Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. OVERZICHT VAN DE TOEZEGGINGEN RUIMTELIJKE ORDENING

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
BIRK: inspannen om extra middelen te genereren.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Het Kabinet besluit naar verwachting in aug./sept. 2006 op hoofdlijnen over de inzet van FES-middelen.
De Kamer krijgt een overzicht van de problemen en de oplossingen betreffende de ontsluiting van de vinexlocaties door openbaar vervoer.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( 27 562, nrs. 5 en 6; 30 136, nrs. 1-3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133.)De Evaluatie Vinex loopt. In het najaar 2006 zal de Tweede Kamer hierover geïnformeerd worden.
Wet- en regelgeving RO: uiterlijk 31 dec 2006 publicatie in staatsblad: nieuwe wro, de GEX en zo mogelijk ook invoeringswet Wro (indien medewerking TK/EK) Wet voorkeursrecht gemeenten in loop van 2007.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.De WRO is inmiddels bij de Eerste Kamer ingediend. De GEX kan snel na het zomerreces 2006 naar de Eerste Kamer worden gestuurd.
In vervolg op toezegging aan Tweede Kamer zegt minister toe om de 2 jaar te rapporteren over de verdere stand van zaken (uitvoeringsagenda). De Kamer krijgt een nulmeting.PA [17-1-2006] PKB Nota RuimteDe doebereikingsmonitor Nota Ruimte is gereed. De Uitvoeringsagenda Nota Ruimte 2006 zal medio september 2006 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Nota Ruimte buitendijkse gebieden Medio 2005 komt het Rijk met een uitwerking in de vorm van een beleidslijn buitendijkse gebieden. NO Nota Ruimte TK 2004–2005, 29 435, nr. 105Beleidslijn Grote rivieren is in feburari 2006 aan de Kamer aangeboden. De beleidslijn Meren & Delta’s zal voor het eind van het jaar (2006)aan de Kamer worden aangeboden.
De minister heeft toegezegd een overzicht te verstrekken van geldstromen richting Noord Nederland.PA [1-6-2006] Hoofdlijnendebat Structuurvisie ZuiderzeelijnDe Kamer wordt hierover in oktober 2006 geïnformeerd gelijktijdig met de overige toezeggingen uit het Zuiderzeelijn debat.
Verplichting voor Rijk/provincies/gemeenten om bij de voorbereiding van structuurvisies in overleg te treden met watersysteembeheerders. Dit dient geregeld te worden in de nieuwe Bro.PA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)De toezegging zal worden meegenomen in het Bro traject dat eind 2007 zal zijn afgerond.
Voorziening treffen voor regelmatig terugkerende zomer-/schutters- en oogstfeesten in het nieuwe Bro.PA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)Deze toezegging zal worden meegenomen in het Bro traject dat eind 2007 zal zijn afgerond.
Na 2 jaar evalueren van de planschaderegeling, uit de nieuwe Wro, in het bijzonder het percentage eigen risico van 2% (indien onvoldoende dient het percentage te worden aangepast).PA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)Evaluatie zal plaatsvinden twee jaar na inwerkingtreding van de nieuwe WRO.
Bij de invoeringswet Wro bezien in hoeverre het (procedurele) verschil in planschadeclaims tussen de Tracéwet en de nieuwe Wro kan worden wegnomen.PA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)De Invoeringswet Wro is voor advies aan de Raad van State verzonden, d.d. 10 juli 2006.
Actieve informering van betrokken ambtenaren en bestuurders uit het land, ook voor wat betreft de figuur van de beheersverordening.PA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)Wordt meegenomen in de invoeringsbegelei- ding Nieuwe Wro in 2007.
De minister zal navraag doen naar het inzicht in het grondcontract van Meerstad.PA [17-1-2006] PKB Nota RuimteDe Eerste Kamer wordt hierover geïnformeerd in het Memorie van Antwoord m.b.t. de WRO, welke in augustus 2006 wordt toegestuurd.
De minister zal Eerste Kamer een voorstel sturen over het Pamflet boundaries of space.PA [17-1-2006] PKB Nota RuimteHet debat over het Pamflet Boundaries of Space heeft op 16 juni 2006 plaatsgevonden. Zodra het verslag van dit debat is ontvangen zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. Dit zal na het zomerreces 2006 zijn.
Informeren Tweede Kamer over Agenda Gebiedsontwikkeling2006.UB [23-12-2005] Schriftelijke reactie op het Rapport «Ontwikkel Kracht!», eindrapport van de Adviescommisie Gebiedsontwikkeling, november 2005De voortgangsrapportage PPS is door het Ministerie van Financien in juni 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd. Via deze rapportage is de Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Agenda Gebiedsontwikkeling 2006. In het najaar 2006 wordt de geactualiseerde uitvoeringsagenda aan de Kamer aangeboden, hierin wordt ingegaan op de Agenda 2006.
Op basis van prospectus, standpuntbepaling tracé/MER, kosten-baten analyse en beschikbare risicoanalyses een besluitvormingsmoment aan de kamer voorgelegd over NSP Amsterdam Zuidas.PA [15-6-2005] Project Amsterdam Zuidas TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 102 en nr. 121)Besluitvorming in Ministerraad is voorzien in september 2006. Stukken worden dan vervol- gens naar de Tweede Kamer gestuurd.
Bij de verdeling van FES-middelen in het kabinet zal volgens de Minister van VROM voorrang moeten worden verleend aan nationaal profilerende projecten.UB [23-12-2005] Schriftelijke reactie op het Rapport «Ontwikkel Kracht!», eindrapport van de Adviescommisie Gebiedsontwikkeling, november 2005Het kabinet besluit naar verwachting in augustus/september 2006 op hoofdlijnen over de inzet van FES-middelen.
De minister heeft toegezegd voorafgaand aan het aanbieden van het prospectus Zuidas een technische briefing te verzorgen over onder andere de rekenexercitie en de financiele methode.PA [18-5-2006] Voortgangsrapportage Nieuwe Sleutelprojecten 2006De technische briefing wordt naar verwachting gehouden op 16 oktober 2006.
Brief over de financiële situatie van Architectuur Lokaal en de noodzaak van instellingen voor het voltooien van architectuurbeleid.PA [1-9-2005] Actieprogramma Ruimte en Cultuur (30 081, nr. 1)Het antwoord aan de Tweede Kamer heeft vertraging opgelopen door dat nadere afstemming noodzakelijk was tussen VROM en OCW. De verwachting is dat augustus/september 2006 de brief aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
Brief met advies van het College van Rijksadviseurs m.b.t. de visie op architectuur- en belvederebeleid en de kabinetsreactie daaropPA [1-9-2005] Actieprogramma Ruimte en Cultuur( TK 30 081, nr. 1)19 juni 2006 is het advies van het College van Rijksadviseurs uitgereikt aan Staatssecretaris van OCW. Het kabinetsstandpunt wordt opgesteld en naar verwachting september/oktober 2006 aan de Kamer aangeboden.
De minister zal de Tweede en Eerste Kamer op de hoogte houden van de voortgang van het «Adap- tatieprogramma Ruimte en Klimaat» bij de behandeling van de VROM begroting en tussen- tijds in 2007, wanneer een tussenrapportage aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.UB [8-11-2005] Uitwerking motie XXI-CDe Tweede Kamer zal in het derde kwartaal 2006 geïnformeerd worden over het Adap- tatieprogramma Ruimte en Klimaat via de kabinetsreactie op het WRR advies «Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme» dat juni 2006 is uitgebracht.
Pilot Limburg. VROM neemt deel aan de klank- bordgroep van de pilot onder verantwoordelijkheid van de provincie Limburg.AO Grondbeleid 1 februari 2005Het voortouw voor het uitvoeren van de pilot ligt bij de provincie Limburg.
PEC Bouwnijverheid. Toegezegd wordt dat er een apart debat over grondbeleid zal volgen: o.a. concurrentiebevordering e.d. Voor einde 2003 zullen onderzoeken naar bevorderen concurrentie op ontwikkelingslocaties naar de Kamer gestuurd worden.17-04-03Handelingen II 2002–2003, nr. 64, p. 3815–3859 Afgedaan met: TK 27 581, nr. 19H d.d. 25 oktober 2004.
Waddenfonds. De TK ontvangt medio 2005 een notitie van de Minister van VROM over het Waddenfonds.AO hoofdlijnen Waddenzee-beleidAfgedaan met: UB [23-06-2005] Voortgangsrapportage Waddendossiers.
Waddenfonds. In de Ministerraad worden de mogelijkheden voor het verhogen van de investeringen in het Waddenfonds besproken.AO Hoofdlijnen WaddenzeebeleidAfgedaan met: UB [23-06-2005] Voortgangsrapportage Waddendossiers.
Structuurschema II Militaire Terreinen De Minister van VROM en de Staatssecretaris van Defensie hebben toegezegd, gezamenlijk met de regio, naar een oplossing te zoeken voor de bouwbeperkin- gen die de z.g. «obstakelvrije vlakken» voor het militaire luchtvaartterrein bij Eindhoven geeft in bestaande plannen voor de stedelijke ontwikkeling aldaar.AO Tweede Structuurschema Militaire Terreinen TK 2004–2005, 28 114 nr. 9Afgedaan met: Brief van stas Defensie en minister VROM aan TK verzonden d.d. 2 november 2005. ( TK 28 114, nr. 16).
PKB Waddenzee. De Minister van VROM streeft ernaar voor het kerstreces een aangepaste versie PKB deel 3 Waddenzee naar de kamer te sturen.AO hoofdlijnen Waddenzee-beleid TK 2004–2005, 29 684 nr. 26Afgedaan met: UB [23-06-2005] Voortgangsrapportage Waddendossiers.
Wetsontwerp Waddenfonds. In de loop van 2005 is het wetsontwerp Waddenfonds gereed. Deze wordt voorzien van een investerings- en uitvoe- ringsplan (opgesteld in overleg met regionale bestuurders) en dit komt uiterlijk voor het zomerreces 2005 naar de Tweede KamerAO hoofdlijnen Waddenzee-beleid TK 2004–2005, 29 684 nr. 26Afgedaan met: UB [23-06-2005] Voortgangsrapportage Waddendossiers.
GrondbeleidNR-moties. Bij de schriftelijke beantwoording van de NR-moties zal de minister ingaan op grondbeleidrelevante (onderdelen van deze) moties.AO GrondbeleidKamerstukken n.n.b.Afgedaan met: Brief aan TK d.d. 4-2-2005 ( TK 2004–2005, 29 435, nr. 104).
Nota RuimteStankregelgeving. De Minister van VROM zegt toe samen met LNV te bezien in hoeverre benutting bestaande bebouwing wordt beperkt door regelgeving en met de provincies een en ander nader te bezien. NO Nota Ruimte TK 2004–2005, 29 435, nr. 105Afgedaan met: UB [10-03-2006] Brief n.a.v. hoofdlijnendebat wetsvoorstel geurhinder en veehouderij.
Nota RuimteZuidvleugel/Zuidplaspolder De Minister van VROM zegt toe de TK regelmatig te informeren over de voortgang van de projecten Zuidvleugel en Zuidplaspolder. NO Nota Ruimte TK 2004–2005, 29 435, nr. 105 Afgedaan met: UB [26-04-2006] Voortgangsrapportage programma’s Nota Ruimte.
De Kamer ontvangt van de Staatssecretaris V&W en Staatssecretaris van VROM een brief met een tijdpad en alle te zetten stappen (inclusief een eventueel Nimby-besluit van kabinet) die moeten leiden tot het uiterlijk in 2007 in een winningsfase brengen van de ontgrondingen Over de Maas en Geertjesgolf.AO Voortgangsrapportage Afbouw Regierol kabinet bij bouwgrondstoffenvoorziening, 29 maart 2005Afgedaan met: Brief van Ministerie van V&W aan TK d.d. 26-09-2005.
Een belangrijk deel van de moeilijkheden die ontstaan door de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) zijn te wijten aan een slordige werkwijze. Het kabinet wil correcte toetsing aan VHR bevorderen en zal andere overheden hiertoe handreikingen geven.AO Voortgangsrapportage Afbouw Regierol kabinet bij bouwgrondstoffenvoorziening, 29 maart 2005Afgedaan met: De Handreiking staat op de internet-site van het Ministerie van LNV.
Rijksgrondbedrijf: de minister zal de Kamer informeren over de ontwikkeling richting een rijksgrondbedrijf.AO Grondbeleid 1 februari 2005Brief aan TK van Ministers Financiën en VROM is verzonden d.d. 15-9-2005. TK 2004–2005, 27 581, nr. 23
Rijksgrond vliegbasis Twente: de minister zal de Kamer informeren over hoe het Rijk omgaat met het eventueel afstoten van rijksgrond vliegbasis Twente en Europese regelgeving m.b.t. staatssteun.AO Grondbeleid 1 februari 2005Afgedaan met: TK 2004–2005, 27 581, nr. 23 dd. 29 september 2005.
Adviescie Gebiedsontwikkeling: z.s.m. standpunt innemen over aanbevelingen en TK informeren.PA [16-11-2005] Begrotingsbehandeling VROM: eerste termijn bewindslieden/tweede en volgende termijnen.Afgedaan met: UB [23-12-2005] Schriftelijke reactie op het Rapport «Ontwikkel Kracht!», eindrapport van de Adviescommisie Gebiedsontwikkeling, november 2005.
Begin 2006 wordt de kamer geïnformeerd over woningbouwafspraken en woningbouwprognoses voor Flevoland, in samenhang met onder andere de aansluiting op het openbaar vervoer en financiering.PA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( TK 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1-3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133.)Afgedaan met: UB [26-04-2006] Voortgangsrapportage programma’s Nota Ruimte.
Nota Grondbeleid. De Staatssecretaris van VROM zegt toe te bezien welke mogelijkheden er bestaan om de administratieve lasten bij een grondexploi- tatievergunning zoveel als mogelijk te beperken. TK 2000–2001, 27 581, nr. 10Wetsvoorstel wijziging van de wet RO inzake grondexploitatie. 30 218, nr. 1–5 (2004–2005), d.d. 13 september 2005.
Nota Grondbeleid. De Staatssecretaris van VROM streeft ernaar in 2001 met een eerste proeve van een grondexploitatievergunning te komen, waarop maatschappelijk kan worden gereageerd. TK 2000–2001, 27 581, nr. 10Wetsvoorstel wijziging van de wet RO inzake grondexploitatie. 30 218, nr. 1–5 (2004–2005), d.d. 13 september 2005.
Nota Grondbeleid. De staatssecretaris zegt toe dat zaken als sociale huur, sociale koop en dubo worden toegevoegd aan de voorwaarden van de brede exploitatievergunning. Dit kan geregeld worden met een Kwalitatief Locatieplan (KLP). Dit zal goed moeten worden afgestemd met de herziening WRO. TK 2000–2001, 27 581, nr. 10Wetsvoorstel wijziging van de wet RO inzake grondexploitatie. 30 218, nr. 1–5 (2004–2005), d.d. 13 september 2005.
Waddenzee. De Minister van VROM zal in contact treden met de Raad voor de Wadden over de betrokkenheid bij het onderwerp bestuurlijke organisatie van het waddengebied.AO hoofdlijnen Waddenzeebeleid Kamerstukken n.n.b.Afgedaan met: mondeling overleg met de Raad voor de Wadden op 5 juli 2005.
Wetsvoorstel Vaststelling Begrotingsstaat ’03. De minister kondigt aan dat de gemeente bij het verlenen van een grondexploitatievergunning ook aandacht moet besteden aan de sociale sector. Bekeken moet worden hoe er op dit gebied stappen vooruit kunnen worden gemaakt. Dit wordt uitgewerkt21-11-02 TK 24–1681Afgedaan met wetsvoorstel nummer 30 218, nr. 1–5, 2004–2005, d.d. 13 september 2005.
GrondbeleidGrondexploitatiewet. Afhankelijk van het advies RvS gaat wetsvoorstel Grondexploitatiewet vóór de zomer 2005 naar de TK. De kostensoortenlijst zal vroegtijdig openbaar worden gemaakt.AO Grondbeleid van 1 februari 2005Afgedaan met: Wetsvoorstel wijziging van de wet RO inzake grondexploitatie. 30 218, nr. 1–5 (2004–2005), d.d. 13 september 2005.
De minister zal bij haar schriftelijke beantwoording van de moties Nota Ruimte (eind deze week) ingaan op de vragen over de moties die door de leden naar voren zijn gebracht (o.a. de motie Geluk).AO Grondbeleid 1 februari 2005Afgedaan met: Brief aan TK verzonden d.d. 12 april 2005, (29 435, nr. 153).
De minister zal terugrapporteren na haar bezoek aan Twente (in verband met bestaande locale twijfels over wijze van afstoten luchthaventerrein en bedrag wat daarmee gepaard gaat).AO Grondbeleid 1 februari 2005Afgedaan met: Brief aan TK, verzonden 9 juni 2005 (29 800 X, nr. 100).
De TK ontvangt in het eerste kwartaal van 2005 een brief van de Minister van VROM over het vervolgtraject van de PKB Waddenzee.AO Waddenzeebeleid 10 februari 2005Afgedaan met: UB [23-06-2005] Voortgangsrapportage Waddendossiers.
De minister zal standpunt formuleren met betrekking tot het Deense model, naar aanleiding van onderzoek. Voor standpuntbepaling vindt bestuurlijk overleg plaats met VNG en IPO en ANWB, Recron en de Belangen Vereniging Vrij Wonen en het LOPW.UB [30-6-2005] Nadere informatie n.a.v. het Verslag Algemeen Overleg over Bewoning recreatiewoningen d.d. 19 april 2005Afgedaan met: UB [29-11-2005] Reactie op de motie Veenendaal c.s. en de ouderenregeling recreatiewoningen.
Informeren kamer over nadere uitwerking bestuurlijke organisatie Waddenzeebeleid.UB [23-6-2005] Voortgangsrapportage WaddendossiersAfgedaan met: UB [21-12-2005] Voortgangsrapportage waddendossier.
Aangepast deel 3 PKB Waddenzee aanbieden aan de Tweede Kamer.UB [23-6-2005] Voortgangsrapportage WaddendossiersAfgedaan met: UB [12-05-2006] aangepast deel 3 van de Derde Nota Waddenzee .
Aanbieden investeringsplan Waddenfonds.UB [23-6-2005] Voortgangsrapportage WaddendossiersAfgedaan met: UB [21-12-2005] Voortgangsrapportage waddendossier.
De positie van VROM bij het opstellen van structuurvisies van het kabinet zal nader worden geëxpliciteerd.PA [7-6-2005] Rapport Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) (28 852)Afgedaan met: Brief aan TK van Minister van V&Wverzonden d.d. 17 juni 2005 (29 283, nr. 31).
In een brief van het kabinet zal worden ingegaan op de door heer Hofstra geopperde Lex Specialis.PA [7-6-2005] Rapport Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) (28 852)Afgedaan met: Brief aan TK van Minister van V&W verzonden d.d. 17 juni 2005 (29 283, nr. 31).
Uitvoeren Plan van Aanpak Structuurvisie Zuiderzeelijn.PA [29-6-2005] Plan van aanpak structuurvisie ZuiderzeelijnAfgedaan met: Brief van Minister van V&W en Minister van VROM aan TK verzonden d.d. 13 juni 2006 (27 658, nr. 22).
De minister zal onderzoeken of er een wettelijke basis is voor een opvraagbare gedoogbeschik- king.PA [8-2-2006] Permanente bewoning recreatiewoningenAfgedaan met: UB [13-03-2006] Vervolg op het AO Recreatiewoningen van 8 februari jl.
De minister stuurt actieplan. In actieplan wordt aangegeven hoe bestuurlijke druk kan worden uitgeoefend op gemeente om gedoogbeleid te formuleren.PA [8-2-2006] Permanente bewoning recreatiewoningenAfgedaan met: UB [13-03-2006] Vervolg op het AO Recreatiewoningen van 8 februari jl.
De minister zal schriftelijk antwoorden op de vraag naar de rechtspositie van langkampeerders.PA [8-2-2006] Permanente bewoning recreatiewoningenAfgedaan met: UB [13-03-2006] Vervolg op het AO Recreatiewoningen van 8 februari jl.
De minister zal voor de stemming schriftelijk reageren op amendement nr. 25.PA [14-2-2006] Vervolg behandeling Wet Ruimtelijke OrdeningAfgedaan met: UB [20-02-2006] Wetsvoorstel Wet ruimtelijke ordening (28 916).
De minister zal de Kamer voor de stemming schriftelijk informeren over de zienswijze van het kabinet t.a.v. twee moties, met de nrs. 29 en 30.PA [14-2-2006] Vervolg behandeling Wet Ruimtelijke OrdeningAfgedaan met: UB [20-02-2006] Wetsvoorstel Wet ruimtelijke ordening (28 916).
Voor de tweede termijn zal de minister schriftelijk reageren op enkele amendementenPA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)Afgedaan met: UB [13-02-2006] Tweede termijn behandeling wetsvoorstel Wet ruimtelijk ordening (28 916).
PAO omgevingstoetsaanpak.PA [1-11-2005] Initiatief voorstel van wet van lid Kant, houdende regels m.b.t. de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (wet buitenspeelruimte). ( TK 28 996 nr. 1–5), tweede termijnAfgedaan met: UB [14-04-2006] Beleidsbrief en beantwoording kamervragen buitenspeelruimte.
De Minister zegt in reactie op de motie op stuk nr. 52 toe, het budgetrecht van de Kamer in acht te nemen en, mits op basis van een goed onderbouwd businessplan, voor het Hart van Zuid een bedrag toe te kennen van maximaal 4 mln en dit op te nemen in het uitvoeringsprogramma Nota Ruimte.Verslag Algemeen Overleg d.d. 10 maart 2005 TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 112 Afgedaan met: UB [28-10-2005] Tweede Voortgangsrapportage Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit.
In oktober 2005 zal de minster de toegezegde voortgangsrapportage Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit naar de kamer zenden.UB [4-7-2005] Uitstel tweede Voortgangsrapportage Budget Investeringen Ruimtelijke KwaliteitAfgedaan met: UB [28-10-2005] Tweede Voortgangsrapportage Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit.
De Kamer ontvangt aanvullende financiële informatie voor zowel dok als dijk van NSP Amsterdam Zuidas. Hierin wordt uitleg gegeven over de financiering van de keersporen (V&W). In een gezamenlijke brief wordt tevens een onder- bouwing gegeven voor het oprichten van een onderneming Zuidasdok.PA [15-6-2005] Project Amsterdam Zuidas TK 2004–2005, 29 800 XI, nr. 102 en nr. 121)Afgedaan met: Brief van Minister van Financiën en Minister van VROM aan TK verzonden, d.d. 5 september 2005 ( TK 29 800 XI, nr. 138).
De Tweede Kamer wordt begin 2006 geïnformeerd over de voortgang van de programma’s Nota Ruime, te weten de Zuidvleugel, de Noordvleugel en het Groene Hart.Antwoord op schriftelijke kamervragen VROM-begrotingAfgedaan met: UB [26-04-2006] Voortgangsrapportage programma’s Nota Ruimte.
De Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van het Project Mainport Schiphol. Antwoorden op schriftelijke kamervragen VROM-begrotingBrief van staatssecretaris van V&W, Ministers van VROM en EZ aan TK verzonden 16 december 2005 ( TK 26 959, nr. 107)
Nota RuimteBedrijventerreinen. Naar verwachting zal de Minister van VROM medio 2005 de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de nieuwe bedrijventerreinprognose.NO Nota Ruimte TK 2004–2005, 29 435, nr. 105 Afgedaan met: Brief van Ministers van VROM en EZ aan TK verzonden d.d. 9 mei 2006 (27 581, nr. 23)
Zodra meer informatie beschikbaar is over de studie naar het Rijksgrondbedrijf (meer gebiedsgericht maken) in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden van andere overheden, zal de minister hierop terugkomen.AO Grondbeleid 1 februari 2005Afgedaan met: Brief van min Financiën en Min VROM aan TK verzonden d.d. 15 september 2005 (27 581, nr. 23)
Tijdstip standpuntbepaling kabinet inzake de Commissie Alders (interbestuurlijk toezicht) aan de Kamer berichten, als anders dan voor zomer 2006.PA [8-2-2006] Wet Ruimtelijke Ordening (28 916)Afgedaan met: Brief BZK d.d. 31-05-2006, TK 30 300 VII, nr. 65