Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus.

2.1. Algemene beleidsdoelstelling

Omschrijving

Door verhoging van de woningproductie en versnelling van de herstructurering weer voldoende beweging, dan wel doorstroming op de woningmarkt verkrijgen en daarmee:

• Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt verbeteren en de keuzemogelijkheden van burgers vergroten, met bijzondere aandacht voor senioren en gehandicapten;

• De sociale, economische en culturele vitaliteit van steden borgen en verbeteren, de sociale veiligheid doen toenemen en de woonwens van midden en hoge inkomens in de steden accommoderen;

• De kwaliteit van de openbare ruimte en de leefomgeving verbeteren en de stad aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en recreëren.

De veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen duurzaam borgen, energiebesparing realiseren en de milieubelasting van woningen en gebouwen duurzaam verminderen.

Verantwoordelijkheid

De Minister van VROM is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de woningmarkt (beleid ontwikkelen en uitdragen, uitvoerende partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het nakomen van bestuurlijke afspraken) alsmede de bouwregelgeving en het toezicht daarop.

Succesfactoren

Het behalen van de algemene doelstelling is afhankelijk van:

• De uitvoering van de daartoe met en door regionale en lokale partijen eind 2004/begin 2005 afgesloten, concrete en afrekenbare convenanten en afspraken inzake de woningproductie en de herstructurering van oude wijken (Verstedelijkingsbeleid tot 2010, brief over woningbouwafspraken 2005 tot 2010, kamerstukken II, 2004–2005, 27 562 XI, nr. 6; Grotestedenbeleid 2005–2009; brief over prestatieafspraken derde periode Grotestedenbeleid 2005–2009, kamerstukken II, 2004–2005, 30 128 XI, nr. 1; brief over voortgang actieprogramma herstructurering, 56 wijken, kamerstukken II, 2005–2006, 30 136 XI, nr. 5);

• De naleving van de bouwregelgeving en de tijdige implementatie en uitvoering van het klimaatbeleid in de gebouwde omgeving.

Meetbare gegevens

Het behalen van de algemene doelstelling heeft als effect dat:

• Per 1-1-2010 in elk van de 20 stedelijke regio’s de op regionaal niveau overeengekomen woningproductie 2005 t/m 2009 is gerealiseerd. Het woningtekort wordt daarmee, naar verwachting, teruggebracht tot gemiddeld 1,5% in 2010;

• Het aantal volledig geschikte woningen voor senioren en gehandicapten in 2010 is toegenomen met 255 000 woningen ten opzichte van 2002;

• De sociaal-fysieke situatie in oude stadswijken in 2010 is verbeterd wat betreft woningdifferentiatie, bevolkingssamenstelling, leefbaarheid en sociale veiligheid, met name in de 56 prioritaire herstructureringswijken in de G-31;

• Het aandeel middeldure en dure woningen in de steden, respectievelijk de bijdrage van randgemeenten aan de huisvesting van lage inkomensgroepen is toegenomen in 2010;

• Een CO2-reductie tot 28 mgton in de gebouwde omgeving wordt gerealiseerd in 2010.

Tabel 2.1. budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 0002005200620072008200920102011
Verplichtingen:1 528 528138 63043 07239 87834 931316 839294 222
Uitgaven:550 790464 097433 937518 410579 199413 474295 056
Waarvan juridisch verplicht  410 896490 062542 418134 810834
Programma:539 759454 163424 140508 700569 455403 729285 319
Stimuleren van voldoende woningproductie:74 066122 262130 277124 826121 53067 246116 846
Budget BLS72 290122 262130 277124 826121 53067 246116 846
Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC1 776      
        
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten:0000000
        
Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken:426 095307 880271 896357 852421 195304 912151 912
Investeringen Stedelijke vernieuwing396 215300 321261 022335 829405 832292 475151 078
Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing26 7044 38310 87422 02315 36312 437834
Stedelijke vernieuwing Lelystad3 1763 17600000
        
Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit:33 14116 65214 90518 96619 67324 5119 504
Programma energiebudgetten6 75213 34612 6589 4899 5039 5119 504
Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving22 46105399 07710 17015 0000
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen5756702470000
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens2 2192 1161 081400000
Innovatief bouwen1 1345203800000
        
Overige programmabudgetten:6 4577 3697 0627 0567 0577 0607 057
Onderzoek1 8273 1033 6513 6513 6513 6513 651
Kennisoverdracht4 6301 766911905906909906
Kosten uitvoeringsorganisaties 2 5002 5002 5002 5002 5002 500
Apparaat artikel 2 (DGW)11 0319 9349 7979 7109 7449 7459 737
Ontvangsten:6562 7629191919191

Grafiek 2.1. budgetflex in % per operationeel doel in het begrotingsjaar 2007kst99340_2_02.gif

Operationeel doel:

1. Stimuleren van voldoende woningproductie

2. Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten

3. Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken

4. Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit

5. Overige programmabudgetten

Toelichting:

Hierbij is een bedrag ad € 8,5 mln bij operationeel doel «Stimuleren van voldoende woningproductie» als «bestuurlijk verplicht» geoormerkt en een bedrag ad € 1,222 mln bij operationeel doel «Garanderen van een minimale bouwtechnische en gebruikstechnische kwaliteit van gebouwen, en bevorderen van een hogere kwaliteit daarvan» als «beleidsmatig gebonden».


Het «bestuurlijk verplichte» bedrag ad € 8,5 mln betreft het budget «eigenbouw» bij het Budget BLS. In het Besluit Locatie gebonden Subsidies (BLS) en de convenanten Woningbouwafspraken is vastgelegd dat de provincies en kaderwetgebieden een trekkingsrecht op VROM hebben van € 1 600 voor iedere in eigenbouw gerealiseerde woning boven een (regiospecifieke) drempel. VROM zal dus in 2007, indien de provincies en kaderwetgebieden daarop «recht» hebben, tot uitbetaling van deze € 1 600 per gerealiseerde woning moeten overgaan.


Het «beleidsmatig gebonden» bedrag ad € 1,222 mln betreft het voor het programma Kompas gereserveerde budget 2007 bij het «Programma energiebudgetten» en is bestemd voor het mede realiseren van beleidsdoelstellingen op het terrein van onder meer energiebesparing en CO2-reductie. Het betreft een meerjarige programmering, waarbij de tranche voor 2007 een volgende bouwsteen is in de gedane investeringen.