Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. BEGROTING VAN DE NEDERLANDSE EMISSIEAUTORITEIT

Baten-lastendienst «Nederlandse Emissieautoriteit»

Tabel 1. Begrotingsstaat 2007 (in € x 1 000)
Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
68446 8440
Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten 
424153 

Begroting van Baten en lasten voor het jaar 2007 en meerjarenraming

Tabel 2. Begroting van Baten en Lasten
Bedragen x € 1 000200620072008200920102011
Baten      
Opbrengst moederdepartement5 1086 8445 5505 7606 0606 200
Totaal baten5 1086 8445 5505 7606 0606 200
Lasten      
Apparaatskosten:4 8236 5385 1945 3945 5955 590
– personele kosten2 6383 8032 7452 9003 0503 100
– materiële kosten2 1852 7352 4492 4952 5452 590
Rentelasten303535353560
Afschrijvingskosten      
– materieel44433
– immaterieel251267267267347350
Dotaties voorzieningen      
Buitengewone lasten      
Totale lasten5 1086 8445 5005 7005 9806 100
Saldo00506080100

Toelichting:

Baten

De opbrengst moederdepartement betreft uitsluitend de inkomsten die voorkomen uit de opdracht van de directie Klimaatverandering & Industrie t.b.v. de uitvoering van de emissiehandelswetgeving. De feitelijke (jaarlijkse) opdrachtverlening zal de hoogte van de opbrengst moederdepartement bepalen.

Personele kosten

In 2007 zullen er naar schatting 300 monitoringsprotocollen moeten worden herzien en 400 nieuwe vergunningen worden verstrekt o.a. als gevolg van:

• De implementatie van de nieuwe MRG (Monitoring and Reporting Guidelines: gewijzigde EU richtlijnen in Nederland uitgewerkt in de Regeling Monitoring Handel in Emissiehandel);

• Het vervallen van de opt-outregeling (opt-out: regeling waarbij kleinere bedrijven op eigen verzoek kunnen worden uitgesloten aan deelname in het emissiehandelssysteem op basis van de in de regeling vastgestelde criteria).


Ter illustratie: in 2006 was gerekend op de behandeling van slechts 30 vergunningen. De vaste bezetting is niet ingericht op de behandeling van de extra vergunningsaanvragen die in 2007 naar verwachting zullen worden ingediend. Deze piekwerkzaamheden zullen grotendeels worden opgevangen door de inhuur van externe ondersteuning.

De gemiddelde loonkosten in 2007 bedragen € 64 300 per fte voor (32 fte’s) vast personeel. Het resterende personeelsbudget zal nodig zijn voor externe inhuur.

Materiële kosten

Er zal in 2007 sprake zijn van extra kosten voor o.a. huisvesting en ICT voorzieningen als gevolg van de externe inhuur t.b.v. het verwerken van de piekwerkzaamheden zoals toegelicht bij de personele kosten.

Rentelasten

Er is gerekend met een rentepercentage van 3,61% (looptijd lening vijf jaar t.b.v. de immateriële activa) en 3,47% (looptijd lening drie jaar).

Afschrijvingskosten

Deze post bestaat uit de afschrijving op de in 2005 en 2006 aangeschafte en ontwikkelde software voor de NOx en CO2 registers, het interne workflowsysteem, in 2006 aangeschafte archiefkasten en laptop en nog in 2007 te activeren immateriële activa (kleine aanpassingen aan de registers).

– De immateriële activa (computersoftware) wordt afgeschreven in 5 jaar.

– Meubilair wordt afgeschreven in 5 jaar.

– Computerapparaatuur (laptop) in 3 jaar.

Er wordt vanuit gegaan dat de huidige computersoftware in 2010 vervangen of grondig herzien moet worden.

Saldo van baten en lasten

De verwachting is dat er vanaf 2008 een klein positief resultaat kan worden genoteerd. Dit resultaat kan, na accordering door de eigenaar, aan de exploitatiereserve worden toegevoegd.

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2007 en meerjarenraming

Tabel 3. Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1 000200620072008200920102011
1. Rekening-courant RHB 1 januari00103257114
       
2. Totaal operationele kasstroom255281293295407439
       
Totaal investeringen– 1 111– 153– 142– 142– 142– 142
Totaal boekwaarde desinvesteringen      
3. Totaal investeringskasstroom– 1 111– 153– 142– 142– 142– 142
       
Eenmalige uitkering aan moederdepartement      
Eenmalige storting door moederdepartement      
Aflossingen op leningen– 255– 271– 271– 270– 350– 350
Beroep op leenfaciliteit1 111153142142142142
4. Totaal financieringskasstroom856– 118– 129– 128– 208– 208
       
5. Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)0103257114203
(maximale roodstand 0,5 miljoen euro)      

Toelichting:

Operationele kasstroom

Deze is als volgt opgebouwd:

• Saldo van baten/lasten;

• Correctie voor afschrijvingen;

• Correctie voor voorzieningen (eventuele dotatie en onttrekking): nog niet van toepassing;

• Correctie voor mutaties in het nettowerkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringen voor 2007 t/m 2011 hebben betrekking op het in stand houden van de activa van de Nederlandse Emissieautoriteit. Materieel is dit beperkt. Voor 2007 (€ 153 000) staan geringe extra investeringen in hardware en meubilair gepland.

Financieringskasstroom

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) doet een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ter financiering van haar investeringen. De genoemde bedragen betreffen de aflossing op deze lening.