Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

11. BIJLAGE 6. LIJST VAN AFKORTINGEN UIT DE BEGROTING 2007 VAN HET MINISTERIE VAN VROM

6e MAPzesde EU Europese Milieuactieprogramma 2002–2012
AGSAdviesraad Gevaarlijke Stoffen
ALOM/BLOMAmbtelijk cq Landelijk Overleg Milieuhandhaving
BAGBasisregistraties voor Adressen en Gebouwen
BEVIBesluit Extere Veiligheid Inrichtingen
BEWWet bevordering eigen woningbezit
BHVBZBesluit hygiëne en veiligheid baden en zwemgelegenheden
BIRKBudget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit
BLSBesluit locatiegebonden subsidies
BSIKBesluit Subsidies Investeringen Kennis Infrastructuur
BZROBesluit risico’s zware ongevallen
CDMClean Develeopment Mechanism
COSCommissie van Overleg Sectorraden
DURPDigitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen
EHSEcologische Hoofdstructuur
EPCEnergiePrestatieCoëfficiënt
EPC-UEnergie Prestatie Coëfficiënt voor nieuwe utiliteitsgebouwen
EVOAEuropese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen
FESFonds Economische Structuurversterking
GGO’Sgenetisch gemodificeerde organismen
GIGeo-informatievoorziening
GBKNGrootschalige Basiskaart Nederland
GOBGemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
GSBGrote Steden Beleid
IAEAInternational Atomic Energy Agency
IBOInterdepartementaal Beleids Onderzoek
ICES/KISInterdepartementale Commissie Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur
ILGInvesteringsbudget voor het landelijke gebied
IMTintegrale milieutaakstellingen
IPEInterdepartementale Programmadirectie Energietransitie
IRCStichting International Reference Centre
ISVInvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KEIKennis, Expertise en Innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing
LAPLandelijk Afvalbeheer Plan
LTOFederatie van) Land- en Tuinbouw Organisaties Nederland
M&OMisbruik en oneigenlijk gebruik
MILOMilieukwaliteit in de leefomgeving
MNPMilieu- en Natuurplanbureau
MoUMemoranda of Understanding
MRGMonitoring and Reporting Guidelines
NEaNederlandse Emissieautoriteit
NECNational Emission Ceilings
NINKINetto inkomen na kale huurlastenindex
NHGNationale hypotheekgarantie
NMP4Nationaal Milieubeleidsplan 4
NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NSPNieuwe Sleutelprojecten
OSPARConvention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (vervolg op conventies van Oslo en Parijs)
PAOProgramma Andere Overheid
PITProgramma inkooptaakstelling
PITProgramma Innovatieve technieken
PPSPubliek Private Samenwerking
RAVIRaad voor de Vastgoedinformatie
REACHregistratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen in EU op markt gebracht in hoeveelheden > 1 ton
RMNORaad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek
RPBRuimtelijk Planbureau
RRODMRuimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Milieu ingericht
RTBRegeling Taakverdeling Beheer
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SEVStichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
SKBStichting kennisontwikkeling en -overdracht Bodembeheer
SMOMSubsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu
StABStichting Advisering Bestuursrechtspraak
SVnStimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
TCBTechnische Commissie Bodembescherming
TELITenderregeling EnergiebesparingLagere Inkomens
UNEPUnited Nations Environmental Programme
VHRVogel- en Habitatrichtlijn
VIDIVrom informatievoorziening digitaal
WKPBWet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WBOWoningbehoefte onderzoek
WOHVWet overleg huurdersverhuurder
WoONWoononderzoekNederland
WROWet op de Ruimtelijke Ordening
WMLWettelijk minimumloon
WWSHet woningwaarderingsstelsel
WZSRWoozorgstimuleringsregeling
ZBOZelfstandig Bestuurs Orgaan