Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur

13.1. Algemene beleidsdoelstelling

13.1.1. De advisering over en de implementatie van het overheidsbeleid dat (mede) van toepassing is op de rijkshuisvesting en op de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel; de architectonische kwaliteit stimuleren en de huisvesting verzorgen van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken.

Omschrijving

• Om vanuit de huisvestingsexpertise van de Rijksgebouwendienst (Rgd) aan de realisatie van VROM- en overige rijksdoelstellingen bij te dragen en daarmee binnen de rijkshuisvesting het voorbeeld te geven voor – relevant – nationaal of Europees beleid dat nog in ontwikkeling is of al is vastgesteld;

• Om cultuurhistorische waarden te koesteren en de kwaliteit van de (on)gebouwde omgeving te bewaken adviseert de Rijksbouwmeester het Kabinet over het interdepartementale architectuurbeleid en vervult waar mogelijk hierbij een voorbeeldrol met de rijksgebouwen;

• Om de huisvesting van de genoemde groepen die niet onder het rijkshuisvestingsstelsel vallen, te verzorgen.

Verantwoordelijkheid

De Minister van VROM is coördinerend minister voor de rijkshuisvesting en is verantwoordelijk voor de huisvesting van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ en voor het waar mogelijk toepassen van rijksbeleid in de systematiek van het rijkshuisvestingsstelsel. De Minister van VROM is mede verantwoordelijk voor het Actieprogramma Ruimte en Cultuur. De Rijksbouwmeester is onafhankelijk adviseur van het Kabinet voor het architectuurbeleid, het monumentenbeleid van de monumenten in rijksbezit en de rijkshuisvesting.

Succesfactoren

• Behalen van de doelstelling met betrekking tot (advisering over en implementatie van) overheidsbeleid hangt mede af van de wijze waarop de gebruikers van rijkshuisvesting daaraan invulling willen geven boven op de wettelijke minima in dat beleid;

• Het behalen van de huisvestingsdoelstelling voor de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van AZ en het Koninklijk Huis, veelal in monumenten gehuisvest en aan specifieke locaties gebonden, is afhankelijk van de mate waarin deze gebouwen functioneel aangepast kunnen worden voor de desbetreffende gebruikers.

Tabel 13.1. budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 0002005200620072008200920102011
Verplichtingen:71 242128 345116 36290 33380 27357 73638 415
Uitgaven:71 242121 345119 86293 83380 27357 73638 415
Waarvan juridisch verplicht  73 35245 00022 00013 0007 500
Programma:71 242121 345119 86293 83380 27357 73638 415
Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel:6 8475 3204 9484 3584 3394 3384 334
Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel2 7862 7282 5592 5632 5642 5642 561
OnderzoekRgd1 183587587587587587587
Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw1 7141 2321 4761 2081 1881 1871 186
Energiebesparingrijkshuisvesting1 1377733260000
Duurzaam bouwen rijkshuisvesting27      
        
De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren:20 16617 16318 32018 53318 43918 88113 957
Stimuleren architectonische kwaliteit5 9084 8324 9915 1895 1885 1755 173
Beheer monumenten in rijksbezit14 25812 33113 32913 34413 25113 7068 784
        
Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:44 22998 86296 59470 94257 49534 51720 124
Onderhoud HCvS/AZ5 9245 4344 7043 5833 5843 5704 068
Investeringen HCvS/AZ12 02744 88350 88329 10833 77015 8781 759
Huren HCvS/AZ2 3322 7943 0883 2593 2751 611846
Paleizen16 68837 13529 05527 1359 0085 6165 612
Functionele kosten Koninklijk Huis7 2588 6168 8647 8577 8587 8427 839
Ontvangsten:13 0014 8573573572 626357357

Grafiek 13.1. budgetflex in % per operationeel doel in het begrotingsjaar 2007kst99340_2_13.gif

Operationeel doel:

1. Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel

2. De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren

3. Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken

Toelichting:

De Rgd is een baten-lastendienst en voert derhalve geen verplichtingen-kasadministratie. De middelen voor het huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van Algemene Zaken zijn belegd met huisvestings- en onderhoudsprojecten waarover met de gebruikers afspraken zijn gemaakt. Derhalve zijn deze middelen bijna geheel als bestuurlijk verplicht aan te merken, maar een deel is ook juridisch verplicht.


De vergoeding van Functionele Kosten van het Koninklijk Huis is gebaseerd op het financieel statuut van het Koninklijk Huis en wordt als nagenoeg geheel juridisch verplicht beschouwd. De omvang van de juridische verplichtingen per 1 januari 2006 is een raming mede gebaseerd op de actuele projectplanningen.

13.2. De operationele doelstellingen

13.2.1. Het adviseren over en implementeren van beleid dat (mede) van toepassing is op de rijkshuisvesting en op de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel.

Motivering

Om als rijksoverheid het goede voorbeeld te geven en om te voorkomen dat de reguliere bedrijfsvoering van de gebouwgebruikers met deze bijzondere kosten wordt belast.

Instrumenten

Financiële bijdragen aan de baten-lastendienst Rgd om:

• Vanuit de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting en met behulp van onderzoek bijdragen te leveren aan rijksdoelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame kwaliteit en veiligheid van gebouwen, ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke gebieden en het rijkshuisvestingsstelsel zelf, onder meer door advisering over de doelmatigheid van het stelsel;

• Interne en externe belangen van de aanbestedende overheidsdiensten op het vlak van bouwopdrachten te bundelen en te versterken door het verzorgen van coördinatie tussen aanbestedende rijksdiensten;

• Onderzoeken en toepassingen van innovatieve CO2-reducerende (energiebesparende) technieken in rijksgebouwen te realiseren, met behulp van het stimuleringsprogramma innovatieve technieken (PIT) om zo succesvolle commerciële toepassing op de Nederlandse markt sneller te doen plaatsvinden en internationale verplichtingen (o.a. Kyoto-verdrag) na te komen.

Meetbare gegevens

• Van een aantal aansprekende huisvestingsprojecten zal worden aangegeven op welke wijze de overheid in 2007 het eigen rijksbeleid heeft toegepast;

• Aan het Rijkshuisvestingsberaad worden jaarlijks conclusies voorgelegd over de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel ( kamerstukken II, 2004–2005, 25 449, nr. 11), ( kamerstukken II, 2004–2005, 25 449, nr. 12).

• Voor het PIT-programma: aantal projecten waarbij innovatieve technieken zijn toegepast.

Tabel 13.2. Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatorBasiswaardePeildatumStreefwaarde 1PeriodeStreefw 2Periode
Aansprekende huisvestingsprojecten  Aansprekende projecten toegelicht2007  
Conclusies doelmatigheid stelstel  1 x per jaar2007  
Projecten met toegepaste innovatieve technieken020017 à 9200710 à 152008

13.2.2. De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren.

Motivering

Om cultuurhistorische waarden te koesteren en de kwaliteit van de (on)gebouwde omgeving te bewaken.

Instrumenten

Financiële bijdrage aan de baten-lastendienst Rgd voor:

• Ondersteuning van de acties genoemd in het Actieprogramma Ruimte en Cultuur ( kamerstukken II, 2004–2005, 30 081, nr. 1) waaronder de uitreiking van de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap «Gouden Piramide»;

• Studies en activiteiten ter ondersteuning van de Rijksbouwmeester;

• Het handhaven van de monumentale waarde van de monumenten in rijksbezit en het bevorderen van de gebruiksmogelijkheden en verhuurbaarheid door periodiek onderhoud en herstel.

Meetbare gegevens

Van een aantal aansprekende projecten zal worden aangegeven op welke wijze de overheid in 2007 met de monumentale- en architectonische kwaliteit is omgegaan.

Tabel 13.3. Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatorBasiswaardePeildatumStreefwaarde 1PeriodeStreefw 2Periode
Aansprekende projecten  Aansprekende projecten toegelicht2007  
Uitreiking Gouden Piramide  Jaarlijks2007  

13.2.3. Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:

Motivering

Om deze doelgroep die buiten het vigerende rijkshuisvestingsstelsel valt adequaat te huisvesten.

Instrumenten

Financiële bijdragen aan de baten-lastendienst Rgd voor het uitvoeren van investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden aan de paleizen voor de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken.

Meetbare gegevens

Klanttevredenheid

Tabel 13.4. Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatorBasiswaardePeildatumStreefwaarde 1PeriodeStreefw 2Periode
Klanttevredenheid77%200486%200792%2010

13.3. Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Tabel 13.5. Overzicht beleidsonderzoeken
 EvaluatieonderzoeknaarUitkomsten naar de Tweede Kamer
Overige beleidsevaluatiesProgramma innovatieve technieken2007