Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007

30800 XI 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten «Rijksgebouwendienst» en «Nederlandse Emissieautoriteit» van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(Bedragen in € 1000)

  (1)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL3 077 4333 966 1281 069 979
     
 Beleidsartikelen 3 579 4711 039 633
01Bevorderen van een goed werkende woningmarkt8 62113 9960
02Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus43 072433 93791
03Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt2 045 9512 030 164659 134
04Optimalisering van de ruimtelijke afweging14 56422 3486 000
05Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur74 290276 229214 468
06Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging41 669101 7848 000
07Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem190 279174 17415 100
08Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde omgeving164 214170 888127 814
09Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s26 28741 0621 250
10Versterken van het (inter)nationale milieubeleid75 11783 6966 537
11Vergroten van de externe veiligheid20 40949 2370
12Handhaving en toezicht61 87462 094882
13Rijkshuisvesting en architectuur116 362119 862357
     
 Niet-beleidsartikelen 386 65730 346
14Algemeen193 848385 78130 346
15Nominaal en onvoorzien876876 

Mij bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(Bedragen in € 1000)

 (1)  
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
01 Rijksgebouwendienst1 351 5561 348 4293 127
02 Nederlandse Emissieautoriteit6 8446 8440
Totaal1 358 4001 355 2733 127

(Bedragen in € 1000)

 (1)  
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten 
01 Rijksgebouwendienst739 630550 000
02 Nederlandse Emissieautoriteit424153
Totaal740 054550 153

Mij bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Begrote uitgaven naar artikel voor 2007 (bedragen x € 1000)kst99340_1_01.gif

Begrote ontvangsten naar artikel voor 2007 (bedragen x € 1000)kst99340_1_02.gif