Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage Moties en Toezeggingen behorende bij de ontwerpbegroting 2007 van het Ministerie van VROM (tijdvak 1 juni 2005–1 juni 2006)

A. OVERZICHT VAN DE MOTIES MILIEUBEHEER

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
Verzoekt de regering om de kennis over EU beleid te vergaren, te bundelen en te vertalen in de beleidsconsequenties ten aanzien van onze ruimtelijke ordening, en deze beschikbaar te stellen aan het totale werkveld.Ruimtelijk economisch debat EKIn de brief «Reactie op de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer m.b.t. de Nota Ruimte» die op 8 november 2005 aan de EK is verstuurd wordt aangegeven dat momenteel wordt gewerkt aan een integraal overzicht van EU-regelgeving met ruimtelijke impact.
De motie-De Krom c.s. over het afzien van een Europese aanpak van de bodembescherming.PA1 [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.MR heeft ingestemd met het voorstel om op zoek te gaan naar een blokkerende minderheid tegen de richtlijn. (90 stemmen).
Uiterlijk in 2010 zal bij 100% van de rijksaankopen en -investeringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee worden genomen.VAO Afval en Duurzame Bedrijfsvoering, onderdeel duurzame bedrijfsvoering6 juli 2006 in MR besproken.
De motie-De Krom c.s. over aanscherping van de emissie-eisen voor voertuigen en evaluatie van de Richtlijn Luchtkwaliteit.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Ad A. Deel 1 motie: Uitspraak EP over NL voorstel voor stevige inzet Euro 5 en Euro 6 emissie-eisen voor dieselauto’s wordt afgewacht.Ad B. Deel 2 motie: Lobby richting EP, COM en lidstaten loopt.
De motie-Van der Ham/Spies over een onderzoek naar het verplicht stellen van roetfilters voor bestaande auto’s.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Kamervragen hierover zijn beantwoord (De Krom). Uitgaande brief d.d. 30-5-2006.
N.a.v. AO IBO bekostiging waterbeheer; TK informeren over de verbetering van doelmatig-heid en voortgang van samenwerking. TK 2003–2004, 29 428, nr. 3Afgedaan met: UB2 [12-07-2005] Rapportage samenwerking in de waterketen.
T.a.v. de distributie van dierlijke mest ontheffing van spoor 1 voor door de regering goedgekeurde initiatieven.TK 2004–2005, 29 330, nr. 16Afgedaan met: Brief van Minister van LNV, mede namens Staatssecretaris van VROM, is verzonden aan de TK d.d. 11 november 2005 ( TK 2005–2006, 28 385, nr. 62).
In Brussel bijdragen aan opnemen monitoring en toetsing van nitraat in Grondwaterrichtlijn met mogelijkheid diep te meten en resultaten gebruiken bij onderbouwing volgend derogatieverzoek.TK 2004–2005, 29 330, nr. 17Afgedaan met: UB [21-06-2005] Commissievoorstel voor een nieuwe Europese Grond- waterrichtlijnen.
Werkbare alternatieven zoeken voor problemen in de bollenteelt i.v.m. beperkte mogelijkheden scheuren grasland.TK 2004–2005, 29 330, nr. 19 gewijzigdAfgedaan met: Aanpak is vermeld in de juni- brief aan de TK (TK 2004–2005, 28 385 en 29 930, nr. 52). Voorziening zal worden getroffen in de Ministeriële regeling die in week 36 in de Stcrt. verschijnt.
Najaars-/winterbeweiding schapen vrijstellen van administratieve verplichtingen Meststoffenwet.TK 2004–2005, 29 330, nr. 21Afgedaan met: Brief van Minister van LNV en Staatssecretaris van VROM, is verzonden d.d. 6 september 2005 (bijlage bij TK 2004–2005, 28 385, nr. 53)
Instellen van een taskforce mestverwerking ter stimulering van kansrijke initiatieven mestverwerking.TK 2004–2005, 29 330, nr. 25Afgedaan met: brief aan de TK van 27 juni 2005 ( TK 2004–2005, 28 385 en 29 930, nr. 52).
Vormgeven dematerialisatiebeleid. De motie vraagt een monitoringsprogramma op te zetten om de route van materiaalstromen door de economie te volgen; voorstellen voor demate- rialisatiebeleid en het invullen van producentenverantwoordelijkheid te ontwikkelen; te onderzoeken of een materialenheffing een geschikt dematerialisatie-instrument is; en de kamer hierover te informeren.TK 20 600 XI, nr. 29Afgedaan met: NMP4
Aan het Kabinet is verzocht om in overleg met het bedrijfsleven de waarde en inhoud van keurmerken te toetsen en te stroomlijnen door middel van een systeem van benchmarking en de Kamer daarover nader te informeren.TK 2001–2002, 28 000 XI, nr. 36Afgedaan met: Start project «platform duurzaamheidscriteria producten».
Verzoek aan de regering om: Alles te ondernemen in Europees verband om tot een gezamenlijke effectieve opstelling van de EU te komen teneinde import en handel van niet duurzaam geproduceerd hout te ontmoedigen en het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te bevorderen.TK23 982–26 998Afgedaan met: Brieven aan TK verzonden d.d. 2 juli 2004 ( 29 200 XI, nr. 126) en d.d. 16 februari 2005 (21 501-08,29 800 XI, nr. 196)
Spies (CDA), De Krom (VVD), Vd. Ham (D66), Samsom (PvdA), Duyvendak (GL), Van Velzen (SP); verzoekt de regering de conclusies van het onderzoek van CE als vertrekpunt te nemen voor de beleidsvoorstellen t.a.v. het toekomstig klimaatbeleid.TK, 2004–2005, 28 240, nr. 26In de toekomstagenda milieu wordt het onderzoek van CE als vertrekpunt genomen.
Motie over verschil in stortkosten voor afval in Nederland en Duitsland. TK, 2003–2004, 27 664, nr. 21 Afgedaan met: Sinds 1 juli 2005 is de export gestopt vanwege in Duitsland ingevoerd absoluut stortverbod.
Verzoekt de regering het uitvoeringsbesluit Wbm zo aan te passen dat secundaire bouwstoffen die voldoen aan het bouwstoffenbesluit niet onder WBM vallen (motie is technisch geformuleerd). TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 27 Afgedaan met: Het uitvoeringsbesluit is van kracht. Wijziging is gepubliceerd in Staatsblad 2005, 381
Verzoekt de regering het RIVM opdracht te geven een multicriteria-analyse uit te werken (comparative risk). TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 29 Afgedaan met: UB [16-02-2006] Aanbieding RIVM rapport: MCA en MKBA: structureren of sturen? Een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met risico’s.
Verzoek van de TK om de rapporten van de Landsadvocaat en van ECN m.b.t. juridische en financiële aspecten van de sluiting van de KCB, desnoods vertrouwelijk, ter beschikking te stellen.TK 2004–2005, 30 000, nr. 8Afgedaan met: UB [06-12-2005] Motie Samsom d.d. 1 juli 2005 en stand van zaken van acties m.b.t. Borssele.
De motie-Van Velzen over uitbreiding van de regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 40 Afgedaan met: UB [22-11-2005] Motie SP van Velzen over asbest.
Borssele: Verzoek om uit het advies van de lands- advocaat en rapport ECN over de kernenergiecentrale Borssele feiten en argumenten, niet zijnde persoonlijke beleidsopvattingen, liefst vóór, maar in elk geval na ondertekening van het convenant Borssele en na afronding van even- tuele juridische acties, aan de Tweede Kamer ter beschikking te stellen.TK 2005–2006, 30 000, nr. 23Brief aan TK is verzonden 25 april 2006 (TK 2005–2006, 30 000, nr. 24).
Verzoekt de regering wijziging van de Gemeente- en provinciewet teneinde lokale en provinciale overheden te verplichten gedoogbeschikkingen actief ter beschikking te stellen via internetTK 2003–2004, 22 343 XI, nr. 83Brief aan TK is verzonden d.d. 1 oktober 2004 (TK 2004–2005, 22 343, nr. 96).
Verzoek om onderzoek naar de mogelijkheden van een wetswijziging tot beperking kring direct belanghebbenden in verband met lokale overlast of hinder.20 600 XI, nr. 29Afgedaan met: De EK heeft op 24 mei 2005 wetsvoorstel 29 421aangenomen. De Wet treedt binnenkort in werking. Daarmee is de actio popularis geschrapt.
Verzoekt de regering een commissie van wetgevingsjuristen in te stellen om de mogelijkheden na te gaan van het integreren van milieu- en natuurwetgeving in één integrale wet.TK 2003–2004, 29 383, nr. 8Zie hierover de brief van 13.9.2005, TK 2004–2005, 29 383, nr. 32, pag. 25: Met de Minister van LNV is overeengekomen dat de vergunnings- en toestemmingsstelsels van de Natuurbeschermingswet en de Floraen Faunawet zullen worden betrokken bij de omgevingsvergunning. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het voorjaar van 2006 bij de Kamer worden ingediend. Hiermee kan de genoemde motie als afgedaan worden beschouwd.
Verzoekt de regering de in de AWB wettelijk vastgelegde vergunningstermijnen en de termijnen voor beroep en bezwaar te verkorten. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 28Over die brief heeft op 11 oktober 2005 een AO in de Kamer plaatsgevonden. Daarin zijn geen nieuwe toezeggingen over dit onderwerp gedaan. Daarmee is deze motie afge- daan.

1 PA = Parlementaire Agenda.

2 UB = Uitgaande Brieven.