300 X nr. 133Afgedaan; memorie van Toelichting begroting 2007
   
66. De Kamer zal met betrekking tot belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van pantservoertuigen niet alleen na afloop worden geïnfor- meerd door middel van de reguliere (half)- jaarrapportages, maar in voorkomend geval voorafgaand aan te verwachten ontwikkelingen door middel van een aparte brief. AO project Groot Pantserwielvoertuig, 21 juni 2006In behandeling
   
67. Er zal naar worden gestreefd in de met EZ op te stellen strategische visie op de defensiegerelateerde industrie aandacht te besteden aan de Nederlandse «automotive» industrie.AO project Groot Pantserwielvoertuig, 21 juni 2006In behandeling
   
68. Er zal naar worden gestreefd bij de ontwikkeling van het «Maintenance Valley»-concept aandacht te besteden aan het onderhoud van voertuigen. AO project Groot Pantserwielvoertuig, 21 juni 2006In behandeling
   
69. De Kamer zal, voorafgaand aan de D-brief van najaar 2006 over het project Groot Pantserwielvoertuig (Boxer), per brief worden geïnformeerd over de totale behoefte aan pantservoertuigen en de rol van de verschillende pantservoertuigen in het operationele optreden. Daarin zal tevens de gewijzigde behoefte aan de vervanging van de Patria worden behandeld. AO project Groot Pantserwielvoertuig, 28 juni 2006, 26 396 nr. 58In behandeling
   
70. De Kamer zal worden geïnformeerd over de budgettaire gevolgen en inpassing van het Boxer-project, hetzij in de financiële onder- bouwing van de actualiseringsbrief, dan wel in de brief over de totale behoefte aan pantservoertuigen. AO project Groot Pantserwielvoertuig, 28 juni 2006, 26 396 nr. 58In behandeling
   
71. In de D-brief van najaar 2006 zal nader worden ingegaan op de aan het voertuig te stellen eisen. Tevens zal worden uiteengezet hoe de 100% productiewaarde (workshare c.q. compensatie) voor de Nederlandse industrie zal worden bereikt. AO project Groot Pantserwielvoertuig, 28 juni 2006, 26 396 nr. 58In behandeling