Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Algemene doelstelling

Een schoner, zuiniger en stiller verkeer en vervoer realiseren.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. VenW werkt aan normstelling voor voer- en vaartuigen in nationaal en internationaal verband en aan eerlijke handhaving. VenW stimuleert systeemvernieuwingen en innovaties om deze normen te realiseren. VenW beïnvloedt het gedrag van vervoerders en gebruikers. VenW lost de knelpunten in de ecologische hoofdstructuur op.

Verantwoordelijkheid

De Minister van VROM is primair verantwoordelijk voor normstelling en bronbeleid voor emissies CO2, verontreinigende stoffen en geluid en voor het uitvoeren van innovatieprogramma’s voor klimaat, nationale luchtkwaliteit en geluid voor zover deze samenhangen met rijksinfrastructuur (luchthavens, (water)wegen en spoor) en/of het vervoersysteem. Bij knelpunten in de rijksinfrastructuur die samenhangen met lokale luchtkwaliteit en geluid is de Minister van VenW (mede) verantwoordelijk. Ook is zij verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten waar rijksinfrastructuur de ecologische hoofdstructuur doorsnijdt. Het klimaatbeleid komt in samenwerking met de ministers van VROM en Economische Zaken tot stand.

Succesfactoren

Het behalen van de doelstelling is afhankelijk van:

• Vervoersgroei conform verwachting in de Nota Mobiliteit ( Kamerstuk 2004–2005, 29 644, nr. 14).

• Samenwerking met regionale, nationale en internationale partijen.

• Normstellingen voor voertuigen en brandstoffen op internationaal niveau (EU en VN/ECE).

• Bereidheid en inzet van de private en publieke sector ten aanzien van innovatie, gedrag en technologische ontwikkelingen.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
36. Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving2005200620072008200920102011
Verplichtingen58 726156 56075 75963 01279 74077 15652 372
Uitgaven68 43489 794105 40987 57288 74984 67158 027
36.01 Leefomgeving hoofdwegen15 95325 19432 24926 58826 19417 39215 589
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming854676677692742745742
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie3 1374 4546 4898 3837 9157676
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer5 0947 2057 8758 9718 9278 0076 207
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit9635 0599 0361 0361 0361 0351 035
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oplossingen wegvervoer132139139139139139139
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer5 7737 6618 0337 3677 4357 3907 390
36.02 Leefomgeving spoorwegen9 1359 1489 1479 1479 1479 1479 147
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming59727171717171
36.02.02 Bevorderen geluidsreducerende oplossingen voor personenen- en goederenvervoer per spoor       
36.02.03 Bodemsanering NS percelen9 0769 0769 0769 0769 0769 0769 076
36.03 Luchtvaart41 19651 85460 92748 75150 32255 04630 205
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS9 73210 47311 14111 85112 59413 368 
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)11 79912 2949 606    
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)1 9636 46920 67617 50419 30622 63111 059
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol76300300    
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol488332168    
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol7 2348 60110 86714 95715 87117 43717 442
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol3 6504 108992500500  
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens1 0271 3763 1212 310422  
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens 2 4252 425    
36.03.10 Duurzame luchtvaart1 3892 4811 6311 6291 6291 6101 704
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol3 8382 995     
36.04 Scheepvaart2 1503 5983 0863 0863 0863 0863 086
36.04.01 Duurzame zeevaart1 024808806806806806806
36.04.02 Duurzame zeehavens175326325325325325325
36.04.03 Duurzame binnenvaart9512 4641 9551 9551 9551 9551 955
Van totale uitgaven       
– Apparaatsuitgaven 2 6722 6552 6522 6522 6302 490
– Baten-lastendiensten 306307333337340337
– Restant68 43486 816102 44784 58785 76081 70155 200
Ontvangsten 56 98258 72860 42862 59242 57842 857
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 10 36411 04311 75412 49714 639 
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-I 600300    
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 35 38236 44337 53638 66216 17130 744
36.09.04 Ontvangsten wens voorzieningen GIS-2 & 3       
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 10 21110 51710 83311 15811 49311 838
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 250250250 250250250
36.09.07 Overige ontvangsten 17517555252525kst99341_2_11.gif

Leefomgeving hoofdwegen

De beleidsmatige verplichte uitgaven hebben voornamelijk betrekking op transportbesparing, CO2 reductie goederenvervoer, integratie kwaliteitsnet en gebiedsgericht beleid.

Leefomgeving spoorwegen

Het betreft hier alleen juridische verplichtingen die vastliggen in convenanten.

Luchtvaart

De beleidsmatige verplichte uitgaven voor luchtvaart hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering van de isolatie-projecten Schiphol fase 2 en 3, isolatie regionale en kleine luchthavens, uitbetaling schadeclaims Schiphol en regionale en kleine luchthavens, LIB geluidssloopzones, bijdrage aan de CROS en diverse onderzoeken op het gebied van geluid en emissies.

Scheepvaart

De beleidsmatige verplichte uitgaven hebben voornamelijk betrekking op een bijdrage aan de Retrofitregeling van VROM.

36.01 Leefomgeving Hoofdwegen: Uitstoot van schadelijke stoffen en van CO2 verminderen, lokale luchtkwaliteit verbeteren, te hoge geluidsbelastingen door wegvervoer zo veel mogelijk terugdringen en knelpunten door hoofdwegen in de ecologische hoofdstructuur oplossen

Motivering

Om alle nationale en internationale verplichtingen op het gebied van milieukwaliteit na te komen en om op de lange termijn (2030) een transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem te realiseren.

Producten

Algemene strategie en beleidsvorming

Productoverstijgende beleidsontwikkeling en -ondersteuning op het gebied van leefomgeving hoofdwegen.

• het uitvoeren van het MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering, het kader van het ontsnipperingsbeleid van VenW) voor Hoofdwegen in de periode 2004 t/m 2018.

• bijdrage leveren aan producten die voortvloeien uit het platform duurzame mobiliteit, te weten:

– drie sporen innovatieprogramma schone bussen, waaronder innovatieconcessies hybride en waterstof/aardgas;

– nieuw ecolabel en BPM variabilisering;

– stimuleringsregeling biobrandstoffen;

– experimenteer programma slimme voertuigen;

– fiscale inpassing ethanol en aardgas.

Investeringsimpuls voor innovatie

Een experimenteer- en stimuleringsprogramma voor kansrijke innovaties, gericht op schone motorbrandstoffen, schone voertuigen en schoon gebruik door grote groepen consumenten alsmede uitwerking van voorstellen tot aanpassing van bestaand beleid en nieuw beleid om de ambities te realiseren.

• uitvoeren van het programma «Transumo, transitie naar duurzame mobiliteit», een ICES/KIS-3 programma voor duurzame systeeminnovatie.

Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

Diverse programma’s om de CO2-uitstoot door verkeer en vervoer te beperken. In 2006 is het innovatieprogramma energiebesparing en klimaat (IPEK) opgesteld, gericht op toepassing van oplossingen en uitvindingen voor CO2-reductie. Het IPEK voorziet invoering van maatregelen in de periode 2010–2020.

• uitvoeren van «Het Nieuwe Rijden» (HNR) 3e fase, een energiebesparingprogramma, gericht op het rijgedrag van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. In de 3e fase wordt ingezoomd op doelgroepen en bedrijven;

• implementeren EU-richtlijn voor biobrandstoffen in de sector verkeer en vervoer: per 1 januari 2007 verplichtstelling van de bijmenging van aandeel van 2 procent biobrandstoffen in het wegverkeer;

• uitvoeren van het subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer (voor projecten, zoals een reisinformatiesysteem voor automobilisten);

• uitvoeren van het programma Energiebesparing in Transport (EBIT), voor nieuwe instrumenten die invloed hebben op de vraagzijde van mobiliteit, voor onder andere overheden en maatschappelijke organisaties;

• invulling geven aan etikettering van nieuwe personenauto’s en energiegebruik c.q. CO2 uitstoot, conform een Europese verplichting;

• het toepassen van tweelaagszoab voor reductie van geluid zoals is aangekondigd in de Nota Mobiliteit. Dit gebeurt door bij alle aanlegprojecten in situaties dat de Wet geluidhinder aanleiding geeft om geluidreducerende maatregelen te overwegen, ook tweelaagszoab in die afweging te betrekken. Tweelaagszoab wordt dan toegepast als dit kosteneffectief is. Deze werkwijze zal leiden tot toepassing van tweelaagszoab in veel aanlegprojecten vanaf half 2006.

Maatregelen lokale luchtkwaliteit

Hoewel de lokale luchtkwaliteit door bronmaatregelen aanzienlijk is verbeterd, voldoet Nederland niet overal tijdig aan de EU-normen voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Dit leidt tot afbreukrisico’s voor de volksgezondheid en zorgt voor juridische blokkades voor nieuwe ruimtelijke ingrepen. Het kabinet pakt dit probleem aan, door:

• versterken van het Internationaal-bronbeleid: inzetten op verdere aanscherping van Europese emissienormen voor voer- en vaartuigen;

• de uitvoerbaarheid van de Internationaal-luchtkwaliteitrichtlijnen verbeteren en toespitsen op het beschermen van de gezondheid;

• aanpassen van de nationale luchtkwaliteitregelgeving, in dit kader zal het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit worden opgesteld en uitgewerkt in nauwe samenwerking met decentrale overheden.

• uitvoeren van generieke maatregelen op nationaal niveau ter verbetering van de luchtkwaliteit (o.a. door stimulering van roetfilters en versnelde introductie van toekomstige Euronormen);

• stimuleren van versnelde marktintroductie van innovatieve brandstoffen en voertuigtechnologie die schoon, stil en zuinig zijn. Dit gebeurt onder andere vanuit het publiek-private Platform Duurzame Mobiliteit en door uitvoering van het programma SSZ (Stil, Schoon, Zuinig);

• nemen van locatiespecifieke maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren;

• uitvoeren pilotprojecten in het kader van het Innovatieprogramma luchtkwaliteit (opgestart in 2004), om met name hardnekkige luchtkwaliteitknelpunten langs snelwegen kosteneffectief op te lossen (financiële inzet vanuit Infrastructuurfonds artikel 12.03).

Bevorderen geluidsreducerende oplossingen wegvervoer

De inspanningen zijn gericht op:

• het moderniseren van de Wet geluidhinder door o.a. de introductie van geluidproductieplafonds. Dit moet leiden tot een vereenvoudiging van de regels, een betere bescherming van burgers en een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering;

• een uitvoeringsprogramma voor de periode 2010–2020 voor de aanpak van situaties inzake zeer hoge geluidbelastingen langs rijkswegen zoals opgenomen in de Nota Mobiliteit (Kamerstuk 2004–2005, 29 644, nr. 14);

• introductie van nieuwe maatregelen voor geluidsreductie die een aantrekkelijk alternatief zijn voor geluidsschermen. Dit gebeurt door het Innovatieprogramma Geluid (IPG). De middelen voor deze activiteiten worden verantwoord op het Infrastructuurfonds artikel 12.03.

Duurzaam weggoederenvervoer

De inspanningen voor het goederenvervoer over de weg zijn gericht op het verminderen van de emissies van CO2, NO2 en geluid door vrachtverkeer.

• stimuleren inzet schonere vrachtauto’s (Euro 4 en 5) in samenwerking met het ministerie van VROM;

• stimuleren investerings- en kennisoverdrachtprojecten van uitontwikkelde technologieën in het kader van het subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer;

• uitvoeren van het programma Implementatie Energiebesparing in de Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW-sector);

• stimuleren van energiebesparing in de logistieke keten door middel van transportbesparing, logistieke efficiency en energie-efficiency.

Meetbare gegevens

Leefomgeving hoofdwegen

1. Emissies NOx, SO2 en VOS in verkeer en vervoer. De streefwaarden hiervoor zijn respectievelijk maximaal 158 Kton, maximaal 4 Kton en maximaal 55 Kton in 2010.

2. Emissie CO2 in verkeer en vervoer. De streefwaarde hiervoor is 38 Mton in 2010.

3. De doelstelling voor lokale luchtkwaliteit is dat in 2010 op zoveel mogelijk, en in 2015 op alle locaties langs rijkswegen de grenswaarde voor NO2 gehaald wordt.

4. De geluidsknelpunten langs hoofdwegen (>65 dB Lden) oplossen, zoals in de Nota Mobiliteit geformuleerd.

5. Het aantal opgeloste MJPO-knelpunten voor hoofdwegen: in 2018 dienen alle MJPO-knelpunten opgelost te zijn.

Indicatoren
IndicatorWaarde 2005Basiswaarde peildatumStreefwaarde peildatum 1Streefwaarde peildatum 2
Emissie NOx237nvtnvt158 kton
     
Milieubalans NMP2004  2010
     
Emissie SO27nvtnvt4 kton
Milieubalans NMP2004  2010
Emissie VOS (NM)64nvtnvt55 kton
Milieubalans NMP2004  2010
Emissie CO2 in verkeer en vervoer36nvtnvt38 mton
IPCC2004nvtnvt2010
Lokale luchtkwaliteit NO2**   0 knelpunten langs rijkswegen
DWW   2015
Geluidsknelpunten langs hoofdwegen12 00012 00012 0000 *
DWW 200220072020
Aantal opgeloste MJPO knelpunten150n.v.t.208
DWW 200520072018

* Voor 10 procent van de woningen zal de aanpak bestaan uit gevelisolatie en de belasting zal boven de 65 blijven.

** Er is geen concrete indicator, wel is bekend waar de norm wordt overschreden.

Extracomptabele verwijzingen

Verwijzing naar het Infrastructuurfonds (IF)

Overzicht uitgaven op het Infrastructuurfonds (x € 1 mln)
Art. Omschrijving200620072008200920102011
IF 12.02 Servicepakket meer kwaliteit leefomgeving4,54,511,311,311,311,3
IF 12.03 Innovatieprogr. Geluid en Lucht29,178,468,354,360,3

Belastinguitgaven

Meerjarenraming van belastinguitgaven (x € miljoen), budgettair belang op transactiebasis
 200620072008200920102011
Halftarief Motorrijtuigenbelasting (MRB)202122232424
Kwarttarief MRB495052545757
Verlaging tarief voor dieselauto’s met roetfilter242941434546

36.02 Leefomgeving Spoorwegen: te hoge geluidsbelastingen door spoorvervoer zo veel mogelijk terugdringen en knelpunten door spoorwegen in de ecologische hoofdstructuur en in de bodem oplossen

Motivering

Om alle nationale en internationale verplichtingen op het gebied van milieukwaliteit na te komen en om op de lange termijn (2030) een transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem te realiseren.

Producten

Algemene strategie en beleidsvorming

Productoverstijgende beleidsontwikkeling en -ondersteuning op het gebied van leefomgeving spoorwegen.

• uitvoeren van het MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering, het kader van het ontsnipperingsbeleid van VenW) voor spoorwegen in de periode 2007 t/m 2018.

Bevorderen geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor

De inspanningen zijn gericht op:

• het moderniseren van de Wet geluidhinder door o.a. de introductie van geluidproductieplafonds. Dit moet leiden tot een vereenvoudiging van de regels, een betere bescherming van burgers en een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering;

• introductie van nieuwe maatregelen voor geluidsreductie die een aantrekkelijk alternatief zijn voor geluidsschermen. Dit gebeurt door het Innovatieprogramma Geluid (IPG) waarvoor de middelen op het Infrastructuurfonds staan;

• uitvoeringsprogramma, waarin maatregelen worden getroffen om emplacementen te laten voldoen aan de milieuvergunningen;

• een uitvoeringsprogramma voor de periode 2010–2020 voor de aanpak van situaties zeer hoge geluidbelastingen langs spoorwegen zoals afgesproken is in de Nota Mobiliteit.

De middelen voor de uitvoering van deze activiteiten worden verantwoord op het Infrastructuurfonds artikel 13.

Bodemsanering NS-percelen

Sinds 1996 doneren VenW, VROM en NS jaarlijks geld aan de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen voor landelijke aanpak van bodemverontreiniging in NS-percelen.

Meetbare gegevens

Leefomgeving spoorwegen

1. Het aantal geluidsknelpunten langs spoorwegen, boven Lden 70 dB oplossen zoals geformuleerd in de Nota Mobiliteit.

In 2004 was voor 12 500 woningen de geluidsbelasting boven de 70 dB (Lden)

2. Aantal opgeloste MJPO-knelpunten Spoor: in 2018 dienen alle MJPO-knelpunten opgelost te zijn, zoals in de Nota Mobiliteit geformuleerd.

Extracomptabele verwijzingen

Verwijzing naar het Infrastructuurfonds (IF)

Overzicht uitgaven op het Infrastructuurfonds (x € 1 mln)
Art. Omschrijving200620072008200920102011
IF 13.03 Ontsnippering  7777
IF 13.03 Geluid (incl. IPG)29403529215

36.03 Duurzame luchtvaart bewerkstelligen en in stand houden

Motivering

Om groei van de luchtvaart mogelijk te maken binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders voor milieu en leefomgeving.

Producten

Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

Storten van – een deel van – de opbrengst uit geluidsheffingen in de Stichting Geluidsisolatie Schiphol (Deze stichting heeft de kosten van het eerste geluidsisolatie project rond Schiphol (GIS-1) gefinancierd). Naar verwachting zullen in de loop van 2011 de eerder door de Stichting GIS gemaakte kosten afgelost zijn.

Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

Op grond van de PKB-Schiphol is in 1997 het project GIS-2 van start gegaan. Dit project betreft het isoleren van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen rondom de luchthaven Schiphol. Begin 2007 zal het project GIS-2 worden afgerond, voor zoveel mogelijk ook voor de objecten met constructieve gebreken of waarbij een beroepsprocedure aanhangig is gemaakt. De financiële afronding van het totale project GIS-2 is eveneens in 2007 voorzien.

Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

Het beoordelen van nieuwe objecten voor isolatie, het nogmaals beoordelen van reeds geïsoleerde objecten en het zonodig isoleren als gevolg van het wijzigen van geluidscontouren in het Luchthaven Indelingsbesluit 2004. De start van de uitvoering van het project vindt plaats in de tweede helft van 2006. De uitvoering wordt fasegewijs in deelprojecten ter hand genomen.

Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

Afronden klacht/garantie regeling GIS-1.

Woonschepen geluidszones Schiphol

Het aankopen van woonschepen of aanbieden van een alternatieve locatie van in totaal 91 woonschepen binnen de geluidszones van Schiphol.

Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is verantwoordelijk voor de afhandeling van schadevergoedingen die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol en wijzigingen in de infrastructuur in de omgeving van Schiphol.

Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

Het aankopen en slopen van 14 woningen binnen de 65 Ke geluidscontour van het LIB2004, en aankopen van 32, niet tegen redelijke kosten te isoleren, woningen binnen de 55–65 Ke geluidscontour.

Geluidsisolatie regionale luchthavens

Het afronden en opstarten van geluidsisolatieprojecten rondom de regionale luchthaven Maastricht Aachen Airport. Fase 1 is nagenoeg afgerond. De tweede fase betreft het isoleren van 455 woningen en is in 2006 gestart.

Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens

Behandelen en uitbetalen van schadeclaims.

Duurzame luchtvaart

• maken van internationale afspraken die de uitstoot van geur, stoffen en (broeikas)gassen door de luchtvaart beperken;

• vaststellen landelijk kader voor luchtverontreinigende uitstoot in de omgeving van regionale en kleine luchtvaartterreinen;

• stellen van eisen aan de bron en introductie van operationele maatregelen;

• stellen van grenswaarden rond luchtvaartterreinen;

• implementeren van voornoemde aspecten in de lopende Aanwijzingsbesluit procedures van Rotterdam, Lelystad, Maastricht en Hilversum, in samenhang met de Besluiten luchtkwaliteit uit 2001 en 2005, alsmede de Wet milieubeheer.

Groenvoorziening Schiphol

Bijdrage aan de Stichting Mainport en Groen. In 2006 heeft de laatste bijdrage vanuit VenW aan deze Stichting plaatsgevonden.

Meetbare gegevens

Duurzame luchtvaart bewerkstelligen en in stand houden

Prestatie-indicator: Aantal geïsoleerde en te isoleren objecten GIS-2
 Tot en met 2004Tot en met 2005Streefwaarde 2006
Aantal woningen6 8396 8708 399
Aantal studenteneenheden012
Aantal scholen009
Aantal zorgcentra001
Totaal aantal objecten6 8396 8718 411

Bron: Rijkswaterstaat/Progis (3e voortgangsrapportage, Kamerstuk 2005–2006, 26 959, nr. 118)


In de ontwerpbegroting 2006 zijn andere aantallen opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat in de ontwerpbegroting uitgegaan werd van 3 450 studenteneenheden die nu ondergebracht zijn als twee studentencomplexen. Verder werd rekening gehouden met twee zorgcentra, één hiervan bestaat uit 68 wooneenheden en is nu toegevoegd aan de categorie woningen. De verschillen in aantallen tussen de ontwerpbegroting 2006 en deze begroting zijn derhalve een kwestie van presentatie.

Aantal geïsoleerde en te isoleren objecten GIS-3

Het aantal te beschouwen objecten in het kader van GIS-3 is circa 5 100, waarvan ruim 2 600 nieuw zijn. De overige objecten zijn al eerder in het kader van GIS-2 in beschouwing genomen en kunnen in het kader van GIS-3 alsnog in aanmerking komen voor (bij)isolatie als gevolg van de gewijzigde geluidsbelasting. Op grond van ervaringsgegevens is de verwachting dat circa 2 700 objecten daadwerkelijk (bij)geïsoleerd worden. Het definitieve aantal woningen en de fasering van de uitvoering is nog niet bekend.

Aantal aangekochte en aan te kopen woonschepen en woningen in de geluidszones Schiphol

Prestatie-indicator: Aantal aangekochte en aan te kopen woonschepen in de geluidszones Schiphol
 Tot en met 2002200320042005Streef waarde 2006Streef waarde 2007Totaal
Aantal woonschepen5913835391

Bron: Rijkswaterstaat, april 2006


Prestatie-indicator: Aantal aangekochte en aan te kopen woningen in de geluidsloopzones Schiphol
 Tot en met 2002200320042005Streef waarde 2006Streef waarde 2007Streef waarde 2008Streef waarde 2009Totaal
> 65 Ke4100521114
55–65 Ke12282511132
Totaal163821032246

Bron: Rijkswaterstaat, april 2006


Eigenaren kunnen als gevolg van de motie-Hofstra ( Kamerstuk 2001–2002, 27 603, nr. 73) niet worden gedwongen hun woning te verlaten.

Uitstoot luchtverontreinigende stoffen door de luchtvaart in de omgeving van Schiphol

In het Luchthavenverkeerbesluit zijn grenzen gesteld aan de uitstoot van vijf luchtverontreinigende stoffen; te weten koolmonoxide, stikstofoxides, vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en fijn stof. Deze geïndexeerde emissiegetallen stellen een grens aan het aantal grammen van een stof die uitgestoten mogen worden per ton vliegtuiggewicht. Deze grenswaarden zijn aangescherpt in 2005 en worden nogmaals aangescherpt in 2010 en zijn zo een incentive voor de luchtvaartsector om een minder vervuilende vloot aan te schaffen. Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op naleving van voorschriften uit het Luchthavenverkeerbesluit.

Kengetal: De grenswaarden voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in gram per ton Maximum take off weight (MTOW)
Stof2003–20042005–2009vanaf 2010
CO73,158,155,0
NOx74,674,674,6
VOS15,69,98,4
SO22,12,12,1
PM102,52,52,5

Bron: Luchthavenverkeerbesluit

Gemiddeld geluidsniveau van de vloot die Schiphol aandoet

VenW streeft naar een stillere wereldvloot van vliegtuigen, met name voor dat deel dat vluchten uitvoert op de Nederlandse luchthavens.

Kengetal: Gemiddeld geluidsniveau van de vloot die Schiphol aandoet
 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004
Gemiddeld geluidsniveau Schipholvloot99,699,299,098,898,698,497,897,497,297,197,096,896,796,896,8

Bron: To70 Aviation and Environment

Geluidsbelasting rond de nationale en regionale luchtvaartterreinen in Nederland

In het Luchthavenverkeerbesluit zijn voor de luchthaven Schiphol de volgende grenzen gesteld aan de totale hoeveelheid geluid (Totaal Volume Geluid, TVG) dat het vliegverkeer in een jaar mag produceren.

Kengetal: Geluidsbelasting rond de nationale en regionale luchtvaartterreinen in Nederland
PeriodeTVG
Gedurende het gehele etmaal (Lden)63.46 dB(A)
Gedurende de periode van 23.00 too 7.00 uur (Lnight)54.44 dB(A)

Bron: Luchthavenverkeerbesluit 2004


Voor de regionale luchthavens wordt in het wetsvoorstel Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens voorgesteld om de verantwoordelijkheden te decentraliseren naar de provincies. In de toekomst zullen de provincies rondom de luchthaven een beperkingengebied moeten vaststellen. De geluidsbelasting van het vliegverkeer moet worden begrensd met op handhavingspunten vastgelegde grenswaarden (aan de baankoppen en bij aanpalende bebouwde kom).

36.04 Scheepvaart: een milieuvriendelijk goederenvervoersysteem over het water bevorderen

Motivering

Om Nederland aan alle nationale en internationale verplichtingen op het gebied van milieukwaliteit te laten voldoen en om op de lange termijn (2030) een transitie te realiseren naar een duurzaam mobiliteitssysteem.

Producten

Duurzame zeevaart

Realiseren schoner en zuiniger zeevaart door internationale normstelling, financiële prikkels, innovatie en communicatie.

• aanpassen bestaande wetgeving ten aanzien van zeevaart als gevolg van nieuwe internationale verdragen en regels; tevens ter reductie van administratieve lasten;

• pleiten in IMO-verband voor aanscherping van het Maritime Pollution Verdrag Annex VI;

• onderzoek naar walstroom en naar de mogelijkheid in het bestaande (vrijwillige) Green Award-systeem prikkels in te bouwen om de uitstoot naar de lucht te verminderen (beide onderzoeken in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam);

• onderzoek naar de omvang van de bijdrage van zeevaart aan lokale luchtverontreiniging;

• boeken van voortgang in diverse lopende internationale milieudossiers zoals milieuvriendelijk slopen van schepen en de ballastwaterproblematiek.

Duurzame zeehavens

Verbeteren leefomgeving in en rondom havens.

• leveren van een bijdrage aan de PKB-Waddenzee conform Nota Zeehavens ( Kamerstuk 2004–2005, 29 862, nr. 1);

• verbeteren luchtkwaliteit zeehavens;

• implementeren internationale regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn;

• voorbereiden en participeren in (harmonisatie) overleg om de uitvoering van de Havenontvangst Installatie-richtlijn (HOI) met Noordzeelanden en Baltische staten af te stemmen.

Duurzame binnenvaart

Realiseren schoner en zuiniger binnenvaart door internationale normstelling, financiële stimulering, innovatie en communicatie.

• voorbereiden normstelling voor motoren en brandstoffen op internationaal niveau (Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Commissie);

• stimuleren innovatie en uitvoeren experimenten om aan te tonen dat milieumaatregelen uitvoerbaar zijn.

• formuleren nationaal (stimulerings)beleid om te kunnen voldoen aan internationale richtlijnen, zoals de Dochterrichtlijnen voor lokale luchtkwaliteit en de Kaderrichtlijn water;

• onderzoek naar mogelijke brandstofbesparing voor het binnenvaartproject «Het Nieuwe Varen»;

• het aanpassen/vervangen van motoren van binnenvaartschepen, dusdanig dat een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen plaatsvindt (VERS-regeling);

• afstemmen inspectietaken ten aanzien van milieu op het water.

Meetbare gegevens

Een milieuvriendelijk goederenvervoersysteem over het water bevorderen

Kengetal: Uitstoot luchtverontreinigende stoffen
 2001200220032004
NOx-emissies goederenvervoer (x miljoen kg)    
Binnenvaarta32,932,032,032,0
Zeevaart (NL grondgebied)21,621,722,522,6
PM10-emissies goederenvervoer (x miljoen kg)    
Binnenvaarta1,51,41,41,4
Zeevaart (NL grondgebied)1,51,51,61,6
VOS-emissies goederenvervoer (x miljoen kg)    
Binnenvaarta4,84,14,14,1
Zeevaart (NL grondgebied)0,90,90,90,9
SO2-emissies goederenvervoer (x miljoen kg)    
Binnenvaarta2,22,12,12,1
Zeevaart (NL grondgebied)11,711,912,312,5
CO2-emissies (x miljard kg)    
Binnenvaarta0,60,60,60,6
Zeevaart (NL grondgebied)1,11,11,21,2

Bron: CBS, milieubalans 2006

a betreft beroepsbinnenvaart, zowel personen- als goederenvervoer

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

 OnderzoekOnderwerpAD of ODA. StartB AfgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingLeefomgeving hoofdwegenartikel 36.01A. 2011B. 2011
Effectenonderzoek ex postMeerjarenprogramma ontsnippering (In kaart brengen effectiviteit, doelmatigheid en legitimiteit van de uitvoering van het MJPO)artikel 36.01/36.02A. Juli 2008B. December 2008
     
 Het Nieuwe Rijden (Evalueren uitvoering programma Het Nieuwe Rijden en de bijdrage aan de CO2-reductie)artikel 36.01A. Januari 1999B. Juli 2011
     
 Stil en schoon vervoer (Effectiviteit van pakket van maatregelen)artikel 36.01A. Januari 2007B. December 2007
 Bodemsanering (Vijfjaarlijkse herijking convenant Stichting Bodemsanering NS)artikel 36.02A.Januari 2010B. Juli 2010
     
 Innovatieprogramma geluid (Tussenevaluatie werking innovatieprogramma en gewenste markteffecten)artikel 36.01/36.02A. Juli 2008B. December 2008
     
 Richtlijn luchtkwaliteit (Europese evaluatie) (Nagaan op welke wijze de implementatie in de EU heeft plaatsgevonden)artikel 36.01A. Januari 2004B. December 2005 Kamerstuk 2005–2006, 30 175, nr. 13
     
Overig evaluatieonderzoekInnovatieprogramma geluid (Selectie meest kosteneffectieve maatregelen)artikel 36.01A. Januari 2001B. Juli 2007
 CO2-reductieplan personenvervoer (Monitoring uitvoering programma CO2-reductieplan en bijdrage aan de CO2-reductieartikel 36.01A. Januari 2003B. Juli 2007