Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

A. OVERZICHT VAN DE MOTIES WONEN

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
De motie-Van Gent c.s. over een wijziging van het Burgerlijk Wetboek waarin het recht op een verhuiskostenvergoeding wordt geregeld.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenDit onderwerp heeft mede deel uitgemaakt van het advies dat de commissie Leemhuis heeft uitgebracht. Na de zomer van 2006 zullen de aanpassingsvoorstellen van de Wet Overleg huurders verhuurders aan de TK worden aangeboden. Toegewerkt wordt naar een ingangtreden per april 2007. Dit wordt betrokken bij de voorstellen van de minister aan de TK na de zomer van 2006.
De motie-Depla/Van Bochove over de ontwikkeling van een aanwijzingsbevoegdheid.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen. 
verzoekt de regering:1. om tegelijkertijd met, dan wel zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de Wet Bijzon- dere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te beginnen met een experiment waarbij de grote steden de mogelijkheid krijgen om het instrument van de bestuurlijke boete te gebruiken in de aanpak van de malafide infrastructuur en in het bijzonder de huisjesmelkers; 2. de ervaringen van dit experiment te betrekken bij de evaluatie van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek.PA [9-7-2005] plenaire debat over de Wet bijzondere maat- regelen grootstedelijke proble- matiek, vervolgEr wordt naar gestreefd de TK in het derde kwartaal 2006 te berichten.
De motie-Spies c.s. over een voorstel voor stimuleringsmaatregelen op het terrein van energiebesparingen toepassing van energie in de bestaande voorraad.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.In het zomerreces van 2006 wordt de beleids- brief energiebesparing bestaande bouw, inclusief de reactie op de motie Spies, naar de TK gestuurd.
De motie-Van Bochove c.s. over eventueel afschaffen van de overdrachtsbelasting voor gevallen waarbij voor de eerste maal een woning wordt gekocht.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.De effecten van het eventueel afschaffen van de overdrachtsbelasting starters is onderdeel van de brief van de Minister van VROM mede namens de Staatssecretaris van Financiën over de positie van starters. Deze brief zal voor het einde van het zomerreces 2006 aan de TK worden gezonden.
De motie-Van Gent/Van Bochove over het voorkomen van gedwongen verhuizing van een nabestaande door het onbetaalbaar worden van de huur.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Er ligt een voorstel bij de minister.
Buwbesluit: a. overbodige regelgeving geschrapt moet worden; b. geen regelgeving moet worden ingevoerd die kort daarna wegens onvolkomenheden weer moet worden gewijzigd; c. thans inge- voerde regelgeving in lijn dient te zijn met de dereguleringsdoelstellingen.PA [28-4-2005] VSO BouwbesluitMotie is deels uitgevoerd, middels uitstellen van wijziging Bouwbesluit 1 juli 2005 naar 1 september 2006. Voorts zal in de brief over de voortgang en ontwikkeling op het terrein van de bouwregelgeving ingegaan worden op de dereguleringsvoornemens t.a.v. het Bouwbesluit in de komende jaren. De brief wordt in het zomerreces naar de TK gestuurd.
De motie-Van Gent/Veenendaal over afspraken met gemeenten en corporaties over het tot uiterlijk 2010 door huurders kunnen kopen van hun huurwoningPA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Dit zal meegenomen worden in de Startersbrief die voor het einde van het zomerreces 2006 aan de TK zal worden gezonden.
Hanteren «nee-tenzij»principe t.a.v. fusies woningcorporatiesPA [30-5-2006] WoningcorporatiesReactie is in voorbereiding; gereed in september 2006.
Betr. Bewonersparticipatie. In de loop van 2005 wordt de Kamer geïnformeerd over het initiatiefrecht voor huurders en over bewonersparticipatie.AO Woningcorporaties en ISV TK 2003–2004, 21 062, nr. 121 en 27-10-2004 AO Bbsh TK 2004-2005, 29 800 XI, nr. 74 De commissie Leemhuis heeft op 11 oktober 2005 haar advies «Versterking positie en zeggenschap huurders» uitgebracht. Dit advies is op 11 oktober 2005 door de Minister van VROM naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 12 december 2005 ( TK 2005-2006, 29 453, nr. 30) is in samenhang met de beleidsvisie toekomst woningcorporaties een reactie op het advies aan de Tweede Kamer aangeboden. Na de zomer van 2006 zullen de aanpas- singsvoorstellen van de Wet Overleg huurdersverhuurders aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Toegewerkt wordt naar een ingangtreden per april 2007.
De regering wordt verzocht komend jaar te rapporteren over de effecten van de afschaffing van de fiscale vrijstellingen voor corporaties.28-11-02 TK 2002-2003, 28 600 XI, nr. 42 Effecten OVB per 1-1-03 worden voortdurend gemonitord en hebben inmiddels geleid tot vrijstellingen. Effecten Vpb worden vanaf 1-1-06 gemonitord. Aan de hand hiervan wordt de TK geïnformeerd.
De regering wordt verzocht om de toepassingsmogelijkheden van «labeling» nader te bestuderen en onder de aandacht te brengen van gemeenten en verhuurders. De motie wordt door de minister overgenomen.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 , TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 pag. 2026/31De TK wordt na het zomerreces geïnformeerd.
Verzoekt de regering om in overleg met betrokken belangenorganisaties zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen om de overheidsregelgeving met betrekking tot woningcorporaties te verminderen binnen een nog nader te bepalen kader van taakuitoefening, sturing en lange-termijn huurbeleid.Nota-overleg d.d. 02-02-2004. Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Kamerstukken II 29 383, nr. 5Zie brief 12 december 2005 92 9453, nr. 30. De uitwerking hiervan tot regelgeving (wijziging BBSH) zal uitvoering geven aan de motie.
De regering wordt verzocht in overleg met Aedes, VNG en andere partijen een handvest inzake richtlijnen voor een deugdelijk overleg met wijk- bewoners bij herstruc-tureringsprojecten op te stellen en de Kamer hierover te rapporteren. TK 1999–2000, 26 884 XI, nr. 26 Afgedaan met: Handvest bewonersparticipa- tie is gereed, maar er was geen overeenstemming over de verhuiskostenvergoeding. Met dit Handvest is gedeeltelijk uitvoering gege- ven aan de motie. De verhuiskostenvergoeding is via een wijziging van het BBSH per 1 juli 2005 geregeld.
Verzoekt de regering om:1. verhuurders van woonruimte te verplichten om jaarlijks steekproefsgewijs minimaal 10% van hun woningen te controleren op illegale verhuur en onderhuur;2. de verhuurders van woonruimte inzicht te geven in de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) die betrekking hebben op hun eigen woningen, om te controleren of de juiste huurder staat ingeschreven;3. verhuurders te verplichten bij de gemeenten te melden hoeveel bewoners in een woning kunnen wonen als voorwaarde om de woning, kamer of bed te mogen verhuren;4. de gemeenten op te dragen deze gegevens te koppelen aan de gegevens van de Sociale Dienst en de Gemeentelijke Basis Administratie, om zo verdachte panden in beeld te krijgen, TK 2004-2005, 29 800 XI, nr. 41Afgedaan met: Brief aan de TK is verzonden d.d. 27 januari 2005 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99) en de brief van de Minister van Justitie d.d. 14 juni 2005. Tevens is op 9 juni 2005 een circulaire (MG 2005-09) aan gemeenten en particuliere verhuurdersgezonden.
Verzoekt de regering om:de bewijslast bij onderhuur onder voorwaarden om te draaien, zodat de huurder moet aantonen dat er geen sprake is van illegale onderhuur indien een verhuurder een gegronde reden (zoals informatie uit GBA) heeft om te vermoeden dat hiervan wel sprake is;2. de huurbescherming voor onderhuur zo aan te passen dat bestrijding van illegale onderverhuur door de verhuurder bevorderd wordt en de verhuurder de mogelijkheid krijgt de onderhuurder een nieuw contract aan te bieden. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 42 Afgedaan met: brief is verzonden d.d. 27 januari 2005 aan de TK ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99) en VROM-circulaire MG2005-09 d.d. 9 juni 2005.
Verzoekt de regering een voorstel uit te werken waarbij een wettelijk verankerde snelle uitzettingsprocedure wordt gekoppeld aan het recht op opvang op een «lagere trede op de woonladder», bijvoorbeeld sociaal pension, begeleid wonen et cetera. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 45 Afgedaan met: brief Minister van VROM d.d. 27 januari 2005 aan de TK ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99) en brief van de Staatssecretaris van VWS d.d. 4 juli 2005 ( 29 325, nr. 6).
«Woonladder»; verzoekt de regering met de woningbouwcorporaties resultaat-afspraken te maken over de te leveren prestaties in het bouwen voor de onderste treden van de woonladder. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 46 Afgedaan met: brief Minister van VROM d.d. 27 januari 2005 aan de TK ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99) en brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 4 juli 2005 aan de TK ( TK 2004–2005, 29 325, nr. 6).
Verzoekt de regering in overleg met de corporaties een protocol te ontwikkelen waarin wordt vastgelegd welke minimuminzet van woningbouwcorporaties mag worden verwacht bij overlast alvorens tot uitzetting mag worden overgegaan. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 48 Afgedaan met: brief d.d. 7 februari 2006 van de Staatssecretaris van VWS aan de TK (TK 2005–2006, 29 325, nr. 8).
De regering wordt verzocht op de kortst mogelijke termijn in het BBSH dan wel in de Wet Stedelijke vernieuwing te verankeren dat bewoners die gedwongen moeten verhuizen, recht hebben op een onkostenvergoeding van minimaal 5000 euro. TK 2002–2003, 28 600 XI, nr. 35 Afgedaan met: Een verhuiskostenvergoeding is geregeld per 1 juli 2005 via een wijziging van wet BBSH.
Verzoekt de regering, binnen vier maanden aan de Kamer te rapporteren over:welk aanvullend instrumentarium nodig is om gemeenten in staat te stellen langdurige leegstand van woningen en kantoren en speculatie op de woningmarkt effectief tegen te gaan, waardoor de bestaande wettelijke basis voor het kraken van langdurig leegstaande woon- en bedrijfspanden kan komen te vervallen;– de stand van zaken met betrekking tot wijziging van de huurbescherming bij tijdelijke verhuur. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 51 Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 15 juni 2005 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 129).
Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk de betreffende wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat:– de termijn waarbinnen met de bouw van woningen kan of moet worden begonnen, in geval door een corporatie grond wordt aangekocht waarop nog geen bouwbestemming ligt, sterk wordt verruimd;– elke aankoop aan de minister van VROM en het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting dient te worden gemeld, zodat de externe toezichthouders voldoende zicht houden op de financiële risico’s die woningbouwcorporaties nemen;verzoekt de regering voorts, bij het beoordelen van het grond- aankoopbeleid van individuele woningbouwcorporaties zorgvuldig te kijken naar de relatie tussen grondaankopen en het voldoen aan de kerntaken op het terrein van wonen, TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 53 Afgedaan met: E.e.a. is toegezegd in AO 10/3/2005. Aan deze toezegging wordt in voorliggende cases reeds uitvoering gegeven.
Verzoekt de regering om de huurbescherming voor tijdelijke verhuur sterk te beperken en zo nodig de voor de bewoning geldende eisen voor tijdelijke verhuur te versoepelen. TK 2003–2004, 27 926, nr. 17 Brief aan TK is verzonden d.d. 15 juni 2005 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 129)
Verzoekt de regering in overleg met vertegenwoordigers van huurders en verhuurders te treden met als inzet een maximaal (gemiddelde) huurstijging per 1 juli 2004 van 2,2%. TK 2003–2004, 27 926, nr. 18Op verzoek van mw. Van Gent is de motie van de agenda afgevoerd. Zie TK 52 d.d. 17 februari 2004, 52–3421.
Betreft publicatie salarissen van directieleden van woningcorporaties. TK 2003–2004, 21 062, nr. 120 Afgedaan met: UB [16-05-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporaties.
Verzoekt de regering binnen twee maanden de code Tabaksblat van toepassing te verklaren op de corporaties en de invoering binnen een jaar te controleren. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 59Afgedaan met: UB [13-04-2006] Motie lid Veenendaal c.s. inzake het van toepassing verklaren van de code Tabaksblat op woningcorporaties.
Verzoekt de regering, bestuurlijke boetes mogelijk te maken bij de aanpak van illegale (onder)verhuur TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 60 Afgedaan met: Brief Minister van VROM d.d. 27 januari 2005 aan de TK 29 800 XI, nr. 99) en brief Minister van Justitie d.d. 14 juni 2005 aan de gemeente Den Haag en VROM-circulaire MG 2005-09.
Verzoekt de regering, beleid te ontwikkelen waarmee het Openbaar Ministerie aan de hand van artikel 33 van het Wetboek van Strafrecht effectiever op kan treden in geval woonruimte doelbewust op illegale wijze wordt verhuurd TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 60Afgedaan met: Brief Minister van VROM d.d. 27 januari 2005 aan de TK ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99) en brief Minister van Justitie d.d. 14 juni 2005 aan de gemeente Den Haag en de VROM-circulaire MG2005-09.
Verzoekt de regering, te inventariseren welke regelgeving mogelijk in de weg staat van het suboptimale bouwen en voorstellen te ontwikkelen hoe hier door middel van vrijstellingsmogelijkheden van kan worden afgeweken TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 62 Afgedaan met: Zie brief Minister van VROM d.d. 18 november 2005 aan de TK ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 65) inzake rapport «wonen aan de onderkant».
De regering wordt verzocht voorstellen te doen om het particulier opdrachtgeverschap voor alle groepen van bewoners mogelijk te maken. TK 2000–2001, 27 400 XI, nr. 22 Afgedaan met: UB [22-12-2005] Voorstellen particulier opdrachtgeverschap voor alle groepen van bewoners. Brief van de Minister van VROM aan de TK op 22 december 2005 verzonden. ( TK 2005–2006 30 300 XI, nr. 81).
Motie Baarda c.s. De regering wordt verzocht z.s.m. te komen tot een uitwerking van de AMvB uit art. 22, vierde lid, in die zin dat mogelijkheden worden geopend voor tussenvormen van koop en huur TK 1999–2001, 25 309, nr. 46Afgedaan met: In verband met het voornemen de Wet BEW in te trekken komen ook de voorgenomen aanpassingen te vervallen. Zie ook brief aan de TK 2004–2005/29 800 XI-II.
Biesheuvel/Duivesteijn. De regering wordt verzocht bij de verdere onderhandelingen over het NAW tot concrete afspraken te komen over het oplossen van de groeikernenproblematiek, en daarbij de mogelijkheid van huurverlaging ineens te betrekken. TK 2000–2001, 27 559, nr. 10 Afgedaan met: Gevraagde afspraken zijn ingehaald door de huurbrief.
Verzoekt de regering om bij de herziening van het BBSH vergroting van niet vrijblijvende zeggenschap van bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeenten over de prestaties van woning- bouwcorporaties als vertrekpunt te kiezen. TK 2003–2004, 29 383, nr. 6Brief aan de TK is verzonden d.d. 12 december 2005 (29 453, nr. 30).
Betreft besteding ISVgelden TK 2003–2004, 21 062, nr. 119Afgedaan met Nota n.a.v. Verslag wetswijziging stedelijke vernieuwing( TK 2004–2005, 29 619, nr. 6).
Toegezegd is een nadere reactie op het amendement van de heer De Vries (CDA) over het uitslui- ten van deeltijdstudenten. TK 29 707Afgedaan met: UB [31-10-2005] Plenaire behandeling van wetsvoorstel 29 707 (campuscontracten) d.d. 13 oktober 2005.
De motie-Van Bochove/Veenendaal om binnen 3 maanden een notitie inzake een vereenvoudiging van de bouwregelgeving aan de TK te sturen. TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 37 Afgedaan met: UB [21-03-2006] Uitvoering motie van Van Bochove en Veenendaal.
Motie nr. 12: door intensivering van bestandskoppelingen besparingen te realiseren en die te gebruiken om de afloop van de huurtoeslag al in 2006 meer glijdend te maken. Over de effecten hiervan te rapporten in de voorjaarsnota 2006.TK 30 337 en30 134 Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 2-2-2006 over marginale drukhuurtoeslag.
Verzoekt de regering om te zoeken naar mogelijkheden om een soortgelijke investerings-premie- regeling ter beschikking te stellen voor overige gemeenten met achterstandswijken, waarbij gemeenten worden geacht zelf 50% te cofinancieren, en gaat over tot de orde van de dag. TK 2005–2006, 30 091, nr. 42 Afgedaan met: Motie is in november 2005 aangenomen, de uitvoering behoort tot de verantwoordelijkheid van BZK.
De motie-Gerkens c.s. over de afhandeling van de bezwaarschriften huurtoeslag. TK 2004–2005, 30 300, nr. 40Afgedaan met: Brief van staatssecretaris Wijn is verzonden aan TK op 13 januari 2006. ( TK 30 300 IXB, nr. 19).
Verzoekt de regering, in aansluiting op monitoren zoals die onder andere in Groningen en Utrecht worden ontwikkeld, de verantwoordelijkheid op zich te nemen om tot de ontwikkeling van een landelijke monitor te komen. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 47 Afgedaan met: De motie nr. 47 wordt inge- trokken onder de voorwaarde dat wordt gekomen tot een landelijke monitor. Dit wordt meegenomen in het WBO als integraal onderdeel van het totale WBO. Toegezegd wordt dat op niet al te lange termijn een brief wordt gestuurd.
Verzocht wordt om een proef te doen in de twee van de meest problematische achterstandswijken, te weten Kanaleneiland in Utrecht en de tarwewijk in Rotterdam, door het invoeren van investeringszones. In deze proefprojecten dienen te worden meegenomen: afschaffing van de OVB voor WOM’s of tijdelijke verlaging van de BTW, benefit sharing en bedrijven die van deze regeling gebruik maken dienen 30% van de werknemers uit de wijk in dienst te nemen, bij voorkeur jongeren. De motie wordt aangehouden als het advies van het kabinet voor 1 februari wordt vernomen. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 58De afschaffing van de OVB voor WOM’s is gerealiseerd. In het kader van de Rotterdamwet is een invulling gegeven aan de wens van Rotterdam om te komen tot investeringszones. Gezien het vorenstaande is het doen van een proef in twee achterstandswijken niet meer opportuun.