Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Algemene doelstelling

Bijdrage leveren aan de veiligheid, de economische ontwikkeling en een duurzaam milieu van Nederland en het voeren van aardobservatiebeleid.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) draagt, als hét nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie, zorg voor het onderhouden van de nationale meet- en data-infrastructuur op dit terrein, het beschikbaar maken van een algemeen weerbericht voor de Nederlandse samenleving, het alarmeren bij gevaarlijk weer situaties, het leveren van luchtvaartmeteorologische inlichtingen, het leveren van klimaatverwachtingen en het verrichten van onderzoek op dit gebied.

Verder geeft VenW vorm aan het aardobservatiebeleid, als onderdeel van het totale Nederlandse ruimtevaartbeleid.

Verantwoordelijkheid

De Minister is systeemverantwoordelijk voor de taken van de baten-lastendienst KNMI conform de KNMI-wet van 2001. Verder is de Minister coördinerend bewindspersoon voor het nationale aardobservatiebeleid, dat onderdeel uitmaakt van het nationale ruimtevaartbeleid, dat wordt behartigd door de Minister van Economische Zaken (EZ).

Succesfactoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en het onderzoek door het KNMI en van de effectiviteit van het aardobservatiebeleid.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
37. Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart2005200620072008200920102011
Verplichtingen41 81346 78543 09939 27643 71742 22242 958
Uitgaven48 95742 56847 68446 60042 65639 41142 958
37.01 Weer, klimaat en seismologie29 00229 44628 29829 04629 49029 48729 487
37.01.01 Weer19 37817 61316 33716 99517 29917 29617 296
37.01.02 Klimaat7 9729 7499 94610 02010 13010 13010 130
37.01.03 Seismologie9811 3481 2791 2951 3251 3251 325
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)671736736736736736736
37.02 Ruimtevaart19 95513 12219 38617 55413 1669 92413 471
37.02.01 Aardobservatie19 95513 12219 38617 55413 1669 92413 471
Van totale uitgaven       
– Apparaatsuitgaven       
– Baten-lastendiensten28 26628 62827 48028 22828 67228 66928 669
– Restant20 69113 94020 20418 37213 98410 74214 289
37.09 Ontvangsten480454454454454454454kst99341_2_12.gif

37.01 Weer, klimaat en seismologie

Motivering

Om tot minder ongelukken te komen, om risicovolle situaties ten gevolge van het weer terug te dringen, om veiligheidsrisico’s bij calamiteiten waarbij het weer een rol speelt te beperken, om aan de bestrijding en beperking van (chemische en nucleaire) calamiteiten bij te dragen, om aan «droge voeten» bij te dragen, om antwoord te geven op de cruciale vragen hoe het klimaat is veranderd, waarom het klimaat verandert en hoe het klimaat in de toekomst zal veranderen om aldus de nationale vitale infrastructuur tegen veranderingen in het klimaat te beschermen en tenslotte om de seismische risico’s in Nederland te beperken. In de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut van 1 november 2001 (Stb. 2001, 562) en de daarbij behorende Ministeriële regeling zijn deze taken opgenomen.

Producten

Weer

• bijdragen aan de internationale waarnemingsinfrastructuur;

• brede verspreiding en steeds meer toegankelijk maken van weersgegevens;

• uitgeven van een algemeen weerbericht;

• uitgeven van algemene waarschuwingen ten behoeve van de scheepvaart en het verkeersmanagement;

• verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen;

• meteorologische ondersteuning bij calamiteiten waarbij weer een rol speelt;

• waarschuwen voor gevaarlijk weer, voor (levens)bedreigende extreme weeromstandigheden en luchtkwaliteit;

• verrichten van strategisch en toegepast onderzoek op het gebied van weerwaarnemingen en -verwachtingen;

• beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij.

Klimaat

• bijdragen aan de internationale waarnemings-infrastructuur, waaronder het ontwikkelen van waarneming- en modelsystemen ten behoeve van het produceren van data;

• vastleggen van klimaatverandering;

• verrichten van strategisch en toegepast onderzoek op het gebied van klimaat, met name gericht op het ontwikkelen van modellen;

• opstellen van klimaatverwachtingen op tijdschalen van seizoenen tot eeuwen;

• bijdragen aan de wetenschappelijke basis van het Nederlandse beleid op het gebied van adaptatie en mitigatie van klimaatverandering;

• brede verspreiding en steeds meer toegankelijk maken van klimatologische gegevens;

• bijdragen aan internationale Europese kennisinfrastructuur op een kwalitatief hoog niveau;

• beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij.

Seismologie

• onderhouden van seismische stations en het ontwikkelen van waarneming- en modelsystemen ten behoeve van het produceren van data;

• waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het kernstopverdrag;

• verrichten van strategisch en toegepast onderzoek op het gebied van seismologie;

• beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij.

Contributie Wereld Meteorologische Organisatie (WMO)

• betalen van de Nederlandse contributie in het kader van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

Meetbare gegevens

Weer, klimaat en seismologie

Weer

1. Kwaliteit algemene weersverwachtingen en adviezen: Prestatie-index veiligheidsberichtgeving (PIV’s);

2. Kwaliteit luchtvaartverwachtingen: Tijdigheid (TAF en TREND), zicht (TAF/FC) en wolkenbasis (TAF/FC en TREND);

Klimaat en Seismologie

3. De kwaliteit, kwantiteit en kennis van het klimaatsysteem en seismologische data en kennis: aantal gereviewde publicaties.

Prestatieindicator kwaliteit algemene verwachtingen en adviezen

IndicatorToelichtingWaarde 2005Streefwaarde 2007Streefwaarde 2011
PIV: Prestatie Index VeiligheidsberichtgevingHet betreft een gestapelde «Critical Succes Index» waarmee een objectief kwaliteitsoordeel wordt vastgesteld bij het opstellen en uitgeven van verwachtingen en waarschuwingen.Het getalsmatige resultaat ligt tussen 0 (slecht) en 10 (maximale score).7,6378

Prestatieindicator kwaliteit luchtvaartverwachtingen

IndicatorWaarde 2005Streefwaarde 2007Streefwaarde 2011
Tijdigheid TAF (%)98,6>99>99
Tijdigheid TREND (%)97,6>98>98
Afwijkingen TAF/FC zicht (%)8,9<=6<=5
Afwijkingen TREND zicht (%)2,7<=3<=3
Afwijkingen TAF/FC Wolkenbasis (%)5,7<=4<=3
Afwijkingen TREND Wolkenbasis (%)1,7<2<=2

Toelichting kwaliteit Luchtvaartverwachtingen

• Tijdigheid TAF (Terminal Aerodrome forecast) en TREND. Dit is de tijdigheid waarmee de luchtvaartmeteorologische berichten worden verstrekt; gemeten wordt welk percentage berichten binnen het vastgestelde tijdvenster vallen.

• Afwijkingen TAF/FC zicht en TREND zicht. Dit is de afwijking in de zichtvoorspellingen voor de luchtvaart; gemeten wordt het percentage gevallen waarvoor het opgetreden zicht meer dan 2 klassen van het voorspelde zicht is afgeweken.

• Afwijkingen TAF/FC wolkenbasis en TREND wolkenbasis. Dit is de afwijking in de wolkenbasisvoorspellingen voor de luchtvaart; gemeten wordt het percentage gevallen waarvoor de opgetreden wolkenbasis meer dan 2 klassen van de voorspelde wolkenbasis is afgeweken. De wolkenbasis geeft de wolkenhoogte aan.

Prestatieindicator kwaliteit en kwantiteit kennis klimaatsysteem

IndicatorToelichtingWaarde 2005Streefwaarde 2007Streefwaarde 2011
Gereviewde publicatiesHet betreft publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en is daarmee een maatstaf voor kwantiteit en kwaliteit van het onderzoek.957070

Prestatieindicator kwaliteit en kwantiteit seismologische data en kennis

IndicatorToelichtingWaarde 2005Streefwaarde 2007Streefwaarde 2011
Gereviewde publicatiesHet betreft publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en is daarmee een maatstaf voor kwantiteit en kwaliteit van het onderzoek.433

37.02 Ruimtevaart

Motivering

Om, in overleg met gebruikers en andere departementen, te komen tot een optimaal beleid op het gebied van aardobservatie en navigatie.

Het beleid is vastgelegd in de Nota Aardobservatiebeleid (Kamerstukken II, 2001–2002, 24 446, nr. 15) en in het Actieplan Ruimtevaart (Kamerstukken II, 2004–2005, 24 446, nr. 27).

Producten

Aardobservatie

• coördineren van het nationale aardobservatiebeleid;

• doen ontwikkelen en onderhouden van de infrastructuur op het gebied van aardobservatie, navigatie en plaatsbepaling;

• bijdragen aan internationale ruimtevaartprogramma’s en instituties, met name EUMETSAT, ESA, GMES en Galileo;

• formuleren van het nationale aardobservatieprogramma: eigen instrumentontwikkeling, dataverwerking (bijv. Sciamachy en OMI) en Gebruikersondersteuning;

• verzamelen van aardobservatiegegevens voor onderzoek en voor operationeel gebruik.

Meetbare gegevens

Ruimtevaart

IndicatorToelichting20072008200920102011
Prestatie indicator aardobservatieDe indicator bestaat uit de beschikbaarheid van de meteosatelliet van EUMETSAT en de voortgang van de businesscase waarin de toepassing wordt gerealiseerd, gewogen met de hoogte van de financiële bijdrage.95%95%96%97%98%

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

 OnderzoekOnderwerpAD of ODA. StartB AfgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingEffectiviteit van het Aardobservatiebeleid over de jaren 2006–2010.Operationele doelstelling ruimtevaart.A. Maart 2011B. December 2011
Overig evaluatieonderzoekEvaluatie van de KNMI-wet over de periode 2002–2006.Operationele doelstelling Weer, klimaat en seismologieA. Januari 2007B. December 2007