Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. OVERZICHT VAN DE TOEZEGGINGEN RIJKSHUISVESTING

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
03-06-2004 In antwoord op kamervragen van de heer De Wit (SP) over de brand in het Catshuis op 15 mei 2004 wordt toegezegd dat de Kamer uiteraard zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd wordt over de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek.TK 2003-2004 Aanhangsel p. 3545Afgedaan met: De uitspraak in de strafzaak tegen De Goede Schilders BV en de antwoor- den op nieuwe kamervragen van de heer De Wit.
Alle vijf beoogde locaties voor vestiging crèche in Kamergebouw afgewezen: Commissievoorzitter Buijs zal ervoor zorgen dat de minister een kopie van de brief van het presidium krijgt (via Hofstra) en zij zal er vervolgens op reageren. Eventueel voegt de Minister hier een advies aan toe hoe de regels voor vestiging van een crèche moeten worden toegepast.AO Bouwregelgeving 28 september 2005Afgedaan met: De Tweede Kamer heeft inmiddels gekozen voor de perstoren als locatie van de creche. Daarmee vervallen de vergunningproblemen. De Kamer zal dus ook geen brief meer naar de minister sturen.
Hoge Colleges van Staat De Kamer zal worden geïnformeerd over het onderzoek «... of en zo ja op welke Hoge Colleges van Staat de nieuwe aanpak van de rijkshuisvesting toegepast kan worden.» Het kabinet zal naar verwachting de Tweede kamer daarover in de loop van dit zittingsjaar informeren.24-02-98 TK, 1997–1998Afgedaan met: UB [04-07-2005] Evaluatie stelselherziening rijkshuisvesting ( TK 25 449, nr. 11).
PEC Bouwnijverheid Toegezegd wordt dat het integriteitsbeleid bij de Rgd aangescherpt zal worden.17-04-03Handelingen II 2002–2003, nr. 64, p. 3815–3859Afgedaan met: De Kamer is hierover geïn- formeerd in de Jaarverslagen van de afgelopen drie jaar.
Toegezegd wordt een referentiebudget op te stellen voor de inrichting van de werkkamers van bewindslieden TK 2003–2004, 29 200 XI, nr. 132Afgedaan met: Het opgestelde referentiebud- get zal worden gehanteerd bij de volgende kabinetswisseling
De minister koerst erop aan het actieprogramma voor verbetering van het stelsel rijkshuisvesting rond de jaarwisseling naar de Kamer te zenden.UB [10-10-2005] Actiepro- gramma voor verbetering stelsel rijkshuisvestigingAfgedaan met: UB [19-01-2006] Actiepro- gramma verbetering van het Rijkshuisves- tingsstelsel «Sturen op efficiency en een- voud»
De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 9 november 2005 nader schriftelijk geïnformeerd over de werking van het egalisatiefonds.PA [2-11-2005] Begrotingsonderzoek VROMAfgedaan met: UB [08-11-2005] Toezeggingen tijdens het Begrotingsonderzoekd.d. 2 november jl.
De Kamer ontvangt een overzicht van de rijkskantoren die geschikt zijn voor huisvestingPA [27-9-2005] Herstructurering en de woningbouwproductie ( TK 27 562, nr. 5 en 6; 30 136, nr. 1–3; 30 175, nr. 7; 29 800 XI, nr. 133.)Afgedaan met: UB [07-11-2005] Mogelijkheden herbestemming overtollige rijksgebouwen tot woningen.
De Kamer informeren over het onderzoek van de Rijksgebouwendienst naar mogelijkheden voor bewoning van kantoorpanden, waarbij o.a. wordt ingegaan op mogelijke versoepeling van de bouwregelgeving en de overdrachtsbelasting.PA [21-6-2005] Onrechtmatige bewoning en illegale verhuur (VROM-04-93,29 357, nr. 22, 29 800 XI, nr. 75 en 107)Afgedaan met: UB [07-11-2005] Mogelijkheden herbestemming overtollige rijksgebouwen tot woningen.