Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9. BIJLAGE 4. NALEVINGSSTRATEGIE VROM-INSPECTIE


Burgers, bedrijven en overheden zelf zijn in hoofdzaak verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Waar dat niet gebeurt stelt de overheid alles in het werk om die naleving te verbeteren.

Het is belangrijk om daarbij de juiste prioriteiten te stellen. Daarvoor heeft VROM in 2003 een zogenoemde Nalevingstrategie ontwikkeld die o.a. een methode bevat van prioritering op basis van een analyse van de risico’s (voor de leefomgeving) en nalevingstekorten. Uitgangspunt van de Nalevingstrategie is dat de prioriteit van de VROM-Inspectie (VI) ligt bij de wetgeving waar een groot naleeftekort is en die tevens veel risico’s geeft voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.


VROM heeft circa 250 wetten en convenanten, subsidieregelingen en beleidsafspraken gescreend op risico en naleving en deze ingedeeld in vier kwadranten:

• Is het risico groot en het nalevingstekort groot, dan pakt de VROM-Inspectie deze taak met voorrang op. Hier is de noodzaak tot toezicht en controle immers het grootst;

• Is het risico groot en het nalevingstekort klein, dan wordt vaak uitgegaan van beperkte controles. Door quick scans en een harde aanpak van het relatief geringe aantal overtreders wordt druk op de ketel gehouden;

• Is het risico klein en het nalevingstekort groot, dan is controle vaak toch niet nodig. Het kan namelijk gaan over onbekende, onduidelijke of nauwelijks geaccepteerde regels. In dergelijke gevallen zal de VROM-Inspectie zich al dan niet samen met anderen inspannen om regels te verbeteren, te vereenvoudigen of te verduidelijken. Ook komt het voor dat de VROM-Inspectie adviseert regels in te trekken omdat ze eigenlijk niet zijn te handhaven;

• Bij een klein risico en klein nalevingstekort heeft handhaving van deze wet geen prioriteit.


De wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn cursiefaangegeven in de nieuwe prioriteitenkwadranten. Dit geldt alleen voor wijzigingen in bestaande taken of voor nieuwe taken. Wetgeving die is vervallen is uiteraard in het geheel niet meer terug te vinden in de kwadranten.


De belangrijkste wijziging op het gebied van regelgeving betreft REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). Het betreft een EU-verordening waarbij producenten en importeurs zelf verantwoordelijk worden voor een zorgvuldige omgang met stoffen. Deze regeling zal in 2007 van kracht worden.

Verder zijn er soms wijzigingen doorgevoerd in de systematiek, voortvloeiend uit de handhavingspraktijk. Zo is er een verschil in naleving geconstateerd bij het opslaan van consumentenvuurwerk minder en meer dan 10 000 kg. De handhaving valt in het eerste geval onder de gemeenten, en in het tweede geval is de provincie bevoegd. Tenslotte zijn er ook wijzigingen in nalevingsgedrag geconstateerd, zoals bij de naleving van het PCB-besluit. Uit een onderzoek van de VI is gebleken dat de naleving nu op 90% ligt.

Daarnaast is er een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de totale opzet, die los staan van wet- en regelgeving. Er is een kwadrant bijgekomen waarin alle taken staan vermeld waarbij het risico, dan wel de naleving, onbekend zijn. Voorheen werd dit niet apart vermeld. Binnen de kwadranten zijn de taken nu op alfabetische volgorde vermeld.


In de tabellen van de bijlage treft u de prioriteitenmatrix van de VROM Inspectie aan voor de begroting 2007. Dit is afzonderlijk weergegeven voor het primair toezicht en het interbestuurlijk toezicht.

Prioriteitenkwadranten Primair Toezicht
Groot risico, Groot naleeftekort
1Besluit op de Ruimtelijke ordeningBesluit op de Ruimtelijke Ordening (handhaving watertoets, gemeenten)
2BestrijdingsmiddelenwetBestrijdingsmiddelen wet, creosoot
3Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU(EVOA) Verdrag van BaselEvoa (ACS/Oost Europa/niet OESO) (vergunning)
4Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU (EVOA) Verdrag van BaselEvoa (ACS/Oost Europa/niet OESO) (exportverbod)
5Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU(EVOA) Verdrag van BaselEvoa (OESO vergunning, export bouw- en sloopafval )
6Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU(EVOA) Verdrag van BaselEvoa (OESO nieuwe toetreders EU)
7KernenergiewetBesluit stralingsbescherming (grote bronnen)
8KernenergiewetBesluit detectie radioactief besmet schroot (incidenten)
9KernenergiewetBesluit stralingsbescherming/artikel 22/33 Kew («opslag»)
10KernenergiewetBesluit vervoer splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen/vergunninghouders (grote bronnen)
11Nota RuimteBorging van de veiligheid tegen overstromingen (gemeenten)
12Nota RuimteBorging en ontwikkeling van natuurwaarden (gemeenten)
13Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden(gemeenten)
14Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden (300 hectare Hoeksewaard) (doelgroep gemeenten)
15Nota RuimteVergroting van milieukwaliteit en veiligheid (gemeenten)
16Nota RuimteVergroting van milieukwaliteit en veiligheid (provincies)
17PKB’sRegelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens
18PKB’sStructuurschema burgerluchtvaartterreinen (regionale en kleine luchtvaart)
19PKB’sPKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad
20TracébesluitTracébesluit (bouwstoffen)
21WaterleidingwetWaterleidingbesluit (eigen winningen)
22WaterleidingwetWaterleidingbesluit collectieve installaties
23Wet explosieven voor civiel gebruikWet explosieven voor civiel gebruik: (de wet zelf)
24Wet geluidhinderBesluit geluidhinder Spoorwegen
25Wet gewasbescherming en biociden 
26Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit zwavelgehalte brandstoffenWlv (zeeschepen)
27Wet luchtvaartLuchthaven indelingsbesluit
28Wet milieubeheerBesluit externe veiligheid inrichtingen (afstanden in bestemmingsplannen)
29Wet milieugevaarlijke stoffenREACH
30Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit ozonlaagafbrekende stoffen wms 2004 (eigenaren koelinstallaties scheepvaart)
31Wet milieugevaarlijke stoffenInzamelingsregeling CFK en Halonen
32Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit genetisch gemodificeerde organismen (ingeperkt gebruik)
33Wet milieugevaarlijke stoffenZorgplicht Wms (ontgassingen)
34Wet milieugevaarlijke stoffenKennisgevingsbesluit nieuwe stoffen
35Wet milieugevaarlijke stoffenVuurwerkbesluit Wms/Wm
36Wet milieugevaarlijke stoffenVeiligheidsinformatiebladen besluit
37Wet milieugevaarlijke stoffenAsbestverwijderingsbesluit (eigenaren objecten)
38Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit Asbestwegen
39Wet milieugevaarlijke stoffenProductenbesluiten asbest(asbest in puin)
40WoningwetBouwbesluit(CE markering)

Prioriteitenkwadranten Primair Toezicht
Groot risico, Klein naleeftekort
1BestrijdingsmiddelenwetToelating op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet voor wat betreft gasvormende bestrijdingsmiddelen.
2Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU(EVOA) Verdrag van BaselEvoa (OESO vergunning )
3KernenergiewetKernenergiewet, Non-proliferatie verdrag, Protocol van Almelo
4KernenergiewetBesluit kerninstallaties, splijtstoffen, ertsen/artikel 15b Kew, vergunningen nucleaire inrichtingen (mbt nucleaire aspecten)
5KernenergiewetBesluit kerninstallaties, splijtstoffen, ertsen/artikel 15b Kew, vergunningen nucleaire inrichtingen (mbt niet-nucleaire aspecten)
6KernenergiewetBesluit stralingsbescherming/artikel 29 en/of 34 Kew («handelingen»)
7KernenergiewetBesluit stralingbescherming/hoofdstuk 8 («werkzaamheden»)
8KernenergiewetBeveiligingsrichtlijn Kew (BRK’93) 
9Nota RuimteBorging van de veiligheid tegen overstromingen (provincies)
10WaterleidingwetWaterleidingbesluit (waterleidingbedrijven)
11Wet milieubeheerart 8.1: inrichtingen vallend onder bijlage 2ivb, niet zijnde defensie
12Wet milieubeheerBesluit beheer elektrische apparatuur ((H)CFK-houdende koel/vriesapparatuur)
13Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit ozonlaagafbrekende stoffen wms 2003 (importeurs, handel)
14Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit genetisch gemodificeerde organismen (gentherapie)
15Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit genetisch gemodificeerde organismen (veldproeven)
16Wet milieugevaarlijke stoffenPCB, PCT en Chlooretheenbesluit en regeling verwijdering PCB’s

Prioriteitenkwadranten Primair Toezicht
Klein risico, Groot naleeftekort
1Besluit LuchtkwaliteitBesluit Luchtkwaliteit(Ro-zonering gemeenten)
2Besluit LuchtkwaliteitBesluit Luchtkwaliteit(Ro-zonering provincies)
3BestrijdingsmiddelenwetBestrijdingsmiddelen wet, koper-houtverduurzaming
4BestrijdingsmiddelenwetBestrijdingsmiddelen wet, toezicht op de dierplaagbestrijders
5Flora en FaunawetFlora en Faunawet (Ro, gemeenten)
6Nota RuimteBorging en ontwikkeling van natuurwaarden
7Nota RuimteBorging en ontwikkeling van bijzondere landschappelijke en cultuur historische waarden
8Nota RuimteVergroten van de concurrentiepositie van de Randstad als geheel (gemeenten)
9Nota RuimteOntwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, bundeling van verstedelijking in bundelingsgebieden (gemeenten)
10Nota RuimteBorging van de veiligheid van het IJsselmeergebied met behoud van (inter)nationale ruimtelijke waarden (Borging ruimte voor dijkversterking, RHS gemeenten)
11Nota RuimteVoorkoming knelpunten bij de ondergrondse ordening (gemeenten)
12Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden(gemeenten)
13PKB’sStructuurschema Buisleidingen(EZ)
14PKB’sPKB Nota Waddenzee 1993 (gemeenten)
15Vogel- en Habitat richtlijnVogel- en Habitat richtlijn (gemeenten)
16Vuurwerkbesluit WMS)Vuurwerkbesluit WMS (Ro zonering, gemeenten)
17Wet milieubeheerBesluit inzamelen afvalstoffen(vergunningen)
18Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit PAK-houdende coatings Wms
19Wet milieugevaarlijke stoffenCadmiumbesluit 1999 Wms
20Wet milieugevaarlijke stoffenOntwerpbesluit met koperverbindingen verduurzaamd hout
21Wet milieugevaarlijke stoffenRegistratiebesluit Wms
22Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit verpakkingen en aanduiding Milieugevaarlijke stoffen
23Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit arseenbehandeld hout

Prioriteitenkwadranten Primair Toezicht
Klein risico, Klein naleeftekort
1Besluit op de Ruimtelijke ordeningBesluit op de Ruimtelijke Ordening (handhaving watertoets, provincies)
2BestrijdingsmiddelenwetBestrijdingsmiddelen wet, TBT
3Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU (EVOA) Verdrag van BaselEvoa (OESO groene lijst regime)
4Flora en FaunawetFlora en Faunawet (Ro, provincies)
5KernenergiewetBesluit vervoer splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen/vergunninghouders (kerntransporten)
6KernenergiewetBesluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen
7KernenergiewetVrijstellingsbesluit (defensie-inrichtingen)
8Nota RuimteBorging en ontwikkeling van natuurwaarden (provincies)
9Nota RuimteBorging en ontwikkeling van bijzondere landschappelijke en cultuur historische waarden
10Nota RuimteBorging en ontwikkeling van bijzondere landschappelijke en cultuur historische waarden (gemeenten)
11Nota RuimteBorging en ontwikkeling van bijzondere landschappelijke en cultuur historische waarden (provincies)
12Nota RuimteVergroten van de concurrentiepositie van de Randstad als geheel (provincies)
13Nota RuimteOntwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, bundeling van verstedelijking in bundelingsgebieden (provincies)
14Nota RuimteBorging van de veiligheid van het IJsselmeergebied met behoud van (inter)nationale ruimtelijke waarden (Borging ruimte voor dijkversterking) (RHS) (provincies)
15Nota RuimteVoorkoming knelpunten bij de ondergrondse ordening (provincies)
16Nota RuimteOntwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, ontwikkeling en versterking van 6 stedelijke centra(gemeenten)
17Nota RuimteOntwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, ontwikkeling en versterking van 6 stedelijke centra(provincies)
18Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden, versterking luchthaven Schiphol(provincies)
19Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden (300 hectare Hoeksewaard) (doelgroep provincies)
20Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden (clustering van chemische bedrijven) (doelgroep provincies)
21Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden, bevordering ontwikkeling TOP-projecten (provincies)
22Nota RuimteVerbetering van de bereikbaarheid
23PKB’sStructuurschema Buisleidingen(EZ)
24PKB’sPKB Nota Waddenzee 1993 (provincies)
25TracéwetTracébesluit (geluid)
26Vogel- en Habitat richtlijnVogel- en Habitat richtlijn (provincies)
27Vuurwerkbesluit WMS)Vuurwerkbesluit WMS (Ro zonering provincies)
28Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit zwavelgehalte brandstoffenWlv (binnenvaart)
29Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (landbouw)
30Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit kwaliteitseisen brandstoffenwegverkeer
31Wet milieubeheerRegeling inzamelen afvalstoffen(registratieplicht)
32Wet milieubeheerStortplaats en stortverboden
33Wet milieubeheerBesluit beheer autobanden
34Wet milieubeheerBesluit beheer autowrakken (mededelingsplicht voor producenten en importeurs)
35Wet milieubeheerRegeling beheer autowrakken
36Wet milieubeheerBesluit beheer batterijen
37Wet milieubeheerBesluit beheer elektrische apparatuur (producenten en importeurs).
38Wet milieubeheerRegeling beheer elektrische apparatuur
39Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit organische oplosmiddelen, verven, vernissen
40Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit ozonlaagafbrekende stoffen wms 2003 (producenten)
41Wet milieugevaarlijke stoffenWms, Besluit ozonlaagafbrekende stoffen wms 2003 (eigenaren halonblusinstallaties)
42Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit Broeikasgassen
43Wet milieugevaarlijke stoffenRegeling lekdichtsheidsvoorschriften koelinstallaties
44Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit organisch Halogeengehalte van Brandstoffen
45Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit gechloreerde paraffines Wms
46Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (Besluit PCP)
47Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (par. 3 gechloreerde koolwaterstoffen)
48Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (par. 4 hexachloorethaan)
49Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (par. 5 benzeen)
50Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit Kwikhoudende producten Wms 1998
51Wet milieugevaarlijke stoffenDBB-besluit
52Wet milieugevaarlijke stoffenUgilec 121, Ugilec 141 en DBBT-besluit
53Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit Uitvoering verordening in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen(importeurs)
54Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit Uitvoering verordening in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen(importeurs)
55Wet milieugevaarlijke stoffenProductenbesluiten asbest(asbest in producten)
56Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit detergentia

Prioriteitenkwadranten Primair Toezicht
Risico en/of naleving onbekend
1Besluit op de Ruimtelijke ordeningBesluit op de Ruimtelijke Ordening (handhaving watertoets, provincies)
2BestrijdingsmiddelenwetBestrijdingsmiddelenwet t.a.v. koperhoudende anti-foulings
3BestrijdingsmiddelenwetResidubesluit
4BestrijdingsmiddelenwetBesluit regulering grondontsmettingsmiddelen
5Derde nota Waddenzee3e Nota Waddenzee (VROM)
6Nota RuimteVergroting van milieukwaliteit en veiligheid (gemeenten)
7Nota RuimteVergroting van milieukwaliteit en veiligheid (provincies)
8Nota RuimteBorging en ontwikkeling van natuurwaarden
9Nota RuimteBorging en ontwikkeling van natuurwaarden (provincies)
10Nota RuimteVergroting van de concurrentiepositie van de Randstad als geheel (gemeenten)
11Nota RuimteVergroting van de concurrentiepositie van de Randstad als geheel (provincies)
12Nota RuimteBorging van de veiligheid van de kust met behoud van (inter)nationale ruimtelijke waarden (gemeenten)
13Nota RuimteBorging van de veiligheid van de kust met behoud van (inter)nationale ruimtelijke waarden
14Nota RuimteVersterking van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid voor de scheep vaart en natuurlijke kwaliteit in de Zuidwestelijke Delta (provincies)
15Nota RuimteBorging van de veiligheid van het IJsselmeergebied met behoud van (inter)nationale ruimtelijke waarden (Handhaving van het open karakter van het IJsselmeergebied) (RHS) (provincies)
16Nota RuimteRuimte voor militaire terreinen (gemeenten)
17Nota RuimteRuimte voor militaire terreinen (provincies)
18Nota RuimteVersterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste economische kerngebieden (clustering van chemische bedrijven) (doelgroep gemeenten)
19Nota RuimteBereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden. (gemeenten)
20Nota RuimteBereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden. (provincies)
21PKB’sTweede structuurschema Militaire Terreinen
22PKB’ssma Oppervlaktedelfstoffen
23PKB’sStructuurschema Militaire terreinen
24PKB’sPKB Ruimte voor de Rivier
25PKB’sVierde Nota Waterhuishouding
26PKB’s2e structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV):
27PKB’sPKB Locatiekeuze Nearshore windpark:
28PKB’sPKB Waddenzee deel 3 (VROM)
29WaterleidingwetBesluit bescherming waterleidingbedrijven
30Wet milieubeheerBesluit aanwijzing keuringsinstantie emissie-eisen stookinstallaties
31Wet milieubeheerBesluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer
32Wet milieubeheerBesluit beheer verpakkingen, papier en karton
33Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (arseen)
34Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (azo-kleurstof blauw)
35Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (broomfenylethers)
36Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (nonylfenol en -ethoxylaat)
37Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (cement met Chroom (VI))
38Wet milieugevaarlijke stoffenZorgplicht Wms
39Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit uitvoering POP-verordening wms
40Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit beoordeling en beperking risico’s bestaande stoffen
41Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit kleiduivenschieten wms
42Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit melding nieuwe kennis milieugevaarlijke stoffen
43Wet milieugevaarlijke stoffenBesluit beheer elektr(on)ische apparatuur: verbod op gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
44Wet Ruimtelijke OrdeningTaak minister VROM: handhaving Planologische Kernbeslissingen (PKB’s), ook van andere departementen. PKB’s hebben semi-wettelijke status (vastgesteld na behandeling door Staten-Generaal).
45WoningwetBesluit beheer sociale huursector (aanwijzing)
46WoningwetBuitengewone omstandigheden

Prioriteitenkwadranten Interbestuurlijk Toezicht
Groot risico, Groot naleeftekort
1HuisvestingswetHuisvestingswet (onrechtmatige bewoning)
2Wet BodembeschermingBesluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
3Wet explosieven voor civiel gebruik (2e lijn)Wet explosieven voor civiel gebruik (de wet zelf)
4Wet geluidhinderWet geluidhinder (Overheden)
5Wet milieubeheerArt. 10 Wm zorgplicht afvalstoffen
6Wet milieubeheerBesluit externe veiligheid inrichtingen (wm-vergunningen)
7Wet milieubeheerWet milieubeheer (top 450 bedrijven, vergunningverlening/handhaving)
8Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan (handhaving EHS, Vogel- en Habitatrichtlijn, Flora- en Faunawet)
9Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan (handhaving ruimte voor de rivier)
10Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan (handhaving externe veiligheid stedelijk gebied, vuurwerkbedrijven, Besluit Luchtkwaliteit en besluit ext. veil. inrichtingen)
11Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan (handhaving permanente bewoning recreatiewoningen, gemeenten)
12WoningwetWoningwet: nieuwbouw
13WoningwetWoningwet: bouwtechnische eisen aan bestaande bouw
14WoningwetWoningwet: brandveilig gebruik bestaande bouw
15WoningwetWoningwet: sloop (incl. asbestverw.)

Prioriteitenkwadranten Interbestuurlijk Toezicht
Groot risico, Klein naleeftekort
1Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit verbranden afvalstoffen(BVA)

Prioriteitenkwadranten Interbestuurlijk Toezicht
Klein risico, Groot naleeftekort
1BestrijdingsmiddelenwetLozingenbesluit open teelt en veehouderij
2HuisvestingswetHuisvestingsbesluit
3HuisvestingswetHuisvestingswet (statushouders)
4HuisvestingswetHuisvestingswet (overige onderwerpen, subject gericht)
5HuisvestingswetHuisvestingswet (overige onderwerpen, object gericht)
6Wet BodembeschermingWet Bodembescherming
7Wet BodembeschermingLozingsbesluit bodembescherming (burgers)
8Wet BodembeschermingLozingsbesluit bodembescherming (bedrijven)
9Wet BodembeschermingStortbesluit (Stortplaatsen)
10Wet BodembeschermingStortbesluit (Overheidsbedrijven)
11Wet BodembeschermingBodembesluit (onderdeel Bouwstoffen)
12Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B
13Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit uitvoering EG-ozonrichtlijn
14Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit luchtkwaliteit (rapportage aan EU)
15Wet milieubeheerWet milieubeheer 8.40 AmvB’s afvalwater
16Wet milieubeheerBesluit Risico’s Zware Ongevallen
17Wet milieubeheerBesluit propaan in de bouw milieubeheer
18Wet milieubeheerBesluit stortplaatsen en stortverboden (BSSA)
19Wet milieubeheerVerbod op storten en verbranden buiten inrichtingen
20Wet milieubeheerLAP Landelijk afval beheerplan (minimum standaarden)
21Wet milieubeheerLAP Landelijk afval beheerplan (ketenhandhaving)
22Wet milieubeheerOplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijnen milieubeheer
23Wet milieubeheerInstructieregeling lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer
24Wet milieubeheerWet milieubeheer (risicovolle branches en concerns, niet zijnde top 450, vergunningverlening/handhaving)
25Wet milieubeheerWet milieubeheer (overige bedrijven, vergunningverlening/handhaving)
26Wet milieubeheerWet milieubeheer 8.40 AmvB’s (zonder chem wasserijen, en lpg-tankstations)
27Wet op de Ammoniak en veehouderijWet op de Ammoniak en veehouderij
28Wet op de OpenluchtrecreatieWet op de Openluchtrecreatie
29Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan(handhaving EHS, Vogel- en Habitatrichtlijn, Flora- en Faunawet)
30Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan-handhaving (gebieden aange- wezen in kader restrictief beleid en bufferzones)
31Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan (handhaving 2e nota PKB Waddenzee) (gemeenten)
32Wet op de Ruimtelijke OrdeningUitvoering bestemmingsplan (handhaving overig buitengebied, gemeenten)
33Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings en -verwervingsgebiedenWet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings en -verwervingsgebieden
34Wet verontreiniging oppervlaktewaterenWet Verontreiniging oppervlaktewater: algemene voorschriften tav lozingen

Prioriteitenkwadranten Interbestuurlijk Toezicht
Klein risico, Klein naleeftekort
1LuchtvaartwetDeelname commissies (burgerluchtvaartterreinen behalve schiphol)
2LuchtvaartwetDeelname commissies (Schiphol)
3Wet BodembeschermingBesluit opslaan in ondergrondse tanks
4Wet BodembeschermingBesluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
5Wet BodembeschermingInfiltratiebesluit bodembescherming
6Wet geluidhinderWet geluidhinder (industriezonering)
7Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingWet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichting (bad- en zweminrichtingen)
8Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
9Wet inzake de luchtverontreinigingBesluit emissie-eisen NOx salpeterzuurfabrieken
10Wet milieubeheerWet milieubeheer 8.40 AmvB’s besluit chemische wasserijen milieubeheer
11Wet milieubeheerBesluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
12Wet milieubeheerWet milieubeheer 8.40 AmvB’s besluit LPGtankstations milieubeheer
13Wet milieubeheerBesluit beheer autowrakken (instructie autosloperijen)
14Wet milieubeheerRegeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
15Wet milieubeheerAsbestbesluit wm
16Wet milieubeheerVuurwerkbesluit (opslag consumentenvuurwerk, bezigers NL, < 10 000 kg)
17Wet milieubeheerVuurwerkbesluit (opslag consumentenvuurwerk, bezigers NL, >= 10 000 kg)
18Wet milieubeheerCO2-regeling (Tijdelijke Subsidieregeling CO2-reductie Gebouwde Omgeving 2006)
19Wet milieubeheerTELI-regeling (subsidieregeling energiebesparing voor lagere inkomens)
20Wet op de lijkbezorging en omhulselbesluitWet op de lijkbezorging en omhulselbesluit
21WoningwetWoningwet: aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Prioriteitenkwadranten Interbestuurlijk Toezicht
Risico en/of naleving onbekend
1LeegstandwetLeegstandwet
2MijnwetMijnwet
3OnteigeningswetOnteigeningswet
4Wet milieubeheerBesluit milieueffectrapportage 1994
5Wet milieubeheerBesluit milieuverslaglegging
6Wet milieubeheerBesluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
7Wet MilieubeheerBesluit mobiele brekers
8Wet milieubeheerBesluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
9Wet milieubeheerbesluit NOx en CO2 emissiehandel
10Wet milieubeheerScheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
11Wet milieubeheerBesluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
12Wet milieubeheerEural (regeling Europese afvalstoffenlijst)
13Wet milieubeheerVrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond