Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8. BIJLAGE 3. OVERZICHTSCONSTRUCTIE PROGRAMMA ZUIDVLEUGEL


In de Nota Ruimte is geconcludeerd dat in met name vier regio’s in Nederland het beleid van de ministeries van V&W, VROM, LNV en EZ zeer nauw met elkaar verbonden is. Het Kabinet heeft daarom besloten voor elk van deze gebieden een coördinerend bewindspersoon aan te stellen. Om de reikwijdte van die coördinerende verantwoordelijkheid aan te geven, is in de respectievelijke begrotingen van deze vier ministeries een overzichtsconstructie opgenomen van de voor de betreffende regio te nemen besluiten, de primaire verantwoordelijkheidsverdeling en de relatie met de verschillende begrotingen. Deze bijlage bevat het overzicht van de coördinerende verantwoordelijkheid van de minister van VROM.

ClustersTe nemen besluitenVerantwoordelijkheidsverdelingBegrotingOperationeel doelBedrag*
Noordrand Rotterdam     
A). A4 Delft-SchiedamInname van een standpunt over de A4-Delft-Schiedam in 2006Verantwoordelijkheid: V&WVakministerie: V&WTrekker: V&WV&WIFVROMLNV2/VROM3art 12.05.03 Hoofdwegen/planstudieprojecten voor tracébesluitart 5.2.1. Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen64112PM**
      
B). A13/A16/A20Vaststellen hoe om te gaan met de planstudie in relatie tot de doorkijk MIT 2015–2020Verantwoordelijkheid: V&WVakministerie: V&W Trekker: V&W art. 12.05.03 Hoofdwegen/planstudieprojecten voor tracébesluitRaming van de projectkosten varieert 1000–15004
      
C). TechnopolisAfspraak met gemeente en provincie over verdere ontwikkeling in kader A13 kennisboulevardVerantwoordelijkheid: EZVakministerie: EZTrekker: gemeenteEZart 3.10 Zorgen voor aantrekkelijke regio’s en steden om te kunnen ondernemen 
D). Schieveense polder (bedrijventerrein en groen)Afspraak met gemeente en provincie over verdere ontwikkeling in kader A13 kennisboulevardVerantwoordelijkheid: EZVakministerie: EZTrekker: gemeenteEZart 3.10 Zorgen voor aantrekkelijke regio’s en steden om te kunnen ondernemen 
      
E). Schiezone (PMR opgave)5UitvoeringVerantwoordelijkheid: V&WVakministerie: LNV/V&WTrekker: provincieEZ,LNVVROMV&Wart 3.10 Zorgen voor aantrekkelijke regio’s en steden om in te kunnen ondernemenPMart 8.2.1. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde leefomgevingIF 16.01 Megaprojecten/niet verkeer en vervoer28282828 + 27 + 45
      
F). Schiebroekse polder en Zuid- polder (PMR opgaven)UitvoeringVerantwoordelijkheid: V&WVakministerie:LNV/V&WTrekker: provincieEZLNVVROMV&W  
      
G). Groen/blauwe slinger (VINAC strategische groenopgave)UitvoeringVerantwoordelijkheid: V&WVakministerie: LNV/V&WTrekker: provincieLNV6VINACPM**

ClustersTe nemen besluitenVerantwoordelijkheidsverdelingBegrotingOperationeel doelBedrag*
H). Boterdorpse Polder (VINAC strategische groenopgave)UitvoeringVerantwoordelijkheid: LNVVakministerie LNVTrekker: provincieLNV7VINACPM**
      
I). Verstedelijkingslocaties: Noordrand 1, 2 en3Uitvoering. Verantwoordelijkheid: VROMVakministerie: VROMTrekker: gemeenteVROMBLS2
      
Driehoek Rotterdam–Zoetermeer–Gouda
A). Integrale gebieds- visie RZG drie- hoek (Zuidplaspolder)Afspraken over de plano- logische en financiële randvoorwaarden, waar- onder de infrastructurele ontsluitingVerantwoordelijkheid: VROM/V&W/LNVVakministerie: VROM/V&W/LNVTrekker: provincieLNV8VINACPM**
      
Activiteiten in relatie tot aanleg van de Tweede Maasvlakte
A). Stadshavens/Waal- en eemhavenStandpunt over wijze van ondersteuningVerantwoordelijkheid: EZ/VROMVakministerie: EZ/VROMTrekker: gemeenteEZ9art 3.10 Zorgen voor aantrekkelijke regio’s en steden om te kunnen ondernemen20
      
B). Hoeksewaard, 300 ha bovenregio-naal bedrijventer-reinVaststelling definitieve omvang bedrijventerrein, inpassing en ontsluitingVerantwoordelijkheid: EZ Vakministerie: EZ/VROMTrekker: provincie  0
      
C). A15 Maasvlakte–VaanpleinOntwerp TracébesluitVerantwoordelijkheid: V&WVakministerie: V&WTrekker: V&WV&W, IFart 12.05.03 Hoofdwegen/planstudieprojecten voor tracébesluit1 294
      
D). PMZ/innovatieve ontwikkeling infrastructuur en gebiedBeslismomenten uitwerking PMZ 2006Verantwoordelijkheid: V&WVakministerie: V&WTrekker: V&W  0
      
E). Natuurcompensatie zee en kustDefinitieve besluiten in kader PKB en uitvoeringVerantwoordelijkheid: V&WVakministerie: V&W Trekker: V&W  PM**
      
F). 750 ha natuur in IJsselmonde, Schiebroekse polder, Zuidpolder en SchiezoneUitvoeringZie cluster Noordrand e en fEZLNVVROMV&Wart 3.10 Zorgen voor aantrekkelijke regio’s en steden om te kunnen ondernemenPMart 8.2.1. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde leefomgevingIF 16.01 Megaprojecten/niet verkeer en vervoer28282828 + 27 + 45
      
G). Bestaand Rotterdams gebiedUitvoeringVerantwoordelijkheid: VROMVakministerie: V&W/VROMTrekker:provincie en gemeente0
      
Den Haag internationale stad van bestuur, recht en vrede
A) Uitwerking concreet programmaStandpunt n.a.v. uitgewerkt programmaVerantwoordelijkheid: VROMVakministerie: VROM/V&W/EZTrekker: gemeente   
Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid op de as Dordrecht–Leiden/Katwijk, Rotterdam–Gouda
A). NSP RotterdamUitvoeringVerantwoordelijkheid: VROMVakministerie: VROM/V&WTrekker: gemeenteVROMV&W, IFart 5.2.1. Stedelijke gebie- den van nationaal belang verder ontwikkelenart 13.03.01 Spoorwegen/programma aanleg perso- nenvervoer54162
B). Integrale MIT verkenning StedenbaanBesluitvorming over integrale verkenning stedenbaanVerantwoordelijkheid: V&WVakministerie: VROM/V&WTrekker: provincie  0
C). Bouw van 3000 tot 8000 woningen Valkenburg en de ontsluiting daarvanStandpunt gebiedsuitwer- king Valkenburg en betrokkenheid GOBVerantwoordelijkheid: VROMVakministerie:VROMTrekker: provincie  0

* Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s, prijspeil 2005.

** Op dit moment is nog niet exact aan te geven welke bedragen concreet neerslaan in de betreffende gebieden.

1 Inclusief € 60 mln. regiobijdrage.

2 50% van het ministerie van LNV voor grondaankoop.

3 Totale inzet van de ministeries van LNV en VROM voor de ecologische recreatieve verbindingen maximaal 4 mln Euro.

4 Er is € 31 mln. beschikbaar voor de aanpak Deenkade.

5 Voor PMR/groen is 112 mln. beschikbaar. Elk departement betaalt 25%. Daarnaast financiert V&W 27 mln voor de groene verginding als onderdeel van de 750 ha. Voor de compensatie zee en kust is door het ministerie van V&W 45 mln gereserveerd.

6–8 Voor de periode 2007 t/m 2013 worden met de provincie afspraken gemaakt in het kader van ILG. Hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt in SGR en VINAC groen: beide categoriën zijn opgegaan in «RODS» (recreatie om de stad). In de concept overeenkomst met de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de norm bedragen en prestatie-eenheden.

9 EZ heeft een regeling voor herstructurering bedrijventerreinen: Topper. Looptijd is vijf jaar en heeft jaarlijks een budget van € 20 mln. Middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor grote herstructureringsopgaven. Maximale uitkering per jaar is € 2,5 mln. De regeling financiert een deel van het exploitatietekort.