Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In dit verdiepingshoofdstuk staat per artikel de opbouw van het artikel weergegeven. Stand begroting 2006, mutaties 1e suppletore begroting 2006 en nieuwe mutaties maken samen de stand ontwerpbegroting 2007. De uitgaven en ontvangsten worden op deze wijze inzichtelijk gemaakt.

De meest bijzondere beleidsmatige mutaties worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en toegelicht.


De mutaties 1e suppletore 2006 zijn toegelicht bij de 1e suppletore begrotingswet ( kamerstukken II, 2005–2006, 30 560 XI, nr. 2).

Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200617 37814 66016 27916 07612 345 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006918– 901– 966– 771– 422– 422
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Extrapolatie 2011     15 774
b. Overige mutaties297237252250194187
Stand ontwerpbegroting 200718 59313 99615 56515 55512 11715 539

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 = Stand ontwerpbegroting 2007000000

Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus.

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006472 711461 354517 642564 867406 650 
Mutatie amendement 20062 000     
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 11 026– 32 2751 59713 87324 0621 345
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Aanwending nog niet beschikbaar gesteld BLS-budget    20 000 
b. Intertemporele mutatie projecten Impulsregeling 1 273– 1 273   
c. Afstemming fasering ramingen 2005–2007 «Programma Energiebudgetten» 3 200    
d. Extrapolatie 2011     291 528
e. Overige mutaties4123854444592 7622 183
Stand ontwerpbegroting 2007464 097433 937518 410579 199413 474295 056

Toelichting:

Ad a.

€ 20 mln van het nog niet beschikbaar gestelde BLS-budget wordt ingezet voor de invulling van de ramingsbijstellingen en beleidsextensiveringen. (Zie artikel 15) Door middel van een intertemporele kasschuif wordt dit budget verdeeld over vier jaar (2007–2010) voor de taakstelling ingezet.


Ad b.

De mutatie is een onderdeel van een herziening van de raming van de Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing, die grotendeels al in de 1e suppletore begroting 2006 is verwerkt. De mutatie betreft het naar voren halen van budget op basis van de veronderstelling dat een drietal projecten van G4-gemeenten eerder zal gereedkomen dan verondersteld.


Ad c.

De mutatie betreft de doorwerking van een in de 2e suppletore begroting 2005 verwerkte mutatie bij het «Programma Energiebudgetten». De fasering van de budgetten van de betreffende programma’s en projecten wordt daarbij ondermeer afgestemd op de bepalingen terzake uit de raamovereenkomst, afgesloten met de uitvoerende instantie SenterNovem.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20069191919191 
Mutatie 1e suppletore begroting 20062 671     
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Extrapolatie 2011     91
Stand ontwerpbegroting 20072 7629191919191

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 929 5061 990 8842 075 9692 123 4692 207 710 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006121 73624 76325 77522 79213 350– 3 000
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Naar Financiën: uitvoeringskosten huurbeleid– 3 500– 5 400– 3 400– 3 100– 3 100– 3 100
b. Hogere uitgaven Huurtoeslag a.g.v. doorbelasting hogere waterschapsbelasting  3 0009 00012 00012 000
c. Intertemporele aanpassing raming Huurtoeslag 20 000– 20 000   
d. Verruiming inkomens- en koopsomgrenzen BEW (BEW-plus) 7642 2924 5857 64211 462
e. Invulling ramingsbijstellingen structureel € 18 mln. – 300– 600– 500– 800– 1 100
f. Correctie extrapolatie 2010 raming Huurtoeslag    – 33 100 
g. Extrapolatie 2011     2 225 921
h. Overige mutaties– 444– 547– 647– 658– 6511 329
Stand ontwerpbegroting 20072 047 2982 030 1642 082 3892 155 5882 203 0512 243 512

Toelichting:

Ad a.

De mutatie betreft een overboeking naar Financiën in verband met uitvoeringskosten van het nieuwe huurbeleid, dit in aanvulling op de in de 1e suppletore begroting 2006 verwerkte verhoging van de raming van de apparaatsbudgetten op artikel 3.


Ad b.

Een voor 2008 voorziene verhoging van de waterschapsbelasting voor huurders en eigenaren zal door verhuurders naar verwachting worden doorberekend in de huurprijzen. Dit leidt tot een geringe verhoging van de raming van de uitgaven huurtoeslag (structureel € 12 mln per jaar).


Ad c.

In de raming van de Huurtoeslag wordt de uitgavenraming 2007 met € 20 mln verhoogd ten laste van de uitgavenraming 2008. Deze intertemporele mutatie vindt zijn oorsprong in een nog resterend tekort uit de begrotingsvoorbereiding 2005. Aangezien de ontwikkeling van de inkomens op referentieniveau gelijk wordt verondersteld aan de stijging van de inkomens op minimumniveau is er thans geen instrument voorhanden om invulling te geven aan de in de begroting 2006 verwerkte verlaging van de raming 2007.


Ad d.

De mutatie is het gevolg van de verruiming van de inkomens- en koopsomgrenzen van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) per 1 januari 2007.


Ad e.

In samenhang met de verruiming van de inkomens- en koopsomgrenzen van de BEW valt het in de oorspronkelijke BEW-raming opgenomen (meerjarige) budget voor nieuwe toekenningen vrij. Dit budget wordt ingezet voor de invulling van de ramingsbijstellingen en beleidsextensiveringen van structureel € 18 mln per jaar.


Ad f.

De mutatie betreft een correctie van de in de vorige begroting verwerkte extrapolatie 2010 bij de raming Huurtoeslag en is technisch van aard.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006376 106483 650597 442622 977671 906 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 169 20033 84029 1832 4286 87712 029
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Aanpassing raming AWIR-effecten (ontvangsten HT) 7 8947 2082 9382 2292 229
b. Aanpassing indexatie taakstelling 1 7503 5585 4257 3529 342
c. Wijziging agv differentiatie heffingsgrondslag– 9 000– 22 000– 22 000– 22 000– 22 000– 22 000
d. Correctie agv vertraging invoering heffingswet– 154 000154 000    
e. Extrapolatie 2011    – 44 050626 128
Stand ontwerpbegroting 200743 906659 134615 391611 768622 314627 728

Toelichting:

Ad a.

Ten opzichte van de begrotingsramingen voor 2006 heeft een bijstelling in de AWIR effecten plaatsgevonden met betrekking tot het schattingsinkomen over 2006. Daarnaast zijn de ramingen geïndexeerd met de volume- en gemiddelde bijdrage ontwikkeling.


Ad b.

De ontvangsten uit hoofde van de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen zijn aangepast aan de gebruikte indexatie van cumulatief 2% zoals in de wet is opgenomen. Het verschil tussen de begrotingsstand (met de raming op basis van 1,3%) en wet wordt hiermee gecorrigeerd.


Ad c.

Een differentiatie is aangebracht in de interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen tussen toegelaten instellingen en private verhuurders. Aangezien deze laatste groep zich minder richt op de gereguleerde woningmarkt en het verhuren aan huurtoeslagontvangers is het gerechtvaardigd deze groep minder bij te laten dragen.


Ad d.

Het wetsvoorstel kent een langere doorlooptijd dan geraamd. Hoewel in het jaar 2006 zal worden geheven, leidt dit naar verwachting niet tot een ontvangst in het betreffende jaar. De middelen zullen een jaar later worden ontvangen.

Artikel 4. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200611 97310 7789 6559 1269 126 
Mutatie 1e suppletore begroting 200610 0118 8179 2996 2061 7311 936
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. WKPB (voorheen PUBERR)1 1471 147    
b. PAO: DURPportaal 1 0001 0001 0001 000 
c. Extrapolatie 2011     9 124
d. Overige mutaties127606304106105101
Stand ontwerpbegroting 200723 25822 34820 25816 43811 96211 161

Toelichting:

Ad a.

Het geld voor de invoering van deze wet stond reeds in 2005 op de begroting. Door traag verlopende wettelijke procedures is dit budget gaan schuiven naar 2007.

De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is in juli 2004 vastgesteld. Aangekondigd is dat deze per 1-1-2007 in werking zal treden.

Dat betekent dat per 1 januari 2007 elk openbaar lichaam, dat besluiten neemt zoals die vermeld staan in het Aanwijzingsbesluit, in staat zijn om zowel technisch als organisatorisch binnen de gestelde termijnen de wettelijk verplichte informatie landelijk beschikbaar te stellen.


Ad b.

Het programma DURP (Digitale Uitwisseling in ruimtelijke Processen) is een samenwerkingsprogramma van de ministeries van VROM en BZK en van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen.

VROM krijgt vanaf 2007 de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van het gebruik van het DURP portaal. Met het DURP-informatiesysteem zullen op termijn alle ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen van rijk, provincies en gemeenten) openbaar worden gemaakt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Mutatie 1e suppletore begroting 20067 1356 0006 0002 992  
Stand ontwerpbegroting 20077 1356 0006 0002 99200

Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200642 42833 14626 50418 74918 161 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006181 811206 78881 74322 72916 20116 563
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Van Geluid naar Hart voor Dieren 2 8613 5743 0001 257 
b. Het Waddenfonds 33 878    
c. Extrapolatie 2011     15 922
d. Overige mutaties681– 444– 278– 268302295
Stand ontwerpbegroting 2007224 920276 229111 54344 21035 92132 780

Toelichting:

Ad a.

Dit betreft een overboeking van artikel 8 naar artikel 5 in verband met het uitvoeren van het amendement Feenstra/Verbugt uit 2002 waarmee VROM middelen vrijmaakt voor het project Hart voor Dieren.


Ad b.

Het Waddenfonds zal bestaan uit € 800 mln minus de geraamde kosten van de nadeelcompensatieregeling die wordt getroffen met de kokkelvissers (€ 122,4 mln). Wanneer hiermee rekening wordt gehouden is er in het Waddenfonds de komende 20 jaar jaarlijks € 33,878 mln aan subsidie beschikbaar. Als de vergunningen t.b.v. gaswinning definitief zijn, wordt een meerjarige reeks in de begroting opgenomen. Deze € 33,878 mln wordt in het Waddenfonds, waarvoor een apart begrotingshoofdstuk is aangemaakt, gestort.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200610 3002 2002 20000 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006196 677212 26883 55723 02120 08720 654
Stand ontwerpbegroting 2007206 977214 46885 75723 02120 08720 654

Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

Art 06 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200685 35786 70484 04486 92581 149 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 2 44514 28018 86821 70016 67514 554
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Oprichting Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) overheveling activa– 758253253252  
b. Extrapolatie 2011     70 454
c. Overige mutaties– 1 4345471 4971 497547532
Stand ontwerpbegroting 200780 720101 784104 662110 37498 37185 540

Toelichting:

Ad a.

De NEa heeft VROM bij het begin van haar status als tijdelijk agentschap € 1,011 mln betaald voor de overname van activa. Dit bedrag verdient zij terug door dit te verrekenen in de tarieven die zij VROM in rekening brengt. Eerder genoemde betaling is bij de 1e suppletore begroting 2006 als budget op artikel 6 bijgeboekt (overige mutaties), met deze kasschuif wordt de eenmalige budgetverhoging gespreid om die tarieven in de komende jaren te kunnen betalen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Mutatie 1e suppletore begroting 200611 4688 0006 0006 041  
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. FESBSIK klimaat voor ruimte–  2 000 1 0001 000  
Stand ontwerpbegroting 20079 4688 0007 0007 04100

Toelichting:

Ad a.

Het programma Besluit Subsidies Investeringen Kennis Infrastructuur (BSIK) schrijft voor dat per jaar niet meer dan 20% van het toegekende budget als voorschot toegekend mag worden. De raming is hier op aangepast.

Artikel 7. Verbeteren van de milieukwaliteit van water en bodem

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006137 465156 312168 075167 764203 314 
Mutatie 1e suppletore begroting 200615 09011 2798 91712 8954 8284 628
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Van ontvangsten 27.21.74 ivm eindafrekeningen programma 200120 000     
b. Invulling Ramingsbijstelling 18 mln (DGM)– 5 000– 5 003– 4 375– 4 582– 3 857– 3 067
c. Toekomst Agenda Milieu modernisering 12 00012 00012 00012 00012 000
d. Invulling Ramingsbijstelling 18 mln (DGM) – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
e. Extrapolatie 2011     220 543
f. Overige mutaties613586536536586571
Stand ontwerpbegroting 2007168 168174 174184 153187 613215 871233 675

Toelichting:

Ad a.

Als gevolg van eindafrekeningen van bodemsaneringsprogramma’s van 2001 is € 20 mln terug ontvangen van het bevoegd gezag. Deze middelen worden toegevoegd aan het uitgavenbudget.


Ad b.

Een deel van de ramingsbijstelling wordt nu ingevuld op de instrumenten Saneren van verontreinigde bodems en Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijk gebied.


Ad c.

Om de modernisering van het milieubeleid een impuls te geven, is cumulatief € 60 mln beschikbaar gesteld door het Kabinet. Hiermee wordt de vernieuwing van het water- en bodembeleid mogelijk gemaakt. Ook kunnen activiteiten worden verwacht gericht op de versterking van het draagvlak voor milieubeleid (communicatie, educatie en steun aan lokale initiatieven) en op het biodiversiteits- en stoffenbeleid. De exacte verdeling daarvan is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, reden waarom het totaalbedrag nu op het artikel met het grootste aandeel is bijgeboekt. In een suppletore begroting zal nog nadere precisering plaatsvinden.


Ad d.

Een deel van de ramingsbijstelling wordt ingevuld op het instrument Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijk gebied.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Mutatie 1e suppletore begroting 200614 30015 10015 00013 500200 
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Naar uitgaven 27.21.02 ivm eindafrekeningen programma 200120 000     
Stand ontwerpbegroting 200734 30015 10015 00013 5002000

Toelichting:

Ad a.

Als gevolg van eindafrekeningen van bodemsaneringsprogramma’s van 2001 is € 20 mln terug ontvangen van het bevoegd gezag. Deze middelen worden toegevoegd aan het uitgavenbudget.

Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200640 73341 69036 92635 46035 460 
Mutatie 1e suppletore begroting 200638 87579 80943 58019 41622 9802 080
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. FESmiddelen t.b.v subsidieregeling andere overheden38 58651 414    
b. Tbv herverdeling budget industrielawaai teruggestort10 250     
c. Naar artikel 5.14.04 voor Hart voor Dieren – 2 861– 3 574– 3 000– 1 257 
d. Extrapolatie 2011     35 013
e. Overige mutaties871836816786836826
Stand ontwerpbegroting 2007129 315170 88877 74852 66258 01937 919

Toelichting:

Ad a.

In de septemberbrief (20 september 2005) heeft het Kabinet aangegeven dat de luchtkwaliteit in Nederland op veel plaatsen niet in overeenstemming is met de Europese normstelling. Vooral voor fijn stof (PM10) en NO2 worden de normen op veel plaatsen overschreden. Het Kabinet acht dit ongewenst, omdat hierdoor niet aan de Europese verplichtingen kan worden voldaan en sprake is van negatieve effecten op de volksgezondheid in Nederland.

Voor de jaren 2006 en 2007 wordt vanuit het FES in totaal € 90 mln extra beschikbaar gesteld, bedoeld voor de toepassing van lokale maatregelen, nader uit te werken in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In concreto betreft het onder andere de uitvoering van programma’s door decentrale overheden ter verbetering van de luchtkwaliteit.


Ad b.

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de subsidie die in het verleden is verstrekt aan provincies ter bestrijding van industrielawaai. Met deze herverdeling sluiten de budgetten per provincie beter aan op de behoefte van de desbetreffende provincie.


Ad c.

Dit betreft een overboeking naar artikel 5 i.v.m. het uitvoeren van het amendement Feenstra/Verbugt uit 2002 waarmee VROM middelen vrijmaakt voor het project Hart voor Dieren.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Mutatie 1e suppletore begroting 200634 80076 40040 20016 70020 900 
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Tbv herverdeling budget industrielawaai teruggestort10 250     
b. FESmiddelen tbv subsidieregeling andere overheden38 58651 414    
Stand ontwerpbegroting 200783 636127 81440 20016 70020 9000

Toelichting:

Ad a.

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de subsidie die in het verleden is verstrekt aan provincies ter bestrijding van industrielawaai. Met deze herverdeling sluiten de budgetten per provincie beter aan op de behoefte van de desbetreffende provincie. De herverdeling vindt plaats door afdracht van overtollige middelen aan VROM (hetgeen deze ontvangsten verklaart) en herverdeling van deze middelen over de provincies. Het uitgavenbudget is daarom met hetzelfde bedrag opgehoogd.


Ad b.

Zie de toelichting bij de uitgaven Ad a.

Artikel 9. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200640 19640 84234 64229 63029 630 
Mutatie amendement 2006– 2 000     
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 8631 6152 9033 3521 538388
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Invulling Ramingsbijstelling 18 mln (DGM)– 3 000– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000– 2 000
b. Extrapolatie 2011     28 390
c. Overige mutaties693605555555605590
Stand ontwerpbegroting 200735 02641 06236 10031 53729 77327 368

Toelichting:

Ad a.

Een deel van de ramingsbijstelling wordt ingevuld op het instrument Reductie milieubelasting door afvalstoffen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200600000 
Mutatie 1e suppletore begroting 20062001 2502 4002 8002 100950
Stand ontwerpbegroting 20072001 2502 4002 8002 100950

Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

Art 10 Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200690 64186 67787 74187 45587 331 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006914– 9 023– 13 452– 14 205– 16 583– 16 583
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. PAO: Digitaal Omgevingsloket 5 0003 0002 0000 
b. Extrapolatie 2011     87 331
c. Overige mutaties1 2251 0421 0501 0701 1031 065
Stand ontwerpbegroting 200792 78083 69678 33976 32071 85171 813

Toelichting:

Ad a.

Als onderdeel van de invoering van de Omgevingsvergunning wordt aan alle burgers en ondernemers de mogelijkheid geboden hun aanvraag van de Omgevingsvergunning elektronisch te doen. Het elektronisch aanvragen van diensten van de overheid als vergunningen past in het kabinetsbeleid op het gebied van de elektronische dienstverlening. Door de oriëntatie op en het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen in het loket met ICT goed te ondersteunen kan bij burgers en ondernemers irritatie worden weggenomen en administratieve lasten worden verminderd. Voor de voorbereiding en invoering is door het Kabinet € 10 mln beschikbaar gesteld.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20069170000 
Mutatie 1e suppletore begroting 200610 1806 5372 0002 000  
Stand ontwerpbegroting 200711 0976 5372 0002 00000

Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200614 45410 2988 0598 2896 019 
Mutatie 1e suppletore begroting 200613 77518 96619 53219 35519 2214 221
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Uit aanvullende post (AP) projectgelden EV6 80014 80018 70027 60045 10040 000
b. Uit AP Versterking uitvoering handhaving5 0005 0005 0005 0005 00025 000
c. Extrapolatie 2011     6 019
d. Overige mutaties191173172163163163
Stand ontwerpbegroting 200740 22049 23751 46360 40775 50375 403

Toelichting:

Ad a.

Het zijn middelen bestemd voor desaneringen (NH3-koelinstallaties, BRZ0- en CPR15-bedrijven), het oplossen van knelpunten (transport van NH3, Propyleen) en specifieke knelpunten langs het spoor (incl. Nota Vervoer gevaarlijke stoffen). Uitbreiding van de hulpverleningscapaciteit Drechtsteden en knelpunten bij buisleidingen.


Ad b.

Dit project verstrekt de middelen om bij andere overheidsdiensten de uitvoering en handhaving ivm externe veiligheid op peil te houden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de projecten van de inspecties van VROM, SZW, V&W en projecten van Rijkswaterstaat.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 = Stand ontwerpbegroting 2007000000

Artikel 12. Handhaving en toezicht

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200663 56462 49361 96161 78661 680 
Mutatie 1e suppletore begroting 20062 355– 1 362– 1 685– 1 578– 1 654– 1 654
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Extrapolatie 2011     61 680
b. Overige mutaties1 327963940945955916
Stand ontwerpbegroting 200767 24662 09461 21661 15360 98160 942

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 = Stand ontwerpbegroting 2007882882882882882882

Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200697 75688 88564 25644 72840 868 
Mutatie 1e suppletore begroting 200629 41316 17618 03131 83513 2182 218
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Maatregelen dak en geveldetectie Tweede Kamer 3 7522 000   
b. Vertraging diverse investeringsprojecten– 8 4067 2985 302   
c. Van BZK overboeking budget FKKH8001 0501 1501 1501 1501 150
d. Extrapolatie 2011     33 337
e. Overige mutaties1 7822 7013 0942 5602 5001 710
Stand ontwerpbegroting 2007121 345119 86293 83380 27357 73638 415

Toelichting:

Ad a.

Uit onderzoek voor de gebouwen van de Tweede Kamer blijkt dat er nog aanpassingen nodig zijn in vooral beveiliging van de daken en gevels. Deze mutatie is het aanvullende investeringsbedrag dat benodigd is voor het uitvoeren van maatregelen hierop.


Ad b.

De ramingen van de investeringsprojecten worden periodiek geactualiseerd waardoor middelen verschuiven tussen de verschillende jaren. Verschuivingen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn met een langere duur van een vergunningentraject dan was voorzien.


Ad c.

Deze mutatie betreft een budgetoverheveling vanuit Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Functionele Kosten van het Koninklijk Huis.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063572 626357357357357
Mutatie 1e suppletore begroting 20064 500     
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Intertemporele schuif: verkoop pand Anna Paulownastraat – 2 269 2 269  
Stand ontwerpbegroting 20074 8573573572 626357357

Toelichting:

Ad a.

Het pand wordt momenteel gebruikt door de Rijksvoorlichtingsdienst, een onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken, in afwachting van het beschikbaar komen van nieuwe huisvesting. Hoewel de RVD volgens planning nieuwe huisvesting betrekt, nopen andere huisvestingsprojecten van het ministerie van AZ het pand langer aan te houden dan oorspronkelijk was voorzien.

Artikel 14. Algemeen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006370 502354 034344 521340 920339 002 
Mutatie 1e suppletore begroting 200695 26322 45925 24024 94621 77321 821
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Invulling Ramingsbijstelling 18 mln (DGW)– 9 193– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
b. Uitfinanciering openstaande verplichtingen woon-zorg1 2231 714397140  
c. Apparaatskosten MNP van LNV en andere overheden3 4973 4973 4973 4972 1002 100
d. Van Financiën/Belastingdienst bijdrage aan het BAG-project.1 500     
e. Extra bijdrage Rgd kosten aan kosten gemeenschappelijke dienst.009 1629 1629 1629 162
f. Herverdeling kosten GD00– 9 162– 9 162– 9 162– 9 162
g. PAO: BAG (Basis registraties Gebouwen) 1 0003 0003 0003 000 
h. apparaatskosten GOB 2 6502 6502 6502 6502 650
i. Extrapolatie 2011     339 002
j. Overige mutaties3 5281 4271 6621 6651 5701 360
Stand ontwerpbegroting 2007466 320385 781379 967375 818369 095365 933

Toelichting:

Ad a.

De invulling voor 2006 betreft een voorlopige stalling van de ramingsbijstelling, die in de loop van 2006 VROM-breed wordt ingevuld.


Ad b.

Voor de Woonzorgstimuleringsregeling (WZSR) leidt de uitfinanciering van openstaande verplichtingen ultimo 2005 tot betalingen voor in totaal € 6,5 mln in 2006–2009.


Ad c.

Het betreft hier een bijdrage van LNV en overige overheden ten behoeve van het Milieu en Natuur Planbureau.


Ad d.

VROM heeft aansluiting gezocht bij Financiën/Belastingdienst in zowel kennis, ervaring als financiën om het plan sluitend te krijgen.


Ad e.

Bij de overgang naar een nieuwe systematiek Marktanaloge Bedrijfvoering (MAB) is de interne kostentoedeling van de gemeenschappelijke dienst herzien. Dit heeft voor de Rgd een stijging van de Rgd kosten tot gevolg (van ongeveer € 17 mln naar € 26 mln per jaar).


Ad f.

De herverdeling van de kosten van de GD leidt ertoe dat er sprake is van een kostendekkende begroting voor de centrale voorzieningen in de bedrijfsvoering van VROM.


Ad g.

VROM voert het project BAG uit als onderdeel van PAO, hetgeen valt onder coördinatie van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing. De BAG bevat kerngegevens die essentieel zijn voor de werking van het stelsel, dat meerledig effect heeft, namelijk: voorkomen en opsporen van fraude, adequatere dienstverlening overheid, verminderen administratieve lastendruk, verbeteren efficiency. De Tweede Kamer heeft verzocht om versnelling. VROM wil een snel mogelijke afronding van BAG en van voldoende kwaliteit.


Ad. h.

Ten behoeve van het Gemeenschappelijk Ontwikkelings Bedrijf (GOB) is vanaf 2007 in totaal € 2,65 mln aan de VROM-begroting toegevoegd, zijnde de apparaatskosten.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200622 42422 42422 42522 10018 177 
Mutatie 1e suppletore begroting 20064 0004 0003 1384 000  
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Afdracht eigen vermogen 200513 009     
b. Apparaatskosten MNR ontvangsten andere overheden2 1002 1002 1002 1002 1002 100
c. Apparaatskosten MNP desaldering ontvangsten LNV1 3971 3971 3971 397  
d. Ingroei Rgd (Herijking bijdrage Protocolkosten Rgd)  9 1629 1629 1629 162
e. Extrapolatie 2011     17 963
f. Overige mutaties113425365316285268
Stand ontwerpbegroting 200743 04330 34638 58739 07529 72429 493

Toelichting:

Ad a.

Betreft de afdracht door de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst van het surplus aan opgebouwd eigen vermogen. De afdracht is het gevolg van de regel dat het eigen vermogen van de Rijkgebouwendienst is gemaximeerd op 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar, exclusief egalisatie, rentebaten en buitengewone baten. Deze ontvangsten worden door VROM vervolgens weer aan het ministerie van Financiën afgedragen en komen ten gunste van de algemene middelen.


Ad b en c.

Dit zijn verwachte ontvangsten van andere overheden t.b.v. werkzaamheden die het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) t.b.v. die overheden verricht dit jaar.


Ad d.

Zie de toelichting in de uitgaventabel op dit artikel.

Artikel 15. Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen in € 1000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 818– 2 253– 21 232– 20 127– 7 773 
Mutatie 1e suppletore begroting 20069 6204 2944 3324 31011 86711 607
Nieuwe mutaties:      
Beleidsmatige mutaties:      
a. Uitkering loonbijstelling 2006– 5 235– 4 343– 4 175– 4 167– 4 158– 3 990
b. Uitkering prijsbijstelling 2006– 8 035– 7 359– 6 647– 6 195– 8 192– 7 956
c. Van BZK: loonbijstelling CAO 2005–20061 148836757789768743
d. Tegenboeking restant EJM tbv specifieke beeld– 8 030     
e. Tegenboeking invulling Ramingsbijstelling 18 mln18 00018 00018 00018 00018 00018 000
f. Invulling ramingsbijstelling 18 mln (DGW) risico-opslag 1% – 3 306– 3 048– 3 049– 1 193 
g. Generale kasschuif tbv sluitpost– 1 383– 4 43818 97017 4082 399– 1 440
h. Extrapolatie 2011     – 10 892
i. Overige mutaties217– 555– 426– 1 328– 1 720– 1 212
Stand ontwerpbegroting 20078 1208766 5315 6419 9984 860

Toelichting:

Ad a.

Bij 1e suppletore wet is de loonbijstelling uitgedeeld aan VROM vanuit het ministerie van Financiën. Deze bijstelling wordt nu toebedeeld aan verschillende apparaatsinstrumenten.


Ad b.

Bij 1e suppletore wet is de prijsbijstelling uitgedeeld aan VROM vanuit het ministerie van Financiën. Deze bijstelling wordt nu toebedeeld aan verschillende prijsgevoelige instrumenten.


Ad c.

Uitkering loonbijstelling CAO 2005–2006 vanuit het ministerie van BZK.


Ad d.

Een deel van de Eindejaarsmarge is ingezet ten gunste van het negatieve specifieke beeld van VROM.


Ad e.

Bij de 1e suppletore 2006 is een ramingsbijstelling toebedeeld aan VROM. De ombuigingsmaatregelen hiervoor zijn nu over verschillende instrumenten binnen de begroting ingevuld.


Ad f.

Een deel van de ontvangsten uit hoofde van de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen wordt vooralsnog ingezet voor de invulling van de ramingsbijstelling van € 18 mln.