Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

A. OVERZICHT VAN DE MOTIES RUIMTELIJKE ORDENING

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
Verzoek om niet met nadere voorstellen te komen voor de toedeling van RO bevoegdheden aan WGR+ gebieden.PA [2-8-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)Motie wordt meegenomen in de Invoeringswet, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd d.d. 10 juli 2006
Verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de integratie van sectorwetgeving (bv Tracéwet) in de Wro, de voor- en nadelen op een rij te zetten en een stappenplan te maken.PA [2-8-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting eind derde kwartaal/4e kwartaal 2006 aan de TK worden aangeboden
In samenwerking met kennisinstellingen opstellen van een integrale langetermijnvisie en een daar- aan gekoppelde strategie waarin de langetermijnopgaven voor de nationale stedelijke netwerkenen de Randstad in het bijzonder worden opgenomen.PA [17-1-2006] PKB Nota RuimteProject Strategische Agenda Randstad 2040 is in april 2006 van start gegaan. Eind 2006 of uiterlijk maart 2007 worden de beide Kamers geïnformeerd
Verzoekt de regering, uit de knelpuntenpot binnen het impulsbudget van het ISV-2 volgend jaar 4 mln beschikbaar te stellen voor het herstructu- reringsproject Hart van Zuid te Hengelo. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 52 Afgedaan met: UB [28-10-2005] Tweede Voortgangsrapportage Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit
De motie-Hermans over de beoordeling van de ICES/ICRE. TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 48Afgedaan met: Brief Ministerie van Economische Zaken aan TK verzonden, kamerstuknummer 30 300 XI, nr. 80
Motie Witteveen-Hevinga Verzoekt de regering «duurzaam sociaal economisch ontwikkelingsperspectief» als beslissing van wezenlijk belang aanmerken; en verzoekt de regering voorstellen te doen voor uitwerking en voorstel voor oprichting Waddenduurzaamheidsmaatschappij. TK 2001–2002, 26 431, nr. 51Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Witteveen-Hevinga Verzoekt de regering een samenhangend veiligheidsplan te ontwikkelenen dat in het begin van de komende kabinets-periode aan de Kamer voor te leggen. TK 2001–2002, 26 431, nr. 51 Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Witteveen-HevingaVerzoekt de regering in hoofdstuk 3.2 Ruimte voor menselijke activiteiten,onderdeel k, diepe delfstoffen, de volgende teksten met de status«uitspraken van wezenlijk belang» te schrappen: «Er mogen in de Waddenzee geen proefboringen........worden weggenomen.» Deze teksten te vervangen door: «In het Waddengebied zijn nieuwe gasmijnbouwactiviteiten met mogelijke invloed op de Waddenzee uitgesloten», met de status van «beslissing van wezenlijk belang». TK 2001–2002, 26 431, nr. 53 Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Witteveen-Hevinga Nodigt de regering uit aan het bureau Duurzame Energie te verzoeken om een zogenaamde energiescan te maken, opdat alle potenties voor een duurzame energiehuishouding maximaal worden benut en kunnen worden geïntegreerd in door het gebied reeds genomen initiatieven; verzoekt de regering voorts op basis hiervan een gezamenlijk plan van aanpak samen te stellen en de Kamer daarover vóór eind dit jaar te rapporteren. TK 2001–2002, 26 431, nr. 26Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Witteveen-Hevinga Verzoekt de regering om samen met de betrokken gemeenten een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee openstelling van vuurtorens behouden blijft of hernieuwde opening bevorderd wordt. TK 2001–2002, 26 431, nr. 27Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Witteveen-Hevinga Verzoekt de regering voorts, aan de eerste alinea van onderdeel p «Visserij» op pagina 20 toe te voegen als beslissing van wezenlijk belang: «en duurzame geïntegreerde visserij. Daartoe wordt een laagdrempelig vergunningensysteem ontworpen». TK 2001–2002, 26 431, nr. 54Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Witteveen-Hevinga Verzoekt de regering onderzoek te doen naar alternatieve vormen van werkgelegenheid op Vlieland, waaronder de plaatsing van simulatoren ten behoeve van militaire opleidingsactiviteiten, sleepdienstactiviteiten, uitbreiding van werkzaamheden met betrekking tot natuurbehoud en met een plan terzake te komen. TK 2001–2002, 26 431, nr. 29Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Luchtenveld Verzoekt de regering, in afwachting van het op te stellen convenant tussen Rijk, Waddenprovincies en gemeenten, af te zien van een capaciteitsbeleid en slechts een capaciteitsbeleid in werking te stellen indien een convenant in 2004 niet tot stand zou zijn gekomen. TK 2001–2002, 26 431, nr. 56 Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Luchtenveld Verzoekt de regering op korte termijn in overleg te treden met de regeringen van Denemarken en Duitsland teneinde voorstellen te doen voor een verdere onderlinge afstemming van beleid en het tot stand brengen van een internationaal afwe- gingskader voor de Waddenzee, en daarbij de commissie-Nijpels, die het Wadden Sea Forum voorbereidt, te betrekken. TK 2001–2002, 26 431, nr. 30Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Moti Witteveen-Hevinga Verzoekt de regering de PKB-tekst zodanig aan te passen dat het rapen van oesters ten behoeve van kleine restaurants/eetgelegenheden in het Wad- dengebied op beperkte schaal toegestaan is. TK 2001–2002, 26 431, nr. 50Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Van Wijmen Verzoekt de regering de tekst van de PKB (deel 3, blz. 11, vierde bolletje) tewijzigen als volgt: «de landschappelijke kwaliteiten; met name rust, weidsheid, open horizon, natuurlijkheid en duisternis» TK 2001–2002, 26 431, nr. 41Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Luchtenveld Verzoekt de regering met de commissie-Nijpels in overleg te treden teneinde te bezien of opstellen van een duurzaam sociaal-economisch ontwikke- lings-perspectief in internationaal kader kan plaatsvinden als onderdeel van de door de com- missie op te stellen rapportage ten behoeve van de internationale Waddenconferentie.TK 2001–2002, 26 431, nr. 31Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Luchtenveld Verzoekt de regering met de commissie-Nijpels in overleg te treden teneinde te bezien of opstellen van een duurzaam sociaal-economisch ontwikke- lings-perspectief in internationaal kader kan plaatsvinden als onderdeel van de door de com- missie op te stellen rapportage ten behoeve van de internationale Waddenconferentie. TK 2001–2002, 26 431, nr. 32Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Augusteijn-Esser Verzoekt de regering, in de blauwe tekst van de PKB onder q. MilitaireActiviteiten op te nemen: verminderingsdoelstelling militaire activiteiten en onderzoek naar verminderen/beëindigen militaire activiteiten na 2010. TK 2001–2002, 26 431, nr. 58Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Augusteijn-Esser Verzoekt de regering de PKB tekst op blz. 18 zodanig te wijzigen dat de eerste alinea onder l. Windturbines, als volgt luidt: «Er mogen in de Waddenzee geen windturbines worden geplaatst.»TK 2001–2002, 26 431, nr. 59Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Luchtenveld Verzoekt de regering de blauwe tekst op pagina 17, onder B, te vervangen door: «Er mogen geen nieuwe haven- en bedrijventerreinen worden aangelegd in of direct grenzend aan de Waddenzee. Bestaande haven- en bedrijventerreinen direct grenzend aan de Waddenzee dienen bij voorkeur landinwaarts te worden uitgebreid. Met toepassing van het afwegingskader en onder de voorwaarde dat het Balgzand onaangetast blijft, kan een uitzondering voor zeewaartse uitbreiding bij Den Helder worden gemaakt. Dit maakt ten minste de verplaatsing van de aanlegsteigers van de veerdienst naar Texel mogelijk». TK 2001–2002, 26 431 XI, nr. 33Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Van der Steenhoven Verzoekt de regering de tekst over verplaatsing naar De Kooy volledig te schrappen. TK 2001–2002, 26 431, nr. 60Afgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee
Motie Van der Ham, Atsma, Slob, Van der Staaij Verzoekt de regering € 800 miljoen in te zetten voor het Waddenfonds. TK 2004–2005, 29 684, nr. 13Afgedaan met: UB [23-06-2005] Voortgangsrapportage Waddendossiers
Moie Van der Staaij, van der Ham, Slob, Snijder-Hazelhoff, Samsom Verzoekt de regering vóór 1 maart 2005 met een nieuwe structuur op hoofdlijnen te komen, waarin een concreet standpunt wordt ingenomen over de voorstellen van de commissie Meijer hierover, en de TK hierover te informeren.TK 2004–2005, 29 684 , nr. 15Afgedaan met: UB [21-12-2005] Voortgangsrapportage waddendossier
Motie over onderzoek naar omkering van de bewijslast bij handhavingsbeleid bij aanpak van permanente bewoning van vakantiewoningen. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 115 Afgedaan met: UB [30-06-2005] Nadere informatie n.a.v. het Verslag Algemeen Overleg over Bewoning recreatiewoningen d.d. 19 april 2005
Motie over voorrang geven door provincies en gemeenten aan oplossen van tekorten in reguliere woningvoorraad. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 116 Afgedaan met: UB [30-06-2005] Nadere informatie n.a.v. het Verslag Algemeen Overleg over Bewoning recreatiewoningen d.d. 19 april 2005
Motie over een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoners die permanent in een recreatiewoning willen wonen. TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 120 Afgedaan met: UB [29-11-2005] Reactie op de motie Veenendaal c.s. en de ouderenregeling recreatiewoningen
Stelt vast dat de middelen uit het Waddenfonds voor minimaal de helft dienen te worden aange- wend voor projecten ter versterking van een duurzame economische ontwikkeling en voor het resterende deel voor versterking van de ecologie van het Waddengebied. TK 2005–2006, 30 300 XIV, nr. 36Afgedaan met: UB [21-12-2005] Voortgangsrapportage waddendossier
De motie-De Krom/Spies over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van een volledige ontkoppeling tussen luchtkwaliteitsnormen en ruimtelijke ordeningsplannen. TK 2005–2006, 30 300 XI, nr. 52 Afgedaan met: UB [28-04-2006] Aanbieding nog toegezegde notities m.b.t. luchtkwaliteit
Verzoekt de regering de Staten-Generaal te voorzien van haar lange termijninvesteringsstrategieën die rekening houden met de zeer lange voorbereidingstijd van grote nationale investeringen, indien nodig verkend met scenario’s, vertaald in aanzetten voor beleidsontwikkeling op korte en middellange termijn en vergezeld van een priori- tering van de investeringen op basis van een objectief en integraal beoordelingskader85 093Afgedaan met: UB [08-11-2005] Uitwerking motie XXI-C