Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. OVERZICHT VAN DE TOEZEGGINGEN WONEN

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
Er zal contact worden gelegd met het COA om te bezien of aanvullende opvang in COA-complexen mogelijk is.04-02-2004 AO Huisvestingsbesluit TK 2003–2004, 27 111, nr. 14 Is afgedaan met de brief van de Minister van VROM mede namens de Minister van V&I d.d. 2 juli 2004 aan de TK ( 27 111, nr. 15).
Sloop is geen doel op zichzelf. Ik zal u nog nader over de voorraad informeren.27-04-2004 Begrotingsbehan- deling VROM EKIs afgedaan met de brief van de Minister van VROM aan de TK d.d. 22 november 2004 inzake samenvatting bouwprognoses 2004–2009 ( 24 508, nr. 66).
Totaalplaatje Positie starters: (o.a. 10% korting ondersteuning corporaties, mogelijkheden NHG, mogelijkheden BLS), passend binnen de beleidslijn van aanbodondersteuning.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenDe brief aan de TK over de positie starters wordt in augustus 2006 door de Minister van VROM mede namens de Staatssecretaris van Financiën verzonden.
Overleg (met G4) over problemen verlaging normstelling ECP van 1,0 -> 0,8.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenOp 3 mei 2006 is de TK geïnformeerd over de planning van het Second opinion onderzoek. Neprom/NVB verlangen wetenschappelijke onderbouwing, ervaringen voorstanders. Hierdoor verdieping Second Opinion onderzoek noodzakelijk en daardoor vertraging.De voortgangsrapportage wordt medio juli naar de TK gestuurd.
Huisuitzettingen dak- en thuislozen: Bij VNG aankaarten spreiding dak- en thuislozen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenVROM en de VNG zijn in overleg. De VNG wil i.o.m. VROM in de G27 inventariseren welke problemen worden ervaren.
De reactie op het rapport van de commissie Leemhuis wordt voor het zomerreces naar de TK gestuurd.PA [23-5-2006] Prestaties woningcorporaties in 2004 ( TK 2005–2006, 29 453, nr. 35 en 38)Verzending is verschoven tot na het reces 2006.
Interne controle bij corporaties. Toegezegd wordt dat de Kamer op de hoogte zal worden gesteld over de uitwerking en invoering van de afspraken met Aedes inzake het interne toezicht en de admi- nistratieve organisatie bij corporaties. 20-06-02 AO huurbeleid en huurcommissies (huuraangelegen- heden) TK 2001–2002, 27 926, nr. 11Zie brief 12 dec. 2005 ( TK 29 453, nr. 30). Dit punt wordt uitgewerkt in nadere brief over toezichtstelsel. Brief wordt naar verwachting in augustus 2006 naar de TK verzonden.
De Minister van VROM zal voor 1 juli 2006 de TK informeren over het resultaat van heroverweging van het voorgenomen gebruiksbesluit gebouwen naar aanleiding van de signalen uit het bedrijfslevenPA [8-11-2005] Halfjaarlijks overleg herijking (TK 2004–2005, 29 362, nr. 44; VROM-05-852; 29 383, nr. 32 en 33)In de brief over de bouwregelgeving zal worden ingegaan op de stand van zaken t.a.v. het gebruiksbesluit.De brief zal in het zomerreces 2006 worden verzonden.
Positie Starters. Notitie, samen met collega van Financiën, rond het thema overdrachtsbelasting: alle opties erbij betrekken en inclusief prijsopdrijvend effect van eventuele afschaffing overdrachtsbelasting starters.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.De effecten van het eventueel afschaffen van de overdrachtsbelastingstarters is onderdeel van de brief van de Minister van VROM mede namens de Staatssecretaris van Financiën over de positie van starters. Deze brief zal voor het einde van het zomerreces in 2006 aan de TK worden gezonden.
Onderhoud bestaande woningvoorraad/achter- stallig onderhoud. Kamer informeren na bestudering voorstellen Bouwend Nederland.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenDit wordt aan de TK gemeld in de brief over de bouwregelgeving die in het zomerreces 2006 naar de TK zal worden gezonden.
De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de Minister VROM, de Minister van BZK en de VNG over de rol van gemeenten bij de legitimatieplicht bij inschrijving in het GBA.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30)Streven is de TK in september 2006 te berichten.
De kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de Ministers van VROM en SZW over het beschikbaar stellen van adresgegevens van tewerkstellingsvergunningen aan gemeenten.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30)Streven is de TK in september 2006 te berichten.
De Kamer wordt door de Minister van Justitie in het kader van de bestrijding van malafide huis- vestingssituaties geïnformeerd over de mogelijkheid van openbaarmaking van de WOZ-waarde.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30)Het voortouw van afdoening van deze toe- zegging ligt bij de Minister van Justitie. Hij zal de TK in september 2006 informeren.
De Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van de buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomstPA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30)De Minister van Justitie zal de TK in septem- ber 2006 mede op basis van informatie VROM informeren.
De Minister van Justitie zal de oplossingen van mevrouw Veenendaal inzake de problematiek van illegale onderverhuur nader bezien.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30)Het voortouw van afdoening van deze toe- zegging ligt bij de Minister van Justitie. Hij zal de TK in september 2006 informeren.
De Kamer wordt geïnformeerd over de oorzaken van het niet halen van de doelstelling van 33% particulier opdrachtgeverschap.PA [8-2-2006] Particulier opdrachtgeverschap van bewoners ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 81)De TK wordt in het derde kwartaal 2006 geïnf- ormeerd over de uitvoering van de toezeggingen, gedaan in AO PO van 8 februari 2006.
De Kamer wordt in 2008 geïnformeerd over de evaluatie van particulier opdrachtgeverschap. Op korte termijn evalueert de minister de ervaringen met de stimuleringsregeling voor eigenbouw.PA [8-2-2006] Particulier opdrachtgeverschap van bewoners ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 81)De TK wordt in het derde kwartaal 2006 geïn- formeerd over de uitvoering van de toezeg- gingen, gedaan in het AO PO van 8 februari 2006.
De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de besprekingen met gemeenten over de wijze waarop de stimuleringsbijdrage van € 42,5 miljoen zal worden besteed.PA [8-2-2006] Particulier opdrachtgeverschap van bewoners ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 81)De TK wordt in het derde kwartaal van 2006 geïnformeerd over de uitvoering van de toezeggingen gedaan in het AO PO van 8 februari 2006.
De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken van de Minister van VROM met de Staatssecretaris van Financiën en de belangenvereniging Vereniging van Eige- naren over fiscale maatregelen die de vorming van een onderhoudsfonds door Verenigingen van Eigenaren kunnen bevorderen.PA [4-4-2006] Actieprogramma Herstructurering 56 wijkenNa ambtelijk overleg tussen VROM en Finan- ciën, vindt overleg op bewindsliedenniveau met de Vereniging van Eigenaren plaats. De TK wordt in het derde kwartaal geïnformeerd.
De TK wordt geïnformeerd of het mogelijk is onderzoek te doen naar de gevolgen van fusies voor de beheerslasten waarbij onderscheid wordt gemaakt naar corporaties met meer en minder dan 10 000 woningen.PA [23-5-2006] Prestaties woningcorporaties in 2004 ( TK 2005–2006, 29 453, nr. 35, nr. 38)De TK wordt geïnformeerd bij de reactie op de motie m.b.t. fusies uit het VAO d.d. 30 mei 2006 ( TK 2005–2006, 29 453, nr. 44). 1 Jan 2007.
Interpellatiedebat Woonzorg/CFV. Het BBSH wordt aangepast op het punt van het aanscherpen van de regels voor het uitsluiten van risicovolle beleggingen door corporaties. De minister zal dit de TK presenteren.03-12-02 Interpellatie WoningcorporatieWoonzorg Nederland TK 28-2029Zal in de nog toe te zenden brief over het toe- zichtstelsel worden betrokken. Laatstgenoem- de brief zal naar verwachting in november 2006 naar de TK worden gezonden.
De Minister van VROM zal bij de uitwerking van de motie Spies (30 300 XI, nr. 51), welke reeds toegezegd was voor mei 2006, de mogelijkheden voor fiscale en financiële maatregelen meenemen t.a.v. de EPC.PA [19-1-2006] Energieprestatiecoefficiënt (incl. Bouwbesluit)De beleidsbrief energiebesparingbestaande omgeving zal in het zomerreces worden verzonden aan de TK, mede namens de Minister van EZ.
EPC. Motie Spies. Bezien of het mogelijk is om een nieuw convenant met corporaties te sluiten, ten aanzien van de energiebesparing in de bestaande voorraad.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenIn de brief energiebeleid bestaande omge- ving is aangegeven dat gesprekken plaatsvinden.
De minister stelt een handreiking op voor gemeenten voor het toepassen van marktselectie.AO Grondbeleid 1 februari 2005De handreiking wordt een reiswijzer markt- selectie en gebiedsontwikkeling. De TK wordt in de tweede helft van 2006 geïnformeerd.
De minister van VROM zal de TK nader informeren over de mogelijkheden en consequenties van een verruiming van het vergunningvrij bouwen inclu- sief eventueel benodigde aanpassingen in de Woningwet.PA [8-11-2005] Halfjaarlijks overleg herijking ( TK 2004–2005, 29 362, nr. 44; VROM-05-852; 29 383, nr. 32 en 33)Evaluatie van de Woningwet is opgestart: in najaar 2006 worden de resulataten verwacht. Hier zal de Kamer dan ook over worden geïnformeerd.
Grondbeleid. Transparantie gem. grondexploitatie. Onderzoek naar transparantie bij gemeentelijke grondexploitatie («betalen marktwoningen extra voor huurwoningen?»).AO GrondbeleidDe verwachting is dat de TK eind 2006 over de resultaten kan worden bericht.
Begin januari komt er een kader voor een debat op hoofdlijnen over de nieuwe huisvestingswet.07-09-2004 AO Huisvestingswet TK 2004–2005, 29 624, nr. 2In de brief over de huisvestingswet wordt dit meegenomen. De brief wordt in het najaar 2006 naar de TK verzonden.
De regering wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze kan worden bevorderd dat in restrictief beleidsgebieden en plattelandsgemeenten c.q. kleine kernen een adequaat woningaanbod kan worden gewaarborgd met name voor startersdie geen hoog inkomen hebben.17-11-99 TK 1999–2000, 26 800 XI, nr. 30 (Begroting VROM 2000)Dit wordt meegenomen in de brief over de huisvestingswet die in het najaar 2006 naar de TK zal worden gezonden.
De minister zal kijken naar de inhoud van de code die Aedes zelf ontwikkelt en overleggen met de Vereniging van Toezichthouders, dit naar aanlei- ding van de motie op stuk nr. 59 over de code-Tabaksblat. Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 (TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 )De Minister van VROM is over de code in overleg met Aedes. Naar verwachting zal in najaar 2006 de Aedes-code tijdens Algemene Ledenvergadering worden aangenomen.
De Kamer ontvangt een schriftelijke reactie op de vraag van mevrouw Veenendaal over de moge- lijkheden voor het splitsen van woningen voor senioren.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( TK 2004–2005, 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133.)De TK wordt na het zomerreces 2006 geïn- formeerd. Wordt betrokken bij de herziening van de Huisvestingswet.
De Kamer wordt eind 2006 geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huisjesmelkerij en onrechtmatige bewoning.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30)De Minister van VROM zal de TK in december 2006 informeren.
De minister onderzoekt het eventuele vervolg van de kennisoverdracht rond eigenbouw (na het ICEB), alsmede de mogelijkheid om één van de Rgd-proefprojecten met leegstaande kantoorpanden uit te voeren middels bewoners- opdracht- geverschap (bij voorbeeld via zelfwerkzaamheid door studenten).PA [8-2-2006] Particulier opdrachtgeverschap van bewoners ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 81)Uitvoering van de toezeggingen, gedaan in het Algemeen Overleg Particulier Opdracht- geverschap van 8 februari 2006, worden middels een brief in augustus a.s. aan de TK meegedeeld.
De minister zal de mogelijkheid van toepassing van minder plaatsgebonden karakter van het zelfrealisatierecht onderzoeken.AO Grondbeleid 1 februari 2005Deze actie is aangekondigd in de brief aan de TK d.d. 25 oktober 2004 ( TK 2004–2005, 27 581, nr. 19h). Brief wordt voor het zomer- reces 2007 aan de TK verzonden.
Tussenevaluatie van de AWIR in 2008, waarin ook de effecten van het vervallen van de vangnetregeling huursubsidie worden bezien.PA [22-11-2005] Wijziging AWIRDe Kamer wordt in 2008 geïnformeerd over de werking van de AWIR.
In 2005 vindt een nulmeting plaats naar stand van zaken en knelpunten in gemeenten, in 2007 wordt een tussenrapportage opgesteld en in 2009 volgt een evaluatie en eindrapportage.AO Grondbeleid 1 februari 2005Nulmeting vindt in 2006 plaats. Zoals in het kabinetsstandpunt staat zal het beleid vier jaar na de nulmeting/handreiking worden geëvalueerd. Evaluatie vindt in 2010 plaats.
Brief aan de TK over de integrale bevindingen van de verschillende onderzoeken die binnen het kader van strategische verkenning migratie zijn uitgevoerd.Aanbiedingsbrief DGWs2005020972 aanbieding onderzoekspublicatieBrief aan de TK verstuurd 2 november 2005 waarin onderzoekspublicatie «Een gekleurd beeld van wonen, de woonsituatie van niet westerse allochtonen in Nederland» wordt aangeboden. Brief waarin de resultaten van de strategische verkenning migratie in samenhang zullen worden beschreven en waarin tevens de consequenties van het woonbeleid worden geschetst zal september 2006 aan de TK worden aangeboden.
Woningbouwafspraken. Schriftelijk terugkomen op PvdA die noemt dat regio Utrecht, Overijssel, Zeeland en Flevoland boven de 1,5% uit komen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenDe TK zal in augustus middels de voort- gangsbrief nieuwbouwproductie geïnformeerd worden.
Woningbouwafspraken. De TK informeren hoe woningbouwafspraken worden uitgevoerd, met name ook t.a.v. gedifferentieerd bouwen in centrum- en randgemeenten (PvdA, CDA, GL).PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnenIn juli 2006 wordt de Kamer per brief geïn- formeerd t.a.v. gedifferentieerd bouwen in centrum- en randgemeenten. In augustus 2006 wordt de Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering woningbouwafspraken.
De Kamer ontvangt schriftelijke antwoorden op de vragen van de heer Depla over het door hem veronderstelde structurele woningtekort in bepaalde regio’s, met name Utrecht, Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam en Leiden, mede in het licht van de regionale woningmarkten.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( TK 2004–2005, 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133)De TK zal in augustus middels de voort- gangsbrief nieuwbouwproductie geïnformeerd worden.
De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de woningbouwafspraken en de contracten inzake nieuwbouw goedkope woningen in regiogemeenten.PA [4-4-2006] Actieprogramma Herstructurering 56 wijkenIn juli 2006 wordt de Kamer per brief geïn- formeerd over gedifferentieerd bouwen in centrum en randgemeenten, waaronder begrepen de nieuwbouw van goedkope woningen in regiogemeenten. In augustus wordt de Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de woningbouwafspraken.
De Kamer wordt nader geïnformeerd over de woningbouwplannen op de Vinexlocaties.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( TK 2004–2005, 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133)Voor het einde van het zomerreces wordt de TK per brief geïnformeerd.
De minister verstrekt informatie over het aantal gemeenten waar huurders de keuze hebben uit meer dan 1 woningcorporatie.PA [23-5-2006] Prestaties woningcorporaties in 2004 ( TK 2005–2006, 29 453, nr. 35, nr. 38)De TK wordt in het zomerreces geïnformeerd.
In oktober wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang en de knelpunten in de woningbouwprojecten in het licht van de luchtkwaliteit.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( TK 2004–2005, 27 562 nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133)Behandeling van het wetsvoorstel en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vindt na het zomerreces plaats. De datum van behandeling is nog niet bekend.
De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de verschillende methoden ter bevordering van de bewonersparticipatie en het vergroten van het draagvlak onder bewoners.PA [4-4-2006] Actieprogramma Herstructurering 56 wijkenIn augustus/september zal de TK worden geïnformeerd.
De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 9 november 2005 schriftelijk geïnformeerd over de opzet van de monitor van de herstructurering.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [08-11-2005] Toezeggingen tijdens het Begrotingsonderzoekd.d. 2 november jl.
De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 9 november 2005 nader schriftelijk geïnformeerd over de aantallen te slopen woningen.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [08-11-2005] Toezeggingen tijdens het Begrotingsonderzoek d.d. 2 november jl.
De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 9 november 2005 schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het PRIMOS-onderzoek 2005 en het onderzoekWoningmarktverkenningen Socrates 2004.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [07-11-2005] Aanbieding onderzoek ontwikkelingen op de woningmarkt (Socrates en Primos).
De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 9 november 2005 nader schriftelijk geïnformeerd over de kan-bepaling inzake de indexering van de normhuren per 1 juli.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [08-11-2005] Toezeggingen tijdens het Begrotingsonderzoekd.d. 2 november jl.
Grondbeleid en kwaliteit. Toegezegd wordt dat de relatie tussen kwaliteit en gemeentelijk grondbeleid de komende tijd via onderzoek nader verduidelijkt zal worden. 19-10-00TK 2000–2001, 27 400 XI (Begroting VROM 2001)De handreiking Grondprijsbeleid is toegelicht en uitgereikt tijdens het VVG-congres van 19 april 2006.
Bouwvergunningen: evaluatie. Toegezegd wordt dat na drie jaar i.p.v. vier jaar een evaluatie plaats- vindt van de wet en AMvB’s. Daarbij zullen de zaken die van de zijde van de Kamer zijn aangevoerd, betrokken worden, zoals burenrecht, wenselijkheid excessenregeling, gebiedsgerichte beperkingmogelijkheid voor gemeenten, effect van vergunningsvrij bouwen op de omgeving van monumenten, ervaring met de stadsbouwmeester.20-02-2001 Kamerstukken 2001-2002, 26 734 Wijziging van de Woningwet(bouwvergunningsprocedure en welstandstoezicht)Afgedaan met: 30 juni 2005 is er namens de Minister van VROM een brief aan de TK gestuurd. (TK 2004-2005, 29 392, nr. 10)
Wijziging Woningwet: Buren-infomatieplicht Welstand in jaren ’20-’30 wijken, Stadsbouw- meester. Toegezegd wordt dat het aspect van het informeren van de buren, de ontwikkelingen rond het functioneren van de stadsbouwmeester en rond het type «jaren 20 en 30»-wijken meegenomen zullen worden bij de evaluatie van de wet en eventueel bij de eerstvolgende wetswijziging.03-10-2001Kamerstukken I 26 734 Wijziging van de Woningwet (bouwvergunningsprocedure en welstandstoezicht)Afgedaan met: brief van de Minister van VROM aan de TK d.d. 30 juni 2005 ( TK 2004–2005, 29 392, nr. 9).
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte: dwingende bepalingen. Toegezegd wordt dat in het kader van de uitwerking van de Nota Wonen de regering met voorstellen komt inzake het afwijken van dwingende bepalingen (bijv. standaardregeling van een lagere huur bij een slecht onderhouden woning).26-03-01EK 26 090 en 26 089. Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte en titel 7.4 BWPartijen (huurders- en verhuurders) zijn nooit met een voorstel gekomen. Onderwerp kennelijk niet meer actueel.
De minister zegt een uitwerking van de effecten van het huurbeleid, de huursubsidie en de koopkrachtontwikkeling aan de TK toe.23-11-2004 Verslag van een wetgevingsoverleg (begrotingsonderzoek) TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 90 Afgedaan met: Brief aan Tweede Kamer d.d. 4-2-2005 (27 926, 29 800 XI, nr. 42).
Studentenhuisvesting, campushuurcontracten Wetswijziging is in voorbereiding op dit gebied. De minister hoopt het wetsvoorstel terzake het komend voorjaar aan de MR te kunnen voorleggen. Bij de invoering van een campuscontract valt de beëindiging van het contract samen met de beëindiging van de studie. 03-10-02 TK 2002–2003, 28 600 XI, nr. 8, blz 7Afgedaan met: UB [31-10-2005] Plenaire behandeling van wetsvoorstel 29 707 (campuscontracten) d.d. 13 oktober 2005.
Wetsvoorstel Vaststelling Begrotingsstaat ’03. Grondexploitatievergunning. De minister wil de corporaties stimuleren zich actiever op te stellen op dit gebied. 21-11-02 TK 24-1687Afgedaan met: toezending Grondexploitatiewet naar de TK 2004–2005, 30 218, nr. 1–3) 1 september 2005.
De TK informeren hoe om te gaan met APK brandveiligheid en gebouwdossier.07-12-2004 AO BouwregelgevingAfgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 15 juli 2005 ( TK 28 325, 2004–2005, nr. 19).
Wetsvoorstel Vaststelling Begrotingsstaat ’03; illegale bewoning. De minister zal de particuliere verhuurders erop wijzen dat zij de gemeenten kunnen aanspreken op het gebied van informatievoorziening over de status van hun huurdersm.b.v. GBA.21-11-02 TK 24-1660Afgedaan met: Circulaire MG 2005-09 d.d. 9 juni 2005.
Interpellatiedebat Woonzorg/CFV. Het BBSH zal worden aangepast om treasurybepalingen op te nemen in de statuten van corporaties. De TK zal daarover schriftelijk geïnformeerd worden. Interpellatie WoningcorporatieWoonzorg Nederland TK 28-2027Afgedaan met: Wacht op beslissing over wel/niet meenemen n.a.v. advies commissie De Boer.
Huurbeleid. Het Kabinet zal een plan van aanpak voor het tegengaan van illegale bewoning maken04-02-2004 AO Huurbeleid TK 2003–2004, 27 926, nr. 20 Afgedaan met: Illegalennota ( TK 2003–2004, 29 537, nr. 2).
Wetsvoorstel Vaststelling Begrotingsstaat ’03, illegale bewoning. De minister gaat na of het Besluit beheer sociale huursector gewijzigd moet worden om zonodig de corporaties, die op welk punt niet of onvoldoende actief zijn, aanwijzingen te kunnen geven.21-11-02 TK 24-1660Afgedaan met: Brief aan de TK is verzonden d.d. 27 januari 2005 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99).
De minister zal eind dit jaar de toezichthoudende rol van het CFV bekijken.21-04-2004 AO corporaties en stedelijke vernieuwingAfgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 19-04-2005 (TK 2004–2005, 29 453, 28 691, nr. 14).
Interpellatiedebat Woonzorg/CFV. Het BBSH wordt aangepast op het punt van het aanscherpen van de regels voor het uitsluiten van risicovolle beleg- gingen door corporaties De minister zal dit de TK presenteren03-12-02 Interpellatie Woning- corporatie Woonzorg Nederland TK28-2029Afgedaan met: Wacht op beslissing over wel/niet meenemen n.a.v. advies commissie De Boer.
De autoriteit financiële markten zal advies uitbrengen over het voorstel over het financieel toezicht corporaties.11-02-2004 Nota Overleg Meer- jarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving TK 2003–2004, 29 383, nr. 9 Brief aan TK verzonden d.d. 19-04-2005 (TK 2004–2005, 29 453, 28 691, nr. 14).
Na ommekomst van het rapport over de gestegen beheerskosten bij corporaties zal de minister dit rapport aan de Kamer zenden en bezien of er maatregelen genomen moeten worden inzake de hoogte van salarissen bij corporaties.21-04-2004 AO corporaties en stedelijke vernieuwingAfgedaan met: UB [16-05-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporaties.
Bij de monitoring van het ISV-2 zal gekeken worden naar de kosten van plannemakerijk, zowel tussen rijk en gemeenten als binnen gemeenten.03-06-2004 AO (3e termijn) woningbouwproductie en herstructureringAangegeven is dat het niet past in de ISV-systematiek. Wel is aan gemeenten en provincies bij brief van 27 september 2004 verzocht de kosten van plannen maken zo laag mogelijk te houden.
De minister streeft naar een handtekening onder het KB in april.04-02-2004 AO Huisvestingsbesluit TK 2003–2004, 27 111, nr. 14 Afgedaan met: Brief aan TK verzonden, d.d. 14 juni 2005 ( TK 2004–2005, 29 619, nr. 6).
De minister kan de huisvesting van mishandelde vrouwen uit voorzorg opnemen in het Huisves- tingsbesluit. Mochten gemeenten onvoldoende maatregelen nemen, zal de minister per 2 april 2005 in actie komen.07-09-2004 AO Huisvestingswet TK 2004–2005, 29 624, nr. 2Afgedaan met: brief van de Minister van VROM d.d. 14 juni 2005 ( TK 2004–2005, 27 111, nr. 16)
De minister zal de Kamer informeren over haar reactie op het rapport van de Woonbond inzake bewonersparticipatie. Die reactie kan de Kamer kort na het zomerreces verwachten.03-06-2004 AO (3e termijn) woningbouwproductie en herstructureringAfgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De minister informeert de TK schriftelijke over wat Rotterdam wenst bovenop de mogelijkheden in de huidige Huisvestingswet. 07-09-2004 AO Huisvestingswet TK 2004–2005, 29 624, nr. 2Afgedaan met: EK-stemmingen 20 december 2005.
De Minister zal de Kamer informeren over haar reactie op het rapport van de Woonbond inzake bewonersparticipatie. Die reactie kan de Kamer kort na het zomerreces verwachten03-06-2004 AO (3e termijn) woningbouwproductie en herstructureringAfgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
Nieuwe gegevens en argumenten die voortkomen uit de discussie met het veld worden meegewo- gen t.b.v. de wijziging van het BBSH. Na het advies van de RvS zal de minister een afweging maken, waarna zij de Kamer kenbaar maakt of de wijziging van het BBSH wordt meegenomen in de integrale herziening van het BBSH.27-10-2004 AO BBSH, TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 74 Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 12 december 2005 ( TK 2005–2006, 29 453, nr. 30).
In de loop van 2005 wordt de Kamer geïnformeerd over het initiatiefrecht voor huurdersen over bewonersparticipatie.27-10-2004 AO BBSH, TK 29 800 XI, nr. 74Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de argumenten waarom corporaties niet integraal onder de Vennootschapsbelasting zijn gebracht, en waarom is gekozen voor een verplichting voor de dochterondernemingen om een BV of NV te zijn. 27-10-2004 AO BBSH, TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 74Afgedaan met: Brief gezonden aan TK d.d. 14 maart 2005, ( TK 2004–2005, 29 453, nr. 12).
De Kamer wordt op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de consequenties in de praktijk van het maken van onderscheid in de activiteiten van de corporaties.27-10-2004 AO BBSHTK 2004–2005 29 800 XIAfgedaan met: Brief aan TK is verzonden op 14 maart 2005 ( TK 2004–2005, 29 453, nr. 12).
In de loop van 2005 wordt de Kamer geïnformeerd over het initiatiefrecht voor huurdersen over bewonersparticipatie.27-10-2004 AO BBSH, TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 74 Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De minister zal een brief zenden aan de corporaties om deze op te roepen de verhuiskostenvergoeding reeds te verstrekken conform de voorgenomen regeling. 27-10-2004 AO BBSH, TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 74Afgedaan met: Brief verzonden aan TK d.d. 1 februari 2005.
Samen met de Woonbond zal een commissie worden ingesteld die zich gaat buigen over de vraag hoe de positie van de huurders kan worden versterkt (omdat het functioneren van de woning- markt gediend is met een sterke positie van verhuurders en vooral ook huurders).Begrotingsbehandeling VROM d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
Het plan van de heer Depla met concrete acties tegen illegale verhuur en huisjesmelkers spreekt zeer aan. Omdat de reactie op een aantal punten vrij technisch is wordt binnenkort schriftelijk meer in detail op het plan gereageerd. Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Brief aan de TK is verzonden d.d. 27 januari 2005 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 99, motie 42).
Overlastveroorzakende bewoners kunnen moeilijk aangepakt worden. Voor het aanpakken van dit soort bewoners is een pakket van maatregelen geschetst waarvan de VNG op de hoogte zal worden gesteld. De minister zal met de VNG onderzoeken of er knelpunten zijn die opgelost kunnen worden. Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Brief aan de TK is verzonden d.d. 18 november 2005 ( TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 65).
Pilot voor de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen, op te zetten in Oost-Nederland. Er zal in contact worden getreden met de betrokken bestuurders. Wellicht is het mogelijk om bij die pilot de ladder van Verdaas ook werkelijk in de praktijk uit te werken. De motie van Verdaas wordt aangehouden tot er nader bericht volgt hoe de pilot verder wordt uitgewerkt.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: UB [18-11-2005] Onderste treden woonladder: hoogste prioriteit.
Er zijn meer dan 2000 gezinnen dakloos. Nagegaan wordt welke oplossingen er geboden kunnen worden voor deze specifieke groepen aan de onderkant, waarbij het om eenvoudiger woonruimte gaat (zie ook het plan van de heer Verdaas). Er zal met gemeenten en corporaties worden overlegd omdat zij dat in handen hebbenBegrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Brief van Ministerie VWS aan TK verzonden d.d. 4 juli 2005 inzake maatschappelijke opvang. ( TK 2004–2005, 29 325, nr. 6).
Binnen vier maanden wordt een reactie gegeven op de motie Van As om leegstand en kraken tegen te gaan. Tevens zal verslag worden gedaan van een nader onderzoek of aanvullend instrumentarium nodig is t.b.v. gemeenten. Het feit dat huurbescherming soms een belemmering vormt om een gebouw weer geschikt te maken voor de oorspronkelijke functie wordt hierbij betrokken. Het gaat om de drie elementen kraken, huurbescherming en versoepeling van de geldende eisen bij tijdelijke huur.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Brief aan TK verzonden, inzake de aanpak van leegstand en van kraken d.d. 15 juni 2005 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 129).
TK te informeren over hoeveel er moet worden geïnvesteerd in nieuwbouw, wat te doen met herstructurering en welke aantallen gerealiseerd moeten worden. Er ligt een motie van de heer Ten Hoopen. Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: UB [03-06-2005] Aanbieding Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 en eindrapport: Inventarisatie bestemmings- en streekplancapaciteit voor woningbouw 2004.
Een jaar geleden is een belangrijk uitgangspunt door de Kamer uitgesproken, namelijk dat het recht op kraken de omgekeerde wereld is en dat dit in ieder geval dient te veranderen. Toegezegd wordt dat hierover een kabinetsstandpunt komt.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 15 juni 2005 ( TK 29 800 XI, nr. 129).
Over de EPC vindt overleg plaats met de Staats- secretaris aangaande de vraag waarom de verlaging van de norm niet in 2006 kan worden gerealiseerd.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 23 mei 2005 ( TK 28 325, nr. 17).
De minister stimuleert de eigen bouw door in het BLS een bepaald bedrag te reserveren voor gemeenten die daar de mogelijkheid toe bieden. Verzoek van de heer Depla is om eenzelfde bijdrage als in de initiatiefwet van Hofstra en Duivesteijn, maar dan voor zelfbouwers.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: Brief aan de TK verzonden d.d. 3 juni 2005.
In overleg met SZW wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de koopkrachteffecten van het nieuwe huurbeleid. Dat wordt betrokken in de actualisatie voor 2005. Daarover wordt de TK bericht voor het overleg van januari 2005.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: brief aan Tweede Kamer verzonden d.d. 4-2-2005 (TK27 926, 29 800 XI, nr. 42).
De heer Van As: Maar liefst 45% van de sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen die in relatie tot de huur een te hoog inkomen hebben. Zonder huurtoeslag komt de doorstroming echt niet op gang en zijn er ook geen woningen om toe te wijzen.De minister zegt toe zich over dit probleem te buigenBegrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Brief aan de Tweede Kamer verzonden d.d. 4-2-2005 (TK27 926 en 29 800 XI, nr. 42.).
De heer Depla verzoekt om de effecten van het huurbeleid op de segregatie wetenschappelijk te laten onderzoeken,waarbij alle (complexe en veelvormige) aspecten in beschouwing kunnen worden genomen. De minister zegt toe de vinger aan de pols te willen houden aangaande de lokale partijen bij het maken van verantwoorde politieke keuzesBegrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 ( TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: PA [02-06-2005] Voortzetting AO Huurbeleid.
Toegezegd wordt een onderzoek te laten verrich- ten naar de effecten van het huurbeleid op de segregatie door externe deskundigen voor het AO van 20-01-2005. Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: brief van de Minister van VROM aan de TK d.d. 4 februari 2005 d.d. 4 februari 2005 ( TK 2004–2005, 27 926, nr. 43).
Toezicht op corporaties: kunnen de taken die nu bij het Centraal Fonds zijn belegd niet bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw worden ondergebracht (mevr. Sterk/Veenendaal). Toegezegd wordt na te gaan of in de relatie Rijk/corporaties de rol van het WSW die van extern toezicht kan zijn. Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Brief aan de TK is verzonden d.d. 12 december 2005 ( 29 453, nr. 30).
De onderzoeken naar het BBSH wordt als eerste gedaan en er wordt bekeken hoe de relatie tussen overheid en corporaties wordt verhelderd/gere- geld. Daarna wordt bekeken welk fiscaal regiem daarbij past.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Wordt betrokken in beleidsproces n.a.v. advies commissie De Boer (rijk-corporaties).
Energie prestatie coëfficiënt. Toegezegd wordt dat de EPC voor nieuwe woningen eventueel per 1-1-2004 wordt aangescherpt van 1,0 naar 0,8 mits de kosteneffectiviteit daarvan verbeterd is. 26 603, nr. 38 AO Klimaatbeleid d.d. 11-04-2002Afgedaan met: Publicatie in staatsblad op 27 oktober 2005.
De evaluatie Wet bevordering eigenwoningbezit komt versneld naar de Kamer (alvorens het voorstel tot intrekken wordt ingediend).11-02-2004 Nota Overleg Meer- jarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving TK 2003–2004, 29 383, nr. 9Afgedaan met: Brief d.d. 16 november 2004 van de Minister van VROM aan de TK (evaluatie Wet Bevordering eigen woningbezit). ( TK 2004–2005 29 800 XI, nr. 11).
Lange termijn: het doel van de modernisering is huurwoningen voor burgers, zowel qua betaalbaarheid als kwaliteit. De beweging op de woningmarkt moet dat bewerkstelligen. 21-04-2004 AO huurbeleidAfgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 04-06-04, ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 25).
Lange termijn: thema’s daarbij zijn: liberalisatiegrens, woningwaardering (WOZ) (aansluiten bij koopmarkt) en jaarlijkse huurverhogingsruimte. Toetspunten daarbij zijn de effecten voor de woningmarkt, betaalbaarheid (quotes/huursubsi- dieontwikkeling), effecten segregatie en investeringen.21-04-2004 AO huurbeleidAfgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 19-11-04, ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 39) en brief d.d. 04-02-05 verzonden (TK 27 926, nr. 42)
Ik zal u schriftelijk nog nader informeren over de aantallen, maar op dit moment is de voorraad aan huurwoningen in de sociale sector voldoende.27-04-2004 Begrotingsbehandeling VROM EKBrief aan TK verzonden d.d. 19-11-04, ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 39)) en brief d.d. 04-02-05 verzonden TK 2003–2004, 27 926, nr. 42)
De minister zal, naast corporaties die financieel minder gezond zijn, ook de corporatie die té gezond zijn (oversolvabiliteit) in de jaarlijkse CFV-rapportage opnemen.03-06-2004 AO (3e termijn) woningbouwproductie en herstructureringAfgedaan met: CFV rapporteert reeds over de zeer rijke corporaties i.r.t. hun inspanningen.
De minister herhaalt haar toezegging indringend te spreken over de corporatie-salarissen (met VvToezichthouders en met Aedes, op basis van informatie van het CFV).15-06-2004 VAO ISVAfgedaan met: Inmiddels heeft Aedes o.b.v. rapport commissie Izeboud hierover een code vastgesteld.
De minister zegt toe dat de uitwerking van de voorstellen m.b.t. het huurbeleid, o.a. over de vormgeving van de berekening van de liberali- satiegrens, in de zomer aan de Kamer zal worden toegezonden.24-06-2004 AO Huurbeleid TK 2003–2004, 27 926, nr. 30 Brief aan TK verzonden d.d. 19-11-04, (TK 27 926, nr. 39) en brief d.d. 04-02-05 verzonden ( TK 27 926, nr. 42)
Na het zomerreces zal de uitwerking van het voorgenomen huurbeleid aan de Kamer worden voorgelegd. Daarbij zal onder meer ingegaan worden op een geschillenregeling ten behoeve van zittende huurders, de gevolgen van de verla- ging van de liberalisatiegrens voor zittende huurders die nu huursubsidie ontvangen, de gevolgen van het voorgenomen huurbeleid voor de koopkracht, de reallocatie van middelen tussen corporaties en commerciële verhuurders en de vraag op grond waarvan de regionale afspraken over de aantallen woningen in de goedkope en middeldure segmenten worden gemaakt. De Kamer zal de komende jaren worden geïnformeerd over de voortgang van de woningbouwproductie. 29-06-2004 AO Huurbeleid TK 2003–2004, 27 926, nr. 31 Brief aan TK verzonden d.d. 19-11-04, ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 39)) en brief d.d. 04-02-05 verzonden ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 42)
In november 2004 vindt de afronding plaats van het overleg met de regio over prestatieafspraken inzake woningbouw. 07-09-2004 AO Huisvestingswet TK 2004–2005, 29 624, nr. 2Afgedaan met: UB [03-06-2005] Aanbieding Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 en eindrapport: Inventarisatie bestemmings- en streekplancapaciteit voor woningbouw 2004.
Mocht blijken dat segregatie onvoldoende wordt tegengegaan met het huurbeleid, de nieuwbouw en de herstructurering, dan zal ik op dat punt een duidelijk voorstel doen.14-10-2004 Debat over de invulling van het HuurbeleidBrief aan TK verzonden d.d. 19-11-04, ( TK 27 926, nr. 39) en brief d.d. 04-02-05 verzonden ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 42)
Het doorrekenen is bedoeld om na te gaan wat dit betekent voor de opbouw van de woningvoorraad en de toegankelijkheid daarvan voor de verschillende inkomensgroepen. Het resultaat daarvan kan ik eind oktober, als ik zicht heb op de effecten die het Centraal Planbureau zal aangegeven, aan de Kamer voorleggen. Afgedaan met: Brief aan TK d.d. 19-11-04 TK 2003–2004, 27 926, nr. 39) en brief aan TK d.d. 04-02-05 ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 42)
Wat betekent het voorstel voor bepaalde grote steden. Het Centraal Planbureau rekent dit nog een keer door. Het gebruikt het rekenmodel en gaat na wat de effecten zijn.14-10-2004 Debat over de invulling van het HuurbeleidBrief aan TK d.d. 19-11-04 ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 39) en brief aan TK d.d. 04-02-05 ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 42)
Ik zeg de Kamer toe na de doorrekening door het CPB een brief te zullen sturen. Die brief zal zij eind oktober kunnen ontvangen. Daarna ontvangt zij ook een uitgewerkte huurbrief voor de langere termijn. 14-10-2004 Debat over de invulling van het HuurbeleidBrief aan TK d.d. 19-11-04 ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 39)) en brief aan TK d.d. 04-02-05 ( TK 2003–2004, 27 926, nr. 42)
De minister zal een circulaire doen uitgaan naar de gemeenten om hen nogmaals op hun verant- woordelijkheden te wijzen, opdat informatie uit de GBA ook bijdraagt aan de aanpak van onrechtmatige bewoning bij particuliere verhuurders. Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgehandeld met: Circulaire MG 2005-09 d.d. 9 juni 2005
De minister stuurt voor 1 april 2005 een notitie over het instrumentarium ter voorkoming van leegstand, waarbij ook de onderwerpen kraken en ombouwen van kantoorruimten naar woningen worden meegenomen (dit naar aanleiding van de motie op de stukken nrs. 51 en 69).Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 15 juni 2005 ( TK 204–2005, 29 800 XI, nr. 129)
De minister zal, na geïnformeerd te zijn door het lid Depla, over de juridische praktijk rond illegale onderhuur, opnieuw kijken naar de mogelijkheden voor het omkeren van bewijslast. Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgedaan met: brief Minister van Justitie d.d. 14 juni 2005.
De minister stuurt de Kamer een schriftelijke reactie over de verbeurdverklaringenVerslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgedaan met: UB [08-11-2005] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij (brief ministers VROM en Justitie d.d. 8 november 2005, TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 30).
De minister zal binnen een maand met de minister van Justitie overleggen over een eventuele versnelling van het wetgevingstraject met betrek- king tot bestuurlijke boetes en de Kamer hierover informeren (inwerkingtreding wordt nu verwacht in 2007).Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgedaan met: Brief van de Minister van Justitie aan TK is verzonden d.d. 14 juni 2005.
De minister stuurt een schriftelijke reactie naar de Kamer over de dilemma’s rond onderhuur voor beginnend samenwonenden (de «problematiek van verliefde stelletjes»).Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgedaan met: UB [15-06-2005] De aanpak van leegstand en van kraken, de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte en de ombouw van kantoren tot woonruimte.
Als de TK de minister uitnodigt om met een andere berekenings-methodiek te komen geba- seerd op het WWS-stelsel, die het eenvoudiger maakt voor huurders en verhuurders, dan is zij daartoe bereid.Verslag AO Huurbeleid d.d. 8 maart 2005 TK 2004–2005, 27 926, nr. 49Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 26-04-2005 ( TK 2004–2005, 27 926, nr. 52).
Op dit moment vallen de brieven van de onroe- rendzaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde van 2003 in de bus. De stijging varieert per gemeente van 20 tot 83%. In de brief van februari jongstleden heeft de minister aangegeven dat de hoge percentages naar beneden worden bijgesteld via een rekenformule. De minister moet nog bekijken wat de variatie tussen gemeenten betekent en hoe de rekenformule zal zijn. Zij denkt tegen de zomer met meer informatie te kunnen komen.Verslag AO Huurbeleid d.d. 8 maart 2005 TK 2004–2005, 27 926, nr. 49 Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 22 december 2005 (TK 2004–2005, 27 926, nr. 82)
De minister herhaalt dat zij bereid is om naar het systeem op basis van het woningwaarderingstelsel te kijken, mits het uitgangspunt een plafond is in de richting van 5,4%. ij zal enige tijd nodig hebben om zo’n synoniem te vinden.Verslag AO Huurbeleid d.d. 8 maart 2005 TK 2004–2005, 27 926, nr. 49 Afgedaan met: Brief verzonden aan TK d.d. 26-04-2005 ( TK 27 926, nr. 52).
De minister heeft begrepen dat de commerciële beleggers het woningwaarderingstelsel willen hanteren. Als het plafond overeind blijft, denk de minister dat er kansen zijn voor de commerciële beleggers. De minister zal de Kamer op korte termijn schriftelijk informeren over alternatieve berekeningsmethodieken. Verslag AO Huurbeleid d.d. 8 maart 2005 TK 2004–2005, 27 926, nr. 49 Brief verzonden aan TK d.d. 26-04-2005 ( TK 27 926, nr. 52).
De minister is voornemens om medio juni een brief naar de TK te sturen met de hoofdlijnen van de beleidsvisie inzake de woningcorporaties. Na de zomer zal de minister de TK informeren over de uitgewerkte beleidsvisie nadat met alle betrok- ken partijen is gesprokenBrief DBO 2005056995 d.d. 25-05-2005 aan TK n.a.v. brief Vaste Commissie VROM (nr. 29 846) over het rapport «Woningcorporaties naar een duidelijke taakafbakening en heldere sturing»Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De TK zal worden geïnformeerd over de gevolgen van de Europese richtlijn energieprestaties gebouwen, zodra dat kan.PA [9-6-2005] Herijking VROM- regelgeving en administratieve lasten( 29 383, nr. 26 en 27)Afgedaan met: UB [20-04-2006] Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen.
De Kamer zal, eventueel vertrouwelijk, in september schriftelijk worden geïnformeerd over de aanpak van de fraude met huursubsidie, de inzet van capaciteit door VROM, de samenwerking met de belastingdienst na de overdracht, de tussenevaluatie van de pilot GBA en prestatieafspraken.PA [21-4-2005] Huursubsidie (PV 15/12: incl. jaarverslag, evaluatie en actuele svz uitvoering huur- subsidie en rapport «Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet».) TK 29 800 XI, nr. 13 en 17 050, nr. 277Afgedaan met: UB [06-09-2005] huursubsidie.
De Kamer wordt geïnformeerd over de terugvordering van huursubsidie na een uitspraak van de huurcommissie.PA [21-4-2005] Huursubsidie (PV 15/12: incl. jaarverslag, evaluatie en actuele svz uitvoering huur- subsidie en rapport «Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet».) TK 29 800 XI, nr. 13 en 17 050, nr. 277Afgedaan met: UB [06-09-2005] huursubsidie.
De Kamer wordt geïnformeerd over de huursubsidie voor studenten.PA [21-4-2005] Huursubsidie (PV 15/12: incl. jaarverslag, evaluatie en actuele svz uitvoering huur- subsidie en rapport «Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet».) TK 29 800 XI, nr. 13 en 17 050, nr. 277Afgedaan met: UB [06-09-2005] huursubsidie.
De Kamer zal worden geïnformeerd hoe de aanvragers van huursubsidie via het aanvraagformulier op de hoogte worden gebracht van de controles.PA [21-4-2005] Huursubsidie (PV 15/12: incl. jaarverslag, evaluatie en actuele svz uitvoering huur- subsidie en rapport «Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet».) TK 29 800 XI, nr. 13 en 17 050, nr. 277Afgedaan met: UB [06-09-2005] huursubsidie.
De argumentatie van de Europese Commissie inzake Vathorst en het oordeel van de minister daarover zal zo spoedig mogelijk naar de Kamer worden gestuurd, evenals de verdere beschikbare informatie, onder andere de brief van de Europese Commissie.PA [26-5-2005] prestaties WoningcorporatiesAfgedaan met: UB [22-12-2005] Ingebreke- stelling gemeente Amersfoort inzake Vathorst.
De reactie van de minister op het rapport van de commissie-Leemhuis over bewonersparticipatie en het rapport van de fractie van GroenLinks Baas in eigen huis zal naar de Kamer worden gestuurd.PA [26-5-2005] prestaties WoningcorporatiesAfgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De minister zal de Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar de benchmarking;PA [26-5-2005] prestaties WoningcorporatiesAfgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De minister zal de voorstellen inzake de WWS na goed overleg met het LOHV voor 1 januari aan de Kamer doen toekomen. Ook de vraag over de 142 puntengrens zal zij voor de Kamer uitwerken.PA [2-6-2005] Voortzetting AO Huurbeleid ( TK 2004–2005, 27 926, nr. 39 en nr. 52) KST86221Afgedaan met: UB [22-12-2005] Uitwerking modernisering huurbeleid.
De Kamer krijgt berekeningen over de effecten voor de huren van hanteren van het WWS met een toeslag van 10% in vergelijking met het hanteren van 5,4% van de WOZ-waarde.PA [2-6-2005] Voortzetting AO Huurbeleid ( TK 2004–2005, 27 926, nr. 39 en nr. 52)Afgedaan met: UB [22-12-2005] Uitwerking modernisering huurbeleid.
De implementatie van de Europese richtlijn over de EPBD wordt aan de Actal voorgelegd;PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving ( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Afgedaan met: actiepunt advies via actal afgehandeld.
De Kamer wordt, zo daarover iets te melden is, geïnformeerd over de manier waaropdie richtlijn in andere EU-landen wordt geïmplementeerd en over de stand van zaken daarbij.PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving ( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Afgedaan met: UB [01-11-2005] brief aan de Europese Commissie over de implementatie van de Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD).
De Kamer krijgt informatie over wat er voor €100 kan worden geleverd in het kader van het certificaat.PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving ( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Afgedaan met: UB [20-04-2006] Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen.
Het totaaloverzicht van de planning wordt gehandhaafd;PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)TK ontvangt jaarlijks overzicht van voortgang en ontwikkelingen op het terrein van de bouwregelgeving(incl. evaluatie OPB; voort- gang project authentieke basisregistratie gebouwen; en resultaten certificering Bouwbesluittoets).
De nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Woningwet bereikt de Kamer voor het zomerreces.PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving ( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 30 juni 2006 ( TK 29 393, nr. 9).
De Kamer krijgt nog een brief over de liftschachten.PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving ( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Afgedaan met: UB [10-01-2006] Uitstelbrief kamervragen over het niet aanpassen van de maximale huurprijzen van particuliere huurders bij huursubsidie.
De kwestie van de NEN-normen wordt uitgezocht.PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 22 februari 2005 (28 325, nr. 14).
Ook over de uitvoering van de motie-Vietsch c.s. (28 325, nr. 16) wordt de Kamer nog schriftelijk bericht.PA [14-6-2005] Modernisering Bouwregelgeving ( TK 2004–2005, 28 325, nr. 14)Brief aan TK verzonden d.d. 22 februari 2005 (TK 28 325, nr. 14).
De nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de Woningwet zal nog voor het zomerreces naar de Kamer worden gestuurd.PA [21-6-2005] Onrechtmatige bewoning en illegale verhuur (VROM-04-93,29 357, nr. 22, 29 800 XI, nr. 75 en nr. 107)Afgedaan met: UB [30-06-2005] Voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet (verbete- ring naleving, handhaafbaarheid en handha- ving bouwregelgeving) (TK 2003–2004, 29 392).
Het Kabinet zal in relatie tot onder andere de initiatiefnota en het specifieke voorstel van mevrouw Veenendaal over de positie van de onderhuurderskomen met een reactie over de haalbaarheid van diverse maatregelen, waarbij ook ingegaan zal worden op aspecten zoals seizoensarbeid en passende huisvesting.PA [21-6-2005] Onrechtmatige bewoning en illegale verhuur (VROM-04-93,29 357, nr. 22, 29 800 XI, nr. 75 en nr. 107)Afgedaan met: Brief Ministers van VROM en Justitie aan de TK over d.d. 8 november 2005 ( 30 300 XI, nr. 30).
De minister zegt toe de Kamer in oktober 2005 te informeren over de uitwerking van de beleidsvisie.PA [29-6-2005] Hoofdlijnen BBSH ( 29 846, nr. 3)Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 12 december 2005 ( 29 453, nr. 30).
Introductie landelijk Gebruiksbesluit: De Minister zegt toe de Kamer nader te zullen informeren over de meerwaarde («de plus») van het Gebruiksbesluit, bovenop de bouwtechnische eisen die in het Bouwbesluit zijn opgenomen.AO bouwregelgeving28 september 2005Afgedaan met: UB [14-10-2005] Voorschriften brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksvergunning).
«Monitor ervaringen bouwregelgeving 2004»: De Minister zegt toe om het rapport binnenkort naar de Kamer te sturen.PA [28-9-2005] Modernisering bouwregelgeving( 28 325, nr. 19)Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 15 november 2005.
Toegezegd is op verzoek van mevrouw Van Gent (GL) om de (financiële) onderbouwing waarom huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte niet aan de orde kan zijn, nogmaals toe te zenden.PA [13-10-2005] Studentenhuisvesting (29 707)Afgedaan met: brief minister VROM d.d. 31 oktober 2005 aan de Tweede Kamer ( 29 707, nr. 10).
Toegezegd is op verzoek van mevrouw Van Gent (GL) om informatie te geven over het aantal ex-studenten dat na de studie niet doorstroomt.PA [13-10-2005] Studentenhuisvesting (29 707))Afgedaan met: Brief aan de TK verzonden d.d. 31 oktober 2005 ( 29 707, nr. 10).
Toegezegd is aan de heer Van Dam (PvdA) nader in te gaan op zijn voorstel om studenten te verplichten hun afstuderen door te geven aan de verhuurder, waarna zij dan bijvoorbeeld nog 9 maanden de tijd hebben om andere woonruimte te vinden.PA [13-10-2005] Studentenhuisvesting (29 707)Afgedaan met: brief aan TK verzonden d.d. 31 oktober 2005 ( 29 707, nr. 10).
De Minister van VROM zal kritisch kijken naar de mogelijkheid van (beroepsmatige) bezwaarmakers om bouwprojecten langere tijd tegen te houden door het aanvragen van een monumentenstatus voor een pand.PA [8-11-2005] Halfjaarlijks overleg herijking ( 29 362, nr. 44; VROM-05-852; 29 383, nr. 32 en 33)Afgedaan met: Afgesproken is dat OCW hiertoe de Monumentenwet zal wijzigen. De Minister van VROM heeft hier geen bevoegdheden.
Energiebesparing in de bestaande voorraad: bezien of mogelijk is om een nieuw convenant met woningbouwcorpo’s te sluiten (n.a.v. Spies, CDA). Huidige convenant loopt in 2005 af, niet wachten tot toekomstagenda milieu er is.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Beantwoording geschiedt bij motie Spies ( 30 300 XI, nr. 51).
Energiebesparing in de bestaande voorraad: I.k.v. toekomstagenda milieu kijken naar fiscale en andere maatregelen om te stimuleren.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Beantwoording geschiedt bij motie Spies ( 30 300 XI, nr. 51).
Actualisering WOZ waarden: binnenkort naar de Kamer sturen.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [22-12-2005] Uitwerking modernisering huurbeleid.
Huisuitzettingen dak- en thuislozen: volgende week totaaloverzicht maken rond deze problematiek, inclusief het punt van mensen die terugkeren uit de gevangenis en vervolgens in de problemen geraken (Justitie).PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: brief d.d. 7 februari 2006 van staatssecretaris van VWS aan de TK (plan van aanpak maatschappelijke opvang van de G4), 29 325, nr. 8.
Huisuitzettingen dak- en thuislozen: Eind dec 2005 een plan van aanpak. G31/G4 verzoeken werk hiervan te maken (moeten met corporaties presta- ties in contracten vastleggen). Indien niet gebeurd bewindsvoerder aanstellen (verder uitwerken in brief over corporaties).PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
Huisuitzettingen dak- en thuislozen: Nader in kaart brengen/onderzoeken stim. regeling (a.h.v. totaal- overzicht nagaan wat er nog moet worden gedaan) buiten G31/G4.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: brief d.d. 7 februari 2006 van de Staatssecretaris VWS aan de TK inzake plan van aanpak maatschappelijke opvang G4. 29 325, nr. 8.
Huisuitzettingen dak- en thuislozen: Kennisoverdracht intensiveren.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: In het plan van aanpak maat- schappelijke opvang G4 van het Rijk en de G4 dat op 7 februari 2006 ( 29 325, nr. 8.) door de Staatssecretaris van VWS naar de TK is gezonden zit een protocol. Hierdoor is de kennisoverdracht geregeld.
Reactie op advies commissie-Leemhuis: binnenkort naar de TK. Brief corporaties eind november, doch uiterlijk half december, naar de Kamer.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties
Brief vernieuwde arrangement rijk-corpo’s: eind nov./half dec. Heffingswet: in december naar TK.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 12 december 2005 (29 453, nr. 30) en brief aan TK verzonden inzake Heffingswet, d.d. 20 december 2005.
Bouw en regelgeving: werken aan een handzame samenvatting samen met Rijksbouwmeester.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Kamer ontvangt jaarlijks overzicht van voort- gang en ontwikkelingen op het terrein van de bouwregelgeving (incl. evaluatie OPB; voort- gang project authentieke basisregistratie gebouwen; en resultaten certificering Bouwbesluittoets).
Wijziging wet op de uutoesag: reparatie van de fouten die in art. 16 en 17 van de wet zijn gemaakt.PA [22-11-2005] Wijziging AWIRAfgedaan met: UB [23-11-2005] Wijzigingen Wet op de huurtoeslag zoals opgenomen in wetsvoorstellen 30 337(wijziging AWIR en andere wetten) en 30 134 (Reparatiewet VROM).
Intentie om de huurtoeslag glijdend te laten verlopen meenemen in het onderzoek naar de marginale druk.PA [22-11-2005] Wijziging AWIRBrief aan TK verzonden d.d 5-12-2005 en brief verzonden d.d. 2-2-2006.
Op basis van een lopend onderzoek naar het maatschappelijk rendement van fusies tussen woningcorporaties zal, gezien de samenhang met het niveau van de bedrijfslasten, de minister eind 2005 de Kamer informeren over de samenhang tussen schaalgrootte, bedrijfslasten en maatschappelijk rendement.PA [28-9-2005] Bedrijfslasten woningcorporaties( 29 453, nr. 18)Afgedaan met: UB [10-05-2006] Onderzoek naar effecten van fusies woningcorporaties.
De minister zal de vergelijking pogen te maken tussen bedrijfslasten bij woningcorporatiesen commerciële verhuurders.UB [16-5-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporatiesAfgedaan met: UB [16-05-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporaties.
De minister zal in de brief over toekomst corporaties een voorstel doen over de rol visitatie in stelsel. Zij gaf aan «te neigen naar verplichte visitatie». Ook moeten inzichten commissie Sas (Aedes) en Engelse systeem worden betrokken.PA [28-9-2005] Bedrijfslasten woningcorporaties( 29 453, nr. 18))Afgedaan met: UB [12-12-2005] Beleidsvisie toekomst van woningcorporaties.
De minister zal Raden van toezicht oproepen actief toe te zien op bedrijfslasten.PA [28-9-2005] Bedrijfslasten woningcorporaties( 29 453, nr. 18)Afgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 16 mei 2006.
Minister zegde toe eind 2005 o.b.v. IO-traject corporaties waar nodig aan te spreken op ontwikkeling bedrijfslasten.PA [28-9-2005] Bedrijfslasten woningcorporaties( 29 453, nr. 18)Afgedaan met: UB [16-05-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporaties.
De Kamer wordt nader geïnformeerd over de subsidievoorwaarden voor particulier opdrachtgeverschap en het uitvoeren van de motie Van Gent/Duivesteijn.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133.)Afgedaan met: UB [22-12-2005] Voorstellen particulier opdrachtgeverschap voor alle groepen van bewoners.
De minister heeft toegezegd dit jaar het Bbsh zodanig te zullen aanpassen dat de corporaties verplicht worden de bezoldiging openbaar te maken.PA [26-1-2006] Beloning top woningcorporatiesAfgedaan met: UB [16-05-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporatiesm
De Kamer wordt uiterlijk 21 februari 2006 geïn- formeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de Minister van VROM en de Staatssecretaris van Financiën over de mogelijkheid om de invoering van de formule – die ervoor zorgt dat de marginale huurtoeslagdruk verder afneemt door- dat de sprongen in de marginale druk van de huurtoeslag bij de trapsgewijze inkomensklassen verdwijnen – niet op 1 januari 2008, maar al op 1 januari 2007 te laten plaatsvinden.PA [9-2-2006] Marginale huur- toeslagAfgedaan met: UB [20-02-2006] Invoering formule 1 januari 2008.
De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de Minister van VROM en de Staatssecretaris van Financiën over de hard- heidsclausule, de stand van zaken bij het geclus- terd betalen en het aantal inspecteurs dat de Belastingdienst inzet bij fraudebestrijding.PA [9-2-2006] Marginale huur- toeslagAfgedaan met: UB [23-05-2006] Diverse toezeggingen onder meer uit het AO over marginale drukhuurtoeslag.
De Kamer zal worden geïnformeerd over de mogelijke reparatie van de discrepantie tussen de maximale huur en de contracthuur als gevolg van de afschaffing van de verouderingsaftrek.PA [9-2-2006] Marginale huur- toeslagAfgedaan met: UB [23-05-2006] Diverse toezeggingen onder meer uit het AO over marginale drukhuurtoeslag.
De Kamer zal worden geïnformeerd over de terugbetaling van huurtoeslagen als gevolg van een wijziging van het inkomen binnen een (huurtoeslag)jaar.PA [9-2-2006] Marginale huur- toeslagAfgedaan met: UB [23-05-2006] Diverse toezeggingen onder meer uit het AO over marginale drukhuurtoeslag.
De Minister en Staatssecretaris van VROM stellen in overleg met de bewindslieden van EZ een totaaloverzicht op van acties en maatregelen die relevant zijn voor de implementatie van de EPBD tegen lagere Administratieve Lasten en hogere maatschappelijke baten. Het resultaaat hiervan zal samen met het beoogde tijdpad én informatie over het rapport van de adviseurs naar de Kamer worden gestuurd.PA [19-1-2006] Energieprestatiecoefficiënt (incl. Bouwbesluit)Afgedaan met: UB [20-04-2006] Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen.
De Minister van VROM stuurt de Kamer een brief met toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen in het rapport van DHV.PA [19-1-2006] Energieprestatiecoefficiënt (incl. Bouwbesluit)Afgedaan met: UB [23-02-2006] Antwoord op vraag Hermans tijdens AO van 19 januari jl. over de EPC.
De minister zal in een brief aan de verhuurdersverzoeken om de mogelijkheid tot geclusterd betalen aan te bieden aan hun huurdersPA [21-3-2006] Huurtoeslag (AO d.d. 9/2/06)Afgedaan met: UB [23-05-2006] Diverse toezeggingen onder meer uit het AO over marginale drukhuurtoeslag.
De TK ontvangt in de ie helft van juni het onderzoek van het CFV naar de bedrijfslasten bij woningcorporaties.PA [23-5-2006] Prestaties woningcorporaties in 2004 (TK 29 453 nr. 35, nr. 38)Afgedaan met: UB [16-05-2006] Salarissen en bedrijfslasten bij woningcorporaties.
Vervolgonderzoek met de Belastingdienst naar fraude met huursubsidie.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: UB [06-09-2005] huursubsidie.
Na twee jaar volgt een evaluatie van de effecten van EOS.11-02-2004 Nota Overleg Meer- jarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving TK 29 383 nr. 9Afgedaan met: Brief aan de TK d.d. 23 november 2004.
De Kamer zal voor de zomer schriftelijk worden geïnformeerd hoeveel fraudezaken op de plank liggen, hoe snel deze zaken worden aangepakt en wat de effecten zijn van een mogelijke vertraging van de aanpak van fraude.PA [21-4-2005] Huursubsidie (PV 15/12: incl. jaarverslag, evaluatie en actuele svz uitvoering huur- subsidie en rapport «Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet».) TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 13 en 17 050, nr. 277Afgedaan met: UB [31-03-2006] Afronding Verbeterplan uitvoering huursubsidie.
De voortgangsrapportage over (onder meer) de aanpak van de huursubsidiefraude zal uiterlijk in maart 2006 aan de Kamer worden gezonden. Daarin wordt aangegeven hoeveel geld inmiddels is ingevorderd bij de aanpak van fraude.PA [9-2-2006] Marginale huur- toeslagAfgedaan met: UB [31-03-2006] Afronding Verbeterplan uitvoering huursubsidie.
Het WBO en de prognosemodellen Primos en Socrates zijn de belangrijkste instrumenten waarmee VROM de woningmarktontwikkelingen onderzoekt. Over de meest recente resultaten van WBO en Priomos bent u reeds geïnformeerd. Op korte termijn zal ik u infomeren over de uitkomsten van Socrates. Brief aan de TK 27 926, nr. 47Afgedaan met: UB [07-11-2005] Aanbieding onderzoek ontwikkelingen op de woningmarkt (Socrates en Primos).
Wet stedelijke vernieuwing/ISV: sancties. Toegezegd wordt dat indien er sancties worden getroffen tegen een gemeente (vaststellen lager bedrag), de Kamer hierover geïnformeerd wordt.26-06-00 Kamerstukken II 26 884 Wetgevings-overleg Wetsvoorstel Stedelijke VernieuwingAfgedaan met: Sancties zijn niet aan de orde geweest.
Huurgeschillen. Toegezegd wordt dat de Kamer rond de zomer een notitie zal krijgen over de toekomst van de huurgeschillenbeslechting. Meegenomen zullen worden de modellen die door de Kamer naar voren zijn gebracht, zoals de vorming van een agentschap, en de modellen die door de Huurdersfederatie Emmen zijn genoemd.06-02-02 AO Huurcommissies TK 28 000 XI, nr. 49Afgedaan met: UB [24-06-2005] Toekomst huurgeschillenbeslechting.
Huurwet. De minister zal een brief zenden aan de TK; over reorganisatie huurcommissies en de fundamentele herziening huurcommissies. Een afschrift zal hij zenden aan de EK.12-11-02 Verslag 6e vergadering EK,blz 138–165Afgedaan met: UB [24-06-2005] Toekomst huurgeschillenbeslechting.
De minister zal de Kamer blijven informeren over de afhandeling bij de huurcommissies.23-11-2004 Verslag van een wetgevingsoverleg (begrotingsonderzoek) TK 29 800 XI, nr. 90Afgedaan met: UB [24-06-2005] Toekomst huurgeschillenbeslechting.
De minister heeft toegezegd alle studentensteden te zullen vragen om aan te geven wat de lokale oplossingen zijn voor de lokale tekorten aan studentenhuisvesting.04-02-2004 AO studentenhuisvesting ( TK 29 453, nr. 9)Dit komt jaarlijks aan de orde in het reguliere overleg met gemeenten en corporaties.
De minister zal een «graadmeter» ontwikkelen voor het weergeven van prestaties van corporatiess (en gemeenten) in de 56 wijken.03-06-2004 AO (3e termijn) woningbouwproductie en herstructureringAfgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 17-3-2005 ( 29 453, nr. 13).
Het aanbod/tekort in de studentensteden zal jaarlijks worden gemonitord.04-02-2004 AO studentenhuisvestingBetrokken partijen pakken dit inmiddels zelf op. Ook in een recent verschenen rapport van LSV6 is aangegeven dat de grootste knelpunten zijn opgelost en dat studentenhuisvesting voldoende lokale aandacht heeft.
Nieuw Crooswijk (een oude wijk in Rotterdam) wordt grotendeels gesloopt, terwijl dit wel een mooie wijk is. Wat ervoor in de plaats komt is onduidelijk volgens mevrouw Van Velzen. De minister kent dit plan niet maar zal het plan/de plannen dienaangaande nader onderzoeken.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: De minister is inmiddels geïnformeerd.
In de brochure van Centrada staat dat het ministerie de plannen ondersteunt en dat ze financieel deugdelijk zijn. Nu moet het onderzocht worden. De minister heeft toen «ja» gezegd en er moet nu worden doorgezet, hetgeen zal worden gedaan als dit zo is.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft de vraag van Centrada «gevalideerd». De 20 meer vermogende corporaties zijn door de Minister van VROM schriftelijk benaderd om te matchen. Op 26 september 2005 hebben vijf corporaties met Centrada een convenant gesloten, op basis waarvan het CFV de herstructureringsplannen, alsmede de financiële toekomst van Centrada voldoende gewaarbocht acht.
Verzoek van de VVD om het plan van de VVD-fractie in Den Haag uit te voeren. Dit plan betreft op welke wijze de gemeenten de aanpak van huisjesmelkers concreet kunnen invullen. Echter verbeurdverklaring is een strafrechtelijke aange- legenheid dat met Justitie zal worden besproken.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Brief aan de TK is verzonden d.d. 8 november 2005.
Zodra alle woningbouwafspraken zijn getekend wordt de TK geïnformeerd over het eindresultaat.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30 Afgedaan met: UB [03-06-2005] Aanbieding Woningbouwafspraken2005 tot 2010 en eindrapport: Inventarisatie bestemmings- en streekplancapaciteit voor woningbouw 2004.
In april 2008 wordt getoetst of aan de woning- bouw-afspraken op regionaal niveau is voldaan. Door vanaf 2005 intensief bij de voortgang betrokken te zijn wordt direct een beeld van de knelpunten verkregen, wat deze zijn en wie daaraan een bijdrage kan leveren. Op deze wijze worden we niet in 2008 voor een voldongen feit gesteld.Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Is continu proces van monitoring.
Studentenhuisvesing, aanspreken gemeenten. De minister zegt toe de niet-actieve gemeenten (op het gebied van studentenhuisvesting) aan te spreken tijdens de verstedelijkingsronde en de resultaten van de pilot (gehouden in Utrecht) voor te leggen. TK 28 600 XI, nr. 8 blz. 6 d.d. 03-10-2002Afgedaan met: In het reguliere overleg met corporaties en gemeenten worden gemeenten aangesproken op hun taak ten aanzien van huisvesting van doelgroepen waaronder studenten.
Als gevolg van de afspraken rond het huurbeleid zal er scherpere jaarlijkse info zijn over de prestaties van corporaties.03-06-2004 AO (3e termijn) woningbouwproductie en herstructureringDe TK wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw door corporaties op regioniveau in relatie tot de afspraken in het kader van het huurbeleid. Daarnaast wordt de Kamer in het voorjaar geïnformeerd op basis van CBS gegevens over gereedmeldingen.
De minister zal het signaal natrekken (van kamerlid Depla) dat in gevallen té uitgebreid over het ISVmoet worden verantwoord aan VROM. Zonodig onderneemt zij stappen, mogelijk ook VROM-intern.15-06-2004 VAO ISVAfgedaan met: In overleg met de gemeenten is de verantwoording voorbereid. De verant- woording over de gerealiseerde doelstellingen is vergaand vereenvoudigd (10 tot 15 doelstellingen per gemeente). De verwachting is dat hiermee de verantwoording in 2010 verder vereenvoudigd kan worden. Een belangrijke basis hiervoor is dat de afspraken met de gemeenten voor deze nieuwe periode scherper en meetbaarder zijn.
De minister zegt toe dat zij de convenanten aan de Kamer zal voorleggen.Verslag AO Huurbeleid d.d. 8 maart 2005 TK 27 926, nr. 49Afgedaan met: UB [03-06-2005] Aanbieding Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 en eindrapport: Inventarisatie bestemmings- en streekplancapaciteit voor woningbouw 2004.
De Kamer wordt geïnformeerd over de achtergrond en de motivering van nieuwbouwprojecten en het oordeel van de minister over een achttal corporaties.PA [26-5-2005] prestaties WoningcorporatiesAfgedaan met: UB [23-01-2006] Bouw van woningen boven €200 000
Budget bewoners: partijen (gemeenten en corpo’s) aanspreken bij lopende/voorgenomen projecten budget te reserveren bij planontwikkeling voor burgerbetrokkenheid.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: loopt mee in reguliere contac- ten met lokale partijen.
De Minister zal de Kamer tussen nu (8 maart 2005) en een maand informeren over hoe verder zal worden omgegaan met de huurgeschillencom- missies.Verslag AO Huurbeleid d.d. 8 maart 2005 TK 27 926, nr. 49Afgedaan met: UB [03-11-2005] Uitwerking voornemens huurgeschillenbeslechting.
Woningwet: vergunningvrij bouwen. Toegezegd wordt dat de wijziging van de Woningwet na 2,5 à 3 jaar geëvalueerd zal worden en dat de TK en de EK daarvan op de hoogte gesteld zal worden. De effecten op de verhoudingen tussen buren zullen daarin meegenomen worden, ingegaan zal worden op de vraag hoe gemeentebesturen omgaan met hun bevoegdheden, en of ze niet alleen van het minimalistische model uitgaan (qua omgevingsbeleid), maar ook wat ruimer kijken dan het wetsvoorstel toestaat.15-01-2002 EK-behandeling Concept-AmvB bouwvergun- ningvrije en lichtvergunningplichtige bouwwerkenAfgedaan met: Brief aan TK is verzonden d.d. 23 mei 2005 (TK 2004–2005, 28 325, nr. 17 blz. 4).
Handvest Bewonersparticipatie. Toegezegd wordt dat de kamer het Handvest Bewonersparticipatie toegestuurd zal krijgen zodra er overeenstemming is.29-11-01 A.O. over ISV, overdrachtsbelasting en betonschade Zaanstad TK 28 000 XI, nr. 44Afgedaan met: verhuiskostenvergoeding is per 1-7-2005 in BBSH geregeld.
De TK informeren over de uitkomst besprekingen met VWS over brandveiligheidgezondheidszorggebouwen (VROM, BZK).07-12-2004 AO BouwregelgevingAfgedaan met: wordt in het Gebruiksbesluit opgenomen.
De minister zal via een ministeriële regeling de termijn waarbinnen woningcorporaties grondposities mogen behouden in afwachting van de bouwbestemming, oprekken van vijf naar tien jaar (motie op stuk nr. 53).Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112Afgedaan met: Via MG d.d. 25 mei 2006 zijn de corporaties hierop gewezen.
Redelijkheidstoets stookkosten huurcommissies (SP) wordt onderzocht en de brief aan huurcommissie met verzoek hierop te letten.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: Brief aan TK d.d. 15 mei 2006 aan Overleg voorzitters Huurcommissie inzake Redelijkheidstoetsing stookkosten.
Huurcommissies: toezicht. Het toezicht op de huurcommissies komt terug bij het IHH-II-traject.11-05-99 Kamerstukken I 25 445 Wetsvoorstel Wijziging Huurprijzenwet WoonruimteAfgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 24 juni 2005 ( TK 2004–2005, 27 926, nr. 77).
Na zal worden gegaan of er al een onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit van sloop/nieuwbouw in relatie tot renovatie, alsmede hoe actueel het onderzoek is. Als dat het geval is zal dat beschikbare onderzoek het uitgangspunt zijn. Is er geen onderzoek gedaan dan zal worden nagegaan of het alsnog moet worden verricht. Begrotingsbehandeling VROM 2005 d.d. 1-12-2004 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 30Afgedaan met: Brieven aan TK verzonden d.d. 15 juli 2005 en 19 januari 2006.
Op korte termijn zal de Kamer schriftelijk worden geïnformeerd over het overzicht van herstructurering en bestemmingsplancapaciteiten de grond- posities van corporaties en zo mogelijk ook over de kostenbatenanalyse van sloop versus nieuwbouwPA [26-5-2005] prestaties WoningcorporatiesAfgedaan met: Brieven aan TK verzonden d.d. 15 juli 2005 en 19 januari 2006.
Inspanningen van corporaties t.a.v. huisvesting van bijzondere doelgroepen.TK 30 300 XI, nr. 65Afgedaan met: Brief aan TK, verzonden d.d. 13 april 2006.
Overmaat controle ISV: Wethouder benaderen die Van Bochove (CDA) quote om na te vragen waar hij tegen aan loopt.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 25 april 2006.
De Kamer ontvangt voor de behandeling van de VROM-begroting een analyse van de meerjarige ontwikkelingsprogramma’s in het kader van de herstructurering, waarbij aandacht zal worden besteed aan de kosteneffectiviteit van alternatieven voor sloop en nieuwbouw.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nrs. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133.)Afgedaan met: brieven aan TK, verzonden d.d. 19 januari 2006 en 31 mei 2006.
De minister heeft toegezegd in februari actie te zullen ondernemen richting de 40 corporaties die op grond van het Burgerlijk Wetboek de bezoldiging van het meerhoofdig bestuur openbaar moeten maken in de verantwoordingsstukken.PA [26-1-2006] Beloning top woningcorporatiesAfgedaan met: brief aan TK, verzonden d.d. 15 mei 2006.
De minister heeft toegezegd uiterlijk 15 mei 2006 aan de TK een rapportage te zenden waarin:1. wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen richting de corporaties die op grond van het BW de bezoldiging openbaar moeten maken; 2. de uitkomsten staan van het onderzoekvan het CFV naar de salariëring bij de 50 corporaties waarbij de bedrijfslasten het meest zijn gestegen; 3. wordt gerapporteerd over de transparantie van bezoldiging (inclusief de bezoldiging van de Raden van Toezicht dan wel Commissarissen) bij alle overige corporaties.PA [26-1-2006] Beloning top woningcorporatiesAfgedaan met: brief aan TK verzonden d.d. 16 mei 2006.
De minister zegt toe de nota n.a.v. het nader verslag en de tweede nota van wijziging nog voor het reces aan de Kamer toe te zenden.PA [21-6-2005] Onrechtmatige bewoning en illegale verhuur (VROM-04-93,29 357, nr. 22, 29 800 XI, nr. 75 en 107)Afgedaan met: UB [15-07-2005] Voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet(verbe- tering naleving, handhaafbaarheid en hand- having bouwregelgeving) (Kamerstukken II 2003/2004, 29 392, nr. 2H).
De minister zegt toe de hardheidsclausule aan de de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (30 091) toe te voegen en aan de kamer te zenden.PA [6-9-2005] plenaire debat over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, eerste termijnAfgedaan met: UB [12-09-2005] Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) (30 091).
De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van het overleg met gemeentebestuur- ders inzake de klachten van gemeenten over de administratieve verplichtingen en verantwoording van de 56 wijken aanpak en het impulsbudgetPA [4-4-2006] Actieprogramma Herstructurering 56 wijkenAfgedaan met: brief aan TK, verzonden d.d. 25 april 2006.