Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. OVERZICHT VAN DE TOEZEGGINGEN MILIEUBEHEER

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
Milieukamer: Bezien wat wel en niet mogelijk is.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenTK wordt zomer 2006 geïnformeerd door brief van de Minister van Buitenlandse Zaken.
Toezegging herziening waterleidingwet; Vastleggen kerntaken en activiteiten waterleidingbedrijven in wet.Brief aan de TK 27 mei 2003 inzake industriewaterSeptember 2006 naar TK
RIVM en LEI gaan onderzoek doen naar de moge- lijkheden voor interne saldering in het Besluit huisvesting.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakRapport LEI/MNP thans afgerond. Het rapport gaat in zomerreces 2006 met begeleidende brief naar TK.
Toezegging Biociden. Keuze regelgeving: er moet worden gekozen welke regelgeving het meest effectief ingezet kan worden om het probleem van de gassingen aan te kunnen pakken.TK AO handhaving (medio 2003)TK wordt na de zomer hierover geïnformeerd
Voorbeeldberekening maken betreffende de kosten voor het aanpassen van bestaande stallen t.g.v. het Besluit huisvesting, plus het effect van aanpassing van bestaande stallen op de nationale emissie. Dit naar de TK sturen.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakRapport LEI/MNP thans afgerond. Het rapport gaat in zomerreces 2006 met begeleidende brief naar TK.
Gegaste ladingen: de uitkomsten van het RIVM-onderzoek zijn eind dit jaar gereed en zullen samen met een reactie naar de Kamer worden gestuurd.PA [29-9-2005] Handhaving en milieucriminaliteit (TK 2004–2005, 30 046, nr. 6 en 25 422, nr. 41)Stats is in overleg metde arbeidsinspectie.
Brief over tarragrond zal worden beantwoord.PA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalBeantwoording eind augustus 2006.
Gegaste containersPA [7-6-2006] Handhaving (TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 130, 132)De Staatssecretaris van VROM geeft inhoude- lijke reactie op het RIVM-rapport inzake de schadelijkheid van de met methylbromide gegaste containers interpreteert.
Toezegging Biociden. Bezien in hoeverre er statistische gegevens over het gebruik van biociden ontwikkeld kunnen worden.Handelingen 2001–2002; 2 juli 2002; EK over biociden nr. 32 p. 1532–1536Naar verwachting zal de brief in oktober aan de TK verzonden worden.
Toezegging biociden. Stimuleren van alternatieven voor gebruik van biociden, zowel chemische als andere dan chemische alternatieven.Handelingen 2001–2002; 2 juli 2002; EK over biociden nr. 32, p. 1532–1536Naar verwachting zal de brief in oktober aan de TK verzonden worden.
De Staatssecretaris van VROM zal een oriënterend onderzoek uit laten voeren naar de stand van de techniek voor reiniging van zwem- en badwater (incl. alternatieven voor chloor) met als uitgangspunt een gelijke bescherming van de gebruiker. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot aanpassing van het Besluit, zodat regelgeving geen belemmering oplevert voor het vervangen van chloor door innovatieve technieken.Brief van Staatssecretaris van SZW, mede namens Staatssecretaris van VROM, aan de TK ( TK 2005–2006, 25 883, nr. 70)Naar verwachting zal de TK in december 2006 worden geïnformeerd.
De Staatssecretaris van VROM zal de lopende buitenlandse onderzoeken naar de relatie tussen zwemmen in zwembaden en het mogelijk ont- staan van astma bij kinderen volgen en nagaan of deze onderzoeken kunnen worden vertaald naar de Nederlandse situatie. Daarbij zal recentelijk in de actualiteit gekomen Belgisch onderzoek worden meegenomen.Brief van Staatssecretaris van SZW, mede namens Staatssecretaris van VROM, aan de TK ( TK, 2005–2006, 25 883, nr. 70)Naar verwachting zal de TK in december 2006 worden geïnformeerd.
Toezegging Besluit Landbouw. Zo mogelijk een deel van het 8.40-traject nog deze Kabinetsperiode realiseren, met inbegrip van de intensieve vee- houderij. Hierbij nog bezien: onderscheid wel/geen IPPC-bedrijf.AO TK Ontwerp-Besluit Landbouw, 26 januari 2005Planning: 22 augustus in RMC. Verwachting inwerkingtreding ongewijzigd: voor zomer- reces 2007.
Na 2 jaar zal de staatssecretaris bezien of de bottom-up benadering voldoende oplevert en dan ook bezien hoe verder te gaan.PA [11-10-2005] Waterketenbeleid(TK 2004–2005, 28 966, nr. 4)In de Toekomstagenda Milieu is een aantal initiatieven geformuleerd die hier betrekking op hebben. Deze worden momenteel verder uitgewerkt. Informatie wordt naar verwachting voor medio 2007 aan de TK verzonden.
Publieksvoorlichting waterketenbeleid, met aandacht voor de voordelen voor de burger.PA [11-10-2005] Waterketenbeleid (TK 2004–2005, 28 966, nr. 4)De informatiecampagne zal in 2007 plaatsvinden. De opzet ervan wordt in de loop van 2006 verder uitgewerkt.
Toezegging Bouwstoffenbesluit. De TK zal te zijner tijd worden geïnformeerd over de uitkomsten van de inspanningen van de Europese Commissie voor harmonisatie van milieueisen, waaronder molybdeen.TK AO jaren ’90Commissie is voorlopig nog niet zover en naar verwachting tot eind 2010 nodig. Daarna kan de TK pas geïnformeerd worden.
De staatssecretaris zal onderzoeken hoe kennis en kunde over externe veiligheid gebundeld kan worden in regionaal georiënteerde adviesorganen of in een landelijk adviesorgaan ter ondersteuning van gemeenten.PA [31-1-2006] Vervoer gevaar- lijke stoffenBrief wordt naar verwachting in september 2006 naar de TK verzonden.
Waddenzee. Zodra er meer bekend is over de stand van zaken met betrekking tot vergunningverlening voor de militaire activiteiten op Vlieland zal de TK hierover geïnformeerd worden.AO hoofdlijnen Waddenzeebeleid. Kamerstukken n.n.b.De vergunning i.h.k.v. de Wet Oppervlaktewater is begin 2005 verleend.VROM is in afwachting van de vergunningaanvraag van het Ministerie van Defensie i.h.k.v. de Wet Milieubeheer en de Vogelen Habitatrichtlijn. De aanvraag wordt medio 2006 verwacht.
Binnen 1 jaar wordt de definitieve uitwerking van de Nota vervoer gevaarlijke stoffen naar de Kamer gestuurd.PA [31-1-2006] Vervoer gevaar- lijke stoffenDe consequenties van de invoering van het basisnet spoor, weg en water voor zowel het vervoer van gevaarlijke stoffen als voor de ruimtelijke ordening zullen – binnen de rand- voorwaarden van externe veiligheidsbeleid – concreet en inzichtelijk worden gemaakt. Gemeenten, provincies en bedrijfsleven worden hierbij intensief betrokken. Brief wordt naar verwachting eind januari 2007 naar de TK verzonden.
Toezegging WMS. Informeren TK.Handelingen TK 2001–2002, 25 september 2001 Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie Biocidenrichtlijn) (27 085), pag. 183–195.Het wachten is op de reactie van de Europese Commissie op de opmerking van VROM dat de regels omtrent CCA uit de Stoffenrichtlijn in overeenstemming moeten worden gebracht door de Commissie met die van de Biocidenrichtlijn over die stof.
Milieuraad. De staatssecretaris heeft toegezegd de TK te zullen informeren over de uitkomst/voort- gang van de Thematische Strategie van de Europese Commissie CAFE (Clean Air for Europe).AO TK Milieuraad, 9 december 2004Voorzitterschap heeft besloten gezien het afvallen van onderwerpen, om de Milieuraad tot 1 dag te beperken. Zal nu dus alleen 27 juni zijn.
Tijdens het debat over het klimaat speciale aandacht schenken aan het aan elkaar verbinden van dossiers, om te kijken of er win-win-situaties te vinden zijn en aan wat wel en niet onder Kyoto valt (bijvoorbeeld Kalimantan).PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeeltePA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005,25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberBeantwoording vindt plaats in de vorm van de regeringsreactie op het IBO klimaatbeleid(2007).
Roetfilters: Bezien suggestie van dhr De Krom tot het verplichten m.b.t. occasions. Bezien of mogelijk is om binnen 10 jaar (2015) roetfilter voor alle auto’s verplicht te stellen (n.a.v. opmerking lid Van der Ham).PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Vooralsnog maakt opstelling Europese Com- missie n.a.v. notificatieonderzoek Nederland de uitvoering van deze toezegging niet moge- lijk. Er wordt gewacht op de uitkomst van de beroepsprocedure. Op z’n vroegst 4e kwar- taal van dit jaar.
De TK informeren over de «differentiatie»-vorm waarvoor wordt gekozen (i.e. volgens welk mechanisme ontwikkelingslanden mee gaan doen aan klimaatbeleid, bijv. via een staged approach en of dat dan is op basis van BNP of CO2/capita etc.) voordat Nederland dit uitdraagt in de EU.AO Klimaatbeleid 9 maart 2005Beantwoording vindt plaats in aansluiting op het IBO klimaatbeleid(2007).
Het kabinet komt met een beleidsverkennende notitie op het gebied van klimaat (aanpak lange termijn, adaptatie, verbreden in deelname en in thema’s in de eigen organisatie, maar ook internationaal).PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeeltePA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberBeantwoording vindt plaats in de vorm van de regeringsreactie op het IBO klimaatbeleid (eind 2007).
Luchtkwaliteit: bezien middelen voor versterking rol RIVM.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.De extra middelen voor de uitbreiding van het landelijke meetnet maken onderdeel uit van de begrotingsvoorbereiding 2007.
Indien het toegezegde onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bodembeleid niet in september gereed zal zijn, zal de staatssecretaris de Kamer per ommegaande hierover informeren.PA [30-5-2006] Asbest (TK 2005–2006, 25 834, nr. 35 toezeggingen 24112005)De tussenrapportage is op 11 april 2006 aan de TK verzonden. De eindrapportage zal naar verwachting in oktober 2006 worden verzonden aan de TK.
De isolatie van woningen wordt bekeken aan de hand van de PIEK-belasting.PA [22-2-2006] NAVO-vliegbasis GeilenkirchenBrief wordt naar verwachting in oktober 2006 aan de TK verzonden.
De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Bodemsanering.UB [13-12-2005] Informatie n.a.v. AO 15 september 2005De tussenrapportage is op 11 april 2006 aan de TK verzonden. De eindrapportage zal naar verwachting in oktober 2006 worden verzonden aan de TK.
Bezien financiering van de aanschaf van nieuwe gebruiksvriendelijke geluidsmeters voor politiekorpsen, afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie van het Nederlandse Politie Instituut (NPI).UB [6-10-2005] BrommerlawaaiDe inventarisatie door het NPI is gaande. Naar verwachting zal de informatie in decem- ber 2006 aan de TK worden verzonden.
Onderzoek naar het effect van de traumahelikopter op de (nachtelijke) hinderbeleving.UB [14-12-2005] besluit hefschroefvloegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheerDe proefperiode van anderhalf jaar is gaande. Eind 2007 zal de informatie aan de TK verzon- den worden.
TK zal geïnformeerd worden over stroomlijnen procedures/regelgeving en het wegnemen van belemmeringen. Er zal worden gerapporteerd of de eerder voorgestelde procedurele verbeteringen effect hebben gehad. Ook zal worden gekeken naar de mogelijkheden en speelruimte in Euro- pees verband.AO TK Biotechnologie 25 januari 2005In de zomer van 2006 wordt de TK geïnformeerd over stroomlijnen procedures/regelge- ving t.a.v. GGO-beleid.
De staatssecretaris zal de kwestie van het ethische toetsingskader en de al of niet integratie van de 3 commissies nader bezien. Hij inventariseert de vragen die daarbij aan de orde zijn en zal die vragen met de Kamer bespreken.AO TK Biotechnologie 25 januari 2005De TK is geïnformeerd over de vereenvoudi- gingsvoorstellen van het besluit GGO’s op 21 november 2005. Over de integratie van de 3 commissies zal de TK in een aparte brief in juli 2006 geïnformeerd worden.
Biotechnologie. De mogelijkheden voor een virtueel kenniscentrum zullen nader worden bezien.TK AO Biotechnologie 05-11-2003, TK 2003–2004, 27 428, nr. 44Brief aan TK over de mogelijkheden voor een virtueel kenniscentrum biotechnologie wordt naar verwachting in juni 2006 verstuurd.
De TK zal een concept wijzigingsdocument worden voorgelegd voor een wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan (sectorplan 10, betreffende specifiek ziekenhuisafval).UB [9-3-2006] Beleidsvoornemens specifiek ziekenhuisafvalEen concept wijzigingsdocument betreffende specifiek ziekenhuisafval zal worden aange- boden in samenhang met de algehele wijzi- ging van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Brief wordt naar verwachting in najaar 2006 aan TK verzonden.
Asbest. De staatssecretaris zal de Kamer inzicht geven in de kosten en verantwoording van de middelen die beschikbaar zijn, reeds uitgegeven of tekort zijn voor het asbest.PA [30-5-2006] Asbest (TK 2005-2006, 25 834, nr. 35toezeggingen 24112005)Op dit moment wordt een totaaloverzicht gegenereerd waarbij ook de definitieve uitkomst van de aanbesteding van de uitvoe- ring van de Saneringsregeling asbestwegen 2e fase betrokken zal worden.
Asbest: Nadat de Gezondheidsraad haar conclusies ten aanzien van de normering heeft geformuleerd, zal de staatssecretaris bezien of een inventarisatie naar asbest in gebouwen wenselijk is.PA [24-11-2005] AsbestAdvies van de Gezondheidsraad ten aanzien van normering voor asbest is in mei ontvan- gen. Conform de aanbevelingen in het advies is een nieuw adviesverzoek aan de Gezond- heidsraad gedaan: een onderzoek uit te laten voeren door de commissie Beoordeling van Carciogeniteit van Stoffen van de Gezond- heidsraad naar een (eventuele) herziening van de bestaande MTR- en VR-waarden voor asbest. Dit advies zal naar verwachting medio 2007 klaar zijn zodat dan bezien wordt of een inventarisatie in gebouwen wenselijk is.
Asbest. De staatssecretaris neemt contact op met staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken n.a.v. de vraag van het lid Van Velzen over de evaluatie van de TAS-regeling en koppelt het resultaat terug.PA [30-5-2006] Asbest (TK 2005–2006, 25 834, nr. 35 toezeggingen 24112005)Er is ambtelijk een overleg gepland met SZW op basis waarvan mogelijk overleg plaatsvindt tussen de staatssecretarissen en terug- koppeling naar de TK plaatsvindt.
Rapport ECN kernenergiecentrale Borssele: de Staatsecretaris van VROM zal feiten en argumenten uit het ECN-rapport aan de Tweede Kamer ter beschikking stellen.PA [18-4-2006] Borssele (vertrouwelijke stukken)PA [20-4-2006] Borssele (vertrouwelijke stukken)De TK is geïnformeerd over de ondertekening van het convenant op 22 juni 2006. Vóór het eind van het reces zal de TK nader worden geïnformeerd over het ECN-rapport.
Het Kabinet zal een notitie sturen met daarin de randvoorwaarden voor mogelijke toepassing van kernenergie in Nederland. Ook zal zijdelings worden ingegaan op de noodzaak en wenselijkheid van kernenergie in het licht van het op 13 februari 2006 verschenen Optiedocument van het MPB en ECN.Vragenuur: Kernenergie d.d. 14 februari 2006Brief over wenselijkheid en randvoorwaarden voor mogelijke toepassing van kernenergie in Nederland wordt naar verwachting in september 2006 aan TK verzonden.
Asbest. De staatssecretaris zal in de voortgangsrapportage terugkomen op de concrete juridische ondersteuning van het Rijk aan het Comité Asbestslachtoffers.PA [30-5-2006] Asbest (TK 2005–2006, 25 834, nr. 35toezeggingen 24112005)Uiterlijk eind november 2006 zal de voortgangsrapportage naar de TK worden verzonden
De staatssecretaris houdt de kamer op de hoogte of er na 1 jaar (i.e. medio 2006) nog problemen zijn bij VWB Asfalt betreffende het «Besluit Melden» en de Administratieve Lasten.PA [21-6-2005] Afval en duurzame bedrijfsvoering (TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)De TK wordt in de tweede helft van 2006 geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de problemen die VWB Asfalt heeft met het «Besluit Melden» en de Administratieve Lasten.
De staatssecretaris zal, als er binnen 1 jaar opnieuw veldproeven worden vernield, het beleid ten aanzien van de openbaarheid van veldproeflocaties herzien.PA [16-6-2005] Coëxistentie/gg/gangbare/biologische teelt (TK 2004–2005, 29 404, nr. 6 en nr. 8, 27 428, nr. 61)Eind 2006, begin 2007 zal worden bezien of het beleid ten aanzien van veldproeflocaties voor Genetisch Gemodificeerde Organismen moet worden herzien.
Afval: open grenzen. Op 1 januari 2007 gaan de grenzen open voor te verwijderen brandbaar afval. Het jaar 2006 wordt gebruikt om de ontwikkelingen als gevolg van het Duitse stortverbod te volgen en te bezien of nadere harmoniserende maatregelen met de Duitse situatie mogelijk en nodig zijn.PA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalEind 2006 wordt TK geïnformeerd over de ontwikkelingen als gevolg van het Duitse stortverbod voor afval.
Afval: Vóór 2007 worden geen maatregelen genomen in de vorm van een absoluut stortverbod.PA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalEr worden in 2006 geen maatregelen geno- men in de vorm van een absoluut stortverbod. Met de sector is afgesproken om rond de zomer 2006 een besluit te nemen over het al dan niet instellen van een absoluut stortverbod.
Afval: Bij de verkenning of afvalverwerkingsbedrijven ook onder algemene regels kunnen vallen, wordt bezien of de handhaving ervan ook onder provinciaal gezag kan vallen.PA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalHet bevoegd gezag bij handhaving wordt meegenomen bij de verkenning of afvalverwerkingsbedrijven ook onder algemene regels kunnen vallen. Eind 2006 wordt de TK geïnformeerd.
Asbest: De staatssecretaris zal in overleg met de inspectie een handreiking opstellen voor gemeenten zodat gemeenten de asbestregel- geving op meer adequate wijze kunnen uitvoeren waaronder de aanpak van verwijdering door de eigenaren van asbesthoudende materialen.PA [30-5-2006] Asbest (TK 2005–2006, 25 834, nr. 35toezeggingen 24112005)De handreiking zal naar verwachting eind dit jaar aan de gemeenten aangeboden kunnen worden.
Asbest: TK informeren over eventuele mogelijkheden om de nieuwe regeling open te stellen voor mensen die al eerder over waren gegaan tot asfalteren, in plaats van saneren.PA [24-11-2005] AsbestDe inventarisatie wordt nu uitgevoerd. De resultaten worden naar verwachting in december 2006 aan de TK verzonden.
De TK zal een brief ontvangen over de uitkomsten van de trendanalyse die wordt uitgevoerd door COGEM, CBD en GR.UB [22-6-2005] Trendmatige analyse van biotechnologische ontwikkelingenDe tweejaarlijkse Trendanalyse Biotechnologie wordt uitgevoerd. De rapportage wordt naar verwachting medio 2007 aan de TK verzonden.
Ontwikkelen duurzaamheidstoets.PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeeltePA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberIn een interdepartementale werkgroep wordt dit instrument uitgewerkt. Naar verwachting zal de informatie in oktober 2006 (najaar 2006) aan de TK worden verzonden.
Een keer in de twee jaar een duurzaamheidsverkenning, te bespreken tezamen met de Macro-economische verkenning.PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5en 28 240, nr. 31), eerste gedeeltePA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberNaar verwachting is in het voorjaar 2007 de volgende duurzaamheidsverkenning gereed.
De door de regering nog te trekken conclusies over het rapport Alders m.b.t. het interbestuurlijk toezicht worden betrokken bij de evaluatie van de Wet handhavingsstructuur.PA [4-7-2005] Wijziging wet milieubeheer Hoofdstuk 18, en wet verontreiniging oppervlakte wateren (29 711) en handha- vingsstructuur (29 285)De Cie. Alders heeft op 7-12-’05 het rapport «Interbestuurlijk toezicht herijkt» uitgebracht. De kabinetsreactie wordt in juni 2006 ver- wacht. De evaluatie van de wet handhavingsstructuur moet plaatsvinden voor medio november 2007.
Bij de evaluatie van de Wet handhavingstructuur wordt bekeken of er voldoende zicht op de uitvoering van de wettelijke voorschriften (de AMvB kwaliteitseisen) en de buitenwettelijke voorschriften (best practices etc.) mogelijk is.PA [4-7-2005] Wijziging wet milieubeheer Hoofdstuk 18, en wet verontreiniging oppervlakte wateren (29 711) en handhavingsstructuur (29 285)Het evaluatieverslag moet twee jaar (novem- ber 2007) na de inwerkingtreding van de Wet handhavingsstructuur worden uitgebracht.
Bij de evaluatie van het besluit kwaliteitseisen milieuhandhaving letten op een voldoende onafhankelijke gewaarborgde positie van toezichthouders.PA [8-11-2005] Halfjaarlijks overleg herijking (TK 2004–2005, 29 362, nr. 44; VROM-05-852; TK 2004–2005, 29 383, nr. 32 en TK 2005–2206, 29 383, nr. 33)Naar verwachting wordt de informatie eind 2007 aan de TK verzonden.
De staatssecretaris zal schriftelijk reageren op de vraag van het lid Roefs over de uitslagen van het GGD-onderzoek naar de ziektegevallen in Harderwijk.PA [30-5-2006] Asbest (TK 2005–2006, 25 834, nr. 35 toezeggingen 24112005)Afgedaan met: UB [13-07-2006] Epidemiologische asbest in de regio Harderwijk en aanbe- steding uitvoering werkzaamheden Saneringregeling asbestwegen tweede fase.
Toezegging AO IBO bekostiging waterbeheer; Informeren TK onderzoek één waterketentarief. TK 2003–2004; Handelingen 91. Pag. 5867–5869. Debat n.a.v. AO 30/6/04 over IBO bekostiging waterbeheerAfgedaan met: UB [12-07-2005] Rapportage samenwerking in de waterketen.
Toezegging Bodemsanering. Er worden referenties van een goede bodemkwaliteit ontwikkeld voor waterbodems, landbouw en natuur (zie ook de beleidsbrief Bodem uit 2003).10-04-02 TK 2001–2002, 28 199, nr. 2; TK AO BodemsaneringAfgedaan met: UB [30-03-2006] Ontwerp-Besluit bodemkwaliteit.
Toezegging Riolering en afwatering; Rapportage sanering lozingen buitengebied naar TK. TK 2002–2003, 19 826, nr. 25 (verslag AO over rioleringen)Afgedaan met: UB [25-04-2006] Waterketenrapportage sanering van huishoudelijk afval- water in het buitengebied.
Toezegging Bodem. De Kamer wordt geïnformeerd over het voorstel van de Projectgroep Bouwstoffenbesluit om te komen tot een quick win; de kleurpotlodensystematiek wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het voorstel van de staatssecretaris voor een decentraal systeem en vergeleken met een systeem van landelijke normering met decentrale afwijkingsbevoegdheid.TK AO bodem op 10 juni 2004Afgedaan met: UB [19-07-2005] Hoofdlijnen prioritaire projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid.
De Kamer zal worden geïnformeerd over wat wordt gedaan met de aanbevelingen uit het VROM-Inspectie rapport «Op de korrel» ten aanzien van de herziening van het Bouwstoffenbesluit met name wat betreft het vergroten van het minimaal in een werk toe te passen volume AVI-bodemas en het overwegen van een vergunningenregime voor werken met AVI-bodemas.TK AO bodem, 10 november 2004Afgedaan met: UB [19-07-2005] Hoofdlijnen prioritaire projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid ( TK 2004–2005, 28 199, nr. 13).
VROM vergunning. TK informeren over resultaten verbreding VROM-vergunning (afstemming andere departementen).Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 30 november 2005 (TK 2005–2006, 29 383, 28 325, nr. 40).
Toezegging Besluit Landbouw. Bij/na behandeling van de nieuwe Stankwet in de TK zullen de consequenties ervan voor dit besluit worden bezien. Nu al wordt zoveel mogelijk gekoppeld tussen de Stankwet en het Besluit landbouw.AO TK Ontwerp-Besluit Landbouw, d.d. 26 januari 2005Afgedaan met: In de MvT bij het wetsvoorstel is een aparte paragraaf (5.3) gewijd aan de relatie tussen het wetsvoorstel en het Besluit Landbouw. Het wetsvoorstel, met bijbehorende MvT, is op 10-02-06 naar de TK gezon- den ( TK 2005–2006, 30 453, nr. 3).
Toezegging Besluit Landbouw. De staatssecretaris toont zich gevoelig voor een in de inspraak gevraagde verruiming van de werkingssfeer van het Besluit landbouw, als het gaat om de omvang van melkrundveehouderijen (op basis van aantal koeien of anderszins).AO TK Ontwerp-Besluit Landbouw, 26 januari 2005Afgedaan met: Brief is op 1 december 2005 aan de TK verstuurd ( TK 2004–2005, 30 300 XI, nr. 71).
Toezegging Besluit Landbouw. Het akkoord tussen LTO en SNM over assimilatiebelichting kan in dit besluit worden verwerkt; het is al verwerkt in het besluit glastuinbouw.AO TK Ontwerp-Besluit Landbouw, 26 januari 2005Afgedaan met: Brief is op 1 december 2005 aan de TK verstuurd ( TK, 2004–2005, 30 300 XI, nr. 71).
De vraag over de ontwikkelingen rond avibodemas zal per brief worden beantwoord. AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: UB [19-07-2005] Hoofdlijnen prioritaire projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid. ( TK 2004–2005, 28 199, nr. 13).
Voor het zomerreces zal het wetsvoorstel voor de nieuwe stankwet aan de Raad van State worden voorgelegd.UB [25-5-2005] Vraag vaste commissie voor LNV behandeling nieuwe stankwet in Tweede KamerAfgedaan met: Voor het zomerreces 2005 aangeboden aan Raad van State.
In juni 2005 wordt de TK geïnformeerd over de hoofdlijn van het nieuwe Bouwstoffenbesluit. Hierbij zal ook worden ingegaan op de vraag van de heer De Krom over toepassingseisen die is gesteld tijdens het AO over afval op 17 maart 2005.UB [2-5-2005] Toepassingseisen AVI-bodemasAfgedaan met: UB [19-07-2005] Hoofdlijnen prioritaire projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid.
De TK krijgt voor het zomerreces een hoofdlijnennotitie over het nieuwe Bouwstoffenbesluit.PA [9-6-2005] Herijking VROM-regelgeving en administratieve lasten( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [19-07-2005] Hoofdlijnen prioritaire projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid.
In overleg met Brussel bezien of voor reparatiebemesting Pw-getal hoger dan 20 kan zijn en TK daarover informeren.PA [23-5-2005] Meststoffenwet (30 004 en29 930)Afgedaan met: Getoetst bij EC (18 juni), wordt meegenomen in ontwerp- Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Brieven van de Minister van LNV, mede namens de Staats- secretaris van VROM, verzonden d.d. 27 juni 2005 (TK 2004–2005, 28 385 en 29 930, nr. 52) en 6 september 2005 (28 385, nr. 53).
De gebruiksnormen worden in juni aan de TK toegezonden.PA [23-5-2005] Meststoffenwet (30 004 en29 930)Afgedaan met: Brieven van de Minister van LNV, mede namens Staatssecretaris van VROM, verzonden d.d. 27 juni 2005 ( TK 2004–2005, 28 385en 29 930, nr. 52) en 6 september 2005 ( 28 385, nr. 53).
Overleg met sector over bollengrond en TK over resultaat informeren.PA [23-5-2005] Meststoffenwet (30 004 en29 930)Afgedaan met: Is aan de orde gekomen in brief aan TK van 27 juni ( TK, 2004–2005, 28 385en 29 930, nr. 52).
Onderzoek naar fouten in grondsoortenkaart en Kamer over resultaat informeren.PA [23-5-2005] Meststoffenwet (30 004 en29 930)Afgedaan met: Beantwoord door de Minister van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VROM, d.d. 27 juni 2005 ( TK 2004–2005, 28 385en 29 930, nr. 52).
TK informeren akkoord met CUMULA over mestdistributie.PA [23-5-2005] Meststoffenwet(30 004en 29 930)Beantwoord door de Minister van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VROM, d.d. 27 juni 2005 ( TK 2004–2005, 28 385 en 29 930, nr. 52).
Najaar 2005: Handreiking voor sector betreffende alternatieve, bedrijfsspecifieke berekeningsmethode excretie graasdieren.PA [23-5-2005] Meststoffenwet (30 004 en29 930)Afgedaan met: Handreiking is gereed. Is beschikbaar op de website van LNV.
Onderzoeken of hobbyhouders met klein aantal paarden kunnen worden ontzien. TK per brief informeren.PA [23-5-2005] Meststoffenwet(30 004 en29 930)Brieven van de Minister van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VROM, verzonden d.d. 27 juni 2005 ( TK 2004–2005, 28 385 en 29 930, nr. 52) en 6 september 2005 ( 28 385, nr. 53).
Onderzoek naar vrijstelling Glastuinbouw.PA [23-5-2005] Meststoffenwet (30 004 en29 930)Afgedaan met: Brieven van de Minister van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VROM, verzonden d.d. 27 juni 2005 ( TK 2004–2005, 28 385en 29 930, nr. 52).
Beperken administratieve verplichtingen voor schapen.PA [23-5-2005] Meststoffenwet(30 004 en29 930)Afgedaan met: getoetst in EC en wordt mee- genomen in Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Aankondiging hiervan wordt gedaan in brief van Minister van LNV, mede namens Staatssecretaris van VROM, d.d. 27 juni 2005 (TK 2004–2005, 28 385 en 29 930, nr. 52).
Wetsvoorstel Wet ammoniak en veehouderij in september naar de RvS.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakAfgedaan met: Wetsvoorstel is op 16 september 2005 in de MR geweest en ligt nu voor advies bij de RvS.
Wetsvoorstel geurhinder en veehouderij in MR van 8 juliPA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakAfgedaan met: Instemming in MR van 8 juli 2005.
Effect wijziging Wet ammoniak en veehouderij op nationale emissie wordt doorgerekend (NEC-plafond), koppelen aan procedure wetsvoorstel.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakAfgedaan met: Gereed. Is opgenomen bij MvT bij de Wet ammoniak en veehouderij.
De resultaten van het verwerken van de inspraak in het Besluit landbouw wordt aan de TK gemeld.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakAfgedaan met: Op 1 december 2005 is een brief naar de TK gestuurd ( TK, 2005–2006, 30 300 XI, nr. 71).
Het Besluit huisvesting komt in oktober in het Staatsblad; inwerkingtreding gelijk met de gewijzigde Wav.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakAfgedaan met: Het Besluit huisvesting is op 28 dec. 2005 in het Staatsblad gepubliceerd.
De staatssecretaris neemt contact op met de gemeente Helmond over het bedrijf in de wijk Brandevoort.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakDe staatssecretaris heeft contact gehad met de gemeente Helmond over het bedrijf in de wijk Brandevoort.
Onderzoek naar luchtwassers i.v.m. ammoniak, stank en fijn stof.PA [14-6-2005] Geurhinder en ammoniakAfgedaan met: Brief over PvA Luchtwassers is op 1 februari 2006 naar de TK gezonden ( TK, 2005–2006, 28 385, nr. 68).
De staatssecretaris zal nagaan of er onderzoek gedaan is naar de kosten en baten van de Grondwaterrichtlijn, als dit het geval is zal hij de kamer informeren.PA [23-6-2005] MilieuraadAfgedaan met: TK, 2004–2005, 21 501-08, nr. 206, d.d. 8 september 2005.
Bezien zal worden of de opslagmogelijkheden voor compost en champost op de kopakker vergemakkelijkt kunnen worden.PA [4-10-2005] Uitvoering nieuwe mestwetgevingAfgedaan met: Is aan de orde gekomen in de brief aan de TK over het Besluit Landbouw( TK, 2005–2006, 30 300 XI, nr. 71).
Met de Europese Commissie zal worden bezien of er evt. mogelijkheden zijn voor een bredere afweging bij de toepassing van bodemverbeteraars als compost (afwegingen m.b.t. bijv fijn stof, bodemstructuur, etc), teneinde de afzet hiervan meer te garanderen.PA [4-10-2005] Uitvoering nieuwe mestwetgevingBrief van de Minister van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VROM, is verzonden 6 september 2005 ( TK 2004–2005, 28 385, nr. 53).
De Kamer zal een brief ontvangen over de samenhang tussen de nitraatrichtlijn en de grondwaterrichtlijn + de NL inzet + de uitkomst van de Milieuraad van juni 2005PA [4-10-2005] Uitvoering nieuwe mestwetgevingAfgedaan met: Is aan de orde geweest is een brief aan de TK van 14 dec. 2005 ( TK, 2005–2006, 28 385, nr. 66).
De staatssecretaris zal bezien of in de Decembernota 2005 en daarop volgende decembernota’s alle cijfers in redelijkheid met elkaar in verband te brengen zijn, zodat een meer transparante afweging mogelijk is.PA [11-10-2005] Waterketenbeleid (28 966, nr. 4)Afgedaan met: Gereed. Is aan de orde geko- men in de Decembernota 2005, die op 22/11/05 per brief aan de TK is aangeboden ( TK, 2005–2006, 27 625, nr. 59).
Luchtwassers: Voor 1 januari 2006 gaat er een plan van aanpak naar de TK.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [01-02-2006] Plan van Aanpak luchtwassers
Doelennotitie irt begroting. In de volgende begroting wordt een verbeterslag gemaakt om doelen scherper te omschrijven in termen van haalbaarheid en randvoorwaarden op basis van de doelennotitie.Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004In de volgende begroting wordt een verbeter- slag gemaakt om doelen scherper te om- schrijven in termen van haalbaarheid en randvoorwaarden op basis van de doelennotitie.
De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 9 november 2005 schriftelijk geïnformeerd over het schema van harde en zachte maatregelen inzake luchtkwaliteit.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [08-11-2005] Toezeggingen tijdens het Begrotingsonderzoekd.d. 2 november jl.
De Kamer wordt zo mogelijk voor de begrotingsbehandeling schriftelijk geïnformeerd over de reactie op het TNO-rapport inzake luchtkwaliteit.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [08-11-2005] Toezeggingen tijdens het Begrotingsonderzoek d.d. 2 november jl.
Externe Veiligheid. Voor eind 2003 neemt de minister een besluit over een nieuwe systematiek voor de berekening van het groepsrisico en over een nieuwe norm. De nieuwe systematiek en norm worden in de praktijk getoetst, en de norm in een AMVB vastgelegd.05-12-02 TK, 2002–2003, 27 801, nr. 21 Afgedaan met: Kabinetsreactie op het Radenadvies – TK 27 801, nr. 27. Zie punt 3, blz. 6 bovenaan van het bijgevoegde document.
Opslag en vervoer gevaarlijke stoffen. De minister zal in 2004 met een handreiking komen voor de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico i.h.k.v. de AMvB kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen.02-09-2003TK, 2003–2004, 29 200 XI, nr. 6 AO Opslag en vervoer gevaarlijke stoffenAfgedaan met: de handreiking is beschikbaar en wordt i.h.k.v. de implementatie het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de toepassing van de circulaire risiconormen Vervoer Gevaarlijke Stoffen met gemeenten en provinciesgecommuniceerd.
Informeren stand van zaken Venlo, financiënAO Externe Veiligheid 23 maart 2005Afgedaan met: Brief aan TK d.d. 11 april 2005 ( TK 2004–2005, 27 628, nr. 21).
Alle door de fracties gestelde vragen worden schriftelijk beantwoord waarbij zoveel mogelijk een koppeling met de uitwerking van de uitgangspunten van de Nota VGS wordt gelegd.PA [31-1-2006] Vervoer gevaarlijke stoffenBrief aan TK namens de Ministers van V&W en VROM verzonden d.d. 15 mei 2006 ( TK 2005–2006, 30 373, nr. 5).
De staatssecretaris stuurt een «Stand van zaken Ketenstudies» naar de Kamer.PA [31-1-2006] Vervoer gevaarlijke stoffenBrief aan TK namens Ministers V&W en VROM verzonden d.d. 15 mei 2006 ( TK 2005–2006, 30 373, nr. 5).
De staatssecretaris zal nagaan of er onderzoek gedaan is naar de kosten en baten van de grondwaterrichtlijn, als dit het geval is zal hij de Kamer hierover informeren. Afgedaan met: UB [09-06-2005] Aanbieding conceptagenda Milieuraad 24 juni Luxemburg
De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de consequenties van de Europese kwikstrategie voor de export van kwikhoudende (medische) apparatuur naar ontwikkelingslanden.PA [23-6-2005] MilieuraadAfgedaan met: Brief met verslag is op 8 september 2005 naar de TK gestuurd.
Er is geen sprake van het afvoeren van de Sandrien en Otapan voor sloop onder minder goede milieuomstandighedenPA [23-6-2005] MilieuraadAfgedaan met: Geen actie nodig mag afge- voerd worden.
Wetsvoorstel Vos EK. Het is zeer wel denkbaar om op dit terrein een convenant te sluiten gericht op het realiseren van de NMP4-doelstelling. De rege- ring is bereid om een convenant na te streven als het wetsvoorstel er eenmaal is en eventueel ook voordat het wetsvoorstel er is.09-07-02EK Handelingen I, 2001–2002, nr. 35 blz. 1739–1757 (23 982–26 998)Afgedaan met: UB [04-04-2006] Implementatie Beoordelingsrichtlijn duurzaam bosbeheer en de handelsketen van hout uit duurzaam beheerd bos.
Toezegging duurzaam inkopen en hout. Zo mogelijk nog voor de begrotingsbehandeling zal de TK een programma gericht op duurzaam inkopen van hout worden toegezonden.TK AO Milieuraad 6 oktober 2004Afgedaan met: Toezending rapportage duurzame bedrijfsvoering overheid aan TK d.d. 3-03-2005.
Toezegging duurzaam inkopen en hout. De staatssecretaris zal uitzoeken hoe het zit met het inkoopbeleid v.w.b hout bij het ministerie van V&W.TK AO Milieuraad, 6 oktober 2004Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 16-02-2005 ( TK 2004–2005, 21 501-08, 29 800 XI, nr. 196).
Toezegging Illegale houtkap. De staatssecretaris zal de Kamer informatie doen toekomen over de eisen aan partnerships worden gesteld, de moge- lijkheden voor een wettelijk bindend importverbod en onderzoek naar mogelijkheden tot optreden tegen illegaal hout in Nederland.TK AO Milieuraad, 6 oktober 2004Brief aan TK is verzonden d.d. 16-02-2005 ( 2004–2005, 21 501-08, 29 800 XI, nr. 196).
Biobrandstoffen. Streven is om duidelijkheid voor biobrandstoffen (accijns) te scheppen bij voorjaarsnota of anderszins spoedig. Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met:UB [08-05-2006] Toezegging AO biobrandstoffen 23 maart 2006.
Duurzaam inkopen. In nota over duurzaam inkopen wordt ook ingegaan op vermarketing innovatieve producten.Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 3 maart 2005: Nota duurzaam inkopen(Dossiernr. 29 800 XI, Bijlage bij 29 800 XI, nr. 103).
Duurzaam inkopen. Voor DI zullen afrekenbare doelstellingen iedere 2 jaar worden geëvalueerd.Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: Iedere 2 jaar ingaande 2004 evaluatie van de afrekenbare doelstellingen.
Duurzaam inkopen. Voor DI zal de mogelijkheid van een proefproject worden onderzocht.Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: Het van start gaan van de proefprojecten.
TK krijgt schriftelijke info over uitkomst onderzoek E-PRTR.AO Milieuraad, BNC-fiches, rapportage beleidsdossier hout van 9 maart 2005Afgedaan met: UB [09-06-2005] Protocol Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) onder het Verdrag van Aarhus en de Europese Verordening PRTR.
De staatssecretaris zal de Kamer binnenkort infomeren over het programma Klimaat voor Ruimte, om de Kamer een indruk te geven van wat we doen op het gebied van adaptatie aan klimaatverandering.AO Klimaatbeleid 9 maart 2005Brief aan TK verzonden d.d. 4 april 2005, ( TK 2004–2005, 28 240 en 29 465, nr. 30).
De staatssecretaris zal de Kamer in april 2005 informeren over supplementariteit, i.e. het onderzoek dat we daar naar hebben laten doen en wat we hierover aan de EC hebben gerapporteerd.AO Klimaatbeleid9 maart 2005Afgedaan met: Verzending rapport naar TK: Nederlandse rol bij fossiele brandstofprojecten van mulilaterale banken (een onderzoeksrapport voor Milieudefensie)
In de 2e evaluatienota klimaatbeleid, zal ook een hoofdstuk over toekomstgerichte opties worden opgenomen. Dit o.a. op basis van het optiedocu- ment. Hierin zal ook worden onderzocht, wat de mogelijkheden zijn voor gebruikmaking van de FES(?)-gelden (aardgasbaten) voor investeringen in een duurzame energievoorziening en klimaatmaatregelen etc. Belangrijk is dat dit voor de begrotingsbehandeling voor 2006 naar de TK gaat.AO Klimaatbeleid 9 maart 2005Afgedaan met: TK 2005–2006, 28 240, nr. 37, d.d. 31 oktober 2005.
De staatssecretaris zal onderzoeken, wat de mogelijkheden zijn van regionale coalities (bijv. met regio rond Beijing?) binnen internationaal klimaatbeleid.AO Klimaatbeleid9 maart 2005Afgedaan, is afgehandeld met de 2e Evalua- tienota Klimaatbeleid; TK 2005–2006, 28 240, nr. 37.
Naar aanleiding van voorstel voor moties van Spies (CDA) heeft de staatssecretaris toegezegd de conclusies van het CE-rapport als vertrekpunt te nemen voor de beleidsvoorstellen tav toekomstig klimaatbeleidVAO Klimaatbeleid 15 maart 2005Afgedaan met: TK 2005–2006, 28 240, nr. 37, d.d. 31 oktober 2005.
Naar aanleiding van voorstel voor motie van Van Velzen (SP) heeft de staatssecretaris toegezegd dat in de 2e evaluatienota ook een vergelijking zal worden gemaakt met klimaatbeleid in andere EU-landen. Hierover rapporteren deze landen aan de EC en UNFCCC.VAO Klimaatbeleid 15 maart 2005Afgedaan met: TK 2005–2006, 28 240, nr. 37, d.d. 31 oktober 2005.
De Minister-President heeft namens de regering toegezegd te reageren op de vraag over een forsere inzet op investeren in roetfilters. Bovenop het subsidieprogramma voor het achteraf inbou- wen van roetfilters zullen onderzoeken gedaan worden of het technisch mogelijk is om voor oudere voertuigen effectief en efficiënt het inbou- wen van roetfilters te stimuleren. De Kamer zal hierover voor de behandeling van de begroting van VROM nader worden geïnformeerd.PA [21-9-2005] Algemene Politieke BeschouwingenAfgedaan met: UB [02-11-2005] Stand van zaken verkeersmaatregelen luchtkwaliteit.
Evaluatierapporten klimaatbeleid in oktober naar de TK.PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 september PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelteAfgedaan met: UB [31-10-2005] Evaluatienota Klimaatbeleid 2005
De Kamer informeren over welke ketens op duurzaamheid worden doorgelicht (in het kader van duurzaam produceren en consumeren).PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelte PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31, vervolg van 7 septemberAfgedaan met: TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 90, d.d 10 februari 2006.
De Kamer informeren over de stand van zaken t.a.v. de Milieukamer, het Internationaal Gerechtshof en over de steden en regio’s die bij de nieuwe Kyoto-onderhandelingen worden betrokken.PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelte PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberAfgedaan met: Toezegging onderdeel steden en regio’s is afgehandeld tijdens debat. Wat betreft onderdeel Milieukamer, het Int. Gerechtshof.
De Minister-President heeft (op vragen van De Krom) toegezegd actief te onderzoeken welke samenwerking met het Pacific Asian Pact kan worden gecreëerd.PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelte PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberAfgedaan met: De Kamer is mondeling gemeld dat de huidige deelnemers aan het partnership voorlopig geen uitbreiding wensen.
Na de evaluatierapporten klimaatbeleid in januari met de Kamer spreken over de situatie op dat moment op een aantal terreinen (verfijnde koppeling en monitoring).PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelte PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberAfgedaan met: UB [13-04-2006] Integrale afweging klimaatbeleid gericht op het halen van Kyoto.
Binnen het pakket dat de regering voorbereidt voor Prinsjesdag zal schoon fossiel niet vergeten worden.PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelte PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 septemberAfgedaan met: Schofo is meegenomen in fesgelden 2005, 5 mln duurzaamheidsenveloppen gekoppeld aan Borssele.
De Staatssecretaris van VROM zal de voor- en nadelen van het schrappen van de verplichte STEK-erkenning nog een helder uiteenzetten in een brief aan de TK.PA [8-11-2005] Halfjaarlijks overleg herijking ( TK 2004–2005, 29 362, nr. 44; VROM-05-852; 29 383, nr. 32 en 33)Afgedaan met: brief aan TK van 10-02-2006, inzake Vervallen van de STEK-erkennings- regeling.
Milieubox Greenpeace: groot pilotproject van enkele tienduizenden huishoudens in overleg met initiatiefnemers en een aantal andere betrokkenen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Kamer is geïnformeerd bij brief dat pilot plaats zal vinden bij 10 000 huishoudens voor max. 2 m€, start najaar 2006, dan beoordeling of opschaling mogelijk is. Eind april wordt beslissing genomen.
Sabic: Zo snel mogelijk met Europa vastleggen binnen of buiten emissiehandel + op 1 jan 2006 criteria gereed waarmee nieuwkomers worden beoordeeld.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [04-04-2006] Motie inzake de uitbreiding Sabic.
Omzetting euro-2 naar euro-5: reactie op voorstel sturen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: PA [23-02-2006] Milieuraad.
Asbest. De staatssecretaris zal een gesprek aangaan met Eternit. De TK zal hierover geïnformeerd worden.AO Asbest 09-06-2004 TKAfgedaan met: UB [20-12-2005] Brief toezeggingen AO asbest 24 november 2005.
Asbest. De TK zal op de hoogte worden gebracht van de resultaten van de inventarisatie naar de omvang van de asbestverontreiniging in de bodem.AO Asbest 09-06-2004 TKAfgedaan met: UB [14-03-2006] Antwoord vragen commissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer i.r.t. het AO asbestvan 16 maart a.s.
Geluidsoverlast Brommers. De staatssecretaris zal mogelijke maatregelen tegengaan geluidsoverlast brommers en scooters bekijken, anders dan in de brief van de Minister van VenW al is aangegeven.Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: UB [06-10-2005] Brommerlawaai.
INSPIRE. De staatssecretaris informeert TK over voordelen INSPIRE en zend kosten-batenanalyse toe.AO Milieuraad 9 maart 2005Afgedaan met: UB [21-06-2005] Toezending resultaten onderzoek naar de kosten en baten van de ontwerprichtlijn INSPIRE in Nederland.
De staatssecretaris zal de Kamer een brief sturen over de voortgang van het onderzoek naar grondlawaai door SchipholAO Schipholbeleid van 28 april 2005Afgedaan met: Door toezending aan de TK van het kabinetsstandpunt Schiphol is deze toezegging afgedaan.
De TK krijgt een brief over een eventuele circulaire m.b.t. de Oud-Limburgse schutterijen.PA [9-6-2005] Herijking VROM-regelgeving en administratieve lasten( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: Toezegging is mondeling afgedaan in het Halfjaarlijks debat over Herijking op 8-11-2005. Nieuwe toezegging is hieruit voortgevloeid.
Voor aanvang zomerreces Besluit Luchtkwaliteit 2005 aan TK toezenden.N.a.v. gesprek met voorzitter van VC VROMAfgedaan met: UB [20-09-2005] Overzicht aanpak luchtkwaliteit.
MKBA bodemsanering. Opstellen van een maatschappelijk kosten baten analyse die begin 2006 beschikbaar zal zijn. De TK hecht eraan dat ook het CPB hierbij betrokken is.AO Bodemsanering 15 september 2005Afgedaan met: UB [13-12-2005] Informatie n.a.v. AO 15 september 2005.
Rollen bodemsaneringsorganisaties. Brief waarin rollen worden toegelicht van organisaties die betrokken zijn bij bodemsanering met oordeel over de efficiency van deze rolverdeling.AO bodemsanering van 15 september 2005Afgedaan met: UB [13-12-2005] Informatie n.a.v. AO 15 september 2005.
Oneerlijke concurrentie. Brief waarin duidelijk wordt gemaakt in welke mate bij overheden in beheer zijnde grondbanken zich mogelijk schuldig maken aan oneerlijke concurrentie ten opzichte van marktpartijen en welke afspraken zijn gemaakt om oneerlijke concurrentie te voorkomen.AO bodemsanering van 15 september 2005Afgedaan met: UB [13-12-2005] Informatie n.a.v. AO 15 september 2005.
Bedrijvenregeling. Brief waarin TK nader geïnformeerd wordt over de achtergronden van het jaartal 1975 in de bedrijvenregeling en de mogelijkheden die er zijn om op korte termijn het aansprakelijkheidregiem t.a.v. bodemsanering te wijzigenAO Bodemsanering van 15 september 2005Afgedaan met: UB [13-12-2005] Informatie n.a.v. AO 15 september 2005.
Er wordt een voorstel gemaakt voor het instellen van een commissie/persoon die zich gaat bezig- houden met techniek, meten en weten & commu- niceren. Dit onder twee voorwaarden: deze commissie/persoon houdt zich niet bezig met juridische procedures (NIMBY) en de verwachtingen van zo’n commissie/persoon moeten op voorhand helder omschreven zijn.PA [9-11-2005] Geluidsbelasting door AWACS-vliegtuigen vliegbasis GeilenkirchenAfgedaan met: In debat over vliegbasis Geilenkirchen d.d. 22-2-2006 is deze toezeg- ging afgedaan met een nieuwe toezegging.
Het RIVM zal worden verzocht duidelijker te omschrijven wat voor gezondheidsonderzoek wel en niet kan. Dit zal aan de Kamer worden gestuurd.Algemeen Overleg over de geluidbelasting van AWACS vliegtuigen d.d. 9 november 2005Afgedaan met: UB [15-12-2005] Aanvullend advies gezondheidsonderzoekOnderbanken.
Nadere verheldering geven over de mogelijkheden tot aanpassing van het IvB i.v.m. bevordering van energieopwekking via duurzame brandstof.PA [8-6-2005] Wet GeluidhinderAfgedaan met: UB [13-06-2005] Brief inzake mogelijke aanpassing van het Inrichtingen en vergunningen Besluit in relatie tot geluidsoverlast energieopwekkingscentrales, n.a.v. behandeling aanpassing Wet geluidshinder (Kamerstuk 29 879).
De Staatssecretaris van VROM zegt toe uiterlijk in december 2005 de problematiek rond de Oud-Limburgse schuttersfeesten op te lossen.PA [8-11-2005] Halfjaarlijks overleg herijking ( TK 2004–2005, 29 362, nr. 44; VROM-05-852; 29 383, nr. 32 en 33)Afgedaan
Luchtkwaliteit. Wetsvoorstel luchtkwaliteit zsm naar de Kamer:PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen. Afgedaan met:UB [28-04-2006] Aanbieding nog toegezegde notities m.b.t. luchtkwaliteit.
Luchtkwaliteit. In de aanbiedingsnotitie bij het wetsvoorstel wordt toegelicht welk onderzoek we hebben gedaan, welke overwegingen wij hebben gehad bij de mogelijke alternatieven (o.a. voors en tegens absolute ontkoppeling), het doorlopen afweegproces en hoe we tot deze keuze zijn gekomen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [28-04-2006] Aanbieding nog toegezegde notities m.b.t. luchtkwaliteit.
Luchtkwaliteit. Analyse uitspraken RvS (in het licht van de motivatie gevoelige bestemmingen). een en ander in het kader van de voorbereiding op behandeling van het wetsvoorstel.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [28-04-2006] Aanbieding nog toegezegde notities m.b.t. luchtkwaliteit.
Luchtkwaliteit: rapport professor Backes ter beschikking stellen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [28-04-2006] Aanbieding nog toegezegde notities m.b.t. luchtkwaliteit.
De Kamer wordt zo snel mogelijk na het advies van de Raad van State middels een technische briefing geïnformeerd over de outline van het wetsontwerp luchtkwaliteit.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: Er heeft op 30 november 2005 een technische briefing plaatsgevonden.
Binnen 6 weken wordt een vertrouwenspersoon of commissie ingesteld om het vertrouwen van de inwoners van Onderbanken in de overheid te herstellen.PA [22-2-2006] NAVO-vliegbasis GeilenkirchenAfgedaan met: Brief naar TK is niet meer nodig, omdat de minister in VAO van 4 april 2006 stand van zaken reeds heeft doorgegeven.
Asbest. Epidemiologisch onderzoek. Rond 1 juli 2004 informeert de staatssecretaris de TK over de mogelijkheden van epidemiologisch onderzoekonder de slachtoffers met mesothelioom. AO Milieuhandwet-having 16 dec. 2003; TK 2003–2004, 25 834, nr. 24Afgedaan met:UB [04-11-2005] Aanbieding rapportage eva- luatie Saneringsregeling asbestwegen eerste fase en aanbieding rapportage epidemiologisch onderzoek naar niet beroepsgebonden mesothelioomslachtoffers.
Asbest. De staatssecretaris zal de TK informeren over de voorgang van de uitvoering van de saneringsregeling asbestwegen 2e fase.TK AO Asbest d.d. 9 juni 2004Afgedaan met: UB [20-12-2005] Brief toezeg- gingen AO asbest 24 november 2005.
Asbest. Opstellen landelijk uniforme regels voor (tijdelijke) opslag, transport en (mobiel) reinigen van asbesthoudende grond, baggerspecie en puin(granulaat). TK AO asbest 9 juni 2004Afgedaan met: UB [04-10-2005] Aanbieding Handreiking mobiel reinigen, opslag en transport asbesthoudende bulkmaterialen.
Biotechnologie. De CBD, de COGEM en de CCMO zullen eens in de 2 jaar een trendmatige analyse maken.TK AO Biotechnologie d.d. 5-11-2003, TK 2003–2004, 27 428, nr. 44 Afgedaan met: Brief aan TK verzonden op 22 juni 2005, betreffende uitvoering twee- jaarlijkse trendanalyse.
Biotechnologie. Er zal een workshop worden georganiseerd om te inventariseren hoe andere EU-lidstaten omgaan met de ethische aspecten van de import van genetisch gemodificeerde dieren.TK AO op 17 juni 2004Afgedaan met: De workshop heeft op 18 januari 2006 plaatsgevonden.
De AmvB verpakkingen zal najaar 2004 worden gepubliceerd; de mogelijkheid in het concept om meermaligheid verplicht voor te schrijven, wordt geschrapt.TK AO verpakkingen 8 en 16 september 2004Afgedaan met: Brief inzake AmvB verpakkingen is op 14-4-2005 naar TK gezonden.
Nuchter Omgaan met Risico’s (NOR). Aansprakelijkheid voor verplaatsen van de basisstations-kosten van negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden bij negatieve gevolgen voor de gezondheid door basisstations of hoogspanningslijnenrapportage aan TK over situaties waarbij sprake is van belemmeringen bij het blussen van branden in woningen gelegen onder hoogspan- ningslijnen-informatie aan TK over reikwijdte NOR.TK AO 5 oktober 2004Afgedaan met: UB [03-10-2005]
1) Tweede evaluatie van het convenant – snel – uitbesteden – burger centraal. 2) maart 2005: brief aan TK over a) 2-de evaluatie, b) Europese dimensie cq aanpak (bespreking in Telecomraad), c) financiering onderzoek (onderzoeksfonds i.s.m. bedrijfsleven?), d) effect in Nederland van Duitse aanpak uitrol UMTS (weinige hoge masten i.p.v. vele kleine). 3) vóór maart 2005: brief aan TK over aansprakelijkheid.TK AO VC EZ en VROM 7 december 2004 over UMTS-Antenne convenantAfgedaan met: Nrs. 1 en 2 met brief EZ mede namens VROM aan TK 11-04-2005, TK 2004–2005, 27 561, nr. 23. Nr. 3 met brief van VROM aan TK 29-03-2005, witte TK 2004–2005, 28 089, nr. 9.
De TK zal dit voorjaar worden geïnformeerd over de uitkomsten en de follow-up van de EU-workshop.AO TK Biotechnologie 25 januari 2005Afgedaan met: UB [07-04-2006] Workshop genetische modificatie bij dieren.
De TK zal vóór de zomer 2005 geïnformeerd worden over de voortgang van het onderzoeksprogramma Ecologisch Onderzoek. Daarbij zal ook iets worden gezegd over het verzoek van Van Velzen om een maatschappelijke kosten-batenanalyse.AO TK Biotechnologie, 25 januari 2005Afgedaan met: UB [23-11-2005] Ecologisch onderzoek en de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen.
De Kamer zal de kabinetsreactie op het rapport van de Cogem over pharmagewassen ontvangen.AO TK Biotechnologie 25 januari 2005Afgedaan met: UB [07-04-2006] Kabinetsreactie op COGEM signalering en advies «farmaceutische gewassen».
De Kamer krijgt binnen 1 maand nadere info/kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Van Dijk.AO TK Biotechnologie, 25 januari 2005Afgedaan: op 02-03-2005 is door LNV, mede namens de Staatssecretaris van VROM, aan TK een brief gestuurd (briefnr TRCDL/2005/568) over de wijze waarop de overheid zal bijdragen aan de invulling van de afspraken in het rapport.
Openbaarheid van veldproeven: de staatssecretaris zal samen met Brinkhorst met Donner gaan praten. ook zal de openbaarheid van veldproeven in EU-verband worden aangekaart.AO TK Biotechnologie, 25 januari 2005Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 18 april 2005.
Toezenden bijlage bij rapport Trendbox aan TK. AO TK Verpakkingen, 3 maart 2005Afgedaan TK 2004–2005, 28 694, nr. 16, 21 maart 2005.
Besluit beheer verpakkingen en papier en karton z.s.m. aan de TK zenden.AO TK Verpakkingen, 3 maart 2005Afgedaan met: Brief aan TK verzonden, d.d. 14 april 2005.
Bij de Minister van Justitie aandringen op snelle behandeling van wetsontwerp bestuurlijke boetes. Jaarverslag van de Commissie Verpakkingen over 2004 in oktober aan de TK zenden.AO TK Verpakkingen, 3 maart 2005Afgedaan met: UB [03-11-2005] Jaarverslag Commissie Verpakkingen.
In het kader van de herziening van het besluit lozingenvoorschriften zullen de voor- en nadelen van voedselrestvermalers in beeld gebracht worden en wordt de Kamer geïnformeerd.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: UB [25-08-2005] Voedselrestvermalers, reactie op het afvalstoffenoverleg d.d. 17 maart 2005, reactie op de EPPA brief van 25 november 2004 en reactie op één inspraakreactie op het ontwerpbesluit huishoudelijk afvalwater.
Champignonvoetjes. Het onderzoeksprotocol en de resultaten van het onderzoek op basis van het protocol worden aan de Kamer voorgelegd.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan. Op 24 mei 2005 is het Protocol champignonvoetjes aan de TK verzonden. Tijdens het AO Afval op 21 juni 2005 is de TK geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.
Uien. In het kader van het Besluit stortverbod buiten inrichtingen wordt toepassing oogstrestanten binnen bedrijf mogelijk gemaakt.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: De regeling is in werking getreden eind 2005; gepubliceerd in staats- courant.
Teerhoudend asfaltgranulaat. Momenteel vindt onderzoek plaats naar gelijkwaardigheid verwer- king dmv immobilisatie. Onderzoek wordt binnen 2–3 maanden afgerond. Kamer wordt vervolgens geïnformeerd over wat met aanbevelingen Inspectieonderzoek wordt gedaan.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: UB [15-03-2006] Rapportage onderzoek «risico’s van PAK uit teerhoudend asfaltgranulaat» uitvoering aanbevelingen VROM-Inspectie onderzoek «Weg met TAG».
Dakafval. Mogelijkheden aanpassing regelgeving worden bezien. Ook wordt gekeken naar tussen- oplossingen voor bedrijven die nu procedures hebben lopen.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: De TK is geïnformeerd tijdens het AO afval op 21 juni 2005.
Onderzoek verwerkingsstructuur ziekenhuisafval wordt rond de zomer afgerond.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: PA [20-12-2005] Verpakkingen en afval.
Export bouw- en sloopafval. De ontwikkelingen na 1 juni 2005 met de instelling van het stortverbod in Duitsland zullen worden gemonitord. In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen en over het overleg met de sector hierover.AO Afval, 17 maart 2005Afgedaan met: UB [10-11-2005] Voortgangsrapportage Landelijke afvalbeheerplan 2002–2013 (LAP).
De staatssecretaris zal de TK Informeren over multicriteria analyse/NOR.AO Externe Veiligheid d.d. 23 maart 2005Afgedaan met: UB [16-02-2006] Aanbieding RIVM rapport: MCA en MKBA: structureren of sturen? Een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met risico’s.
Ontwerp voor modernisering van de Kernenergiewet in de zomer aan de RvS voorleggen.Interpellatiedebat TK Kernenergiecentrale Borssele, 24 februari 2005Afgedaan met: Op 18-07-2005 is per mail vanuit JZ de voordracht, wet en MvT aan RvS gezonden.
Jaarverslag van de Commissie Verpakkingen over 2004 in oktober aan de TK zenden.AO Verpakkingen 3 maart 2005Afgedaan met: UB [03-11-2005] Jaarverslag Commissie Verpakkingen
In 2005 wordt bezien of de zwerfafvaldoelstelling voor flesjes en blikjes is gehaald. Indien niet aan beide voorwaarden is voldaan, zal per 1-1-2006 statiegeld van kracht worden, e.e.a. ter definitieve beoordeling aan de TK.Verbreding van producen- tenverantwoordelijkheid voor de periode na afloop van het huidige convenant wordt nagestreefd en zal worden ingebracht in besprekingen met het bedrijfsleven. In het beleid wordt ingezet op een stimulering van meermaligheid op vrijwil- lige basis. De werking van ecotax en statiegeld als mogelijk instrumenten om meermaligheid op vrijwillige basis te bevorderen zullen worden onderzocht, maar invoering daarvan is nu niet aan de orde.AO verpakkingen 8 en 16 september 2004Afgedaan met: PA [20-12-2005] Verpakkingen en afval.
In 2005 zal worden bezien of de uitkomsten van de pilots het gewenste milieuresultaat hebben (het is aan bedrijfsleven om dit aan te tonen).AO verpakkingen 8 en 16 september 2004Afgedaan met: UB [04-10-2005] Aanbieding Handreiking mobiel reinigen, opslag en transport asbesthoudende bulkmaterialen.
De TK krijgt een brief over het meenemen van de Wvo in de omgevingsvergunning.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [30-11-2005] Relatie tussen de omgevingsvergunning en de watervergun- ning.
De TK krijgt informatie over de meldingsplicht voor groene-lijstafvalstoffen.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten ( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [20-06-2005] «Groene- lijst» afvalstoffen.
De TK krijgt informatie over de problematiek van de champignonvoetjes.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten ( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: Tijdens het AO Afval op 21 juni 2005 is de TK geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.
De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de consequenties van de Europese kwikstrategie voor de export van kwikhoudende (medische) apparatuur naar ontwikkelingslanden.PA [23-6-2005] MilieuraadAfgedaan met: UB [08-09-2005] Toezending verslag EU-Milieuraad 24 juni 2005.
Op basis van nader onderzoek naar het gehalte aan bestrijdingsmiddelen in champignonvoetjes, zal de Minister van LNV champignonvoetjes als meststof erkennen. De condities waaronder zullen door LNV en VROM gezamenlijk worden uitgewerktPA [21-6-2005] Afval en duur- zame bedrijfsvoering ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)Afgedaan met: Tijdens het AO Afvalop 21 juni 2005 is de TK geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.
De ontwikkelingen als gevolg van het instellen van het Duitse stortverbod lijken naar verwachting te lopen. In oktober zal de Staatssecretaris van VROM hier nader op terugkomen, mede in relatie met besluitvorming over mogelijk openen lands- grenzen voor te verwijderen brandbaar afval.PA [21-6-2005] Afval en duurzame bedrijfsvoering ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)Afgedaan met: UB [10-11-2005] Voortgangsrapportage Landelijke afvalbeheerplan 2002-2013 (LAP).
Het ministerie van Financiën werkt aan een herziening van de Wbm, voor afval zullen er weinig wijzigingen in optreden. VROM houdt vinger aan de pols.PA [21-6-2005] Afval en duurzame bedrijfsvoering ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)Afgedaan met: Aanpassing Wbm betreft geen afval zaken.
Bij de evaluatie van het Besluit Melden wordt bezien hoeveel bedrijven die niet hoeven te melden omdat zij uitsluitend groene lijst afvalstoffenverwerken, dat alsnog moeten omdat zij ernaast ook andere (gevaarlijke) afvalstromen verwerken.PA [21-6-2005] Afval en duurzame bedrijfsvoering ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)Afgedaan met: UB [21-04-2006] Melden groene-lijst afvalstoffen. Afschaffen van de verplichte registratie en melding van de zogenaamde groene lijst afvalstoffen.
Kamer krijgt brief over de verwerkingsmarkt voor fotografische afval.PA [21-6-2005] Afval en duurzame bedrijfsvoering ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)Afgedaan met: UB [19-08-2005] Verwerking fotografisch gevaarlijke afval in Nederland.
De staatssecretaris zal de TK informeren over het resultaat van de vertrouwelijke inzage in de «plutoniumcontracten» van EPZ.PA [30-6-2005] Kerncentrale BorsseleAfgedaan met: UB [09-08-2005] Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg Sluiting Borssele.
De staatssecretaris zal de Kamer nader informeren over de relatie tot het OSPAR-verdrag.PA [30-6-2005] Kerncentrale BorsseleAfgedaan met: UB [09-08-2005] Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg Sluiting Borssele.
De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de juridische (on)mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen KCB en eventuele nieuwe centralesPA [30-6-2005] Kerncentrale BorsseleAfgedaan met: UB [09-08-2005] Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg Sluiting Borssele.
In de «novemberstukken» zal worden ingegaan op het Profundo-rapport en op het juridische advies van mr. Vd Biesen (beide in opdracht van Greenpeace).PA [30-6-2005] Kerncentrale BorsseleAfgedaan met: UB [06-12-2005] Motie Samsom d.d. 1 juli 2005 en stand van zaken van acties m.b.t. Borssele.
De staatssecretaris zal de Kamer de risicobeoordeling en het Cogem-advies van het monsanto-dossier toezenden.PA [16-6-2005] Coëxistentie/gg/gangbare/biologische teelt (TK 2004–2005, 29 404, nr. 6 en nr. 8; 27 428, nr. 61)Afgedaan met: UB [21-06-2005] Positieve Nederlandse stem op de C/DE/02/09 (MON 863) marktaanvraag.
Er komt een gezamenlijke VROM-EZbrief met een beschrijving van de ontwikkelingen in het Euro- pees parlement rond de behandeling van het REACH-voorstel. In deze brief wordt ook ingegaan op het thema «verplicht delen van informatie«, als uitwerking van het OSOR-voorstel van VK/Hong.PA [15-9-2005] Chemische stoffenbeleid; REACH Impact Assessments ( TK 2004-2005, 21 501-08, nr. 197, 199 en 200)Afgedaan met: UB [22-11-2005] REACH onderhandelingen.
Er komt aan het eind van het REACH-traject een finale appreciatie van het kabinet, gezamenlijke VROM-EZ brief, over het slotresultaat van de REACH onderhandelingen. Dan zal speciale aandacht worden besteed aan de consequenties voor het MKB. Ook zal op enigerlei wijze de mening van ACTAL hierbij betrokken worden.PA [15-9-2005] Chemische stoffenbeleid; REACH Impact Assessments ( TK 2004–2005, 21 501-08 nr. 197, 199 en 200)Afgedaan met: UB [22-11-2005] REACH onderhandelingen.
De staatssecretaris zal in november met een integraal verhaal komen over hoe bij het openhouden de kerncentrale Borssele een substantiële extra bijdrage gerealiseerd kan worden voor de verduurzaming van de energievoorziening.PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 september PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelteAfgedaan met: UB [10-01-2006] Besluitvorming kerncentrale Borssele.
De staatssecretaris zal de Kamer met spoed informeren over de vraag in hoeverre het mengen van groenelijst-afvalstoffenkan leiden tot kwalificatie van afvalstoffenbehorend tot de rode lijst.PA [11-10-2005] MilieucriminaliteitAfgedaan met: UB [25-11-2005] Mengen groene-lijst afvalstoffen.
Asbest. Uiterlijk op 20 december 2005 stuurt de staatssecretaris een brief naar de Kamer met:– Plan van Aanpak voor de inventarisatie van weggetjes en verhardingen op erven in de regio rondom Goor. In de brief zal ook worden ingegaan op mogelijkheden tot uitbreiding van de inventarisatie naar andere regio’s via bijvoorbeeld provinciale of landelijke knelpunten;– Standpunt over de wenselijkheid en het nut van een landelijk meldpunt voor asbestwegen;– Resultaat van het gesprek met Eternit op 12 december 2005;– Kabinetsstandpunt over de uitbreiding van de voorschottenregeling naar milieuslachtoffers en de vergoeding van het medicijn Alimta voor ziekenhuizen;– Informatie over de inhoud van het onderzoek van de Gezondheidsraad ten aanzien van de gezondheidsnormen en het tijdstip waarop dit gereed zal zijn.PA [24-11-2005] AsbestAfgedaan met: UB [20-12-2005] Brief toezeggingen AO asbest 24 november 2005.
Verpakkingen: Brief aan de TK met een beschouwing over de manier waarop meermaligheid kan worden gestimuleerd.PA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalAfgedaan met: UB [14-03-2006] Schriftelijk Overleg Verpakkingendossier.
Zwerfafval: Benoeming facilitator die partijen helpt voor 1 maart 2006 overeenstemming te bereiken over financiering zwerfafval, financiering/realisering inzameling en herverwerking, handha- ving, en afspraken over compensatie door gemeenten van inkomsten uit bijdrage bedrijfsleven.PA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalAfgedaan met: UB [27-01-2006] Facilitator Verpakkingenbeleid.
Besluitvorming m.b.t. ziekenhuisafvalPA [20-12-2005] Verpakkingen en afvalAfgedaan met: UB [09-03-2006] Beleidsvoor- nemens specifiek ziekenhuisafval.
Kernenergiewet. Het wetsvoorstel voor aanpassing van de kernenergiewet aan de TK voorleggen ter behandeling.UB [10-1-2006] Besluitvorming kerncentrale BorsseleAfgedaan met: TK 2005–2006, 30 429, nrs. 1–3. Bij koninklijke boodschap van 9 januari 2006 is de Wijziging van de Kernenergiewet bij de TK ingediend.
GGO’s. De staatssecretaris zal de TK een aantal stukken sturen waarin onder andere het toelatingsbeleid van de EU en de Nederlandse standpunten t.a.v. GGO’s uiteen worden gezet.PA [1-12-2005] Europa-overleg over MilieuraadAfgedaan met: UB [20-02-2006] Toelichting op de markttoelatingen in de EU van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en het Europese debat inzake de toekomst van ggo’s.
Milieuraad. Voorbereiding Voorjaarstop/duurzame ontwikkeling. De staatssecretaris zegt toe om de TK een overzicht te zenden van niet-duurzame subsidies.19-02-03 TK 2002–2003, 21 501-08, nr. 162 Afgedaan met: UB [14-03-2006] Milieuschade- lijke en niet-duurzame subsidies
Toezegging Herijking. Informatieverschaffing over de uitvoering van het Meerjarenprogramma herijking.TK AO 3 november 2004Afgedaan met: brief aan TK van 25-11-2004, TK 29 383, nr. 23.
NMP5. Voor de begrotingsbehandeling in 2005 komt er een hoofdlijnennotitie over het NMP5 t.b.v. een debat op hoofdlijnen. Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: UB [05-10-2005] Hoofdlijnennotitie Toekomstagenda Milieu
Duurzame daadkracht. De TK krijgt korte voortgangsnotitie duurzame daadkracht (checklist). Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: PA [07-09-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelte
Venture Capital. De Staatssecretaris zal stimuleren Venture Capital voor milieu-innovaties oppakkenBegrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: UB [18-04-2006] Onderzoek naar Venture Capital voor eco-efficiënte inno- vaties: Resultaten van het onderzoek n.a.v. motie kamerlid De Krom
Herijking. Mogelijkheid tot elektronische aanlevering voor 8.40 AmvB’s en milieuvergunning begin 2005.Begrotingsbehandeling TK Milieu 29/11/2004Afgedaan met: Mogelijkheid tot elektronische melding gemeld aan TK ( TK 2004–2005, 29 383, nr. 27).
Deregulering. Nagegaan wordt hoe bij deregulering op rijksniveau kan worden voorkomen dat op decentraal niveau juist meer regelgeving komt.Begrotingsbehandeling TK Milieu d.d. 29/11/2004Afgedaan met: UB [13-09-2005] Voortgang van de modernisering van de VROM-regelgeving.
In November 2005 zal VROM de Kamer de verkenning nanotechnologie toezenden.AO TK Biotechnologie, 25 januari 2005Afgedaan met: UB [16-02-2006] Verkenning naar nanotechnologie en milieu.
N.a.v. voorstel voor motie van Duyvendak(GL) heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij zijn best zal doen binnen twee weken antwoord te geven op de vraag of het mogelijk is het parkeertarief te differentiëren o.b.v. de milieuprestaties van een auto. Dit is gemeentebeleid, de staatssecretaris zal hiervoor contact opnemen met het ministerie van BZK.VAO Klimaatbeleid 15 maart 2005Afgedaan met: UB [03-06-2005] Reactie op motie Duyvendak betreffende differentiatie parkeerbelasting.
Milieu en mobiliteit. Het Kabinet zal de brief over duurzaamheid begin juni aan de TK doen toekomen.PA [19-5-2005] Verantwoordingsdebat jaarverslagen 2004Afgedaan met: 4 juni 2005 heeft de Minister-President een brief over duurzaamheid aan de TK gestuurd.
Herijking. Brief over de samenhang tussen de VROM- en de VenW-regelgeving.AO 3 november 2004 en AO van 9 juni 2005Afgedaan met: UB [30-11-2005] Relatie tussen de omgevingsvergunning en de watervergunning.
De TK krijgt een brief over de mogelijke oprekking van de onderkant van het Inrichtingen- en vergun- ningenbesluit.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [13-09-2005] Voortgang van de modernisering van de VROM-regelge- ving.
De Ontgrondingswet en de Boswet zijn wetten van VenW, respectievelijk LNV, maar we zullen nagaan in hoeverre ze kunnen worden betrokken bij de omgevingsvergunning.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten ( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [13-09-2005] Voortgang van de modernisering van de VROM-regelgeving.
De TK zal worden geïnformeerd over de resultaten van de gesprekken met de self-storage branche.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten( TK 2004–2005, 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [13-09-2005] Voortgang van de modernisering van de VROM-regelgeving.
Amvb Kwaliteitseisen milieuhandhaving. De staatssecretaris zegt toe met de handhavingspartners te bezien of bij de invulling van de criteria van de Amvb de gemaakte opmerkingen betrokken kunnen worden.PA [29-9-2005] Handhaving en milieucriminaliteit (TK 2004–2005, 30 046, nr. 6 en 25 422, nr. 41)Afgedaan met: UB [09-11-2005] Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer.
Amvb kwaliteitseisen milieuhandhaving.PA [29-9-2005] Handhaving en milieucriminaliteit ( (TK 2004–2005, 30 046, nr. 6en 25 422, nr. 41Afgedaan met: UB [09-11-2005] Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer.
Naming and Blaming notoire overtreders. In week 40 wordt de toekomstagenda milieu verstuurd. Daarin wordt ook dit onderwerp naar voren gebracht. Ik wil hierover met de Kamer discussiëren en het draagvlak toetsen.PA [29-9-2005] Handhaving en milieucriminaliteit ( (TK 2004–2005, 30 046, nr. 6 en 25 422, nr. 41)Afgedaan met: PA [14-12-2005] Toekomstagenda Milieu( 27 801, nr. 41 en 28 663, nr. 45).
RROM verbreden tot Raad voor Duurzaamheid, Ruimte en Milieu.PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), vervolg van 7 september PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31), eerste gedeelteAfgedaan met: Brief aan de TK van Minister-President is verzonden op 22 december 2005 (TK 2005–2006, 30 196, nr. 2).
In de Hoofdlijnennotie zal het principe van de «level playing field» kritisch onder de loep worden genomen en er zal met de Kamer over worden gediscussieerd.PA [7-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31)), eerste gedeelte PA [8-9-2005] Debat Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap ( TK 2004–2005, 25 946, nr. 5 en 28 240, nr. 31)), vervolg van 7 septemberAfgedaan met: PA [14-12-2005] Toekomstagenda Milieu (TK 27 801, nr. 41en 28 663, nr. 45).
Basisadministratie. De minister zegt toe om voor het debat over de herijking van de regelgeving de Kamer te informeren of het mogelijk is om alle milieugerelateerde informatie in één keer aan te leveren.PA [5-10-2005] ACT-II rapport van bevindingen over zelfeva- luatie toezichtarrangementen en administratieve lasten VROM-Inspectie ( TK 2004–2005, 27 831, nr. 13)Afgedaan met: UB [07-11-2005] Eenmaal per jaar aanleveren milieugerelateerde informatie aan bevoegd gezag.
Invulling geven aan de motie die bij de Algemene Politieke Beschouwingen is aangenomen, met betrekking tot het schrappen van vergunningen. Als er voor VROM een concreet aantal te noemen is, wordt de Kamer geïnformeerd.PA [5-10-2005] ACT-II rapport van bevindingen over zelfeva- luatie toezichtarrangementen en administratieve lasten VROM-Inspectie ( TK 2004–2005, 27 831, nr. 13)Afgedaan met: UB [07-11-2005] Vermindering vergunningstelsels door omgevingsvergunning.
Vraag of de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) al dan niet onder de omgevingsvergunning komt te vallen. De Kamer zal hierover geïnformeerd worden.PA [5-10-2005] ACT-II rapport van bevindingen over zelfeva- luatie toezichtarrangementen en administratieve lasten VROM-Inspectie ( TK 2004–2005, 27 831, nr. 13)Afgedaan met: UB [30-11-2005] Relatie tussen de omgevingsvergunning en de watervergunning.
Binnen 14 dagen krijgt de TK een brief waarin wordt ingegaan op het onderbrengen van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) in de omgevingsvergunning.PA [8-11-2005] Halfjaarlijks over- leg herijking (TK 2004–2005, 29 362, nr. 44;VROM-05-852; 29 383 nr. 32 en 33)Afgedaan met: UB [30-11-2005] Relatie tussen de omgevingsvergunning en de watervergunning.
MNP. Zo snel mogelijk presenteren voorstel Kabinet over status MNP.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [18-11-2005] Ontvlechting MNP uit RIVM. Overheveling MNP van VWS naar VROM.
Een aantal Kamerleden van de Vaste Commissie heeft zich aangemeld voor deelname aan het symposium over het digitaal bouwloket op 13 maart 2006 te Den Haag.PA [5-10-2005] ACT-II rapport van bevindingen over zelfeva- luatie toezichtarrangementen en administratieve lasten VROM-Inspectie ( TK 2004–2005, 27 831, nr. 13)Afgedaan met: Kamerleden zijn op 12 maart 2006 aanwezig geweest bij bijeenkomst omgevingsvergunning.
In de nota evaluatie klimaatbeleid, zal de TK verder geïnformeerd worden over de ambitie voor 100% klimaatneutrale overheid in 2012.UB [16-2-2005] reactie op brief Commissie VROM over klimaatbeleidAfgedaan met: Evaluatienota Klimaatbeleid 2005.
Onderzoek verrichten wat bestaande internationale (juridische) instanties in Den Haag doen op het gebied van milieu en kijken of dat impuls moet krijgen (milieukamer).PA [21-9-2005] Algemene Politieke BeschouwingenAfgedaan met: Deze toezegging wordt verwerkt in Toezegging «Milieukamer: Bezien wat wel en niet mogelijk is.»
De motie-Spies c.s. over het verschaffen van helderheid aan het bedrijf SABIC.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen 
Onderzoek verrichten wat bestaande internationale (juridische) instanties in Den Haag doen op het gebied van milieu en kijken of dat impuls moet krijgen (milieukamer).PA [21-9-2005] Algemene Politieke BeschouwingenAfgedaan met: Deze toezegging wordt verwerkt in Toezegging «Milieukamer: Bezien wat wel en niet mogelijk is.»