Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. OVERZICHT VAN DE TOEZEGGINGEN VROM INSPECTIE

OmschrijvingKamerstuknummerStand van Zaken
Gegaste containersPA [7-6-2006] Handhaving ( TK 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 132, 130)De staatssecretaris zal de Kamer na de zomer informeren over de voortgang in de afspra- ken met België en Duitsland over het level playing field.
De Staatssecretaris van VROM is bereid de samenwerking tussen de overheden (SEPH’s) met een financiële bijdrage te ondersteunen vanuit VROM tot 2007.PA [4-7-2005] Wijziging wet milieubeheer Hoofdstuk 18, en wet verontreiniging oppervlakte wateren (29 711) en handha- vingsstructuur (29 285)In het Blom is afgesproken dat de provincies en het Rijk samen jaarlijks een bedrag van € 3,7 miljoen zullen bijdragen, waarvan het Rijk 55% voor zijn rekening neemt. Momenteel wordt de verdeling van de bijdrage van het Rijk tussen de betrokken departementen uitgewerkt.
Er wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bedrijven over de kwaliteit van de uitvoering van het toezicht door de inspectie.PA [7-6-2006] Handhaving ( TK 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 132, 130)De Minister heeft tijdens VAO Handhaving toegezegd dat het onderzoek extern wordt uitgevoerd en begin 2007 gereed zal zijn.
Bij de evaluatie van de Wet handhavingsstructuur wordt bekeken wat de VROM-inspectie onder invloed van die wet heeft moeten laten liggen bij gebrek aan capaciteit.PA [4-7-2005] Wijziging wet milieubeheer Hoofdstuk 18, en wet verontreiniging oppervlakte wateren (29 711) en handha- vingsstructuur (29 285)Het evaluatieverslag moet twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet handhandha- vingsstructuur worden uitgebracht. (3e kwartaal 2007).
Bouwregelgeving: verantwoordelijkheid tijdens bouwproces Minister zegt toe met de bouwsector te overleggen over de coördinatie van het bouwproces (n.a.v. balkons Maastricht).AO Handhaving V en RO 30 oktober 2003: TK 29 200 XI, nr. 66In diverse gremia vindt overleg met bouw- partijen over de verantwoordelijkheidsverde- ling plaats. De briefwisseling tussen VBWTN en VROM over de interpretatie van het Biab is afgerond. Een tweede element in de bevor- dering van de constructieve veiligheid is de afspraak om een aantal acties samen met de markt op een rij te zetten. De Betonvereni- ging is trekker van dit element en is bezig een Plan van Aanpak op te stellen. Wanneer het PvA gereed is, zal het aan de minister worden aangeboden. Daarna zal de Kamer hierover gerapporteerd worden. (Waarschijnlijk na het zomerreces 2006).
De handhaving van de export van wit- en bruingoed (VI electronica-afvalproject) wordt, conform eerdere toezeggingen aan de Kamer, verbreed en verdiept.PA [21-6-2005] Afval en duurzame bedrijfsvoering ( TK 29 800 XI, nr. 103, VROM-05-470, 29 383, nr. 28, 27 664, nr. 38)De deelrapportage is op 8 mei 2006 aan de TK verzonden. In november/december 2006 zal de eindrapportage aan de TK worden verzonden.
Gegaste containersPA [7-6-2006] Handhaving ( TK 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 132, 130)De staatssecretaris zal de Kamer na de zomer informeren over het resultaat van het overleg met collega bewindspersoon van SZW over de intensivering van de handhavingsinspan- ningen op grond van de ARBO-regelgeving bij de problematiek van de containergassen.
In het najaar zal VROM rapporteren over de resultaten van het actieplan.PA [8-2-2006] Permanente bewoning recreatiewoningenMaart 2006 is de Tweede Kamer bij brief geïnformeerd over de vervolgacties die er op gericht zijn dat alle gemeenten met recreatiewoningen beleid hieromtrent vaststellen en dit kenbaar maken aan hun burgers. In deze brief wordt ook vermeld dat in het najaar van 2006 de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van deze acties.
Koelinstallaties op schepenPA [7-6-2006] Handhaving ( TK 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 132, 130)De Staatssecretaris zal met de scheepvaartsector overleg voeren over het terugbrengen van lekkage van ozonlaagafbrekende- en broeikasgassen uit koelinstallaties op zeeschepen.
Buisleiding RotterdamPA [7-6-2006] Handhaving ( TK 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 132, 130)De veiligheidssituatie bij de buisleiding (propeen) die ligt bij de stadsgevangenis Rotterdam, zal worden bekeken.
De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over het gedrag van de inspecteurs bij huisbezoeken, aan de hand van de brief van de Huurdersvereniging Amsterdam.PA [21-4-2005] Huursubsidie (PV 15/12: incl. jaarverslag, evaluatie en actuele svz uitvoering huur- subsidie en rapport «Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet».) 29 800 XI, nr. 13 en 17 050, nr. 277Afgedaan met: UB [06-09-2005] huursubsidie.
Bezien hoe om te gaan met de NIBRA-handreiking op de website van BZK. Het CDA wil dat deze handreiking wordt verwijderd.07-12-2004 AO BouwregelgevingAfgedaan met: verwijdering van de handreiking van de website van BZK heeft plaatsgevonden.
Schriftelijke beschouwing over de mogelijke spanning tussen de bestuurlijke handhaving en de rol van het OM.Plenaire behandeling wetsvoorstel handhavingstructuur (29 285) 8 december 2004Afgedaan met: Brief verzonden aan TK d.d. 30 mei 2005 ( TK 29 800 XI, nr. 125); Jaarrapportage VROM-Inspectie 2004, pag. 13).
Nagaan kritiek op VI naar aanleiding van punt Vietsch dat VI aanvullende eisen stelt bij gecertificeerde bouwvergunning bij de gemeenten Soest en Noord-Beveland (VI).07-12-2004 AO BouwregelgevingMinister is nagegaan in hoeverre de kritiek op de VI gerechtvaardigd was. Zij heeft geen aanleiding gezien om hierop nadere actie te ondernemen. De toezegging is hierbij afgedaan.
Check op inhoud van toegezonden interventiestrategie Asbest. De Stas zal nagaan in hoeverre de interventiestrategie Asbest ingaat op de problematiek van het ontbreken van een asbest- vrijverklaring en afgifte van een sloopvergunning.PA [11-10-2005] MilieucriminaliteitAfgedaan met: UB [15-11-2005] Interventiestrategie asbest
Pilot samenwerkende inspecties: informatie aan de Kamer zenden.PA [5-10-2005] ACT-II rapport van bevindingen over zelfevaluatie toezichtarrangementen en administratieve lasten VROM-Inspectie ( TK 27 831, nr. 13)Afgedaan met: Brief van Minister van BVK d.d. 13 januari 2006 (bijlage bij 29 362, nr. 71).
Milieuwethandhaving gassingen Stas geeft aan dat de huidige risico’s bij gassingen onaanvaardbaar zijn. Er moet nu worden gekozen welke regelgeving het meest effectief ingezet kan worden om het probleem aan te kunnen pakken; hij geeft aan dat er wel handhavend wordt opgetreden. Afgedaan met: UB [21-12-2005] RIVM-rapport.
Gegaste ladingen. Over verschillen in regelgeving e/o handhaving tussen Nederland en België en de invloed hiervan op de containerstroom in de Antwerpse en Rotterdamse haven zal de Kamer worden geïnformeerd.PA [29-9-2005] Handhaving en milieucriminaliteit ( 30 046, nr. 6 en 25 422, nr. 41)Afgedaan met: UB [07-03-2006] Reactie naar aanleiding van opmerkingen van de heer Krom tijdens Algemeen Overleg 29 september 2005.
De minister zegt TK toe over een jaar te rapporteren over svz uitvoering beleid recreatiewoningen.AO recreatiewoningen 1 maart 2005 (niet opgenomen in parlementaire agenda)Afgedaan met: UB [01-02-2006] Rapport «uitvoering van het beleid voor recreatiewoningen»
Export van loodaccu’s.PA [7-6-2006] Handhaving ( 30 300 XI, nr. 6, 77, 94, 110; 20 300, nr. 13; 22 343, nr. 128, 132, 130)Afgedaan met: UB [23-06-2006] Export van loodaccu’s naar Frankrijk